T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragendirecteur/bestuurder

directeur/bestuurder

Werkervaring interimmanager

1980 – 1984
Academisch ziekenhuis Utrecht
Sector/divisiemanager
. leidinggeven aan 5 intensive care afdelingen +Reanimatie
. opzet geautomatiseerde IC
. leidinggeven aan 4 OK complexen, alg. chirurgie, neurochirurgie,
hartchirurgie en kno/mondheelkunde
. leidinggeven aan afdeling anesthesiologie (prof.dr
Smalhout). Uitbreiding naar hartchirurgie gerealiseerd
. leidinggeven aan Vrouwenkliniek (prof. Haspels), teamverpleging
geïntroduceerd en samenvoeging kraam met neonatologie
. leidinggeven aan Hartchirurgie (prof.dr.Hitchcock), voorbereidingen
getroffen voor harttransplantatie
. nieuwbouw Reanimatie kliniek gerealiseerd
. voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw in de Uithof
. omzet 12 miljoen


1984 – 1988
Stg. Andreasziekenhuis Amsterdam
Hoofd verplegingsdienst
. leiding geven aan 10 verpleegafdelingen, OK complex,
Sterilisatieafdeling en afdeling opleiding
. invoering van uitgebreide short stay
. optimalisatie OK complex
. opzet ambulante zorg
. omzet 19 miljoen


1988 – 1990
Stg.Elisabethziekenhuis Leiderdorp
Adjunctdirecteur zorg
. leiding geven aan kliniek
. onderzoek functioneren OK
. invoering interne budgettering
. reorganisatie klinische sector
. bouw nieuwe IC
. omzet 24miljoen


1990 – 1994 (2 locaties)
Rijnlandziekenhuis (fusie Elisabethzkh met Rijnoord ziekenhuis)
Hoofd klinische zorg
. fusie inhoudelijk vorm geven en afdelingen integreren
. reorganisatie klinische dienst (minder overhead)
. invoering short stay in kleinste ziekenhuis en long stay in grote ziekenhuis
. exchange programma ontwikkeld met Clemson University, North Carolina
voor uitwisseling van verpleegkundigen
. optimalisatie OK complexen en ondergebracht in aparte divisie
. verbouw en integratie van gynaecologie/obstetrie met
kinderafdeling en Neonatologie
. nieuwe Medium care in Rijnoord
. omzet 29miljoen

Medio 1994 – 1995
Stg. Kruisvereniging Gooi & Vechtstreek, verenigingsstructuur
Directeur a.i.
. onderzoek instellen naar werkontevredenheid binnen het
Managementteam en de verpleegkundigen
. fusievoorbereiding met gezinsverzorgingsinstellingen in Bussum en
Hilversum
. ombuiging financiële verliezen
. invoering geautomatiseerde productieregistratie en ICT
. ombuiging intensieve thuiszorg naar verzorgingshuizen in de regio
(project met Agis)
. ondersteuning COPD in de thuiszorg met astma fonds
. omzet 22 miljoen

1995 – 1997
Stg. Bejaardencentra (4) Bussum
Algemeen directeur a.i
. liquideren 2 verzorgingshuizen en ontslag personeel
. overleg met Provincie over kwaliteit en financiering
. opzet, bouw en implementatie nieuwbouw 2 verzorgingshuizen
. uitvoering sociaal plan
. reorganisatie en inrichten nieuwe organisatie en medezeggenschap
. opzet centrale productiekeuken en inrichting facilitair
. opzet steunstichtingen en verkoop aanleunflats
. omzet 16 miljoen

1997 – 2001
Stg. Gooimeent
Raad van bestuur, directeur bedrijfsvoering
. financieel beleid
. nieuwe organisatiestructuur ingevoerd
. invoering planning en control en concerncontroller
. treasury en aansluiting bij Waarborgfondszorg
. ICT beleid
. nieuw cliënt- en procesgestuurde systeem ingevoerd
. netwerk- en systeembeheer ontwikkeld over meerdere locaties
. facilitair beleid
. productieverbetering centrale keukens, uitbreiding maaltijden etc.
. bouwbeleid
. opzet vernieuwbouw verpleeghuis
. ontwikkelen kleinschalig zorg
. Omzet 35 miljoen


2001 – 2003
Stg Continu te Utrecht (8 locaties)
Lid raad van bestuur
. fusie uitwerken naar een wijze van bedrijfsvoering
. ICT harmoniseren en op een lijn brengen
. Financiële verliezen (-/- 4 milj) wegwerken door bezuinigingen en
productie-uitbreiding
. leiding geven aan behandelvakgroep
. vastgoedbeleid ontwikkelen en nieuwbouw verpleeghuis
. herinrichting facilitaire programma’s zoals schoonmaak,
voedingsconcept en aanpassing keukens
. Extramurale zorg uitbouwen
. aansluiting bij Rhijnhuysen, (ketenzorg)
. omzet 42 miljoen

2003 – 2006
Stg ContinU (8 locaties)
Vz.Raad van Bestuur
. onderzoeken mogelijke fusiepartners
. exchange cliënten met Spanje
. uitbreiding extramurale zorg
. overhead verminderen
. invoering allochtone zorg
. invoering service-assistentie (facilitair)
. treasury uitwerken en leningen oversluiten
. verkoop niet- rendabele panden
. samenwerking met woningbouwcorporatie en ROC verstevigen
. medezeggenschapstructuur aanpassen
. toetreding tot dagelijks bestuur Rhijnhuysen
. ontwikkelen van kleinschalige zorg in combinatie met
woonservicezonering met Gemeente Utrecht, vooral in
wijken waarin de stichting actief was.
. afspraken gerealiseerd met andere zorgaanbieders over de
deconcentratie van capaciteit in de Utrecht
. omzet 45 miljoen

