T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Telecom compliance en regelgeving adviseur

Telecom compliance en regelgeving adviseur

Werkervaring interimmanager

Vanaf Januari 2010
Consultancy, zelfstandig consultant.
Advisering op het gebied van regulering van de telecommunicatiemarkt in brede zin, bestuurlijke beleidsanalyse en -advies, Europese aanbestedingen en aanverwante aangelegenheden.

Projecten
Advisering aan de Palestijnse Autoriteit mbt de oprichting van een Telecommunicatie toezichthouder op het gebied van relevante markten, eindgebruikersregulering en universele dienst;
Training aan Noord Cypriotische belanghebbenden over afbakening van relevante telecommunicatiemarkten, bepaling van aanmerkelijke marktmacht en remediëring van misbruik van dominantie. Schrijven van memorie van toelichting met betrekking tot afbakening relevante markten geschreven voor Noord Cypriotische telecommunicatiewet.
Ondersteuning, op basis van vrijwilligheid, van het burgerinitiatief Soest op Glasvezel mbt lobby-activiteiten naar lokale overheid en van toepassing zijnde nationale en Europese regelgeving (telecom en mededinging).
Management en coördinatie van het opstellen van offertes met internationale multidisciplinaire teams van consultants voor temderprocedures van onder meer toezichthouders wereldwijd, de Wereldbank en Europese Unie (EuropeAid).

Juni 2008 – januari 2010
Senior Consultant bij Strict Management & Legal in Vianen
Advisering op het gebied van telecommarktregulering, Europese aanbestedingen (juridisch), ICT adviestrajecten op het gebied van informatiemanagement, functioneel beheer en organisatie-advies gericht op ICT beheer

Uitgevoerde projecten, onder meer:
Advisering aan de Palestijnse Autoriteit mbt de oprichting van een Telecommunicatie toezichthouder;
Management van geschilbeslechtingsprocedures terzake het delen van antenne opstelpunten voor Novec in Vianen;
Verschillende lobby-activiteiten voor Novec, Vianen;
Juridische ondersteuning ten behoeve van de oprichting van internationale samenwerkings-consortia om te kunnen bieden op in Nederland aanbestede werken;
Ondersteuning aan SBS Broadcasting op het gebied van consultaties door OPTA;
Juridische begeleiding van Europese aanbestedingen voor de inkoop van (mobiele) telefonie- en communicatiediensten voor het Waterschap Reest en Wieden, N.V. Gasunie;
Juridische begeleiding van een Europese aanbesteding voor de aanschaf van netwerken en netwerkbeheer voor de Stichting Katholiek Universiteit/Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen;
Regiescan op het gebied van het informatiemanagement van de Meldkamer Gelderland Midden in opdracht van de Politie Gelderland Midden, Arnhem;
Regiescan op het gebied van het informatiemanagement van de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Groningen.


Oct. 1999 - April 2008
Toezichtmedewerker Omroep bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) te Den Haag.
De OPTA is de toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt.

Projectleider marktanalyse omroep, het uitvoeren van onderzoek naar de relevante omroepmarkten en de vaststelling van dominante posities;
Geschilbeslechting op het gebied van omroep;
Advies aan andere toezichthouders (zoals de Nederlandse Mededingingsautoriteit en het Ministerie van Economische Zaken) op het gebied van omroep;
Beoordeling van tariefvoorstellen telefonie op kostenoriëntatie;
Handhaving universele dienst verplichtingen;
Ontwikkeling van beleidsregels voor toegang tot omroepnetwerken;
Advies op internationaal (European Regulators Group) niveau, terzake VoIP, eindgebruikers-markt, universele dienst en omroep.
Advies over voorkomende zaken ten aanzien van regulering van de markten in het algemeen en meer specifiek omroep;
Advies over de relatie tussen eindgebruiker en aanbieder van telecommunicatiediensten
Advies aan marktpartijen en eindgebruikers over te volgen juridische procedures;
Advies en uitvoeringstoetsen ten behoeve van Nederlandse of Europese regelgeving;
Advies ten aanzien van postmarktregulering: kwaliteit dienstverlening, tariefregulering, strategie.


1996 - 1999
Sector Personeelsfunctionaris bij Stork (Protech en Engineers & Contractors) in resp. Schiedam en Amsterdam.
Verantwoordelijk voor werving, selectie, behoud, ontslag en welzijn van werknemers binnen een deel van het bedrijf. Aanvullend beleidstaken op het gebied van pensioenvoorziening, kwaliteitsmanagement, Y2K problematiek, relaties met de ondernemingsraad en werkmaatschappij-overstijgende zaken.

Opleiding interimmanager

1988 – 1994 Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden/Erasmus Universiteit Rotterdam.
Doctoraal Internationale Bestuurskunde.

1987 – 1988 Franse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Afgebroken.

Tot 1987 Baccalauréat B du second degré (economische variant) behaald te Nice.
Middelbare school doorlopen in achtereenvolgens Monaco en Nice.


Cursussen
Economisch: Industriële organisatie (2001 en 2006), Marktafbakening (2002), Telecommunicatieregulering (1999), Financieel management (1995)
Juridisch: Telecommunicatierecht (2004), Mededingingsrecht (2001), Algemene wet bestuursrecht (2001)

Technisch: Voice over IP (2002), Technische inleiding telecommunicatie (2000)

ICT: ITIL Foundation (2009), BiSL (2008)

Vaardigheden: Prince II Foundation (2008), Planmatig werken (2003), Onderhandelen (2002), Projectmanagement (2000), Kwaliteitsmanagement (1996)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Initiator
Leergierig
Analytisch
Oplossingsgericht
Zorgvuldig
Denker

Talenkennis interimmanager

Moedertaal Nederlands
Frans zeer goed in woord en geschrift
Engels zeer goed in woord en geschrift
Duits matig

Overig

2009 artikel \"Veel concurrentie maar toch niets te kiezen\\\" in Telecommagazine nr. 2, maart 2009.
2009 artikel “Niet informeren maar communiceren“ in Telecommagazine nr. 7, september 2009.

 beschikbaar?