T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim-manager gemeenten

interim-manager gemeenten

Werkervaring interimmanager

2/2011 – heden Uitvoeren verkennend onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg op het gebied van werk en inkomen

4/2010 – 2/2011 Hoofd Sociale Zaken; gemeente Leidschendam-Voorburg
Voorbereiden kerntakendiscussie. Digitaliseren aanvraagprocessen. Aangaan van strategische samenwerking met omliggende gemeenten

2/2010 – 7/2010 Adjunct-directeur; Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht
Realiseren van een transparante verhouding tot het Service Centrum Drechtsteden. Opdrachtgever meerjarig informatieplan.

6/2009 – 10/2009 Kwartiermaker Samenleving; gemeente Wageningen
Opstellen organisatieontwerp voor de concernafdeling Samenleving (front- mid- en back office).

5/2009 – 1/2010 Kwartiermaker Regie en Ontwikkeling; gemeente Best
Opstellen ontwikkelplan voor de nieuw te vormen afdeling Regie en Ontwikkeling.

11/2008 – 5/2009 Manager bedrijfsvoering; Hulpverleningsdienst Fryslân
Aanpassen bedrijfsvoering (ICT, Facilitair, Financiën, P&O) aan de snelle groei van de organisatie (verdubbeling per 1-1-2009).

2/2008 – 9/2008 Clustermanager Ontwikkeling (tevens locosecretaris); gemeente Lisse
Bepalen inrichting en werkwijze van het cluster Ontwikkeling met als uitgangspunten regievoering, integraal, procesgericht en projectmatig werken. Drie beleidsafdelingen geïntegreerd tot één afdeling Beleid en Planvorming. Aansturing projectleiders van aantal gebiedsontwikkelingsprojecten.

5/2006 – 12/2007 Sectorhoofd Middelen (tevens locosecretaris) + projectleider BEL-samenwerking; gemeente Blaricum
Naast dagelijkse aansturing van de sector Middelen als projectleider BEL medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitwerking en implementatie van het samenwerkingsmodel met Laren en Eemnes. Outsourcen van alle gemeentelijke taken naar één gemeenschappelijke werkorganisatie (175fte). Mijn verantwoordelijkheid in het project betrof de bedrijfsvoering (ICT, financiën, facilitair, P&O).

5/2004 – 1/2006 Hoofd Sociale Zaken; gemeente Zeist
Wegwerken aanwezige achterstanden. Kwaliteitsverbetering. Financiële tekorten zijn omgezet in een batig saldo. Implementatie ‘Work First’ en ‘Hoogwaardig Handhaven’. De afdeling is ‘schoon’ opgeleverd aan de per 1-1-2006 opgerichte Regionale Sociale Dienst.

8/2003 – 7/2004 Sectorhoofd Grondgebied; gemeente Texel
Verbeteren samenwerking tussen de afdelingen. Wegwerken achterstanden. Opstellen afdelingsplannen. Wijze van projectmatig werken is geëvalueerd en verbeterd.

8/2003 – 3/2004 Projectleider invoering Wet werk en bijstand; gemeente Schiedam
Treffen van alle noodzakelijke voorbereidingen om de nieuwe wet adequaat in te kunnen voeren (kadernota, verordeningen, productbegroting, besluitvorming en implementatie).

5/2003 - 7/2003 Procesmanager reductie ID-banen; gemeente Den Haag
Realiseren reductietaakstelling van 15% op aantal gesubsidieerde ID banen.

9/2002 - 5/2003 Afdeling Beleid en Strategie; regio Zuid-Holland Zuid
Realiseren bestuurlijke samenwerking voor de uitvoering van het ontwikkelingsprogramma Hoeksche Waard. Afstemming met bestaande uitvoeringsorganisaties.
Advies inzake positionering van de afdeling Beleid en Strategie binnen de regio ZHZ.

9/2001 – 3/2002 Hoofd Economische Zaken, gemeente Zaanstad
Gevolgen gemeentelijke reorganisatie geïmplementeerd (vormgeven relaties met andere sectoren, projecten en programma’s). Activiteitenplan voor de afdeling opgesteld.
Accountmanagement richting bedrijfsleven vorm gegeven.
Een lange termijn werkgelegenheidsstrategie opgesteld.

2/2001 – 9/2001 Sectorhoofd Economie, Grond en Gebouwen, gemeente Alkmaar.
Verbeterplan opgesteld gericht op een initiërende rol van de sector. De positie van grondzaken versterkt, de samenwerking met Stadsontwikkeling gedefinieerd en de interne structuur van de sector aangepast. Implementatieplan gemaakt voor het nieuwe sectorhoofd.

2/2000 – 2/2001 Hoofd Woonruimtezaken, Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rotterdam
Vakgebied woonruimtezaken opnieuw gepositioneerd in het licht van veranderende woningmarkt en verzelfstandiging van corporaties. Versterking regierol van de gemeente. Uitvoerende taken elders binnen de dienst en bij corporaties ondergebracht, waarna de afdeling Woonruimtezaken als zelfstandige afdeling is opgeheven.

10/1999 - 2/2000 Projectleider Attractieve Stad, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Vertalen van strategische visie naar een operationeel programma. Projecten gedefinieerd en voorstel voor prioritering gedaan.

1/1999 - 9/1999 Hoofd Innovatie, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)
Versterken van de beleidscoördinerende rol van de afdeling binnen het OBR. Verbeteren van de bedrijfsvoering. Coaching van de medewerkers.

5/1998 - 12/1998 Programmamanager grotestedenbeleid, deelgemeente Feijenoord.
Leiding geven aan aantal economische, fysieke en sociale projecten. Schakel tussen projectleiders en bestuurlijke stuurgroep.

5/1998 - 12/1998 Projectleider ‘Onbenutte Kwaliteiten’, gemeente Rotterdam.
Structureren van de uitvoering. Posities van het stedelijk projectbureau OK, de stedelijk projectleider, de uitvoeringsorganisaties, de deelgemeenten en de dienst SoZaWe nader bepaald.

Opleiding interimmanager

2008 The Lime Tree; Mediationopleiding
2004 SIOO; Interim-management en organisatieverandering
2001 Twijnstra Gudde; Projectmanagement
1998 - 2000 de Galan Groep; diverse masterclasses interim-management
1997 MD-programma top 200, gemeente Rotterdam;
Leergang Strategie en Ontwikkeling
1995 Van Harte & Lings¬ma, Leiden;
Training Kommunikatie, Interaktie en Managementvaardigheden
1979 - 1982 Interfaculteit Bedrijfskunde Delft; Docto¬raaldiploma Bedrijfskunde,
afstudeervariant ‘Bedrijfskunde voor de publieke sector’
1973 - 1979 Technische Hogeschool Delft;
Kandidaatsdiploma Algemene Civiele Techniek
1967 - 1973 Huygens Lyceum Voorburg; diploma Atheneum-B

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verandermanager; geeft richting en weet mensen te binden; ondernemend en pragmatisch; goede balans tussen mens- en resultaatgerichtheid; open communicerend; gericht op samenwerking; in staat het overzicht te behouden in complexe situaties; kan bestuurlijke en ambtelijke wereld verbinden; strategisch inzicht

 beschikbaar?