T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Diverse

Diverse

Werkervaring interimmanager

2012-heden Zelfstandig ondernemer (Interim Manager)
Management en Advies (IM gecertificeerd)

Management en Advies verzorgt voor een grote diversiteit aan bedrijven interim management diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit het aansturen van teams/afdelingen/BU’s, veranderingstrajecten, overbruggingsmanagement, projectmanagement, verander- en kwaliteitsmanagement voor functies op verschillende niveaus. Van Projectmanager tot en met directielid.
(zie ook docentwerkzaamheden aan de HBO)

Certificeringen
Gecertificeerd voor het kunnen doceren aan de HBO en ingeschreven in het CRKBO.
Lopende certificering voor de uitvoering van Interim werkzaamheden voor registratie in het IM Register als RQIM (Registered Qualified Interim Manager).

Opdrachten
Dec 2014-heden Schuuring Harderwijk, BU Maintenance4All
Service Manager, Operate Support Services, implementatie en verbetering van de nieuwe processen Incident Management, Toegangsbeheer en Spare Part Management. Dagelijkse aansturing van Operate Support Services, Toegangsbeheer en Preventief Onderhoud Non-telco.

Aug 2014-Nov 2014 Schuuring Harderwijk, BU Maintenance4All
Projectmanager voor ‘Operatie Koppelvlak’, de vastlegging en implementatie van 14 operationele processen met werkinstructies en systeemaanpassingen. Daarnaast contractmanagement voor Non Telco werkzaamheden voor de overname van NOC werkzaamheden.

Okt 2012-juli 2014 Schuuring Harderwijk, BU HFC Infra
Organisatie wijzigingen in de gehele projectketen (verantwoordelijke voor strategisch thema Kwaliteit) en projectmanagement (technische coax en glas projecten). In de vakantieperiodes het gehele MT BU HFC Infra waargenomen. Waarnemend BU manager.

Juli 2012-juni 2013 Dutch Shipping Services International
Directeur, oprichten van een nieuw bedrijf en bedrijfsonderdelen.

2010-2012 Hoofd Bedrijfsbureau Baas B.V. (voorheen onder TBI Techniek)

Afdeling algemeen
Leidinggeven aan en ontwikkelen van de teamleiders van de afdeling Bedrijfsbureau en MeterCom, indirect aan de medewerkers van het bedrijfsbureau, Hoofd Calculatie en Hoofd Contractbeheer (42-360 fte). Verantwoordelijk voor het inplannen, controleren en bewaken van de tenders, werkvoorbereiding, engineering, projectadministratie, projectvoortgang, tekenaars, landmeters, logistiek en de capaciteit binnen deze gebieden. Verantwoordelijk voor de overdracht van projecten naar de uitvoering. Uitvoering geven aan en opvolgen van personeelsbeleid en (mede)ontwikkelen en uitvoering geven aan het kwaliteitsmanagement beleid.
Binnen de afdelingen werden de disciplines Elektra, Gas, Water, Stadsverwarming, Telecom, CAI, gecalculeerd en voorbereid voor uitvoering.
Implementatie- en verandermanagement
Verantwoordelijk voor het (mede)ontwikkelen, implementeren en sturen van verbeter- en verandertrajecten en processen die moeten leiden tot kwaliteit- en resultaatverbetering.
Contractmanagement
Verantwoordelijk voor het lokale beheer van de verkoop (jaar)contracten en bestekken. Adviseren van de directie over de prijsvorming in (raam)contracten en calculaties en engineering.
Kwaliteitsmanagement
Verantwoordelijk voor het beheer en verstrekken van voorschriften en kwaliteitsdocumenten (op basis van wetgeving, branchespecifieke regelingen en procedures van opdrachtgevers). Zorgdragen voor naleven van en het uitdragen van de KAM- en veiligheidsbeleid en controleren van de medewerkers op naleving van dit beleid. Verantwoordelijk voor de opleidingen en implementatie van kennis en veiligheidswerkinstructies van de BEI, VIAG en VEWA.
Leidinggeven
Het direct en indirect aansturen van medewerkers van de afdelingen Bedrijfsbureau en Verwerving (tenderteams). Voorzitter van het planningsoverleg werkvoorbereiding, projectvoortgangsoverleg uitvoering en plaatsvervangend voorzitter MT overleg. Plaatsvervangend vestigingmanager voor de vestiging Rotterdam (ongeveer 350 fte’s).

