T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenProject- programmamanager

Project- programmamanager

Werkervaring interimmanager

Werk- en projectervaring:

Periode : Februari 2010 - heden
Organisatie : Achmea
Branche : Bank & Verzekeringen
Functie : Projectmanager
Situatie : Achmea is een transformatie aan het bewerkstelligen naar een lean en mean schadeverzekeraar. Het vehikel om dit te realiseren is het Business Domein Schade. Het Business Domein Schade gaat een productrationalisatie doorvoeren en de product, polis en schadeadministraties onderbrengen in één informatiesysteem, te weten SAP en/of SAP partner producten. Hiervoor wordt een IT infrastructuur conform greenfield principes gerealiseerd
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : • Het aansturen van het projectteam Infrastructure & Hosting binnen BDS
• Single point of contact binnen de BDS governance inzake Infrastructuur realisatie
• Aansturen van de ESP’s (outsourcings-partners) van Achmea IT inzake hun deelverantwoordelijkheden in de greenfield realisatie

Resultaten : • Een platformselectie inzake de SAP greenfield
• een conform domeinarchitectuur opgeleverde infrastructuur
• uitgevoerde PLS testen
• een ingerichte IT beheerorganisatie voor het business domein schade.
Periode : Augustus 2009 – januari 2010
Organisatie : Achmea
Branche : Bank & Verzekeringen
Functie : Service Delivery Manager
Situatie : Binnen IT Operations is een team van SAP basis consultants actief welke het SAP landschap van Achmea technisch beheren. Het betreft een landschap van SAP FICO, BW, HR, FS-PM, FS-CD, IDM en msg.PM. Binnen Achmea is SAP gepositioneerd als één van de drie doelomgevingen.
Per november 2009 is er een Achmea breed veranderprogramma gestart wat fasegewijs alle product-, polis- en schadeadministraties gaat consolideren in SAP. Hierin wordt het ‘nieuwe’ Achmea in vormgegeven.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : • Het aansturen van een serviceteam van 8 SAP basis consultants voor het beheer het bestaande SAP landschap
• Het aansturen van een team van 6 personen (SAP BC, AIX beheerders, DB/2 beheerders, architect en projectleider) voor de realisatie en in beheername van het nieuw SAP Insurance landschap van Achmea
• Verantwoordelijk voor het laten leveren van de gewenste dienstverlening door IT Operations aan het SAP Compentence center, divisies en business domein schade

Resultaten : • Afgesloten SLA
• Ingeregelde processen conform ASL
• een geaccordeerd Service Delivery Plan
• Een tevreden klant•Periode : Maart 2008 – juli 2009
Organisatie : Achmea
Branche : Bank & Verzekeringen
Functie : Service Delivery Manager - Client Service Manager
Situatie : De IT afdeling van Achmea HypotheekBank is overgeheveld en geïntegreerd in Achmea GITS. Tevens is het serverpark van Achmea Hypotheekbank opgenomen in het rekencentrum van Atos Origin. Het applicatiebeheer is per 1/1/2008 geformaliseerd in GITS / Business Solutions SSC Bank. De processen zijn conform ASL ingericht
Vanaf 1/9/2008 Service Delivery Manager voor Achmea Retailbank. Aanvullend per 1/2/2009 Client Service Manager voor Staalbankiers.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : • Het aansturen van een serviceteam van 11 personen op twee locaties
• Verantwoordelijk voor het laten leveren van de gewenste dienstverlening door Achmea IT aan AHB, ARB en Staalbankiers

