T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?jurist arbeidsrecht HR manager trainer

jurist arbeidsrecht HR manager trainer

Werkervaring interimmanager

INTERIMOPDRACHTEN
Jan ’09- heden: Specialist Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen voor
A.P. Möller Maersk (APM) Terminals te Maasvlakte Rotterdam.
- Concipiëren en invoeren van een nieuwe APM bedrijfs-CAO, waaronder het voeren van de CAO-onderhandelingen;
- Mediation en advies aan Ondernemingsraad (OR) en bestuurder inzake onderlinge samenwerking;
- Voeren van gerechtelijke procedures namens APM en overleg met advocaten;
- Voeren van overleg met de Vakverenigingen en OR;
- Concipiëren en invoeren van bedrijfsregelingen, zoals vakantieregeling, privacyregeling, alcohol & drugs, beroepscommissie, klachtenregeling, verzuimregeling, etc.;
- Uitvoeren van ondernemingsraad-trajecten (instemming/ advies);
- Arbeidsrechtelijke advisering en training aan de interne organisatie.

Mrt ’08- heden: Adviesopdrachten aan particulieren en bedrijven, waaronder
rechtsbijstand in arbeidsgeschillen en sociaal verzekeringsrecht

Sept’08- dec ’08 : Rechtsbijstand Arbeidsrecht bij Achmea Rechtsbijstand.
- Rechtsbijstand aan particulieren;
- Optreden als gemachtigde ter zitting;
- Mediation tussen partijen en schikkingsvoorstellen doen;
- ca. 100 dossiers in 4 maanden, obv 32 uur per week, waarvan ca. 80 afgerond

Apr ’07- Jan ‘08: Specialist Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen voor
A.P. Möller Maersk Terminals te Maasvlakte Rotterdam
(zie jan ‘09 - heden)

Mrt ’07: Projectmanagement “Organisatie” van A.P. Möller Maersk Terminals te
Maasvlakte Rotterdam
- Doel van het project: aanpassingsvoorstellen doen voor de arbeidsprocessen en functies, waarmee gewijzigde arbo normen geïmplementeerd worden.

Apr – Sept ’06: Interim HR projectmanager bij Flora Holland te Naaldwijk
- Ontwerpen van een nieuwe procesinrichting van afdeling Aanvoer:
o Een nieuwe organisatiestructuur (4 hoofdafdelingen, ± 260 fte) capaciteitsplanning;
o Een nieuw functiegebouw: 25 bijbehorende functie- en competentieprofielen, een functiewegingsindicatie;
o Roosterwijzigingen;
- Advies uitvoering reorganisatie tav medezeggenschap, herplaatsing, sociaal plan en afvloeiingsregelingen;
- Communicatie met diverse belangengroepen (personeel, managers, OR)


DIENSTVERBANDEN
Nov ‘02- Apr ’05 : Manager Personeel & Organisatie bij BTH BV te Ridderkerk
(1300 werknemers – 190 filialen)
(handelsnamen: Favoriet Sport BV/ Hans Textiel BV /Dikado BVBA)

Verantwoordelijk voor strategisch, tactisch en operationeel personeels- en organisatie management, (in-house) salarisadministratie en opleidingen
(management afd. P&O: 7,5 fte; Lid MT; mede verantwoordelijk voor bedrijfsvoering)

Behaalde strategische resultaten:
- Organisatie: Van inkoop- naar verkoopgericht
Decentrale taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden;
Reorganisatie tgv staken activiteiten diverse BV’s
- HR: Ontwikkelen afdeling HR en managementsturing op HR-
informatie; branche-CAO
- Cultuur: Constructieve samenwerking, pro-actief.

Behaalde tactische resultaten:
- Juridisch: Opschonen en uniformeren arbeidsvoorwaarden;
Verbeteren relatie met Ondernemingsraad;
Verminderen aantal arbeidsgeschillen;
Ontwikkeling sociale paragraaf: arbodienstcontract, verzuimbeleid,
RI&E hoofdkantoor, vertrouwenspersoon, personeelsfunctionaris, fraudebestrijding;

- HR: Effectief personeelsmanagement in de organisatie;
Aanschaf nieuwe software HR en payroll;
Verbetering administratieve processen: kwalitatief (foutmarge) en kwantitatief (doorlooptijd);

Aug ‘01- Okt ‘02: Human Resource Manager bij KPN Mobile NL BV te Den Haag
(2000 werknemers)

