T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim professional finance

Interim professional finance

Werkervaring interimmanager

Werkervaring (vanaf 07-1997 ad interim)

Financial Consultant: 11-2007/12-2010 Client: Eureko Reinsurance NV / Achmea

•Ondersteuning bij het jaarwerk van Eureko Reinsurance NV
•Verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige administraties
van 3 buitenlandse entiteiten
•Verzorgen van de maandafsluitingen in HFM en in SAP
•Opstellen van claimafrekeningen (schade/leven)
•Opstellen en verwerken van intercompany posten
•Opstellen van maand- en kwartaalrapportages
•Opstellen van forecasts, budgetten en (meerjaren) businessplannen in overleg met de andere controllers en management.
•Vertaalslag maken van rapportages naar managementinformatie
•Adviseren van het management over de managementinformatie
•Contacten onderhouden met de buitenlandse captive managers
•Opstellen van WFT rapportages en Solvency calculaties
•Begeleiding bij de conversie van Exact-SAP
•Begeleiding bij de migratie van SICS (herverzekeringssysteem)
•Begeleiding bij internationale portefeuille-overdrachten en afkopen
•Begeleiding bij due diligence en verkoop van buitenlandse entiteiten


Senior medewerker klantverslaglegging: 05-2007/10-2007 Client: Interpolis Pensioenbeheer BV

•Inbreng van gespecialiseerde vakkennis bij het opstellen van jaarrekeningen
•Kennisoverdracht aan onervaren medewerkers
•Zelfstandig opstellen van jaarrekeningen en leiding geven aan ‘minder’ ervaren medewerkers klantverslaglegging
•Voorstellen doen tot verbetering van het proces klantverslaglegging


Controller: 12-2006/05-2007 Client: Pensioenfonds Horeca & Catering

•Inhoud geven aan de nieuwe rol van de controllerfunctie binnen het bedrijf
•Inhoud geven aan de planning & control cyclus
•Ontwikkelen en verstrekken van periodieke managementinformatie, waaronder periodieke budgetbewakings- en voortgangsrapportages


Controller: 05-2005/12-2006 Client: Achmea Zorg NV (Zilveren Kruis/Groene Land Achmea)

•Advisering over aanpassingen en verdere professionalisering van Activity Based Management binnen de business unit
•Ontwikkelen en onderhouden van procedures rondom inrichting en beheer van Activity Based Management
•Ontwikkelen en verstrekken van periodieke managementinformatie, waaronder Activity Based Costing rapportages


Financial Consultant: 03-2005/05-2005 Client: TPG Post BV

•Het bieden van review-ondersteuning bij het BTW project, waaronder cijferbeoordeling en de juistheid van de BTW-verantwoording.


Controller: 04-2003/02-2005 Client: UWV

•Projectcontroller bij projectenbureau WW/Financieel Afhandelen
•Analyse van de projectplannen, opstellen van begrotingen
en calculaties voor de projectplannen
•Advisering van de projectleiding over financieel-administratieve
aspecten van de uitvoering van de projecten
•Opstellen van periodieke budgetbewakings- en voortgangsrapportages van de projecten
•Analyse van de verschillen tussen realisatie en projectbegrotingen.
•Up to date houden van de projectdossiers
•Deelname aan het projectleidersoverleg
•Inrichten van de planning & controlcyclus voor de afdeling
Producten, Processen en Systemen, divisie WW


Projectcoördinator: 09-2002/04-2003 Client: UWV

•Uniformering en stroomlijning van informatievoorziening
binnen de divisie WW
•Definiëring en inventarisatie van gegevens
•Onttrekking van gegevens aan primaire systemen of MI-systemen
•Beschikbaarstelling van gegevens aan afnemers


Controller: 04-2002/01-2004 Client: Zorgpasgroep

•Adviseren van het management
•Het verstrekken van managementinformatie
•Het doen afwikkelen van de jaarrekening 2001
•Het verzorgen van financiële en fiscale zaken, waaronder:
•debiteurenadministratie
•crediteurenadministratie
•verplichtingenadministratie
•verwerking van personeels- en salarisgegevens


Controller a.i.: 04-2001/03-2002 Client: LASER (Ministerie LNV)

•Het (doen) opleveren van de benodigde managementinformatie
(ondersteund met een speciaal ontwikkeld datawarehouse)
•Het in kaart brengen van de (eventuele) aanvullende
informatiebehoefte en het opleveren hiervan
•Overleg plegen met andere onderdelen van de organisatie ten
behoeve van optimale managementinformatie
•Het (doen) uitvoeren van bestands- en verschillenanalyses
inzake de declaraties en verantwoordingsrapportages
•Het opstellen van afrondende rapportages t.b.v. declaraties en
eindverantwoording.