Resultaten : • Afgesloten SLA
• Ingeregelde processen conform ASL
• een geaccordeerd Service Delivery Plan
• Een tevreden klant•
Periode : Oktober 2008 – december 2008
Organisatie : VECOZO
Branche : Zorgsector
Functie : Projectmanager
Situatie : Het verder uitrollen van Digitaal Contracteren bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor de diverse zorgsoorten
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : • Aansturen projectteam VECOZO
• Afspraken maken met zorgverzekeraars (en ZN) over deelname, aanpassing functionaliteit, planning
• Samen met ZN afspraken maken de koepels (LHV, KNGF, en anderen) inzake deelname en planning
• Presentaties c. q. promotie van DC concept bij verzekeraars en koepels
Resultaten : • Een conform FTO-eisen opgeleverde DC applicatie
• Draagvlak gecreëerd binnen zorgverzekeraars inzake DC
• Zorgverleners enthousiast gemaakt voor DC als toegevoegde waarde dienst.Periode : November 2007 – maart 2008
Organisatie : Essent NV
Branche : Energie
Functie : Programmamanager
Situatie : Essent is haar database infrastructuur aan het consolideren naar een Oracle GRID omgeving draaiend op SLES 10. Alle SAP databases op DB/2 worden naar het Oracle Grid gemigreerd. Evenals alle Oracle databases op Windows en AIX.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : • Het managen van een programma van projecten die de database consolidatie naar het Oracle GRID realiseert.
• Het aansturen van de infrastructuur outsourcingspartner IBM
• Afspraken maken met de Informatiemanagement afdelingen van de diverse BU’s over de migratie van de databases en het leveren van testcapaciteit aan de projecten
Resultaten : • Een operationeel Oracle GRID voor SAP en non SAP databases
• Een succesvolle pilot migratie van een SAP BW naar het Oracle Grid
• Afgesloten SLA’s met IBM inzake de operationele dienstverlening
Periode : Oktober 2007 – januari 2008
Organisatie : Ordina NV
Branche : ICT dienstverlening
Functie : Studie
Situatie : Het in deeltijd uitvoeren van een groepsopdracht ten behoeve van de MasterClass Innovatiemanagement, onderdeel van de Masteropleiding Business Innovation. De groepsopdracht behelst het onderzoeken van een mogelijke innovatie bij Louwman & Parqui BV (Toyota importeur Nederland) aan de hand van de aangereikte methoden en technieken in de masterclass
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Fociss, TRIZ, Business Model Ontology van Osterwalder, diverse concepten van Clayton M. Christensen en Robert Burgelman toegepast op het narrowcast concept.
Resultaten : Een scriptie opgeleverd en plenair gepresenteerd


