T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager zorg

manager zorg

Werkervaring interimmanager

2009/2011 Interim Manager
Algemeen Management van de divisie Jeugd en management van een gespecialiseerde kliniek, deeltijd en poli voor psychiatrische gezinsbehandeling. De zorglijn richt zich op multiproblem-gezinnen die met een minder intensieve vorm van behandeling niet goed kunnen worden geholpen.
Specifieke opdracht: saneren van zorg en krimp omzetten in groei, reorganisatie van het organisatieonderdeel, sluiting kliniek en substitutie naar nieuwe ambulante zorgconcepten. Besparing 1,5 mln.
Ontwikkelen van een masterplan ter herordening en positionering van de divisie.
Opdrachtgever: Altrecht divisie Jeugd

2009 Interim-adviseur
Onderzoek naar de mogelijkheden van intersectorale samenwerking in het Utrechtse met als doel een klinische behandeling voor jeugdigen met gedragstoornissen. Opdrachtgever: Altrecht, Zonnehuizen, Almata en De Lindenhorst.

2008/2009 Interim-adviseur
Onderzoek naar de mogelijkheden van een zorglijn en een businessplan voor kinderen en jeugdigen met onbegrepen klachten (somatoforme stoornissen).
Opdrachtgever: Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC en Altrecht

2009 Interim-adviseur
Onderzoek naar de ingrediënten voor een businessplan voor een klinisch aanbod voor jeugdigen met gedragstoornissen.
Opdrachtgever: Altrecht, Zonnehuizen, Den Engh en de Lindehorst

2008 Interim-adviseur
Onderzoek naar de integratie van de postdoctorale opleiding tot Gz- en klinisch psycholoog binnen de divisie. Er was een financierings- en uitvoeringsprobleem.
Opdrachtgever: Altrecht divisie Jeugd, Kind & Gezin

2005 - 2008 Directeur/Bestuurder specialistische behandeling volwassen en ouderen
GGNet
Eenhoofdig directeur/bestuurder van specialistische ggz zorg in Nederland en in het buitenland. Behandeling van cliënten die gestagneerd zijn in hun hulpverlening.
Resultaten:
• organisatorische infrastructuur neergezet:
 bedrijfsvoering ingericht w.o. geldstromen, registratie en administratie
 stichting en BV’s opgericht
 HKZ ingevoerd
• vast moest komen te staan dat de speciale zorg met name in het buitenland beter, sneller en goedkoper was. In samenwerking met Agis en Menzis een onderzoeksdesign gemaakt en vastgesteld dat, naast verbetering van het functioneren van de cliënt, het resultaat ook zorgconsumptievermindering zou zijn. Het onderzoek werd ondergebracht bij de Radboud Universiteit Nijmegen en er werd een promotietraject aan verbonden
• ontwikkeling zorgprogramma’s eetstoornissen, seksuele disfuncties (Verschil in verlangen), rouwverwerking voor ouderen, diagnostiek bij LVG met psychiatrische stoornissen en adolescentieproblematiek
• onderhandelingen met verzekeraars
• ten behoeve van toekomstige winsten en financiering is een DBC geformuleerd en gevalideerd
• werkgever en directeur in een integraal pakket
• verantwoording aan Raad van Toezicht.

2006 Interim-adviseur
Het begeleiden van bestuur, directie en management in hun keuze tot het inzetten van kwaliteitsaudits HKZ voor de sector V&V en het implementeren ervan.
Opdrachtgever: Stichting Cliënt & Kwaliteit.

2005 Senior adviseur gezondheidszorg
BOAG
vastgoedadviesbureau te Rotterdam.
• adviseren Directies en Raden van Bestuur van zorg instellingen inzake hun vastgoedbeleid.

