T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenimplementatiemanager

implementatiemanager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring en opdrachten (laatste 5 jaar)

Periode : November 2011 – april 2012
Rol : Changecoördinator managementinformatie
Organisatie : UMC Utrecht

Opdracht
In aanloop naar de invoering van DOT organiseerde het UMC Utrecht veel projecten gericht op het goed registreren van de geleverde zorg. Een van die projecten richtte zich op het beschikbaar stellen van overzichten zoals stuurinformatie en managementinformatie.
In de projecten werd veel aandacht besteed aan de inhoud en de techniek en de neiging bestond om de overzichten ‘klaar te zetten’ zonder enige toelichting. Ik richtte mij op het verbinden van de overzichten met de processen: het daadwerkelijk gebruik van de overzichten. Door eerst te inventariseren welke overzichten er bestonden en te bepalen voor wie een overzicht relevant was, kon gezorgd worden dat de toegang tot de overzichten klopte. Vervolgens heb ik sessies opgezet waarin medewerkers uitleg kregen op de inhoud en toepassing van de overzichten.

Periode : Maart 2012 – heden
Rol : Begeleider samenwerkingsverband
Organisatie : Infosupport en Stichting Myosotis

Opdracht
Rond hét specialistisch EPD voor de acute psychiatrische zorg in Nederland (WebRAAP) zijn Stichting Myosotis en InfoSupport een samenwerkingsverband aangegaan. Doel van de samenwerking is meer klanten voor het EPD te krijgen, het EPD door te ontwikkelen en uiteindelijk moet de samenwerking leiden tot een overname van het EPD door InfoSupport. Ik begeleidt dit proces, waarbij ik de stappen die gezet moeten worden, vanaf de eerste kennismaking tot aan de uiteindelijke overname, uitzet en organiseer. Ook zorg ik dat beide partijen hun afspraken nakomen en dat oneffenheden in de samenwerking weggenomen worden. Omdat ik tussen de partijen in sta kan ik ook de nodige moeilijke onderwerpen aansnijden en in de rol van voorzitter besprekingen begeleiden. Dit alles aan de hand van een duidelijke planning, rolverdeling en resultaatverwachting.
Periode : Maart 2011 – heden
Rol : Businessanalist PDMS op OK/IC
Organisatie : UMC Utrecht

Opdracht
Op het operatiecomplex, de intensive care en andere afdelingen in het UMC Utrecht wordt een specifieke applicatie gebruikt waarin de harstlag, ademhaling en toegediende medicatie worden bijgehouden voor kritische patiënten. Omdat de samenhang met het centrale EPD niet voldeed en de betreffende applicatie binnen enkele jaren niet meer ondersteund zou worden, heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de processen op de OK en IC. In het onderzoek bracht ik de processen, informatiebehoefte, functionele behoefte en de aandachtspunten voor de organisatorische implementatie in kaart. Dit alles is de basis voor een verdere pakketselectie en de inbedding van de nieuwe applicatie in de organisatie.

Periode : Augustus 2011 – augustus 2012
Rol : Projectmanager ordermanagement
Organisatie : UMC Utrecht

Opdracht
Nadat het UMC Utrecht een nieuw EPD/ZIS had ingevoerd bestond nog veel vraag naar verdere verbetering en uitbreiding van ordercommunicatie. Juist HOE dit moest gebeuren was niet duidelijk. Ik heb namens het UMC een intervisieproces met drie andere zorginstellingen geleid, waarbij mijn aandacht vooral gericht was op het betrekken (en betrokken houden) van alle instellingen, het borgen dat de input van alle instellingen van goede kwaliteit en vooral concreet was. Ook heb ik een achttal workshops begeleid binnen het UMC Utrecht om te zorgen dat het UMCU zelf met goede en concrete inhoud aan de intervisie deelnam.


Periode : Mei 2010 – heden
Rol : Implementatiemanager/verandermanager
Organisatie : Radio Nederland Wereldomroep

Opdracht
Radio Nederland Wereldomroep wenste een nieuw systeem te implementeren voor de planning, productie, distributie en archivering van alle mediaproducties voor radio en web. Voor de journalistieke redacties betekende dit een grote verandering, zowel voor hun werkprocessen als voor de gebruikte ICT. Ik was als implementatiemanager verantwoordelijk voor de distributieprocessen, waarbij nieuws, audio en video wordt verspreid naar websites, wereldwijde partnerorganisaties en podcasts:
Het ontwikkelen van een implementatiestrategie om de veranderingen te realiseren op de tien buitenlandse redacties en de centrale redactie;
Het begeleiden en sturen van het implementatietraject;
Het herontwerpen van processen binnen de mogelijkheden die het nieuwe systeem bood;
Het ontwikkelen en organiseren van opleidingen.