Periode : September 2007 – November 2007
Organisatie : Ordina NV
Branche : ICT Dienstverlening
Functie : Business Consultant
Situatie : De zorgmarkt is als strategische markt bestempeld door de RvB van Ordina. Ordina is op delen van deze markt actief en is voornemens om deze markt als een geïntegreerde keten te benaderen.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : • Het uitvoeren van een marktanalyse en het opstellen van businessplan voor Ordina in deze markt.
• Het onderzoeken van partnerships met andere (ICT) leveranciers in de zorgmarkt
• Het ondersteunen / adviseren van de Market Director en Account Director over de zorgmarkt.
Resultaten : • Een businessplan met daarin een uitvoerige marktanalyse en toekomstperspectief in opgenomen
• Een presentatie opstellen voor het EC en RvB inzake de zorgmarktPeriode : februari 2007 - juni 2007
Organisatie : Unive-VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgververzekeringen
Functie : Business Consultant / informatiemanager
Situatie : Naar aanleiding van de fusie van Unive met VGZ-IZA-Trias is afgesproken dat de backoffice processen en systemen van de zorgverzekeraars Unive, IZA & Trias worden onderbracht in Oracle Open Zorg van VGZ. De bijbehorende werkprocessen en inrichting van Oracle Open Zorg van VGZ worden door de andere fusiepartners geadopteerd. Om dit te realiseren wordt het organisatiebrede programma PRISMA opgestart
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Het opstellen van een concept programmaplan voor de groepsbrede ICT werkzaamheden om Oracle Open Zorg en Enterprise Service Bus (op basis van BizTalk) geschikt te krijgen voor 3000 gebruikers en 5 miljoen verzekerden met bijbehorende volumes in declaratie- en polisverwerking.
Resultaten : Concept programmaplan met inschatting van uren en middelen
Pakketten : Oracle Open ZorgPeriode : Februari 2007
Organisatie : Unive-VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Informatiemanager
Situatie : Het Notabox concept, geïnitieerd door de Rabobank, vindt landelijk aanhechting bij de andere grote banken zoals ABN AMRO en ING. Hierdoor kan het digitaal aanleveren van declaratiespecificaties en acceptgiro\'s een besparing opleveren in print en portikosten.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Vaststellen wat de impact voor het SC ICT is om een koppeling te realiseren met Notabox en dit verwerken in de overkoepelende business case
Resultaten : Een projectafspraak opgeleverd met daarin een specificatie van het probleem en de voorgestelde oplossing inclusief benodigde uren en middelen
Periode : Februari 2007 - Maart 2007
Organisatie : Unive-VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Service Delivery Manager
Situatie : De ICT dienstverlening voor wat betreft Oracle Open Zorg is nog niet geformaliseerd. Stel een SLA op om de afspraken tussen business en ICT helder te krijgen
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Het opstellen van een SLA in nauwe samenwerking met business en servicemanagers binnen ICT.
Resultaten : Een opgestelde SLA ondertekend door de directievoorzitters van de RVE VGZ, RVE Trias en de directeur SC ICT
Periode : Januari 2007
Organisatie : Unive-VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Informatiemanager
Situatie : De declaraties die door de ponsbureaus (Cendris en MDC) worden verwerkt worden nu door VGZ uitgesorteerd en daarna per koerier verzonden naar Cendris en MDC. Bij Cendris en MDC worden nota’s gescand en verder verrijkt. De verrijkte informatie in de vorm van een TIFF en NRF op een CD plus de originele nota’s worden per koerier weer terug naar VGZ getransporteerd. De CD’s met NRF en TIFF worden daarna in Discoveri ingelezen en verder verwerkt in Oracle Open Zorg. Deze procedure kost in de regel 3 dagen doorlooptijd in het totale verwerkingsproces. Tevens worden dezelfde poststukken twee keer gehandeld. Dit is niet acceptabel
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Onderzoeken wat de impact op de ICT voorzieningen is (hardware, licenties, scanners, etc). Adviseren van de opdrachtgever over de aanvliegroute richting het Integraal Projecten Overleg, dat is het orgaan van de RvB waar alle projecten langs moeten, dit om verbetering toch op de een of andere manier door te kunnen voeren.
Resultaten : Een projectafspraak met daarin alle ICT activiteiten die nodig zijn om het probleem op te lossenPeriode : December 2006 – Maart 2007
Organisatie : VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Informatiemanager
Situatie : Per 1/1/2008 worden de eerste acht eerstelijns psychologie consulten in de basisverzekering opgenomen. De GGZ aanspraken voor de eerste 365 dagen met het bijbehorende PGB worden overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet.
De systemen zijn nu nog niet geschikt om de uitvoering van de nieuwe regels te bewerkstelligen.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Onderzoeken wat de impact is voor de informatiesystemen van VGZ-IZA-Trias en dit in een projectafspraak gieten, zodat duidelijk is wat SC ICT gaat opleveren, wanneer het wordt opgeleverd en hoeveel het kost.
Resultaten : Na overleg met de materiedeskundigen uit de business, ZN en ICT een projectafspraak opgesteld en daarna afgestemd met opdrachtgeverPeriode : Januari 2007 – augustus 2007
Organisatie : VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Lid MT Servicecluster BackOffice
Situatie : Het ServiceCluster BackOffice binnen SC ICT is verantwoordelijk voor het functioneel en applicatiebeheer van BackOffice applicaties. Als Business Consultant / Informatiemanager was ik lid van het MT.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Het richten van het ServiceCluster naar de backoffice organisatie zodanig dat de business de meerwaarde ging ervaren
