T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim management

interim management

Werkervaring interimmanager

2006-heden Stichting Lucas Onderwijs, grote organisatie voor PO en VO in de regio Den Haag
Directeur RK Basisschool De Schakel
Naast de dagelijkse leiding, het opnieuw vormgeven van een organisatiestructuur bij een teruglopende formatie. Lucas Onderwijs is één van de grootste Onderwijs Organisatie van Nederland met ca. 3800 medewerkers. Leidinggevende van 20 personen. Lid van het MT.

Belangrijkste resultaten:
• Reductie ziekteverzuim
• Normjaartaak invoeren
• Bezuinigingen doorvoeren
• Functiemix invoeren
• Opbrengstgerichtwerken implementeren
• Administratieve processen stroomlijnen
• Onderwijsinhoudelijk adaptief onderwijs verder doorgevoerd
door gebruikt te maken van het BAS project(Bouwen aan een Adaptieve School) van het Seminarium voor orthopedagogiek
• Invoering onderwijs aan meer en hoogbegaafde leerlingen
• Project Leonardo Onderwijs gerealiseerd en geïmplementeerd
• Passend Onderwijs vertaald naar het aannamebeleid
• Beleidsplan en andere documenten gerealiseerd en
geïmplementeerd
• Contacten met ouders verstevigd2005-2006 Haagse Nutsscholen, kleine organisatie voor neutraal bijzonder
onderwijs in Den Haag.
Directeur van Basisschool Laan van Poot(interim)
Een school in een crisissituatie geconfronteerd met diverse complexe problemen. Naast de dagelijkse leiding heb ik een analyse en aansluitend een plan van aanpak gemaakt, veranderingen doorgevoerd en een cultuuromslag ingang gezet. Leidinggevende van 15 personen. Lid van het MT.

Belangrijkste resultaten:
• Integraal personeelsbeleid ingevoerd.
• Normjaartaak invoeren
• Gebouw laten aanpassen aan de moderne tijd
• Methoden doorlichten en in begroting geplaatst
• Team in beweging krijgen
• Reductie ziekte verzuim
• Kostenreductie daar waar mogelijk toepassen

2003-2005 Stichting Sensire, Terborg
Algemeen manager Productgroep Maatschappelijk Werk
Een functie met een strategisch, tactische karakter. Het waarborgen dat de dienstverlening van de organisatie-eenheid op kortere en langere termijn aansluit bij marktontwikkelingen en markteisen. De omschakeling van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte organisatie. Sensire is één van de grootste thuiszorginstellingen van Nederland met CA 8.500 medewerkers.
Leidinggevende van 70 uitvoerende medewerkers verdeeld over vierentwintig gemeenten. Lid van het MT.

Belangrijkste resultaten:
• Financiële doelstellingen ruimschoots behaald
• Het samenvoegen van de drie afdelingen voor Maatschappelijk
werk
• Het neerzetten van zelfsturende teams
• Binnen de nieuwe werkstructuur de processen faciliteren
• Het beleid aanpassen aan de nieuwe situatie
• Het herwaarderen van diverse functie
• Het implementeren van het nieuwe functiehuis
• Reductie ziekte verzuim
• Nieuwe contracten met deze vierentwintig gemeenten
afsluiten.

2002-2003 Vereniging Eigen Huis, Amersfoort
Team-manager I & AC
Het implementeren van een op dat moment nog niet bestaand Telefonisch Informatie en Advies Centrum (Callcenter). Het bedrijf was in crisis omdat de kennis van een Callcenter ontbrak en de medewerkers nog nooit in een Callcenter gewerkt hadden. Vereniging Eigen Huis is een grote consumentenorganisatie op het gebied van de huizenmarkt in Nederland. Er wordt gewerkt met ca. 50 gespecialiseerde adviseurs op Juridisch-, Financieel-, Bouwtechnisch gebied en de Ledenservice.

Belangrijkste resultaten:
• Knelpunten analyse maken en vertalen naar plan van aanpak
• Projectmanagement
• E-mail afhandeling van de diverse afdelingen vertalen naar
werkzaamheden naast het telefoonverkeer.
• Motiveren en met name acceptatie ontwikkelen bij de groep
medewerkers inzake de cultuuromslag en wijzigingen in werkwijze en werkplek.
• Het maken en implementeren van roosters zodat het verkrijgen
van managementrapportages mogelijk wordt.
• Organisatorisch e.e.a. zo implementeren dat er ruimten voor
pauze en of vergaderingen mogelijk werd.
• Telefoontrainingen realiseren zodat gesprekken van ca 20
minuten werden teruggebracht naar ca 5 minuten.
• Het realiseren van eenduidige afspraken met de diverse
afdelingen betreffende de controle en borging van de kwaliteit
• Kennisoverdracht zodanig dat de organisatie het weer zelf
verder kan.

2000-2002 SNT Nederland BV, Zoetermeer
Manager Uitvoering SNT
Binnen deze commerciële setting worden de kosten per minuut berekend. De afspraken met de klant worden vertaald naar een operationele formule en de implementatie wordt voorbereid. SNT is Nederlands langst bestaande en grootste contactcenter en expert in multi-channel klantcontactafhandeling. Dit is het afhandelen van
e-mail-, telefoon- en faxverkeer. Zowel inbound(in opdracht afhandelen voor bedrijven) en outbound( in opdracht verkopen voor bedrijven).

Vestiging Utrecht.
Dagelijkse leidinggevende van 100 medewerkers. Het opnieuw vormgeven van de afdelingen door de organisatiestructuur te wijziging.
Het bewaken van horizontale en verticale belangen in een veranderende omgeving.