2009-2010 Hoofd Netten & Aansluitingen Eneco Energie, business unit Joulz

Realiseren van een team- (35 milj) en vestigingsomzet (72 milj): het initiëren en formulieren van het afdelingsjaarplan in afstemming met hiërarchische en functionele kaders en medezorgen voor de bewaking en realisatie van dit plan. Het monitoren van de werkzaamheden van drie team’s op o.a. kwaliteit, kwantiteit, leveringsbetrouwbaarheid, veiligheid, klanttevredenheid, directe en indirecte kosten, omzet en bruto marge. Het voor de afdeling N&A oplossen van batch afwijkingen en zorg dragen voor het herstel hiervan.
Ontwikkelen en implementeren van beleid: het opstellen, implementeren en borgen van het afdelingsbeleid. Het maken van het strategisch jaarplan. Het mede bewaken van de bijdrage van (nieuw) beleid t.o.v. het bedrijfsresultaat. Het opstellen van het vestigingsplan Rijnmond. Het (mede)ontwikkelen, implementeren en sturen van verbeter- en verandertrajecten die moeten leiden tot kwaliteit- en resultaatverbetering.
Realiseren van procesuitvoering en –innovatie: het leveren van input voor verbeterplannen voor bedrijfsprocessen. Het meedenken over werk- en procesbeschrijvingen en zorgen, dat deze aansluiten op overige (overall) processen. Vertegenwoordiger vanuit de afdeling voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen met de klanten.
Optimaliseren van personele bezetting: het verantwoordelijk zijn voor veiligheid, welzijn en gezondheid van medewerkers. Het realiseren van een adequate personele bezetting.
Leidinggeven, coachen: Het direct en indirect aansturen van medewerkers van de afdeling. Het vaststellen, periodiek monitoren en beoordelen van taakopdrachten van medewerkers. Het zorgen voor relevante leertrajecten voor de uitvoering van het werk (POP). Het bespreken en sturen op doorstroommogelijkheden / loopbaan ontwikkelingstrajecten (PDP, YTP). Het motiveren, enthousiasmeren, coachen, boeien en binden van medewerkers. Leiderschapsstijl, situationeel. Hiërarchisch 49 medewerkers MBO/HBO, 3 direct/ 46 indirect.
Borgen van kwaliteit: het doen van verbetervoorstellen betreffende effectiviteit en efficiency. Het deelnemen aan teamoverstijgend overleg. Het signaleren van en reageren op trends in de markt.
Verzorgen van middelen en randvoorwaarden: het zorgen voor huisvesting, systemen en materieel (faciliteren van de medewerkers).
Informeren van medewerkers en management: het opstellen van management rapportages. Het gestructureerd overleg voeren met medewerkers en management. Het laten opstellen en analyseren van ken- en stuurgetallen. Het sturen op rapportages en tijdig signaleren en analyseren van risico’s en afwijkingen.

2008-heden Docent Management bij HBO NCOI (CRKBO geregistreerd)

Het doceren van managementvakken t.b.v. de Bachelor richtingen voor de vakken:
- Algemeen management en strategie
- Management, organisatie en kwaliteit
- Beleid en communicatie
- Bedrijfskundig management
- Managementsupport
- Informatiemanagement
- Bedrijfsprocessen, informatievoorziening en ontwerp
- Integrale procesbeheersing en technologie
- Management van bedrijfsprocessen
- Planning, beheer en organisatie

2007-2009 Business Consultant Eneco Energie, intern BU Joulz

Het binnen een programma uitvoeren van interne projecten voor strategievorming, o.a. het vervaardigen van een accountplan voor een van de afnemers, omzet 389 miljoen euro. Onderzoek verricht naar Operational Excellence & excellente ondernemingen. Opstellen vestigingsbusinessplan en capaciteitsplan. Het opstellen van strategische, tactische en operationele plannen. Deelnemer in de Change Management Group. (gelijktijdig met teamleider N&A)