Resultaten : Tevreden klantenPeriode : December 2006
Organisatie : VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Informatiemanager
Situatie : De hoogvolume output machtigingen worden geprint en verstuurd door Cendris. Dit proces loopt niet goed
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Onderzoeken wat de ICT impact is voor de voorgestelde verbetering. Tevens het sparren met de betreffende clustermanager over aanpak en probleemdefinitie. Contacten leggen met Cendris en andere interne afdelingen
Resultaten : Een projectafspraak met daarin de impact voor ICT om dit proces te verbeteren
Periode : Oktober 2006 – Januari 2007
Organisatie : VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Studie
Situatie : Het in deeltijd opstellen van een scriptie ten behoeve van de MasterClass Business & ICT Alignment , onderdeel van de Masteropleiding Business Innovation, met als onderwerp IT Governance en Innovatie. Met twee medestudenten onderzoek gedaan naar de gevolgen van IT Governance op Innovatie, remt dit innovatie af of stimuleert dit juist innovatie?
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Een theoretisch kader gevormd op basis van de aangereikte literatuur. Hierop een stelling geformuleerd en deze in de praktijk getoetst door enkele interviews met de CIO, ICT Directeur en informatiemanagers bij Shell Downstream en VGZ-IZA-Trias.
Resultaten : Een scriptie opgeleverd en plenair gepresenteerd.
Periode : Oktober 2006 - November 2006
Organisatie : VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Business Consultant
Situatie : Door de invoering van de DBC systematiek voor ziekenhuizen ter vervanging van het verrichtingensysteem worden de controles die een zorgverzekeraar moet uitvoeren ook anders. Het huidige datawarehouse is niet zodanig opgezet dat snel aan de controlebehoefte kan worden voldaan. Er is echter een partij op de markt die DBC controles heeft ontwikkeld.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Het geven van een advies over de voorgestelde oplossing in termen van architectuur, licenties, manier van leveren (ASP, zelf hosten)en daarna laten implementeren. Workshops met klant en leverancier georganiseerd en de contractering georganiseerd.
Resultaten : Een geimplementeerde oplossing op basis van een ASP dienst gedragen door de architecten, servicemanagers en klant.Periode : Juli 2006 - September 2006
Organisatie : VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Projectmanager
Situatie : De RvB VIT heeft besloten om een nieuw selfservice portal te realiseren voor verzekerden, collectiviteiten en zorgaanbieders om zo de jaarlijkse piek aan mutaties, etc beter te kunnen verwerken.
Na een erg politiek besluitvormingsproces is er voor gekozen om op basis een partnership met Oracle Consulting Nederland en Siebel E-Docs een portal te bouwen voor zorgverzekeraars.
Het portal moet eind september 2006 worden opgeleverd
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als vervangend ICT projectmanager (ivm vakantie ben ik gevraagd om deze klus op te pakken) er voor gezorgd dat VIT, Oracle en Siebel op 1 lijn zijn gekomen ten aanzien van belangrijke architectuurkeuzes, volumetrics en sizing-adviezen.
Resultaten : Een gedragen keuze voor wat betreft middleware, hardware, rekencentrum-locatie, volumetrics. Via 8 sessies variërend van operationeel technisch tot aan directies is dit gerealiseerd
Periode : Februari 2006 – Juni 2006
Organisatie : VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Studie
Situatie : Het in deeltijd opstellen van een scriptie ten behoeve van de MasterClass Business Management , onderdeel van de Masteropleiding Business Innovation, met als onderwerp de Balanced scorecard en benodigde ICT ondersteuning. Doel van de scriptie was om te onderzoeken of methodisch een keuze is te stellen maken op basis van organisatiekenmerken.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Een literatuuronderzoek uitgevoerd en op basis enkele gekozen methodes een selectiemodel opgezet om de type ICT ondersteuning te kunnen bepalen aan de hand organisatiekenmerken. Hierbij gebruik gemaakt Mintzberg, Norton-Nolan, Information Economics en het boek van Kerklaan.
Resultaten : Samen met twee medestudenten die opdracht uitgevoerd. Ik heb me met name gericht op Information Economics en andere IT investeringsmethodieken.Periode : Januari 2006 - Juni 2006
Organisatie : VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Service Delivery Manager / Informatiemanager
Situatie : In januari 2006 is door VIT tegelijkertijd de invoering van de standaardverzekering doorgevoerd en de implementatie van een een nieuw backoffice systeem (Oracle Open Zorg)
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als relatiemanager ICT voor de backoffice-afdelingen deelgenomen aan de MT vergaderingen van de zorgadministratie en verzekerdenadministratie om zo alle knel- en pijnpunten opgelost te krijgen bij enerzijds de interne ICT afdeling en de leverancier van het pakket na de invoering van Oracle Open Zorg
Het verder mee vormgeven van het releaseproces van Oracle en de gevolgen voor interfaces en gegevenskruis.
Resultaten : Verbeterde doorlooptijden van de batchverwerking
Verbeterde performance inzake het opmaken van laagvolume output
De doorlooptijd van het aanmaken, printen en verzenden van hoogvolume is versneld.
In juni 2006 was de situatie redelijk onder controle. De grootste problemen waren opgelost. In het bijzonder een crisis tussen VIT en de zorgaanbieders kunnen afwenden door op een alternatieve manier (handmatig via Coda) toch de zorgaanbieders te kunnen betalen met behoud van consistentie in Oracle Open Zorg