Zwaartepunt van het traject lag in het motiveren van medewerkers, aangezien de Wereldomroep op korte termijn 70% minder subsidie zal krijgen en dit tot veel ontslagen zal leiden. Daarnaast vormde het verbinden van sterk uiteenlopende persoonlijkheden in het team een uitdaging.


Periode : December 2010 – Augustus 2011
Rol : Implementatieconsultant
Organisatie : UMC Utrecht

Opdracht
Implementatiebegeleiding rond Nederlands grootste invoering van een nieuw ZIS/EPD in de hele organisatie. In de opdracht stonden procesveranderingen als gevolg van het nieuwe systeem centraal. Doel van de opdracht was poliklinieken en afdelingen zichzelf te laten voorbereiden op deze procesveranderingen. Hiertoe zijn de nieuwe processen in kaart gebracht en als basis gebruikt voor meerdere interventies (workshops) om mensen zelf te laten ontdekken wat er zou veranderen. Bij de workshops ontwierpen de medewerkers op basis van een basismodel zelf hun lokale werkwijze/werkafspraken, terwijl over alle (70) workshops heen de grote lijn en samenhang tussen de afdelingen bewaakt werd. Het zwaartepunt was de veelheid aan afdelingen die inzicht in de veranderingen moesten krijgen in de korte tijd die beschikbaar was.
De bedachte aanpak zou in een volgende fase van het project gebruikt worden voor de invoering van het verpleegkundig dossier.


Periode : Mei 2010 – oktober 2010
Rol : Implementatiemanager
Organisatie : Flevoziekenhuis

Opdracht
Organisatieverandering waarmee ziekenhuisbreed de registratie van te declareren zorg werd geborgd. De focus is gelegd op het zichtbaar maken van een 50-tal medewerkers die een ondersteunende, controlerende en corrigerende rol kregen in registratieprocessen (over alle 40 afdelingen van het ziekenhuis). Zwaartepunt lag op het organiseren van aandacht en urgentiegevoel, het opleiden van medewerkers, het inbedden van de nieuwe rol op de afdelingen en het sturen van de organisatieverandering. Voor de projectbeheersing is PRINCE2 als methodiek gebruikt.


Periode : Juni 2009 – Mei 2010
Rol : Implementatiemanager
Organisatie : Flevoziekenhuis

Opdracht
Organisatorische inbedding van SAP (IS-H/FiCo) in de ziekenhuisorganisatie, ter vervanging van een bestaand systeem voor spreekuren, opnames, declaraties en facturen. De verandering trof vrijwel alle medewerkers van het ziekenhuis (1.750 personen). Het accent is gelegd op het verhogen van het urgentiegevoel en het betekenisvol laten zijn van de verandering, door per vakgroep en afdeling naar de verandering te kijken.
De opdracht betrof het veranderen van de processen, ontwikkelen en organiseren van doelgroepgerichte opleidingen (klassikaal en e-learning), projectbrede communicatie en het mobiliseren van directie en management om aandacht te geven aan de veranderingen. In de opdracht werkte ik op alle lagen van de organisatie (werkvloer – directie).


Periode : Maart 2009- Mei 2009
Rol : Businessanalist
Organisatie : Arkin (voorheen: Jellinek-Mentrum)

Opdracht
Bepaling businessbehoeften voor een EPD voor het Acuut BehandelTeam. Waar binnen de instelling nog met een papieren dossier werd gewerkt heb ik onderzocht welke functionele en informatiekundige uitbreidingen op bestaande EPD’s moest worden doorgevoerd om deze bruikbaar te maken voor de afdeling. Zwaartepunt lag op de (decentrale) toegankelijkheid van het dossier en het verkrijgen van consensus over de behoeften.


Periode : Januari 2009 – Oktober 2010
Rol : Implementatiemanager
Organisatie : Arkin (voorheen: Jellinek Mentrum)

Opdracht
Voor de integratie van een specifiek EPD (elektronisch patiëntendossier - spoedeisende psychiatrie) met een instellingsbreed EPD (Psygis) heb ik de organisatorische inbedding en gebruikersacceptatietest geleid. Omdat het traject technisch bijzonder moeizaam verliep heb ik richting de leveranciers ook als business projectmanager opgetreden met als doel de integratie vlot te trekken. Focus lag op het verkrijgen van helderheid (wat wordt opgeleverd) en voortgang, als ook op het beoordelen van de opgeleverde modules. Zwaartepunt lag op de politieke verhoudingen rond het leveranciersmanagement en de aanwezige stroperigheid rond de ontwikkeling. Ik organiseerde diverse workshops om helderheid (scope) te krijgen en ontwierp en coördineerde de testen, waarbij ik vanuit proces/business perspectief redeneerde.