2006-2009 Teamleider Netten & Aansluitingen Eneco Energie, BU Joulz

Realiseren van een team- (15 milj) en vestigingsomzet (72 milj): het initiëren en formulieren van het teamjaarplan in afstemming met hiërarchische en functionele kaders en medezorgen voor de bewaking en realisatie van dit plan. Het monitoren van de werkzaamheden van het team op o.a. kwaliteit, kwantiteit, leveringsbetrouwbaarheid, veiligheid, klanttevredenheid, directe en indirecte kosten, omzet en bruto marge. Het voor de afdeling N&A oplossen van batch afwijkingen en zorg dragen voor het herstel hiervan.
Ontwikkelen en implementeren van beleid: het opstellen, implementeren en borgen van het teambeleid. Het maken van het strategisch jaarplan. Het mede bewaken van de bijdrage van (nieuw) beleid t.o.v. het bedrijfsresultaat. Het (mede)ontwikkelen, implementeren en sturen van verbeter- en verandertrajecten die moeten leiden tot kwaliteit- en resultaatverbetering.
Realiseren van procesuitvoering en –innovatie: het leveren van input voor verbeterplannen voor bedrijfsprocessen. Het meedenken over werk- en procesbeschrijvingen en zorgen, dat deze aansluiten op overige (overall) processen. Vertegenwoordiger vanuit de afdeling voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen met de netbeheerder.
Optimaliseren van personele bezetting: het verantwoordelijk zijn voor veiligheid, welzijn en gezondheid van medewerkers. Het realiseren van een adequate personele bezetting.
Leidinggeven, coachen: het vaststellen, periodiek monitoren en beoordelen van taakopdrachten van medewerkers. Het zorgen voor relevante leertrajecten voor de uitvoering van het werk (POP). Het bespreken en sturen op doorstroommogelijkheden / loopbaan ontwikkelingstrajecten (PDP, YTP). Het motiveren, enthousiasmeren, coachen, boeien en binden van medewerkers. Leiderschapsstijl, situationeel. Hiërarchisch 24 medewerkers MBO/HBO, direct.
Borgen van kwaliteit: het doen van verbetervoorstellen betreffende effectiviteit en efficiency. Het deelnemen aan teamoverstijgend overleg. Het signaleren van en reageren op trends in de markt.
Verzorgen van middelen en randvoorwaarden: het zorgen voor huisvesting, systemen en materieel (faciliteren van de medewerkers).
Informeren van medewerkers en management: het opstellen van management rapportages. Het gestructureerd overleg voeren met medewerkers en management. Het laten opstellen en analyseren van ken- en stuurgetallen. Het sturen op rapportages en tijdig signaleren en analyseren van risico’s en afwijkingen.

2005-2006 Consultant en projectmanager Eneco Energie, BU CityTec

Verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen, beheersplannen, meerjaren vervangingsplannen, onderzoeksnotities en uitvoeringsplannen op het vakgebied openbare verlichting. Het verzorgen van de projectondersteuning van de afdeling Consult. Projectmanagement en directievoering speciale en complexe projecten.

2004-2005 Gebiedsmanager Eneco Energie, BU CityTec

Verantwoordelijk voor de operationele activiteiten binnen het gebied voor de beheersovereenkomsten en daaruit voortkomende projecten. Coördineren van taken en werkzaamheden binnen de afdelingen. Het uitvoeren en tevens begeleiden van diverse projecten in eigen beheer. Het beheren van relaties. Monitoren financiële voortgang van alle beheersovereenkomsten en projecten. Hiërarchisch 34 medewerkers, direct/indirect.

2002-2004 Assistant gebiedsmanager Eneco Energie, BU CityTec

Medeverantwoordelijk voor de operationele activiteiten binnen het gebied t.a.v. projecten. Coördineren van taken en werkzaamheden binnen het team. Het uitvoeren en tevens begeleiden van diverse projecten in eigen beheer. Het plannen van projecten en houden van aanvang- en projectvoortgang overleg. De voortgang van correspondentie met externe partijen monitoren. Het houden van evaluatie overleg van projecten. Vervangt de gebiedsmanager bij afwezigheid. Monitoren financiële voortgang van alle projecten. Hiërarchisch 24 medewerkers.

2001-2002 Manager projecten Eneco Energie, business unit CityTec

Participeren als voorzitter binnen het projectleiders overleg. MT lid CityTec. Overleg bij klanten en andere nutsbedrijven. De aard van de werkzaamheden omvatten het opzetten, implementeren en onderhouden van een operationeel meerjarenplan. Het hiërarchisch leidinggeven aan de afdelingen / projectteams voorbereiding, uitvoering en tekenkamer (35 medewerkers), direct/indirect. Verantwoordelijk voor het naleven van het budget en financiële resultaten. Verantwoordelijk voor het opstellen van het budget. Verantwoordelijk voor het commerciële traject met externe relaties. Het toezien op naleving van de kwaliteits-, milieu- en veiligheidseisen. Het bijhouden van de kennis van de medewerkers op de relevante gebieden. Het motiveren, ondersteunen, aanspreken, begeleiden, coachen, coördineren, sturen en beoordelen van de medewerkers binnen de afdeling projecten. Verantwoordelijk voor het resultaat van alle projecten, dagelijkse gang van zaken van de afdeling projecten. Technisch, financieel en commercieel verantwoordelijk. Vertegenwoordiger van ICT trajecten vanuit de business ten aanzien van tekenpakketten.

1999-2001 Projectleider Eneco Energie, business unit CityTec

Het realiseren van totale projecten ten behoeve van openbare verlichting, op basis van directievoering en als adviesbureau. Het realiseren van exploitatieprojecten en schrijven van beleidsplannen. Het opstellen van vervangingsinvesteringen.
Het schrijven van bestekken voor aanbestedingen. Totale eindverantwoordelijkheid van alle projecten, zowel uitvoeringstechnisch als financieel. Naleving van de ISO handhaven.
Het operationeel leidinggeven aan projectteams van LTS tot en met HTS niveau zoals: werkvoorbereiders, ontwerpers, tekenaars, uitvoerders, monteurs, technische en financiële administrateurs, onderaannemers.