Periode : Maart 2006
Organisatie : VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Informatiemanager
Situatie : Via VECOZO kunnen zorgaanbieders (natura) declaraties aanbieden aan zorgverzekeraars. Ook kunnen zorgaanbieders de verzekeringsgerechtigheid controleren van patiënten middels de COV check. Via een bericht wordt door VECOZO dan de betreffende verzekeraar bevraagd over de verzekeringsgerechtigheid. De performance van de COV check is niet geheel betrouwbaar door de verschillen in backofficesystemen van de verzekeraars en de gebruikte technologie. VECOZO heeft als oplossing voorgesteld om de verzekerden-databases van alle verzekeraars te ontsluiten in een eigen database om zo de performance te kunnen garanderen
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Het laten toetsen van de VECOZO oplossing op technisch en WPB vlak, daarna een projectafspraak opleveren voor realisatie
Resultaten : COV Hosting is actief. Het verzekerdenbestand van VIT staat volgens alle beveiligingsrichtlijnen gekopieerd bij VECOZO.Periode : Februari 2006 - April 2006
Organisatie : VGZ-IZA-Trias
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Informatiemanager
Situatie : Door de grote hoeveelheid mensen die van zorgverzekeraar zijn gewisseld en vanwege het feit dat de overheid heeft aangegeven dat de verzekerde geen hinder mag ondervinden van de invoering van de nieuwe zorgverzekeringen moeten de verzekeraars onderling de teveel/te weinig ontvangen premies en declaraties onderling met elkaar verrekenen.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : De ICT werkzaamheden groepsbreed (en met VEKTIS) inventariseren en daarna in een projectafspraak neerleggen voor de opdrachtgever
Resultaten : Een opgeleverde projectafspraak
Periode : Juli 2005 - December 2005
Organisatie : VGZ-IZA
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Informatiemanager
Situatie : De invoering van de nieuwe basisverzekering is aanstaande. Hoe is de bedrijfsvoering te garanderen voor de bestaande systemen gebaseerd op de ziekenfondswet en de nieuwe systemen gebaseerd op de zorgverzekeringswet. In 2006 zullen er tijdelijk twee versies van applicaties actief zijn.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Voor alle frontoffice-applicaties een projectportfolio opgezet waardoor inzichtelijk was wanneer welke systemen moesten worden aangepast, gekoppeld aan de business/proces wijziging en wanneer deze worden uitgefaseerd
Resultaten : Een projectportfolioplanning voor de frontoffice applicaties inclusief projectafspraken voor de realisatie. De projectportfolioplanning in Excel opgesteld en afgestemd met de functioneel beheerafdeling en businessmanagement.
Periode : Maart 2005 - Juni 2005
Organisatie : VGZ-IZA
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Business Consultant
Situatie : In verband met de invoering van de nieuwe zorgverzekering is de verwachting dat er veel verzekerden van verzekeraar zullen switchen. Er zullen veel extra vragen en offertes worden gesteld cq. aangevraagd. De directeur die verantwoordelijk is voor alle klantcontacten heeft een voorstel neergelegd om deze piek op te vangen. Het voorstel is om een aanvullend call center (ACC) voor de groep te creëren. Het voorstel wordt door de RvB goedgekeurd
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : • Het adviseren over de ICT voorzieningen van het over te nemen call center van Sony in Heerlen
• Adviseren over de wijze van koppeling met de ICT systemen van ACC en VGZ/IZA
• Het inregelen van de samenwerking tussen de ICT afdelingen van ACC en VGZ/IZA
• Het inbrengen van de ICT activiteiten in de investeringstoetsing voor de RvB en dit afstemmen met de directeur ICT
Resultaten : Een advies voor de directeur Klantcontacten opgesteld, een projectafspraak voor de ICT realisatie opgeleverd en een samenwerkingsmodel tussen de ICT organisaties VGZ/IZA en ACC gerealiseerdPeriode : Maart 2005 - September 2005