2001-2004 Secretaris Raad van Bestuur
GGNet
ggz organisatie in fusiefase met 2200 medewerkers
• invulling zoeken en geven aan ondersteuningsbehoefte Raad van Bestuur en regievoering over reorganisatie, fusie en andere projecten.
• Aansturing diensten Raad van Bestuur w.o medische dienst, pastorale dienst secretariaten etc.
• Vertegenwoordiging RvB naar OR, Vakbond, accountant en externe partijen.
Resultaten:
• formaliseren van de functie secretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en vanaf 2004 de functie van secretaris invulling gegeven
• op basis van een strategisch beleidsplan de invoering van ingedikte organisatiestructuur en herordening van organisatieonderdelen geregisseerd.
• Resultaten van deelopdrachten vanuit bovenstaande:
Invoering HKZ en vormgeving certificeringstraject
• Als projectleider bezuinigingstaakstelling GGNet gerealiseerd.

2003/2004 Interim projectleider organisatieverandering
Interim opdracht met als doel het ontwerpen en invoeren van een nieuwe organisatiestructuur, waarin vraagsturing (klantgerichtheid) en resultaatgerichtheid centraal staan.
Resultaat:
• organisatiescan in 2003, ontwerp nieuwe structuur gemaakt
• in 2004 leidde dit tot een vervolgopdracht de structuur te implementeren.
Opdrachtgever Stichting welzijn Rheden e.o.

2001-2002 Sr. organisatieadviseur
Begeleiden invoering nieuwe organisatiestructuur na fusie 7 zorgpartners tot GGNet. Deze kanteling betekende herordening van het zorgaanbod in programma’s en programmateams en projectleiding implementatie.
Resultaat:
• kanteling in 2004 gerealiseerd.
• project vanuit afsluitende evaluatie naar tevredenheid afgerond.
Resultaten vanuit de verschillende deelopdrachten van dit project:
• invoering nieuwe structuur; herordening van medewerkers in nieuwe teams. Nieuwe programmateams operationeel in een half jaar.
• integratie organisatieonderdeel Woonzorg, circa 300 fte’s. Projectleiding van 3 jarig project met als doel de APZ woonzorg en de RIBW woonzorg te integreren. Projectresultaat gerealiseerd zowel organisatorisch, administratie, bedrijfsmatig als zorg inhoudelijk.
• onderzoek huisvesting en zorgbehoeften. Onderzoeksleiding van tweejarig onderzoek naar huisvesting en zorgbehoefte. Basis Trimbos instituut. Schuifplan huisvesting en lange termijn huisvestingsplan.
• integratie en ontwikkeling van de klinische functies w.o. verstandelijk gehandicapten met psychiatrische stoornissen, niet aangeboren hersenletsel, ontwikkelingsstoornissen en forensische psychiatrie Integratie gerealiseerd zich uitend in handboeken, nieuwe werkwijzen en programma’s van eisen nieuwbouw.
• Integratie en vormgeving van de circuits ouderen en jeugd en de regionale ambulante behandeling van volwassenen.
• besturingsfilosofie. Het ontwikkelen van een nieuwe besturingsfilosofie waarin verhouding RvB, RvT en management helder is. Besturingsfilosofie ingevoerd op basis INK en integraal management.
Opdrachtgever: GGNet

1999 2001 Directeur a.i. RIBW
Instelling van Beschermd Wonen met als doel staande organisatie aan te sturen en te vernieuwen. De organisatie bewoog zich in een fase van fusie en had een tekort aan management en beleidsfuncties.
Resultaat:
• meerjarenbeleid
• planning & controlcyclus en jaarwerkplannen ingevoerd
• kwaliteitssysteem en INK ingevoerd
• communicatiebeleid vorm gegeven
• sector ambulante begeleiding vergroot door invoering van nieuwe zorgproducten (woonzorgarrangementen)
• methodisch werken en deskundigheidsbevordering ingevoerd
• direct leiding gegeven aan managers en medewerkers
• financiële verantwoordelijkheid
• externe contacten vormgegeven (GGZ, maatschappelijke dienstverlening, woningcorporaties, overheden en instanties)
• medewerkerstevredenheid en kwaliteit van zorg gemeten en vergroot.
Opdrachtgever: RIBW Oost-Gelderland

1983-1999 De Gelderse Roos
Uitgevoerde functies:

1997 1999 Staffunctionaris kwaliteitszorg, cliëntenbeleid, communicatie en voorlichting
• ontwikkeling kwaliteitsbeleid, kwaliteits jaarverslag en plan, zorgvernieuwingen
• advisering van RvB en directies Ouderenpsychiatrie en Volwassenenpsychiatrie
• onderzoek zowel kwantitatief als kwalitatief
• cliëntenbeleid: vertalen van wetgeving naar de zorgorganisatie
• intern en externe communicatiebeleid: ontwikkelen van communicatieplannen; nieuwsbrieven, ontwikkeling van protocollen en handboeken, redactie van cliëntenblad en personeelsblad
• contactpersoon voor de pers
• regie over project forensische psychiatrie, de opzet van een forensische kliniek.

1995-1996 Kwaliteits- en beleidsfunctionaris, locatie RIAGG Arnhem
• onderzoek binnen het kwaliteitssysteem ten behoeve van de afdelingen ouderen, volwassenen en jeugd
• uitvoeren van de periodieke kwaliteitstoetsing
• opstellen kwaliteitsplan en jaarverslag
• adviseren cliëntenbeleid
• klachtopvang, identificatie en –bemiddeling
• opstellen jaarverslag.

1995-1996 Therapeut
RIAGG Arnhem
• deeltijdbehandeling groepen cliënten met resocialisatie , adolescenten en borderline problematiek.

1996 Communicatie advies
Ontwikkeling van PR materiaal verpleegkundigen en verzorgende opleidingen en daarbij behorende wervingscampagne.
Opdrachtgever: Hogeschool Ede.

1994 Projectleider
Freelance opdracht met als doel de opzet van een circuit voor de begeleiding van Korsakov patiënten in Gelderland.
Opdrachtgever: RIBW Arnhem en Veluwevallei.

1992-1995 Afdelingshoofd
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze
• leidinggevende van een afdeling eerste diagnose en behandeling van cliënten met organische pyschosyndromen
• verantwoordelijk voor realisering van de taakstelling
• coachen van medewerkers.

1989-1991 Unitleider
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze
• verantwoordelijk voor de behandeling van psychotische cliënten
• leidinggevende van 12 verpleegkundigen
• invoeren van functiedifferentiatie.

1983-1988 Verpleegkundige
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze
• werkzaam binnen de gesloten chronische psychiatrie
• groeps en mentortaken.

1979-1981 Assistent accountant
Nederlandsche Accountants Maatschap
• vanuit een onafhankelijke positie bezoeken van bedrijven en controleren van de boekhouding gericht op het uitbrengen van de jaarrekening.


Nevenfuncties
2007-2008 Lid Raad van Toezicht ZieZo, zelfhulporganisatie eetstoornissen, portefeuille innovatie
2008-heden Oprichter en bestuursvoorzitter en penningmeester van de stichting Mentorschap Gelderland.

Opleiding interimmanager

Opleiding
2003 HKZ certificering en opleiding tot senior auditor, 2003
1995 1998 Gezondheidswetenschappen RU Maastricht,
Doctoraal scriptie; een correlationeel onderzoek vanuit de sectie organisatiepsychologie naar het verband tussen kwaliteit van arbeid en veranderingsbereidheid.
1989 Artsenbezoeker LOI
1989 1991 Management in zorg instellingen IBW
1983 1987 Verpleegkunde B
1982 Geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht
1979 Wiskunde I aanvulling VWO via Nederlands Instituut van Register Accountants (NIVRA)
1971 1978 VWO Atheneum A


Cursussen/trainingen
Diverse bijscholingen
Conflicthantering als bemiddelaar
Methodisch werken
Intervisie
Autonomie
Vergaderen
Cursus klachtenfunctionaris
Management Development

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn bagage bestaat uit een combinatie van bestuurservaring, algemeen management, interim (verander)management, ondernemerschap, advies, projectmanagement en stafervaring. Focus is om vanuit beleid en strategie zorg en dienstverlening opnieuw of beter te positioneren in de markt.

Talenkennis interimmanager

goed

 beschikbaar?