T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Bedrijfskundige

Bedrijfskundige

Werkervaring interimmanager

Waterschap Brabantse Delta
Meewerken aan versnelde totstandkoming jaarrekening 2010 (januari - februari 2011)

Gemeente Leiden
Adviseur concernstaf (september – december 2010)
Opstellen directieplan 2011, coördineren totstandkoming afdelings- en capaciteitsplannen 2011 en faciliteren concerndirectie bij prioriteringssessies activiteiten 2011.

Waterschap Brabantse Delta
Teamleider Bedrijfsbureau a.i. (november 2009 – juli 2010)
Het bedrijfsbureau FEZ/ICT/GEO/belastingen faciliteert de afdelingen op gebied van arbo, administratieve processen, planning & controle en secretariaat. Deelname aan sector MT.

Gemeente Leiden
Opstellen beleidskaders Onderhoud kapitaalgoederen en Treasury (november 2009 – april 2010)
Adviseur concernstaf (december 2008 – oktober 2009)
Opstellen directieplan 2009, beoordelen afdelingsplannen 2009, opzetten en uitvoeren belanghebbendenonderzoek concernstaf.
Projectleider Programmasturing in de afdelingsplannen
Versterken en vereenvoudigen van het planning & controle instrumentarium.
Waarnemend programmacoördinator Regie op Maat
Regie op maat betreft 14 organisatie-eenheden die verzelfstandigd / geregionaliseerd worden.
Begeleiden besluitvorming over en beoordelen business cases van individuele Regie op Maat projecten, opstellen programma van eisen ten behoeve van het te verzelfstandigen Shared Service Center, opstellen voorstel over kosten die samenhangen met Regie op Maat projecten en bijdrage leveren aan visiedocument Werken in Regie.

Gemeente Oldebroek
Projectbegeleider onderzoek begrotingsanalyse 2008, een onderzoek naar de financiële positie (december 2008 – februari 2009)
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek (oktober – november 2008 )

Gemeente Zaanstad, Dienst Wijken, afdeling Milieu
Procesanalist (september – november 2008)
Doorlichten, beschrijven en verbeteren werkprocessen op het gebied van bodemsanering.

Emotional Brain BV
Coördineren en opstellen subsidieaanvragen SenterNovem ten behoeve van oprichting Turing Instituut Almere (vanaf februari - augustus 2008)

Gemeente Rotterdam, dienst dS+V
Projectmanager kwaliteitsslag assistent budgethouders (april – juli 2008)
Initiëren begeleidingstraject groep van 15 medewerkers die hiërarchisch door afdelingsmanager worden aangestuurd en functioneel door financiën.
Opstellen plan van aanpak veranderstrategie, frequente afstemming hierover met directie, afdelingsmanagement en OR, inhoudelijk begeleiden van teambijeenkomsten en opstellen en laten vaststellen van functiebeschrijving.

Gemeente Bussum
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek (maart 2008)

Stadsdeel Slotervaart
Projectmanager kwaliteitsslag bestuurssecretariaat (september – december 2007)
Het realiseren van een goed functionerend bestuurssecretariaat bestaande uit 4 medewerkers. Cultuurverandering door middel van diverse intervisie/samenwerkingsbijeenkomsten en voorstel nieuwe structuur inclusief personele invulling op basis van competenties.

Stadsdeel Slotervaart
Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van medewerkers met frequent burgercontact (oktober 2007).

Haags Ontwikkelingsbedrijf
Directiesecretaris a.i. (april – augustus 2007)
Aanjaagfunctie in de uitvoering van door de directie genomen besluiten en inhoudelijke voorbereiding en deelname MT - vergaderingen. Stroomlijnen bestuurlijk afstemmingsproces van fysiek ruimtelijke projecten. Inhoudelijk voorbereiden van diverse bijeenkomsten zoals wethoudersbijeenkomsten, introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en voorlichtingsbijeenkomsten voor studenten aan het Institute of Social Studies.

Gemeente Heerhugowaard
Projectmanager Treasury (oktober 2006 – maart 2007)
Initiëren informatiestromen vanuit de afdelingen naar afdeling financiën door:
het identificeren van geldstromen, het benoemen van informatieverantwoordelijken per geldstroom, het geven van voorlichting aan informatieverantwoordelijken, managers en wethouders d.m.v themabijeenkomsten, het maken van afspraken met informatieverantwoordelijken en het vastleggen van de procedures. Onderhandelen met huisbankier over een ruimere kredietfaciliteit.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Planning en control coördinator (januari – augustus 2006)
Financieel consulentschap voor geheel ambtelijk apparaat en beheer/berekenen algemene uitkering.

Gemeente Haarlem
Organisatie themabijeenkomst innovatieve aansturingsconcepten: Communities of practice,
Pro-synergie model en zelfsturende teams.
Voor alle managers van de gemeente Haarlem, gehouden op 16 maart 2006.

Gemeente Haarlem, concernfinanciën
Projectcoördinator implementatie BBV (mei – september 2005)
Coördineren van de aanpassingen in werkprocessen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en actualiseren van bestaande notities reserves en voorzieningen, afschrijvingen en budgetbeheer.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Planning en control coördinator (februari – april 2005)
Coördineren en redigeren van het VNG jaarverslag en opstellen van het handboek bedrijfsvoering.

Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Manager subsidies Jeugd en Sport (september 2004 – januari 2005)
Coördineren van werkzaamheden van zes medewerkers en het bewaken van hun taakrealisatie.
Bewaken naleving van (subsidie) voorschriften, behandelen van meer complexe subsidierelaties en overleg voeren met gesubsidieerde instellingen.

Gemeente Heemskerk
Projectcoördinator implementatie dualisme (april – augustus 2004)
Realiseren van verbeterslag duale begroting 2005 (programmabegroting, productenraming en afdelingsjaarwerkplan) in samenwerking met raad, wethouders en managers.

Provincie Utrecht, Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer
Bedrijfseconomisch adviseur (januari – februari 2004)
Het in kaart brengen en oplossen van diverse langlopende meningsverschillen tussen de sector en het concern. Dit betreft o.a. het ontstaan van negatieve reserves en voorzieningen, verschil van mening over de omvang van diverse dotaties en verschil van mening over de berekening van diverse vergoedingen.

Tweede Kamer der Staten Generaal
Bedrijfskundig adviseur (september – december 2003)
Professionaliseren van de financiële functie binnen de Dienst Automatisering door
opstellen AO beschrijving van de verplichtingenstroom, inventariseren van decentraal te verrichten financiële taken en de inrichting van de functie van financieel medewerker.

Gemeente Heemskerk
Projectcoördinator implementatie dualisme (maart t/m augustus 2003)
Coördineren planning & control cyclus en opstellen kadernota 2003.
In het kader van Wet dualisering gemeentebestuur:
Ombouwen begrotingsdocumenten naar de vereiste duale begroting.
Begeleiden van managers bij het opstellen duale begroting 2004, in samenspraak met raad en
wethouders.
Opstellen nieuwe verordeningen Financieel Beleid, Accountantscontrole en Doelmatigheid & doeltreffendheid.

Opleiding interimmanager

Managementwetenschappen, Strategy and Organization.
Open Universiteit Nederland te Heerlen (2003 – 2006, diploma behaald maart 2006).

Bedrijfseconomie aan de Hogeschool voor Economische Studies
te Amsterdam (1994 – 1998, diploma behaald juli 1998).

Talenkennis interimmanager

Engels

 beschikbaar?