Organisatie : VGZ-IZA
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Business Consultant / Projectmanager
Situatie : De afdeling Klantcontacten gaat door de invoering van de nieuwe zorgverzekering geconfronteerd worden met veranderende vragen. In het laatste kwartaal van 2005 en in de eerste twee kwartalen van 2006 zullen de klantvragen betrekking hebben op beide wetten. Hoe is hiermee om te gaan zonder een degradatie van het servicelevel en klanttevredenheid? De invoering van een dialoogondersteunende applicatie lijkt de oplossing.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Het adviseren en ondersteunen bij het opstellen van de selectiecriteria van een dergelijk pakket. Het opstellen van een businesscase en RFI. Het organiseren van een POC en heb er voor gezorgd dat de gekozen applicatie op tijd is geïmplementeerd. De gekozen projectleider na 4 weken zelf vervangen vanwege fricties met de opdrachtgever en gebrek aan affiniteit met onderwerp.
Resultaten : De applicatie was voor de invoering van de nieuwe zorgververzekering geïmplementeerd conform de FTO-eisen
Periode : Februari 2005
Organisatie : VGZ-IZA
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Business Consultant
Situatie : De afdeling Klachtenmanagement heeft de beschikking over een maatwerk applicatie om de klachten daar in te registreren. De afdeling Klantcontacten krijgt vaak \'boze\' klanten aan de telefoon of mail die klachten hebben. Doordat er bij Klantcontacten geen inzicht is in of er klachten zijn is dit proces niet voldoende adequaat
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als Business Consultant samen met een Siebel Consultant proactief een prototype Klachtenmodule laten configureren in Siebel en dit gepresenteerd aan de interne klant inclusief een urenindicatie voor bouw en implementatie
Resultaten : Het opgestelde voorstel is geaccepteerd door de klant en Siebel is nu in gebruik als klachtenapplicatie. Ik heb zelf het hele ‘verkoopproces’ getrokken.
Periode : April 2005 - Mei 2005
Organisatie : VGZ-IZA
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Informatiemanager
Situatie : De ICT Business Consultants hebben als relatiemanagers inzicht in wat er bij de interne klant. Hoe is deze informatie SC ICT intern goed te delen?
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Het opzetten van Business Consultant scorecard met daarin enkele scores over tevredenheid over projecten/diensten en zaken die verbeterd kunnen worden
Resultaten : De BC scorecard als communicatie-instrument opgeleverd na drie sessies met het management van SC ICTPeriode : Mei 2004 - Februari 2005
Organisatie : VGZ-IZA
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Projectmanager
Situatie : Volgens de plateauplanning inzake de doorontwikkelingen van het call center is er een selectie- en implementatietraject gestart voor de implementatie van een CRM applicatie. Een politiek complex traject omdat de voorkeur van de afdeling Commerciële Zaken bij SCOPE CRM lag en Siebel CRM bij Klantcontacten en SC ICT de voorkeur had.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Selecteren van een CRM applicatie en deze daarna implementeren met gegevensontsluiting van het mainframe en Oracle Open Zorg. Ik was projectmanager voor alle ICT aangelegenheden in het project, dit was inclusief de dataconversie van het mainframe naar een staging area. Atos Origin was onderaannemer voor de Siebel installatie en configuratie
Resultaten : • Een volledige OTAP omgeving conform architectuurdocument Siebel gerealiseerd
• Een technisch beheerorganisatie Siebel gerealiseerd inclusief getrainde beheerders
• Extractiejobs vanuit VISZ/DVS naar stagingtabellen voor de conversie naar het Siebel datamodel. Dit inclusief beheer van de jobs
• Powercenter conversiejobs voor de conversie naar het Siebeldatamodel
• Een PLS test uit laten voeren met LoadRunner van Mercury Interactive