Belangrijkste Resultaten:
• Het invoeren van overlegvormen en roosters die de contractuele
afspraken niet dwarsbomen
• De medewerkers hebben geaccepteerd dat zij zijn gaan werken
met een cao.
• Na fusie en bij een teruglopende markt de vestiging in Utrecht
sluiten waarbij tegelijkertijd nieuwe werkgelegenheid voor 60 van de 100 mensen is gerealiseerd.

Vestiging Ede
Als Utrecht echter leidinggevende van ca 170 medewerkers

Belangrijkste resultaten:
• Invoering functiecertificering systeem en medewerkers
motiveren hieraan mee te doen
• Vervanging van de vestigingsmanager d.w.z. leidinggevende
van ca 225 medewerkers.
• Vervanging van HR consultant en Officemanager in dien
afwezigheid
• Invoering van het project betreffende de bedrijfswaarden en
-normen
• Afname Werkwaardering onderzoek
1999-2000 Pit uitzendorganisatie /reïntegratiebedrijf, Almelo.
Manager uitzendbureau
Met behulp van overheidsubsidie wordt de uitzendorganisatie neer gezet om via deze weg werk te vinden voor de reïntegratiekandidaten die vanuit het UWV worden aangeleverd. De marketing en acquisitie van de tactisch en operationele accounts nemen een grote plaats in.

Bijzondere resultaten:
• Het maken van een ondernemersplan en vestigingen opstarten in Arnhem, Nijmegen en Utrecht.
• Zelfstandig relatiebeheer uitvoeren en onderhouden
• Zorgdragen voor de opzet en controle betreffende de naleving van de regelgeving
• Financieel en resultaat verantwoordelijkheid
• Advies uitbrengen aan de directie van PIT
• Realiseren van een risico-inventarisatie voor meerdere vestigingen
• Opstellen van scholingsbeleid voor alle medewerkers

1989-1999 Dienst Cultuur Educatie Welzijn en Scholing (CEWES), gemeente
Arnhem, sector educatie.
Consulent binnen het achterstandgebieden project

Het onderhouden van contacten met directeuren van scholen, ouders, leerlingen, externe instanties en gemeenten. Adviseren aan de betrokken school aan welk beleid behoefte was.
Gestart werd met drie scholen wat uitgegroeid is naar het hele VO en grote delen van het PO binnen de gemeente Arnhem.
Na het analyseren van knelpunten die vooral betrekking hebben op het systeem, de onderwijssoort, de cultuur binnen de organisatie, het management, de leerkracht, de ouder(s) of de leerling volgde het advies aan de gemeente.

Bijzondere resultaten:
• Constant inspelen van wisselende situaties
• Het implementeren van een leerlingvolgsysteem binnen een
LTS
• Het begeleiden van de complexe verandersituatie betreffende
het samenvoegen van een LTS en een Huishoudschool.
• Processen bewaken
• Bemiddelen en onderhandelen, omgaan met conflicten
• Signaleren en benoemen in het algemeen
• Advisering met betrekking tot seksuele intimidatie onder alle
geledingen binnen de school, wat het doet voor de organisatie op zich en daar waar ook nog sponsoring bij komt.

1978-1981 Gemeente Spaarbank, Arnhem

1978-1982 Nutsspaarbank, Wageningen

1976-1977 Rabobank, Arnhem

Opleiding interimmanager

HBO Maatschappelijk Werk, Hogeschool Arnhem,
o.a. gesprekstechnieken, zelfreflectie, communicatie, belangenbehartiging. Specialisatie jeugd 0-22 jaar
1993 Module organisatiekunde A, Universiteit Nijmegen
o.a. Waarden, Normen, Instituties, Strategisch-, Personeel- en Marketing Management.
1994 Module organisatiekunde B, Universiteit Nijmegen
o.a. Motivatietheorieën, conflicthantering in organisaties, omgevingsfactoren
2002 Post HBO Call Center Management, Hogeschool Holland, Unit Academie
voor Accountancy Economie & Wiskunde o.a.:
Marketing, Financiën, Projectmanagement, IT & telecommunicatie
2004 Post HBO Schoolleider Primair Onderwijs; Imago Onderwijs, te Breda, NSA gecertificeerd o.a.: Schoolcultuur, Wet Primair Onderwijs, Adaptief onderwijs, Overheid en bestuur.Cursus - training
1992 Leergang Management, Bestuursacademie Velp
o.a. Stijlen van leidinggeven, Beleid en Strategie, Non Profit sector
2001 Bedrijfcursussen SNT; Planning, Finance, Human Resource
2002 Projectmanagement; P2-Managers Rosmalen.
2003 Leergang opzetten en leidinggeven aan zelfsturende teams, ST groep Vlijmen
2004 Leergang Leidinggeven aan teams in ontwikkeling, ST groep Vlijmen
2006 Kwaliteitszorg; INK-model versus WKM-PO; training binnen Lucas Onderwijs
2008 Workshop financiën in het onderwijs; Lucas Onderwijs
Handelingsgerichtwerken; Seminarium voor orthopedagogiek Utrecht
2009 Congres Master in Primair Onderwijs, Managementstudiecentrum Maassluis:
• Duurzaam innoveren vereist goed bestuur
• Nieuwe media in de klas
• Veranderen hoe krijg je ze mee
• Een professionele cultuur in de school

Bijzonder:
2007 Werkgroep Taakbeleid
2008-2010 Opstarten, implementeren en afsluiten Leonardo onderwijs in een reguliere
school
2009 Werkgroep financiën en beheer
Werkgroep managementovereenkomst
2010 Studiereis Zweden, Bredeschool, Passend onderwijs, Kinderopvang, wonen en werken in Zweden.

 beschikbaar?