T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager

manager

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING

1 april 2009 tot 31 december 2012 locatiemanager beheersdiensten / zorgdiensten Torenerf Wormer
Torenerf was tot 1 juli 2012 een zelfstandig woonzorgcentrum.
Ik gaf leiding in totaal 38 Fte

Taken als locatiemanager:
• Beleid / kwaliteit en ontwikkeling
• Verantwoordelijk voor de zorgdiensten intramuraal en extramuraal
• Verantwoordelijk voor de reorganisatie voor de zorgdienst en het cliëntbureau.
• Budget verantwoordelijk
• Productie verantwoordelijk
• Inkoop zorg
• Project nieuwbouw (unit kleinschalig wonen en seniorenappartementen)
• Opleidingen
• Cliëntbureau/zorgbemiddeling
• Externe contacten

Werkzaamheden
Als integraal manager was ik verantwoordelijk voor het budget en de productie van de zorgdiensten. Inkoopzorg hoorden tot mijn taken, hierdoor had ik direct contact met accountmanager van het zorgkantoor.
Jaarlijks maakte ik de afdelingsbegroting en jaarplan voor de zorgdienst en het cliëntbureau.

Wekelijks maakte ik het overzicht van het aantal zorguren dat intramuraal en extramuraal geleverd was. Door het informatiesysteem had ik direct zicht op de mutatie van de zorguren. Met deze informatie kon ik sturen op de formatie. De zorgdienst draaide intramuraal en extramuraal met positieve cijfers.
De verzorgende heb ik gecoacht bij het werken met ZZP, dit is geïmplementeerd / geborgd op operationeelniveau.

Projecten:
Ik heb de projecten levensbestendige appartementen en kleinschalig wonen pg geleid.
Voor extramuraal heb ik het project “extramuraal kwaliteit en productie” geschreven en begeleid.
Voor het project kleinschalig wonen psychogeriatrie heb ik met de projectgroep wonen het beleid van de afdeling geschreven.

Reorganisatie / kwaliteitsverbetering zorgdiensten intramuraal, extramuraal, cliëntbureau
Naast de projecten heb ik de reorganisatie van de zorgdiensten en het cliëntbureau geleid. Werken volgens de normen verantwoorde zorg. En daarbij voor extramuraal wijkgericht werken implementeren.
In drie jaar tijd heeft de zorgdienst en het cliëntbureau een cultuur omslag gemaakt en er is een kwaliteitsverbetering doorgevoerd. Met de oplevering van de 77 levensbestendige appartementen is extramurale zorg uitgebreid en is het volledig pakket thuis geïmplementeerd.

Resultaten van de reorganisatie:
• binnen de zorgdienst wordt gewerkt met zorgarrangementen aan de hand van de indicatie/ ZZP
• het elektronisch zorgdossier is geïmplementeerd en geborgd
• er veel in deskundigheidsbevordering geïnvesteerd voor het verzorgend personeel
• voor alle medewerkers zijn trainingen en scholingstrajecten uit gezet
• extramuraal is uitgebreid door meer pr voor extramuraal te starten
• het product VPT is geïmplementeerd
• het product sociale alarmering uitgebreid binnen een straal van 3 km
• capaciteitsplanning is geïmplementeerd

Oktober 2012 heeft Torenerf meegedaan met een externe audit en heeft het HKZ certificaat ontvangen.

Externe contacten:
• WMO-loket, WMO-beleid Wormerland, huisartsen, geheugenpoli Zaanstreek, WonenPlus, woningbouw WormerWonen.
• Projectgroep Drieluik, samenwerking tussen gemeenten, woningbouw en zorgcentrum onderzoeken.
• Voorzitter van de projectgroep ontmoetingscentrum Wormerland.

1999 tot 2009 Interim manager/consultancy
PULS interim management & consultancy
Ik werkte als interim aan veranderingsprojecten, veranderingsprocessen begeleiden
• Leidinggeven aan zorgafdelingen woonzorgcentrum en verpleeghuis
• Inzetten van veranderingsprocessen bij woonzorgcentrum en verpleeghuis
• Analyseren van werkprocessen extramuraal/ intramuraal.
• Kwaliteit verbetering invoeren
• Begeleiden van een nieuwbouwproject, woonzorgcentrum, kleinschalig wonen
• Training capaciteitsplanning, methodische werken, werken met het zorgleefplan, werken met het ECD
• Werken met de ZZP

Als interim manager werkte in voornamelijk in de VV&T. De opdrachten waren met name gericht op het ordenen van de bedrijfsvoering van de afdeling, opnamebeleid en personeelsplanning, begroting, jaarplanning maken. Het zorgproces en planning is een belangrijk onderdeel in mijn opdrachten. Een reorganisatie/ veranderingproces pak ik projectmatig aan, op deze manier creëer ik draagvalk bij de medewerkers. Ik werk gericht naar het team om hen vertrouwen te geven in hun eigen kunnen.