Management van afdeling HR CO (5 fte), MT- lid
- HR t.b.v. afdelingen Commercial Operations, Finance en Holding (ong. 700 fte)
Management van afdeling HR Support (4 fte)
- leveren van tijdige en correcte personele administratie en managementinformatie
- afsluiten jaarlijks Service Level Agreement met interne HR Serviceafdeling en GIMD (bedrijfsmaatschappelijk werk)
- lid commissie E-HRM team van KPN NV (t.b.v. verbetering digitale personeelssystemen)

Reorganisatie: Personeelsreductie 2002 bij KPN Mobile NL BV
- Voorbereiding, coördinatie en uitvoer van reductie van 234 arbeidsplaatsen en collectief ontslag van 70 fte op basis van economische redenen.

Mrt ‘98- Juli ‘01: Stafmedewerker P&O bij ECT BV te Rotterdam (2300 werknemers)

Sociaaljuridische werkzaamheden
- Reorganisatie en collectieve herplaatsing 200 werknemers: Juridische advisering en ondersteuning van werkgeversdelegatie (lid onderhandelingsdelegatie) bij opstellen sociaal plan, inrichten mobiliteitscentrum (Centrum Nieuw Werk te Rotterdam);
- Afhandelen en waar nodig procederen namens ECT BV van sociaal/arbeidsrechtelijke geschillen;
- Secretaris ECT-CAO overleg (lid onderhandelingsdelegatie);
- Advisering, ondersteuning, doen van voorstellen aan directie, management en P&O discipline inzake CAO, sociaal verzekerings- en arbeidsrechtelijke aspecten, personele regelingen, WOR;
- Zelfstandig voeren van overleg en onderhandeling met OR;

P&O-werkzaamheden
- Begeleiding en advisering Stafafdelingen bij reorganisatie;
- Beheer/ontwikkeling bijzondere groepen (expatriates en MD-traject/trainees);
- P&O-beleidsontwikkeling bedrijfsbreed (2300 werknemers);
- P&O-beheer/advies voor stafafdelingen (140 werknemers);
- Ontwikkelen nieuw beloningsgebouw boven-CAO;


Dec ‘94- Mrt ‘98: Bedrijfsjurist bij Centrale Branchevereniging Wonen te Zeist:
- Juridische advisering aan ondernemers uit het groot-, midden- en kleinbedrijf aangaande gehele bedrijfsvoering resp. bedrijfsbeëindiging (Fiscaal, Ondernemings-, IE, Mededinging, Verbintenissen, Consumenten, Huur, Arbeids- en Sociaal recht);
- Het voeren van gerechtelijke procedures, optreden als gemachtigde en bemiddeling bij geschillen;
- Projectmanagement op brancheniveau:
o opstellen en implementeren van De CBW-Erkenningsregeling Wonenbrache;
o concipiëren en onderhandelen over branche- handelsvoorwaarden met de Consumentenbond (SER- overleg);
o opstellen van parket-legvoorschriften;
- Redactionele werkzaamheden ten behoeve van een tweetal branchebladen: het Vakblad Wonen (eigen column) en Branchenieuws;

Sept ‘92-Nov ‘94: Arbeidsjurist bij ARAG NV te Leusden:
- Verlenen van rechtshulp aan verzekerden uit midden- en kleinbedrijf alsook Nederlandse, Engelse en Duitse particulieren.
Specialisatie in Arbeidsrecht, Verbintenissenrecht, Handelsrecht, Vervoersrecht
- Zelfstandig adviseren, onderhandelen, belangenbehartiging, het voeren van gerechtelijke procedures, opstellen van processtukken en optreden als gemachtigde ter zitting (340 dossiers per jaar)

TRAININGEN
Jan ‘06 – oktober 2009: Freelance Trainer/Docent bij NCOI Opleidingsinstituut te Hilversum


HBO Arbeidsrecht
- Verzorgen van (erkende) HBO opleidingen
- Begeleiding van studenten bij opzetten van een scriptieconcept en geven van feedback
- Beoordeling van eindscriptie

HBO Personeelsmanagement, module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid
- Verzorgen van (erkende) HBO opleidingen
- Begeleiding van studenten bij opzetten van een scriptieconcept en geven van feedback
- Beoordeling van eindscriptie

Verzuimpreventie- en –management
- Verzorgen van (erkende) HBO opleidingJan ’06 – heden: Freelance Trainer voor Van den Broek & Partners BV te Breda