Periode : April 2008- november 2008
Rol : Businessanalist
Organisatie : Arkin (voorheen: JellinekMentrum), project Beddenlogistiek

Opdracht
Bepaling businessbehoeften rond inzicht in de bedbezetting van diverse psychiatrische klinieken in Amsterdam. Ik trad op als projectmanager en business analist, waarbij ik alle klinieken bezocht en de werkprocessen analyseerde (vanuit het Lean-gedachtegoed). De focus lag op het verkrijgen en behouden van een actueel overzicht van de bedbezetting zodat patiënten zo goed en snel mogelijk konden worden opgenomen. Zwaartepunt lag op het verkrijgen van een uniforme behoefte, daar de instelling is opgebouwd uit meerdere bloedgroepen (Jellinek en Mentrum) en er een grote variëteit in werkwijzen en cultuur bestond.


Periode : December 2007- December 2008
Rol : Projectmanager
Organisatie : Stedin (voorheen: Eneco NetBeheer)


Periode : Juli 2007- December 2007
Rol : Projectmanager
Organisatie : Joulz (voorheen: Eneco Infra)


Periode : Mei 2008- december 2008
Rol : Methodisch adviseur projectmanagement
Organisatie : Arkin (voorheen: JellinekMentrum) project DBCProof 2009

Opdracht
Het gestructureerd en doelmatig laten werken van een projectgroep. Een nieuwe afrekeningssystematiek (DBC’s) voor de (GGZ-)zorgsector werd geïntroduceerd bij deze Amsterdamse zorginstelling voor psychiatrische en verslavingsklachten. Focus lag op het middels workshops en reviews verkrijgen en behouden van een doelgerichte aanpak binnen het projectteam. Zwaartepunt lag op het vinden van een balans tussen het waarderen van het werk dat de projectgroep reeds had gedaan, en het ombuigen van de aanpak naar de werkelijke projectdoelen.


Periode : December 2007 – juni 2008
Rol : Projectmanager
Organisatie : St. Maartenskliniek, ICARA

Opdracht
Full service provider voor ICARA. Een behoefte aan professionalisering van de ICARA-organisatie heb ik van begin (business analyse) tot eind (realisatie en implementatie van een web-based applicatie en werkwijze) begeleid. Ik ben daarbij als ondernemer opgetreden als single point of contact voor de ICARA-organisatie en heb onderaannemers aangetrokken om de technische ontwikkeling van de opdracht uit te voeren. Zwaartepunt was de totale coördinatie van zowel klantaandacht als leveranciersaansturing.


Periode : Augustus 2006 – mei 2007
Rol : Programma-/projectmanager
Organisatie : Voedsel en WarenAutoriteit, project Relatiebeheer

Opdracht
Het opzetten en sturen van een programma voor de ontwikkeling van een LNV-breed proces en applicatie voor relatiebeheer. De Voedsel en Warenautoriteit is net als vele andere diensten binnen ministeries voortgekomen uit een samenvoeging van diensten. Eenduidigheid van relatiegegevens en ook het beheer van deze gegevens is van belang voor bijvoorbeeld inspecties en sanctieprocessen. Focus en zwaartepunt lagen op het verbinden van verschillende LNV-diensten om een gedragen inhoudelijke oplossingsrichting te krijgen. De opdracht was inclusief het ontwerpen en opzetten van een LNV-brede programmastructuur. In een later stadium is een duaal programmamanagement ingericht en heb ik mijn focus verlegd richting de inspectiediensten van LNV.


Trainer
Programmamanager
Interim manager
Projectmanager
Businessanalist
Informatieanalist

Opleiding interimmanager

SIOO - Sturing geven aan veranderingen in organisaties
LEAN (Rigter IMA)
TU Delft


Opleidingen


2009 - 2010
Sturen van Veranderingen in Organisaties, Sioo (Interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde)

1998-2005
Technische Bestuurskunde, Technische Universiteit Delft (deeltijd)
Richting Informatie- en Communicatietechnologie

1993 - 1997
HTS, Hogeschool Alkmaar
Richting Elektrische Energietechniek

1989 - 1993
MTS, College Middelbaar Beroepsonderwijs West Friesland
Richting Elektrotechniek

1985 - 1989
MAVO, Prins Willem Alexander MAVO Purmerend

Vakopleidingen


LEAN – Rigter IMA
Leidinggeven aan veranderende organisaties – Nyenrode/Reed Business
De Moderatiemethode – AIF
Informatieanalyse – Vellekoop & Meesters
Oracle Data Warehouse Builder – Oracle University
Adviesvaardigheden – DOOR Training
Communicatieve vaardigheden – Imtech interne training


HTS Elektrische energietechniek

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verander- en implementatiemanagement
Profielschets


Senior niveau
Betrokken
Verbindend
Zelfstandig
Gestructureerd werkend
Aandacht voor inhoud en proces
Analytisch
LeergierigTalenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

Overig

Wij bieden ook een opleiding implementatiemanagement aan.

 Beschikbaarheid opvragen