Periode : December 2003 - April 2004
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Projectmanager
Situatie : Nieuwbouw kantoor VGZ Tilburg (24.000 m2, 700 medewerkers)
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als Projectmanager verantwoordelijk voor de inrichting van de telecommunicatievoorziening in het nieuwe gebouw (gebouwbekabeling, verdelers, etc) en de verhuizing van Klantcontacten en alle telefonievoorzieningen naar dit gebouw
Resultaten : • Een advies op het gebied van het verhuisscenario
• Volledig ingerichte MER en SER’s inclusief bekabelingconcept
• Een nieuwe telefooncentrale opgeleverd inclusief een
• nieuw nummerplan
• Klantcontacten Tilburg (125 seats) verhuisd
• Met de gebruikersorganisatie en FB een telefonie verhuisdraaiboek afgestemd en afgesproken
• KPN als onderaannemer aangestuurdPeriode : Oktober 2003 - December 2003
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekering
Functie : Business Consultant / Projectleider
Situatie : Het management van het call center stuurt deels blind. Het ontbreekt het management aan een tool om de bezetting van het call center te kunnen plannen en forecasts te maken voor de toekomstige bezetting. Er wordt een selectietraject gestart waar Total View als geschikt tool uitkomt
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als adviseur het selectietraject begeleid, daarna als technisch projectleider de ICT componenten geïmplementeerd, inclusief een realtime koppeling Symposium Call Center Server
Resultaten : • Workshops gehouden met klant en leverancier
• ICT intern alle plooien glad gestreken inzake de keuze voor het SUN platform
• Het technisch beheer van Total View ingeregeld
• SLA afgesproken met de opdrachtgever
Periode : Februari 2003 - Oktober 2003
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : ICT Consultant / Projectmanager
Situatie : Vanuit het SC ICT wordt er een programma opgestart om de infrastructuur gereed te maken voor een groei van 200.000 verzekerden en 200 additionele medewerkers bedrijfsbreed. Een onderdeel is het up to date brengen van de telefonie- en call center infrastructuur en het opzetten van een ICT serviceteam voor het call center
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als consultant de call center infrastructuur herontworpen. Inclusief een toetsing op de bestaande Nortel omgeving en de toekomstvastheid van Nortel als leverancier. Ook de PABX infrastructuur herijkt.
Resultaten : Als projectmanager het bestaande call center systeem gemigreerd naar Symposium Call Center Server. De call center omgeving was 350 seats groot en verdeeld over drie locaties. De PABX-en naar de nieuwste release gebracht en de onderhoudscontracten vernieuwd
Periode : December 2002 - Januari 2003
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : ICT Consultant
Situatie : Het ontwikkelen van een smoelenboek voor het intranet gebaseerd op de MS Exchange omgeving
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als consultant het concept uitgewerkt in een pilot omgeving laten implementeren
Resultaten : Een smoelenboek in een proeftuin gerealiseerd
Periode : Juni 2002 - December 2002
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : ICT Consultant
Situatie : De procesgang tussen frontoffice en backoffice verloopt ongestructureerd. Mutaties worden niet uitgevoerd, tweedelijns vragen worden niet beantwoord. Er is behoefte aan besturing van de workflow tussen frontoffice en backoffice.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als consultant een workflow-applicatie bedacht en laten bouwen op Outlook Formulieren. Tevens een correspondentieapplicatie in VBA laten ontwikkelen met een \'bulkprint\' optie om de correspondentie in batches te kunnen printen.
Resultaten : Een workflowapplicatie voor afhandeling van mutaties en tweedelijns vragen tussen frontoffice en backoffice. Een correspondentieapplicatie opgeleverdPeriode : Juni 2000 - Augustus 2002
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : ICT Consultant / projectleider
Situatie : Via het organisatiebrede programma Kwaliteit in Beweging worden er structurele wijzigigingen doorgevoerd in de werkprocessen van VGZ. Één de deelprogramma\'s was het opzetten van een nieuw serviceconcept om de klantcontacten beter af te kunnen handelen via allerlei kanalen. De realisatie zal via drie plateau\'s plaatsvinden waarbij dan pilot-organisatie wordt uigebouwd naar een volledig operationeel directoraat in een going concern situatie
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als consultant verantwoordelijk geweest voor de technische inrichting van het call centersysteem en de telefonie werkplekken op basis van free-seating. Ook een plan opgesteld
Resultaten : Het programma serviceconcept van pilot naar het Directoraat Klantcontacten gebracht op technisch telefonie/call center vlak
Periode : Januari 2002 - juli 2002
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : ICT Consultant
Situatie : Het inrichten van een derde locatie voor VGZ Tilburg voor 300 medewerkers in verband met ruimtegebrek. Deze locatie zou voor maximaal vijf jaar worden gebruikt.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als consultant het technisch ontwerp voor de telecommunicatievoorzieningen opgesteld en daarna als projectleider het ontwerp geïmplementeerd
Resultaten : Een werkende telecommunicatie-infrastructuur in het nieuwe pand
Periode : Mei 2001 - September 2001
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : ICT Consultant
Situatie : Het management van VGZ heeft behoefte aan het gebruik van een PDA naast de laptop
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Het selecteren van een PDA en daarna uitrollen en inrichten van de innovatiecyclus
Resultaten : PDA beschikbaar voor het managementPeriode : Januari 2001 - Mei 2001
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : ICT Consultant
Situatie : De ICT voorzieningen van zorgverzekeraar VGZ zijn niet voldoende in staat om de businessdoelen te ondersteunen. Er ontstaat een behoefte om ook de ICT volgens architectuur te gaan inrichten.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Beschrijven en vaststellen telecommunicatie-architectuur richtlijnen
Resultaten : Een telecommunicatie-architectuur opgeleverdPeriode : Mei 2000 - December 2000
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : ICT Consultant
Situatie : Het internettijdperk is ook bij VGZ aangebroken. Er is behoefte aan internet-mail
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als consultant de technische implementatie van internet E-mail begeleid inclusief een e-mail gateway/scan applicatie
Resultaten : Internet e-mail geimplementeerd.Periode : April 2000 – December 2003
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : Lid Ondernemingsraad
Situatie : Toezicht uitoefenen op het ondernemingsbestuur conform de WOR
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Lid van de commissie ICT en strategie. Tevens lid van dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad
Resultaten : Adviesaanvragen inzake reorganisaties, fusies, etc behandeld.Periode : Maart 2000 - Mei 2000
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : ICT System Consultant
Situatie : TWA Medic-Info is een onderneming opgestart door CZ Groep en VGZ om een website met gezondheidsinformatie op te zetten en te onderhouden. Na een opstartfase en ontwikkeling van de website door ZoomBIM en Infosupport gaat de website live.
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Als consultant het selecteren van een hostingpartner begeleidt
Resultaten : Een hostingpartner gecontracteerd
Periode : Juli 1996 - december 1999
Organisatie : Zorgverzekeraar VGZ
Branche : Zorgverzekeringen
Functie : ICT System Engineer
Situatie : Technisch Beheer
Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten : Technisch beheer PABX netwerk VGZ en coördineren werkzaamheden KPN medewerkers. Tevens werkzaamheden uitvoeren als technisch projectleider.
Resultaten : Goed functionerende telefonievoorzieningen
Hardware : Meridian PABX-en, HP servers
Besturingssystemen : UNIX, Windows
Programmeertalen : nvt
Datacommunicatie en netwerken : ISDN, TCP/IP, LAN/WAN
Methoden en technieken : ITIL