2006 -2008
Stg. AxioncontinU (13 locaties)
Lid raad van bestuur
. verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, zorg en kwaliteit
. projecten m.b.t. allochtone zorg opgestart
. zorgvernieuwing opgestart in het kader van service-organisatie
. verliezen weggewerkt bij Axion
. treasury verder uitgebouwd middels een statuut en omzet leningen
. toetreding waarborgfonds gerealiseerd
. ICT en financiële administratie samengevoegd en geïntegreerd
. shared service centrum opgezet, ook voor andere zorgaanbieders
. Kwaliteitscertificering binnengehaald
. leiding aan de behandelvakgroep en ingezet op eenduidige
medicatiebeleid, functieverdeling binnen alle verpleeghuizen en
efficiency door uitbreiding met praktijkverpleegkundigen.
. extramurale zorg uitgebreid
. WMO temporiseren vanwege risico
. invoering ZZP systematiek
. invulling marketing en PR en reallocatie van functies
. Gezonde organisatie achtergelaten
. bouw nieuwe zorglocaties
. Omzet 80 miljoen


September 2008 – december 2008
Organisatie Adviseur: Advisering FCCA/Arubaanse Overheid m.b.t. opzet multifunctioneel zorgcentrum. Oplevering bouw september 2011


Maart 2009 – april 2010
Directeur/bestuurder kraamzorg Amsterdam/Utrecht
Herstructurering en gezond maken organisatie zowel financieel als organisatorisch
. formatie en planning aangepast(efficiencygraad)
. verliesgevende tak afgestoten en verkocht
. gecertificeerd (HKZ en WHO)
. productie verhoogd
. 24 uurs zorg gecombineerd met andere kraambureaus
. contractering personeel aangepast
. invoering begroting- en sturingsparameters
. onderzoek naar onrust, hoge ziekteverzuim en verloop
. omzet 8 miljoen

Januari 2010 – mei 2010
Organisatie Adviseur: Opzet businessplan t.b.v. stichting Sana te Curaçao voor het opzetten van een kraamkliniek en nazorg voor onverzekerden

Augustus 2010 – heden
Organisatie Adviseur: Combinatie cure en care Advies: Amsterdams ziekenhuis, ontwikkeling van verlengde DBC in combinatie met revalidatie en ouderenzorg in Turkije

Februari 2011 - heden Opzet zelfstandig GGZ bedrijf voor cliënten met ADHD met participatie van Slotervaartziekenhuis.

.

Opleiding interimmanager

Beroepsopleiding : Verpleegkundige (intensive care, coronary care)
Hbo-opleiding : Kaderopleiding (Sociale academie Breda, 1976)
Hogere Management Opleiding (Hoge school Nijmegen, 1978)
Academische Opleiding : Ziekenhuiswetenschappen Universiteit Utrecht
Prof.dr.Hattinga-Verschure, 1982
Gezondheidswetenschappen,Universiteit Maastricht
Prof.dr.Philipsen 1995

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik heb vele jaren ervaring in de Gezondheidszorg op strategisch niveau d.w.z. directie en bestuurlijke functies. Ik ben met name bekend met de velden ziekenhuis, V&V en thuiszorg. In voornoemde functies lag het accent vooral op bedrijfsvoering, reorganisaties en zorgvernieuwing om aan de tijdseisen te voldoen. Mijn leiderschap is gericht op mensgerichte competenties en geef ruimte. Ik hanteer altijd een fair proces, stuur integraal, niet op deelaspecten maar gebalanceerd op alle aspecten van bedrijfsvoering en zorg, verander zelf indien wenselijk en leg de oriëntatie niet buiten mezelf en besef terdege de eigen verantwoordelijkheid: wat kun je zelf doen? Ik word vaak gekenmerkt als een tacticus. Vanuit mijn creatief strategisch gevoel, soms op basis van heersende maatschappelijke opvattingen, heb ik diverse projecten en fusies geïnitieerd en doorgevoerd. Door mijn analytische- en doelgerichte aanpak en tegelijkertijd flexibele werkwijze zijn tot op heden alle projecten goed afgerond en fusies gelukt zowel op het gebied van bedrijfsvoering als op het gebied van zorgkwaliteit en performance. Mijn aanpak in z’n algemeenheid baseer ik in het bijzonder op cliëntenperspectief, samenwerken, ruimte voor inspraak en initiatief met respect voor de ander zonder de eigen organisatiedoelstelling uit het oog te verliezen. Integriteit en een relativerend vermogen staan bij mij hoog in het vaandel. Door mijn inhoudelijke scholing en ervaring ben ik in staat de verschillende professionals gemakkelijker aan te voelen en sturing te geven aan het wegnemen van weerstanden of het oplossen van conflicten terwijl het klantperspectief hierin niet uit het oog wordt verloren. Ik bezit een redelijke dosis humor.

Talenkennis interimmanager

Nederlands +++
Duits ++±
Frans +
Engels ++
Spaans +

 Beschikbaarheid opvragen