De opdrachten die ik onder andere heb uitgevoerd als interim manager:
1998 – 1999 Zorgspectrum
Ik gaf leiding aan: 25 Fte

Locatie Vreeswijk, woonzorgcentrum:
Opdracht: begeleiden / coachen van het team zorgdienst met veranderende functies/ werkwijze.
• Invoering van contactverzorgende en eerste verantwoordelijke.
• Implementeren van methodisch werken
• Het team vertrouwen in zich zelf geven, als team werken.
• Werken met de zorgmonitor

Het doel is behaald, de medewerkers zijn geschoold en de cliëntdossier op orde. Er zijn 4 eerst verantwoordelijke aangesteld en 8 contactverzorgende.

1999 – 2000 Zorgspectrum
Locatie Houtenserf, verpleeghuis afdeling somatiek & revalidatie
Ik gaf leiding aan: 19 Fte

Opdracht: vervanging van het afdelingshoofd met extra opdracht het analyseren van knelpunten in de afdelingsorganisatie. Opname beleid revalidatie unit reorganiseren, multidisciplinair werken aanscherpen.
• Aanpassen personeelsplanning
• Invoeren contactverzorgende en eerst verantwoordelijke
• Multidisciplinair werken
• Invoeren van het methodisch werken
• Coaching medewerkers met multidisciplinair werken

De bedrijfsvoering van de afdeling is op orde, cliëntdossier zijn op orde, het multidisciplinair werken is geïmplementeerd. De planning is bij alle professionals bekend en wordt uitgevoerd.

2002 – 2006Zorgspectrum
Locatie Batenstein
Ik gaf leiding aan: 32 Fte

Opdracht: vervanging zorgmanager, uitbreiding woonzorgcentrum en opzetten verpleeghuis unit psychogeriatrie kleinschalig wonen en somatiek.
• Professionaliseren van het zorgteam
• Het invoeren van vraaggerichte zorg, belevingsgericht werken.
• Het op zetten van het team voor het verpleeghuis kleinschalig wonen.
• Team samenstellen, interview met medewerkers waar hun voorkeur naar toe gaat, aannemen van nieuw personeel.
• Scholing medewerkers belevingsgericht werken, visie bespreken kleinschalig wonen
• MDO herstructureren
• Werken met de zorgmonitor

De nieuwbouw is opgeleverd, bewoners verhuisd naar het woonzorgcentrum of verpleeghuis kleinschalig wonen.
Er was voldoende deskundigheid in de organisatie om de afdelingen operationeel te maken.
Intern zijn 3 medewerkers geschoold naar niveau 4.

2008- 2009 Evean
Locatie Oostergouw, verpleeghuis psychogeriatrie drie afdelingen. Vervanging afdelingshoofd bedrijfsvoering op orde brengen. Extra opdracht multidisciplinair werken implementeren.
Ik gaf leiding aan: 54 Fte

Implementeren van methodisch werken.
• Werken met contactverzorgende, eerste verantwoordelijke verzorgende.
• Het team van taakgericht naar vraaggericht werken begeleiden
• MDO herstructureren
• Werken met zorgarrangementen aan de hand van de indicatie
• Planning personeel op orde gemaakt.

Resultaat en borging: Als adviseur heb ik gecoacht en gefaciliteerd daar waar nodig was. Ik heb afstand genomen om de medewerkers zelfstandig te laten werken en ontdekken. De bedrijfsvoering van de afdeling is op orde, cliëntdossier zijn op orde, het multidisciplinair werken is geïmplementeerd. De planning is bij alle professionals bekend.

2007- 2008 De Wulverhorst
Opdracht: opzetten van een extramuraal team.
Ik gaf leiding aan: 30 Fte
Doel: opzetten en starten van een extramuraal team voor de aanleun woningen. Het team zal in samenwerking met het intramurale team gaan werken.

Advies aan de hand van het onderzoek:
• Werkklimaat verbeteren van de extramurale medewerkers en medewerkers intramuraal.
• Planner scholing geven over het planning van extramurale en intramurale zorg medewerkers. Geen wensrooster, maar een gezondrooster aan de hand van de zorgvraag en de rij route van de medewerker.
• Productiviteit van de medewerkers verhogen door efficiënter te plannen en alle handelingen uitvoeren die nodig zijn hiervoor.

2007 Aveant
Locactie Swellengrebel
Opdracht ondersteunen teamleider en coördinatie planning V&V Onderzoeken naar de effectiviteit van zorgpakketplanning Extramuraal, dit gaat in nauwe samenwerking met de coördinator planning en vervangende teamleider.

Doel: verhoging van de productiviteit van de medewerkers extramuraal.