Projectleider Oracle Release 11.03: 07-2000/03-2001 Client: UWV(CWI/Arbeidsvoorziening)

•Plannen van de taken van de projectmedewerkers (8)
•Opstellen van deliverables inclusief beschrijvingen van de financiële processen mbv Visio
•Opstellen van procesbeschrijvingen van Arbeidsbureaus Nederland mbv MAVIM
•Opstellen van voortgangsrapportages tbv het projectmanagement
•Het zorgdragen voor de tijdige afronding van de herimplementatie van Oracle Financials voor Arbeidsbureaus Nederland


Administrateur a.i. 09-1999/06-2000 Client: Universiteit Leiden (Informatiseringsgroep)

•Opstellen van kostprijzen volgens de Activity Based Costing-
benadering voor het Jaarplan 2000, a.d.h.v. de volgende aanpak:
* Identificeren van alle activiteiten van de I-groep
* Vaststellen van de “cost driver” per activiteit
* Inventariseren van de kosten per activiteit
* Toerekenen van de kosten per activiteit aan de
diensten/producten o.b.v. de “cost driver”
•Bepalen van de kostprijs per dienst/product van de I-groep
•Ontwikkelen van formats in excel t.b.v. managementinformatie vanuit SAP FI/CO
•Verstrekken van managementinformatie.
•Opstellen van de jaarrekening 1999.
•Leiding geven aan de medewerkers.(3)


Coördinator Bedrijfsbureau a.i.: 02-1999/12-1999 Client: LASER (Ministerie LNV)

•Aansturen van de medewerkers van het Bedrijfsbureau (3)
•Verstrekken van managementinformatie
•Zorgdragen voor de financiële en verplichtingenadministratie


Controller a.i.: 01-1999/06-2000 Client: Arrondissementale Stafdienst Den Haag

•Opstellen van financiële verantwoordingsrapportages bij de jaarrekening
•Opstellen van tussentijdse financiële rapportages
•Afwikkelen van inkoopverplichtingen
•Opstellen van inkoopinstructies


Controller: 01-1998/02-1999 Clienten: Hoge Raad, Rechtbank Den Haag

•Adviseren over en uitvoering geven aan de planning & controlcyclus
•Opzetten van een management informatiesysteem


Zelfstandig administrateur/controller: v.a. 07-1997


•Samenstellen jaarrekeningen
•Advisering over en beschrijven van administratieve processen
•Advisering over fiscale zaken
•Opstellen van fiscale aangiften
Uitvoering van opdrachten op het gebied van:
•planning & control
•managementinformatie
•implementatie van financiële software
•interne controle/AO


Centrum Vakopleiding Haaglanden: Hoofd Financiën: 1990/07-1997
(vast dienstverband)

Taken en verantwoordelijkheden:
•opstellen van begrotingen, budgetten en voor- en nacalculaties;
•verstrekken van managementinformatie;
•opstellen van aanvragen, kwartaalrapportages en
afrekeningen van ESF-subsidies;
•opstellen van de jaarrekening;
•beheer van de AO/IC;
•leiding geven aan de afdeling financiën
(3 medewerkers);
•deelnemen aan het MT-overleg;


Centrum Vakopleiding Haaglanden: Projectleider Financieel Management: 1988/1990
(vast dienstverband)

Taken en verantwoordelijkheden:
•invoering van een nieuw geautomatiseerd
financieel systeem;
•beschrijven en invoeren van de AO/IC;
•opzetten en invoeren van het management-
informatiesysteem.

Opleiding interimmanager

Accountancy-AA: 1999 (diploma behaald, certificerend accountant (NOvAA), sinds 07-10-99)

HEAO-BE: 1985 (diploma behaald) vakkenpakket: AE/BA/BC/BE/EN/BO/BR

HAVO: 1981 (diploma behaald) vakkenpakket: NE/EN/DU/WI/EC/HW

training functioneringsgesprekken en gesprekstechnieken

management effectiviteitstraining

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een financiële professional met een hands-on mentaliteit.
Ik voel me uitstekend thuis in een opdracht waar een oplossing nodig is voor een (tijdelijk)
financieel-organisatorisch vraagstuk.

De meest voorkomende werkgebieden bij deze opdrachten zijn:
Planning & control, implementatie van financiële software, managementinformatie, financiële verantwoording, interne controle.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en Duits

Overig

Automatisering:
•Excel
•Access
•Exact
•Account View
•Word
•PeopleSoft
•FIS2000
•SAP R/3 BW-BCS
•Oracle Financials
•Oracle Discoverer
•IDEA(EDP-audit-software)
•Hyperion Financial Management(HFM)


 beschikbaar?