T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenCFO, controller, manager ondersteunende diensten

CFO, controller, manager ondersteunende diensten

Werkervaring interimmanager

• BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam, Manager Finance en Control (4-1-2010 tot 31-5-2012). Informatievoorziening ombouwen van Financial naar business control, herinrichting financiële functie, financieel gezond (helpen) maken van het ziekenhuis door doen van voorstellen om de organisatie in overeenstemming te brengen met de schaalgrootte van het ziekenhuis, herziening portfolio, onderhandelen met zorgverzekeraars en overige externe partijen (thuiszorg, huisartsen, V&V), implementatie DOT
• Universitair Medisch Centrum Utrecht, divisie Interne geneeskunde (20-7-2009 tot 17-12-2009): Hoofd Bedrijfsbureau (Controller). Waarnemen wegens zwangerschapsverlof hoofd bedrijfsbureau, vervanging wegens ziekte senior medewerkers, herziening en automatisering van (het proces van) periodieke rapportages (zowel ziekenhuisproductie als onderzoeksprojecten), verbeterproject basisregistratie DBC, opstellen begroting 2010.
• Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, (1-12-2008 tot 1-4-2009): divisie controller. Onderzoek naar en ontwerp van een aanvaardbare financieringsmethodiek voor SEH-artsen, opstelling business cases (o.a. klinische chemie, operatietechnieken, aantrekken extra chirurg)
• Ziekenhuis Rivierenland Tiel: (7-3-2008 tot 15-11-2008): adjunct directeur financiën/controller en hoofd FA, ontwerpen en implementeren bezuinigingsprogramma, verbeteren informatievoorziening, verbetering procesvoering Financiële Administratie, verbetering begrotingsproces. Formuleren van voorstellen voor verrekenen van kosten tussen medisch specialisten en ziekenhuis. Herwaardering vastgoed.
• Amphia Ziekenhuis Breda, 13-11-2007 tot 6 maart 2008: coördineren begrotingsproces, opstellen business cases binnen het ziekenhuis (o.a. lab klinische chemie), verbeteren informatievoorziening.
• Pameijer, instelling voor gehandicaptenzorg Rotterdam. (22-1-2007 tot 1-9 2007). Voorbereiding reorganisatie, vervanging hoofd FEZ en hoofd FA, herziening administratieve processen, invoering treasury, voorbereiding gebruik datawarehouse en roosterprogrammatuur.
• Vervanging Hoofd afd. Planning en Control + herstructurering informatievoorziening MCA (2004). Alle als risico aangemerkte aspecten van de bedrijfsvoering worden sindsdien afgedekt door (geautomatiseerde, gestructureerde) managementinformatie.
• Vervanging Hoofd Automatisering + herstructurering afdeling naar een gestructureerde beheersafdeling MCA (2001)
• Vervanging Hoofd Medische Administratie Duin en Bosch (1997)+ inrichten geautomatiseerde managementinformatievoorziening

Opleiding interimmanager

Middelbaar: HBS-B, Groningen 1966
Universitair: Baccalaureaatsdiploma elektrotechniek, Techni¬sche Hogeschool Twente 1973
Ingenieursdiploma Technische Bedrijfskun¬de, Univer¬siteit Twente 1987
Cursussen/seminars: Budgettering, Totale kwaliteitsbewaking, Administratieve
or¬ganisatie,Organisatie¬verandering, Onderhandeling, prestatiemeting in de zorg

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Generalistisch bedrijfskundige met hoog ontwik¬keld analytisch ver¬mogen, die
oplos¬sin¬gen ziet waar ande¬ren pro¬ble¬men ver¬moeden en meer wil dan op de winkel
passen; taak- en mensge¬richt mana¬ger die de taal van de werk¬vloer spreekt.


Talenkennis interimmanager

Engels en Duits goed in woord en ge¬schrift, Frans matig


Overig

Loopbaanbeschrijving:
1-1-2007 tot heden: vrij gevestigd interim manager. Werkgebied: gezondheidszorg/financiën.
1-11-2000 tot 31-12-2006: Medisch Centrum Alkmaar, Hoofd Stafdienst Financiën
en Informatieverzorging, controller, informatiemanager.
Projecten:
Voorbereiden en uitwerken van een voorstel om alle vrijgevestigde medisch specialisten in loondienst te doen overgaan.
Implementatie NEN 7510 (2006). Resultaat: goed beheerd zorgsysteem
Opzetten shared service centre automatisering (MCA+Gemini ziekenhuis) (2006) Resultaat: integratie automatseringsafdelingen MCA en Gemini (nog in voortgang)
Succesvol invoering DBC systematiek met daarop aangepaste registratieve systemen en interne controle (bestuursverklaring) (2001-2005): resultaat: bestuursverklaring zou over 2006 moeten kunnen worden afgegeven
Managementinformatie voorziening op hoog peil gebracht en geautomatiseerd (2002-2004). Resultaat: Alle als risico aangemerkte aspecten van de bedrijfsvoering worden sindsdien afgedekt door (geautomatiseerde, gestructureerde) managementinformatie
Treasury management ingevoerd (2004): resultaat: treasury in control, positief renteresultaat, minimale debiteurenstand.
Aanbesteden bankdiensten. Resultaat: buitengewoon gunstig contract
Aanbesteden accountantscontrole. Resultaat: all in contract tegen scherpe prijs
Ziekenhuisinformatiesysteem volledig vervangen (2003-2006). Resultaat: werkend systeem

1995 tot 1-11-2000: Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch te Castricum
Manager Economisch- Administratieve Sector
Projecten
Ziekenhuisinformatiesysteem volledig vervangen (1999)
Invoering euro (2000) Resultaat: probleemloze overgang
milleniumproblematiek (1999) Resultaat: probleemloze overgang
Invoeren aan productie gerelateerde for¬matienormen (1998)
Reorganisatie administratieve afdelingen (1996) van vastleggen naar informatie verschaffen

1991 tot 1995: Gemeente Groningen,
Adjunct-direkteur/Controller bij Gemeen¬telijk Vervoerbedrijf
Projecten
Privatisering overheidsbedrijf inclusief herfinanciering (1995)
Reorganisatie administratieve afdelingen (1993) van vastleggen naar informatie verschaffen
Reorganisatie werkplaat¬sen en invoeren ISO 9002.(1993)
Automatiseren planning OV-bedrijf (1993)
Samen met Mercedes-Benz AG ontwikkelen van LPG-autobus¬concept (1994)

1988-1991 Gemeente Groningen,
Hoofd Produktiebureau en Assistant to the Director Dienst Stads¬ontwikkeling
Projecten
Amb¬telijke organisa¬tie omgevormd tot een doel¬matig in¬ge¬ni¬eursbu¬reau.(1991)
Reorganisatie administratieve afdelingen (1991) van vastleggen naar informatieverschaffen

1986-1988: Rijks Universiteit Groningen
Organisatiedeskundige bij het RION, insti¬tuut voor onder¬zoek van het onderwijs
Projecten
Automatise¬ring bibli¬otheek-faciliteit (1985)
1972-1986: Diverse werkgevers
Leraar wiskunde, natuurkunde, scheikunde, in¬for¬mati¬ca en eco¬nomie
Projecten
Ontwikkelen curricula, practica natuur¬kunde en infor¬mati¬ca (vóór 1986) Beschikbaarheid opvragen