1998-1999 Projectleider Getronics

Het realiseren van ICT projecten.
Hiërarchisch en operationeel leiding over 35 medewerkers van verschillende afdelingen op LBO en MBO niveau zoals: calculatoren, werkvoorbereiders, uitvoerders, administrateurs en monteurs.
Overleg met mede projectleiders, accountmanagers, projectmanagers en directie. Verantwoordelijk voor de totale voortgang in de uitvoering en bewaking van financiële status van projecten.

1996-1998 Projectleider Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam

Verantwoordelijk voor het voorbereiden van projecten ten behoeve van de laagspanning, hoogspanning, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Voor- en nacalculeren, materiaal inkoop, netberekening, lichtberekening, projectplanning, plantekening en civieltechnische berekeningen.

1995-1996 Spec. Technische Dienst St. Clara Ziekenhuis Rdam

Zorg dragen voor preventief onderhoud en aanleg voor alle voorkomende elektrotechnische installaties in het ziekenhuis.

1991-1995 Afdelingschef uitvoering A.Lugthart & zn. B.V.

Begeleiding van diverse technische projecten in uitvoering en hiërarchisch leiding tussen de 13 en 35 medewerkers afhankelijk van de grootte van de projecten. Werkzaamheden aan alle voorkomende elektrotechnische installaties. Operationeel en financieel verantwoordelijk voor de projecten.

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN

2014-heden Master of Science, Change and Implementation Management, Open Universiteit (MSc/drs. wo diploma)
2007-2008 Master Strategic Management, Avans University (MSM, hbo diploma)
2002-2003 Bachelor, HEAO Management, Economie en Rechten, Avans (BBA/bc. hbo diploma)
2001-2002 Bedrijfskundig management voor professionals HEAO, Amsterdam/Breda (hbo diploma)
2000-2001 Hoger Management, HES Rotterdam (hbo diploma)
1999-2000 Middel Management, HES Rotterdam (hbo diploma)
1992-1994 ATCS Assistent Technicus Communicatie Systemen, VEV (mbo diploma)
1990 Bachelor, HTS informatica/informatiekunde (1 jaar)
1988-1991 MTS energietechniek (mbo diploma)
1983-1987 LTS elektrotechniek (lbo diploma)

CURSUSSEN

2015 Organiseren en veranderen, Open Universiteit (wo certificaat)
2015 Strategisch en Marketing, Open Universiteit (wo certificaat)
2014 Pre-master, Open Universiteit (wo certificaat)
2013 Wet ketenaansprakelijkheid en profiling (certificaat)
2013 Clean ESD (Ziggo)
2013 VCA-VOL, PBNA (certificaat)
2012 VIHB (Vervoeren, Inzamelen, Handelen en Bemiddelen van afvalstoffen en gevaarlijke stoffen), NIWO gecertificeerd.
2009 BEI Bedrijfsinstr. Elektrische Installaties LS en HS WV (certificaat)
2009 Veilig werken langs de weg (certificaat)
2009 VIAG Veiligheidinstr. Aardgas WV (certificaat)
2008 Cursus didactische vaardigheden (certificaat)
2008 BEI Bedrijfsinstr. Elektrische Installaties LS en HS (certificaat)
2007-2008 Persoonlijk Ondernemerschap, Mutters (certificaat)
2007 Cursus Leading the Future, intern (certificaat)
2005-2006 Cursus Commerciële verkoop, Kenneth Smit (diploma)
2005 Cursus Gww bestekschrijven, KPD (certificaat)
2004 Cursus voeren functionering- en beoordelingsgesprekken gesprekken, intern (certificaat)
2003 VCA-VOL, PBNA (certificaat)
2000-2001 Cursus Contracten Directie UAV 1986, PBNA (certificaat)
1999 Cursus veilig werken (certificaat)
1999 Cursus functionering- en beoordelingsgesprekken, Bâton Adviesgroep (certificaat)
1999 NEN 3140 Veilig werken (certificaat)
1998 BIL/BIH Veiligheidsbep. LS en HS (certificaat)
1997 NEN 1010 UNETO (certificaat)
1995 Bedrijfshulpverlening, RISK (certificaat), Adembescherming, RISK (certificaat)
1993 NEN 3134 Veiligheidsbep. medische ruimtes, UNETO (certificaat)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- doorzettingsvermogen;
- organisatorisch en strategisch inzicht;
- ondernemend, proactief, leergierig en zelfmotiverend;
- leidinggevende capaciteiten en ervaring aan (multiculturele) teams en afdelingen direct en indirect (hiërarchisch 20 jr, operationeel 4 jr);
- goede contactuele-, sociale en schriftelijke vaardigheden;
- commercieel en dienstverlenend ingesteld.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?