Opleiding interimmanager

Opleidingen

LOI Business Process Management 2010
AvansPlus Master of Business Innovation 2008


Cursussen

Automatiseringsopleidingen

IEX TotalView Database Setup Training & Overview 2003
Nortel Networks Symposium Call Center Server Basic Scripting 2002
Nortel Networks Sympsoium Call Center Server Advanced Scripting 2002
Microsoft Microsoft Exchange 5.5 Design & Implementation 2001
IBM Overview OS/390 2000
CCO AMBI HX1, HX2, HX3 1999
Microsoft Windows NT 4.0 Administration 1998
Microsoft Networking Essentials 1998
Nortel Networks Meridian Administration Tool Administrator 1997
Nortel Networks Automatic Call Distribution 1997
Nortel Networks Meridian MAX Call Center Manager 1997
Nortel Networks Meridian ISDN Networking 1997
Nortel Networks Meridian Installation, Maintenance & Installation 1997
CCO AMBI HG1, HG2, HG3 1997
EXIN PDI 1 & 2 (Organisatie & beheer van Rekencentra) 1996

Overige opleidingen en cursussen

Open Universiteit Cursus Management & ICT, Informatiestrategie
en toepassing 2005
Interne workshop VGZ ‘Lateraal Denken’ aan de hand van het gedachtegoed
van de Bono 2004
Interne workshop VGZ Relational Selling 2004
Interne workshop VGZ INK als management instrument 2004
Open Universiteit Inleiding Privaat Recht 2004
Coniche Workshop ProjectManagement 2004
Bureau Zuidema Inzicht in Invloed 2001
VKA Workshop Inzicht in Architectuur 2001
Open Universiteit Groepsbesluitvorming in management & bestuur 2000
Open Universiteit Business Marketing 2000
sTN Telecom management College 2000
CIBIT Master Class Advanced Information Technology 2000
CapGemini Projectmanagement 2000
Pink Elephant ITIL Essentials 1999


Branchekennis
Niveau Ervaringsjaren

(Zorg)Verzekeringen expert 12jaar
Energie basis >1 jaar
Bancair basis >1 jaar
Logistiek basis 4 jaarBusinesskennis
Niveau Ervaringsjaren

Verzekeringen expert 12 jaar
Call Center expert 10 jaar
Zorginkoop ervaren 5 jaar
Polisadministratie ervaren 3 jaar
Schadeadministratie ervaren 3 jaar
ICT expert 12 jaar
Financiële administratie basis 2 jaar
Hypotheken basis 1 jaar
Banken basis 1 jaar

Vakkennis
Niveau Ervaringsjaren

Projectmanagement ervaren 10 jaar
Brownpaper sessie basis 4 jaar
Servicemanagement ervaren 4 jaar
Advisering ervaren 8 jaar
Informatiemanagement ervaren 3 jaar
Procesmanagement ervaren 3 jaar
Innovatiemanagement basis 1 jaar

Methoden en technieken

Niveau Ervaringsjaren

ITIL ervaren 8 jaar
ASL ervaren 3 jaar
BISL ervaren 3 jaar
DYA ervaren 3 jaar
PMW ervaren 7 jaar
SOA basis 3 jaar
Prince2 ervaren 3 jaar
Triz basis 1 jaar


Besturingssystemen

Niveau Ervaringsjaren

Windows ervaren 10 jaar
AIX basis 3 jaar
Linux basis >1 jaar

Netwerkkennis

Niveau Ervaringsjaren

TCP-IP basis 8 jaar
ISDN ervaren 7 jaar
LAN/WAN ervaren 10 jaar
Bekabeling ervaren 5 jaar

Databases

Niveau Ervaringsjaren

Sybase basis 4 jaar
Oracle basis 6 jaar

Programmeertalen:

Niveau Ervaringsjaren

.NET basis 4 jaar

Applicaties:
Niveau Ervaringsjaren

Oracle Open Zorg basis 3 jaar
Siebel CRM basis 3 jaar
Symposium Call Center Server ervaren 6 jaar
Powercenter basis 2 jaar
SCOPE CRM basis 2 jaar
Total View basis 3 jaar
Citrix basis 1 jaar
VMWare basis 2 jaar
MS Exchange basis 1 jaar
Web Expert Module basis 2 jaar
Coda Financials basis 1 jaar
P-View basis 1 jaar
Mediasurface basis 1 jaar
Diver Solution basis >1 jaar
SAP basis >1 jaar
Oracle GRID basis >1 jaar
ATvance basis >1 jaar
HPSD basis 1 jaar

Hardware:
Niveau Ervaringsjaren

IBM P-series basis 3 jaar
IBM X-series basis 3 jaar
IBM Mainframe basis 5 jaar
HP servers basis 6 jaar
Cisco basis 3 jaar
Nortel PABX ervaren 6 jaar
UPS-en basis 3 jaar
Inrichten serverruimtes ervaren 5 jaar

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Informatiemanagement, project- en programmamanagement, management van ICT, procesmanagement, servicemanagement

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Matthew heeft veel ervaring met het werken op het snijvlak van business & ICT in diverse management en consultancy rollen. Hij is zeer klant- en resultaatgericht ingesteld en heeft ook de hands-on mentaliteit, niet alleen denken maar ook doen. Een generalist met een pragmatische manier van werken. Matthew probeert altijd er voor te zorgen dat ICT een aantoonbare bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen. Matthew is in staat om zich snel in te leren in een organisatie

 Beschikbaarheid opvragen