Advies aan de hand van het onderzoek:
• Werkklimaat verbeteren van de extramurale medewerkers en de planners.
• Planners scholing geven over het planning van extramurale zorg medewerkers. Geen wensrooster, maar een gezondrooster aan de hand van de zorgvraag en de rij route van de medewerker.
• Rekening houden met de contracturen van de extramurale medewerkers.
• In gesprek gaan met de medewerkers over de privileges die zijn ontstaan door de jaren heen.
Productiviteit van de medewerkers verhogen door efficiënter te plannen en alle handelingen uitvoeren die nodig zijn hiervoor.

2005- 2008 Stichting Fokus, training capaciteitsplanning
Opdracht was de planner een training capaciteit / roosterplanning geven. Na drie jaar waren de planners van Fokus getraind.

Bedrijf Puls consultancy & interim management
Functie interim manager
Contactpersoon Rob Uijterwaal
Beoordeling
Wat vond u van de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden? Goed
Wat vond u van de werkhouding van de medewerker? Uitstekend
Wat is het kennis- en ervaringsniveau van de medewerker? Goed
Wat vond u van de samenwerking met deze medewerker? Uitstekend
Wat is uw totaal waardering voor deze medewerker? Uitstekend
Hoe zou u deze medewerker in een paar zinnen omschrijven? Zeer betrokken en gedreven, werkt resultaatgericht. Verstaat de kunst tussen sturen op resultaten en mensgerichtheid. Weet de eigen grenzen goed te bewaken. Voert de opdracht uit zoals afgesproken EN brengt vanuit haar ervaring voor iedere opdrachtgever iets extra's mee.


1995 tot 1999 Stichting Epilepsie Instituut Nederland
Ik gaf leiding aan: 26 Fte
Mijn werkzaamheden waren:
• Paviljoenhoofd (locatiemanager) jong volwassenen verantwoordelijk voor het budget en het opname beleid.
• Schrijven van een jaarplan en het opmaken van een begroting.
• Reorganiseren van de kinderafdeling observatie & diagnostiek epilepsie kinderafdeling SEIN. Verkleinen van observatiegroepen.
• Projectleider van de projectgroep Niet aan geboren Hersenletsel.
• Opzetten van een trainingsunit Niet aangeboren Hersenletsel voor jongeren.


1987 tot 1995 Financieel Economische Zaken, Faculteit der Geneeskunde UvA
Mijn werkzaamheden:
Administratief medewerkster derde geldstroom bij de Faculteit der Geneeskunde.

Heliomare 1975 t/m 1976

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN
Diploma’s
16 december 1997 SEIN Verpleegkundige, epilepsie specialisatie
6 februari 2001 Hogeschool Holland HBO, kader in de gezondheidszorg

Certificaat

Juli 1994 Damcollege Bedrijfsadministratie
December 1999 Omgaan met NAH Landelijk coördinatiepunt
Niet-aangeboren Hersenletsel
Juni 2004 InHolland academy Training en coaching
Mei 2005 KMBV.nl Perfect Nederlands
Juni 2006 InHolland Workshop Lean working
Maart 2007 NCOI Strategie en performance
September 2009 SDB GROEP Cura rooster
November 2009 Prismant Academie Financieel managen van ZZP
voor de integraal manager
Oktober 2010 Q-Consult Voor niet financieel managers Q-Consult
Juni 2012 Lean consultancy group Workshop Lean working
Juli 2012 De Zorgcirkel / InHolland Beleidsnota beschrijven

VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Competenties:
Communicatiefvaardig, Analytisch Daadkrachtig, Resultaatgericht, Ondernemend, Verbinder, motiveer

Talenkennis interimmanager

nederlands en engels

Overig

Deskundigheid:
• Ervaren verandermanager met oog voor de menselijke kant en oog voor de procesmatige kant van een veranderproces.
• Ruime ervaring in de VV&T.
• Kennis van kleinschalig wonen voor psychogeriatrische cliënten, visie en inhoud.
• Actuele kennis op het gebied van ZZP financiering, kanteling WMO, AWBZ ontwikkelingen en wijkgericht werken.
• Kennis van praktisch lean management. In staat om processen in kaart te brengen, te structureren en te optimaliseren. Methodisch sterk ontwikkeld.
• Kennis van ontwikkeling zelforganiserende teams. In staat om mensen op eigen kracht te laten excelleren. Een heldere communicatie, inlevingsvermogen, snel kunnen schakelen en heldere kaders neerzetten, ruimte laten aan het teamproces zijn de ingrediënten.
• Analytisch sterk, kan een organisatie snel in kaart brengen door een combinatie van kennis van de verschillende werkvelden, intuïtie, goed luisteren en observeren.
• Actuele kennis van verschillende werkgebieden in Zorg en Welzijn, daardoor in staat om verbindingen te leggen tussen organisaties. Succesvol in samenwerkingsprojecten, intern en extern.
• Faciliterende, ondersteunende en adviserende manager, met ruime ervaring in veranderingsprocessen binnen de VV&T. beschikbaar?