Het ontwikkelen van trainingen, verzorgen van lesmateriaal en geven van de trainingen

Open inschrijving:
- Arbeidsrecht voor P&O(doelgroep P&O management/sr.adviseur)
- Personeelsmanagement module Arbeidsrecht (doelgroep: P&O medewerker)
- Special nieuwe sociale zekerheid 2006 (doelgroep: P&O management)


In-company trainingen (op basis van eigen arbeidsvoorwaarden/CAO):
- Arbeidsrecht bij SNS Bank (doelgroep: sr. P&O adviseur)
- Actualisering arbeidsrecht en sociale zekerheid bij Focus (doelgroep: P&O en Salarisadministratie)

Nov ’08: Freelance trainer voor Venturn te Breda

Het ontwikkelen van trainingen, verzorgen lesmateriaal en geven van de training “Arbeidsrecht voor leidinggevenden”

Opleiding interimmanager

Opleidingen
Aug ‘92: NIMA-A
1985-1991: Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,
Bedrijfsjuridische Afstudeervariant: o.a. sociale, economische, fiscale en organisatorische keuzevakken, gericht op bedrijfsvoering;
Scriptie ”Rechtspraktijk en Europese Integratie (Duitstalig)”.
1990-1991: Duits Recht aan de Universiteit Bremen:
Keuzevakken op gebied van ondernemingsrecht en de EG
1991-1992: Conservatorium Rotterdam, zang en piano lichte muziek
1979-1985: VWO aan de Nassau Scholengemeenschap te Breda
Eindexamen in o.a. Wiskunde, Natuurkunde, Economie, Scheikunde, Duits

Trainingen en cursussen
2010: Italiaans – Dante instituut Rotterdam
2008: PRINCE 2 - projectmanagement
2003: Belgisch Arbeids- en Sociaal recht (De Baak)
2001- 2002: Mobile Management Skills ( De Baak)
99-‘00: Orba (AWVN) en Hay functiewaarderingssystematiek
Apr ‘99: Engels vakjargon arbeidsvoorwaarden (Regina Coeli “De nonnetjes te Vught” )
Okt ‘98 : Arbeidsvoorwaarden voor Expatriates (De la Croix)
Apr ’96: PAO contracten maken: leveringsvoorwaarden (universiteit Utrecht)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Naast ruime juridische ervaring in de rechtspraktijk als bedrijfsjurist, lid van een Geschillencommissie en rechtsbijstandverlener in verschillende rechtsgebieden, beschik ik ook over ruime HR-ervaring in het bedrijfsleven. Ik heb verantwoordelijkheid gedragen voor alle aspecten van bedrijfsvoering in grote en kleine bedrijven, waaronder leidinggeven aan professionals, budgetverantwoordelijkheid, (bege)leiden van reorganisaties en CAO- onderhandelingen en toezicht houden op directies.
Ik kan door mijn ervaring snel doorgronden welke consequenties uit conflicten voortvloeien en wat de gevolgen van beslissingen zijn. Als trainer en columnist leg ik juridische materie uit in begrijpelijke taal, zonder de complexe werkelijkheid geweld aan te doen.

Mijn cijfermatig inzicht is groot. Ik kan goed structureren en vind snel de kern van de zaak. Ik werk resultaatgericht en in hoog tempo.
Ik ben integer, analytisch, besluitvaardig, zelfstandig, no-nonsense, rustig en loyaal.


Talenkennis interimmanager

nederlands: moedertaal
Vloeiend: Engels, Duits
Matig: Frans, Italiaans


Overig

Nevenactiviteiten
Mrt ’08 - heden: Bestuurslid/secretaris en lid Raad van Toezicht van Stichting Bimbola, Bimbola BV te Rotterdam en Stichting Kinderopvang Bimbola
Sept 05 - heden: Voorzitter oudercommissie Albert Schweitzerschool R’dam (basisschool)
Mrt ’01- Nov ‘06: Secretaris bestuur Muziekvereniging Overschie te Rotterdam
1999-2001: Lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag bij Europe Combined Terminals.
1997-1998: Lid van de Geschillencommissie Wonen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag.
Juni ’96- Jan ‘99: Bestuurslid van afdelingsbestuur Rotterdam van een landelijke politieke partij met als portefeuille: pr/communicatie, permanente campagne en evenementenorganisatie. Redactielid en secretaris afdelingsblad.


 beschikbaar?