T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager/ projectmanager

interim manager/ projectmanager

Werkervaring interimmanager

Accountmanager Zorginkoop AWBZ (2009-2012)
Verantwoordelijk voor zorginkoop thuiszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en gehandicaptenzorg gericht op de klant in de regio’s het Gooi en de Stedendriehoek (Apeldoorn-Zutphen-Deventer) en voor de gehandicaptenzorg ook in de regio Utrecht en Amsterdam. Eerste anderhalf jaar ook verantwoordelijk geweest voor alle AWBZ zorg in regio Utrecht. Het zijn van ambassadeur van Agis in het zorgveld als onderbouw voor een resultaatgerichte samenwerking, vervullen van een consultancy-rol voor het zorgveld (zorgaanbieders, koepelorganisaties, beroepsbeoefenaren, gemeenten, cliëntenorganisaties, Ministerie, NZa) en zijn van een intern strateeg m.b.t. het zorginkoopbeleid. Verantwoordelijk voor een goed evenwicht in het zorgaanbod in de regio door het volgen van zorginhoudelijke ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen en analyse van de zorgbehoefte in de regio. Zorgdragen voor de zorgcontractering (budgetverantwoordelijkheid ca. € 1 miljard). Inhoudelijke aansturing teamleden (20) ten behoeve van zorginkoop AWBZ.

• Agis Zorgkantoren; Accountmanager VVT &GZ ai (2008/2009): verantwoordelijk voor zorginkoop thuiszorg, verpleeghuiszorg,verzorgingshuiszorg en gehandicaptenzorg in de zorgkantoorregio’s Utrecht en Apeldoorn/ Zutphen.
• Agis zorgverzekeraar; Projectleider Ketenzorg astma/ COPD en DiAgis: opzetten en begeleiden van pilots ter voorbereiding van de inkoop van ketenzorg COPD; evalueren en opzetten verbetertraject van DiAgis (2007/2008)
• Hoogheemraadschap van Delfland; hoofd afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken a.i.: Functionele aansturing van de afdeling. Het implementeren van het reorganisatieplan (een 2 tal functies vervallen(4 fte), 1 nieuwe functie (3 fte)): de outplacement van 4 medewerkers, werving & selectie van 3 medewerkers, herinrichting taken en aansturing secretariaat (2005)
• Hoogheemraadschap van Delfland: projectmanager Werkprocessen: Ontwikkelen en coördineren van het digitaal vastleggen, bijhouden en implementeren van de beschrijving van bedrijfsprocessen. Schrijven van voortgangsrapportages aan directie en College van Hoogheemraden. Uitvoering van interne projectevaluaties (2004-2005).
• UWV: projectleider inrichting kanaalmanagementorganisatie internet/ intranet. Ten behoeve van het beheer van de website UWV.nl en aanverwante websites zoals werk.nl wordt een nieuw organisatieonderdeel ingericht (2007).
• Hoogheemraadschap van Delfland: projectleider inventarisatie waterstaatkundige risico’s (2006/2007). In opdracht van de Provincie het zorgdragen voor een rapportage over de waterstaatkundige risico’s, zoals falen van dijken of gemalen.

Projectleider Sports of Life, consultant-Vietnam Vetrans of America Foundation, Hanoi, Vietnam
Voorbereiden, ontwikkelen en monitoren van een sportprogramma (als onderdeel van rehabilitatie) met en voor lichamelijk gehandicapten. Overleg met gehandicapten, ministeries en NGO’s om haalbaarheid van programma te toetsen; Voorbereiden van samenwerkingsovereenkomst VVAF-Vietnamese overheid; Fondsenwerving voor het ‘Sports for Life’ - project en het Rehabilitatie programma van VVAF in Vietnam; Schrijven van projectvoorstellen; Mentor en coach van het aangestelde Sports for Life- projectteam, waarvoor een performance plan en ToR opgesteld.

Interim manager oprichting belangenorganisatie topsporters en projectmanager
Als interim manager verantwoordelijk voor de oprichting van NL Sporter. Onderhandelen over de legale status van NL Sporter met betrokken partijen (Ministerie van VWS, NOC*NSF, topsporters etc.). Samenstellen van bestuur en adviesraad en deze assisteren bij het schrijven van operationeel plan en fondsenwerving. Fungeren als secretaris.
Als projectmanager verantwoordelijk voor het opzetten van onderzoek, aanvragen EU- subsidie en uiteindelijk de inhoudelijke en logistieke organisatie van een Europees congres over sociale dialoog in de sport waaronder ook het raadplegen van instellingen, instituten en documentatie betreffende sociale dialoog, onderhouden van contacten met subsidieverstrekkers (EU en ministerie van VWS) en sponsors uit het Nederlandse bedrijfsleven. Schrijven van eindrapportages en evaluatie; begeleiden van vervolgtraject: het opzetten van een Europese belangenorganisatie voor topsporters: EUAthletes.

Secretaris AtletenCommissie
Beoordeling van topsport(er)beleid, ontwikkelen en uitvoeren van beleid en ondersteuning van de leden van de commissie bij het uitoefenen van hun functie; schrijven van het jaarlijkse beleidsplan en jaarverslag; voorbereiden en formuleren van adviezen namens de AtletenCommissie en het vertegenwoordigen van de commissie in vergaderingen; organiseren van bijeenkomsten, seminars en workshops; inrichten en bijhouden van de website; projectmanager seminar van Europees Olympisch Comité te Rome ter oprichting van de Europese Atletencommissie; relatiebeheer met NOC*NSF, ministeries, topsporters, media en andere partijen.

Liaison officer Europese Unie /VN
Verantwoordelijkheden:
Het voorbereiden van het Nederlands standpunt en het uitdragen daarvan in
vergaderingen van Europese Commissie en Raad te Brussel en de Economic Commission of Europe (Verenigde Naties) te Genève; Opstellen van beleidsnotities en voorschriften; voeren van overleg en onderhouden van contacten binnen het eigen departement, andere departementen, industrie en onderzoeksinstellingen; begeleiden van onderzoek uitgevoerd door KEMA, TNO; inhoudelijk secretaris van het Coördinatieberaad Voertuigbeleid (overlegorgaan tussen Ministerie V&W en RDW); leveren van inhoudelijke bijdragen aan totstandkoming van regelgeving, implementatie van regelgeving in nationale wetgeving en vertaling in uitvoeringsvoorschriften; i.o.v. Europese Commissie (TAIEX) 3-daagse workshop opgezet en geleid in Bulgarije over Europees toelatings-en handhavingsbeleid.

Opleiding interimmanager

2011 Leiderschapsprogramma Agis/ Ormit
2008 Accreditatie Insights Discovery
2005 Collegereeks Management van processen, de harde en zachte kanten van procesmanagement
1996 Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties, Rijksuniversiteit Groningen
1993 Interoriëntatie Recreatie en Toerisme, Landbouwuniversiteit Wageningen
1991 Propaedeuse Engels (RUG)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

proactief, praktisch resultaatgericht, direct, een doener en communicatief zeer vaardig. Sterk in organiseren en coördineren, en beschikt over de nodige bestuurlijke en politieke sensiviteit en weet verbindingen te maken. Ze heeft een oplettende en onafhankelijke geest en beschikt over overtuigingskracht, enthousiasme en resultaatgerichtheid.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?