T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?algemeen management

algemeen management

Werkervaring interimmanager

Maart 2007- heden.
Kadaster, Directie Rechtszekerheid, afdeling Ruimte & Advies te Apeldoorn
Districtsmanager van de regio’s Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland van de afdeling Ruimte en Advies. Deze afdeling houdt zich bezig met het uitvoeren van (land)verkavelingtrajecten en advisering bij diverse projecten op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Natuur. Opdrachtgevers hierbij zijn hierbij o.a. de Provincies en de Dienst Landelijke Gebieden van LNV. De meeste projecten vinden plaats in het kader van de WILG in opdracht van de provincies. Hierbij leiding gegeven aan drie vestigingen, in Leeuwarden en daarvoor Utrecht en Rotterdam. Naast de aansturing van de (ass.) projectleiders was dit een meerzijdige opdracht, t.w. het samenvoegen van de twee vestigingen, het vergroten van de omzet d.m.v. acquisitie en relatiebeheer en het verbeteren van de efficiency in de verschillende projecten. Relatiebeheer uitgebouwd met de provinciale- en gemeentelijke overheden en de waterschappen. Verder verschillende interne opdrachten uitgevoerd zoals 1e aanspreekpunt bij werving en selectie, organisatie ontwikkelingstraject opgestart t.b.v. het management, inrichting centraal planbureau voor R&A.
Juli 2006- november 2006.
Ministerie van Landbouw en Voedselveiligheid, Dienst Regelingen
Implementatiemanager in de back-office Roermond voor het wijzigen en implementeren van de EU richtlijnen POP2/ILG in de organisatie en ICT systemen, teneinde de subsidieverlening en verantwoording daarover tijdig te kunnen laten plaatsvinden..


2004-heden
Stichting Daelzicht, grote zorginstelling in Limburg.
-Diverse managementtrainingen gegeven op gebied van communicatie en samenwerking, cultuur-
interventies, stijl van leidinggeven, resultaatgericht management, peoplemanagement,
omgevingsmanagement, aan lijn- en stafmanagers met behulp van Management Drives.
-Assessments afgenomen bij 80 managers op tactisch/operationeel niveau om de persoonlijke ontwikkeling
vast te stellen ten aanzien van de kerncompetenties van de organisatie, te weten: Professionaliteit,
Flexibiliteit en Ondernemerschap.
-Begeleiding van Directie, Clustermanagers en Teamleiders bij de reorganisatie in uit-
eenlopende workshops en teambijeenkomsten.
Vanaf 2004: Zelfstandig ondernemer:

1974 – 2004 Ministerie van Justitie ‘s-Gravenhage
2003-2004
Ter voorbereiding op de aansluiting bij het Shared Service Centrum HRM Rijk, Project Manager van het Cluster Transitie binnen het Programma Vernieuwing HRM Ministerie van Justitie. Hierbij leiding gegeven aan 4 deelprojectleiders, t.w. Processen en Organisatie, Techniek, Informatiemanagement en Conversie. Daarnaast ook leiding en uitvoering gegeven aan in- en externe communicatie en informatie aan managers en medewerkers. In deze functie verantwoordelijk voor de invoering van HRM zelfbediening door medewerkers en managers binnen alle sectoren van het Ministerie (circa 38.000 medewerkers). Dit betekent zowel een verandering van werkwijze (processen en organisatie) maar ook werkhouding en professionalisering (veranderkundige aspecten). Ook het realiseren van ingrijpende wijzigingen op het gebied van ICT en informatiemanagement vallen binnen de verantwoordelijkheid van het cluster.

1999-2003
Projectdirecteur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
Als projectdirecteur/programmamanager leiding gegeven aan een organisatie van  40 interne en externe medewerkers. Vanuit deze functie zijn de volgende projecten succesvol afgerond: 1. Het opstellen van de businesscase, de Europese aanbesteding, de ontwikkeling, bouw en implementatie van een omvangrijk landelijk financieel informatiesysteem op basis van SAP en Citrix, draaiend op mainframe en clients op 60 verschillende locaties in het land, inclusief de inrichting van het technisch en functioneel beheer, opzetten en organiseren van gebruikersopleidingen. Daarnaast de consolidatiemodule voor het hoofdkantoor, inclusief de managementrapportage ontwikkeld. Project succesvol afgerond en geïmplementeerd.
2. De implementatie van een personeelsinformatiesysteem met 600 gebruikers (OPI/Interpers), inclusief de inrichting van het functioneel beheer en de managementrapportages. Project succesvol afgerond en geïmplementeerd.
3. Het uitvoeren van een vooronderzoek, de Europesche aanbesteding, ontwikkeling en invoering van een landelijk geautomatiseerd systeem voor de planning van werkzaamheden en diensten van uitvoerende medewerkers in de justitiële inrichtingen met ongeveer 2200 directe gebruikers t.b.v. ± 10.000 medewerkers. Inclusief de inrichting van het technische en functionele beheer en het opzetten en geven van gebruikersopleidingen en de ontwikkeling van managementrapportages. Project succesvol afgerond en geïmplementeerd.
4. Ontwikkeling en implementatie bij 60 inrichtingen van een nieuwe dienstrooster methodiek t.b.v. ± 10.000 medewerkers in roosterdienst.. De invoering van veranderde processen bij de planning van diensten en de verantwoording daarover. Grote kostenbesparingen zijn hierdoor mogelijk gebleken. Project succesvol afgerond en geïmplementeerd.
5.Het ontwerp en implementatie van de herinrichting van de P&O functie, de financiële functie en de informatie en automatiseringfunctie. Deze herinrichtingsprojecten richtten zich op alle inrichtingen en diensten, inclusief het hoofdkantoor, van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie (62 inrichtingen, 13000 cellen en 16000 medewerkers). Het betreft reorganisatietrajecten gericht op de kwaliteitsverbetering d.m.v. professionalisering van het management en de stafafdelingen, het invoeren van procesmanagement, waarbij ook de interne organisatie gereorganiseerd wordt en herwaardering van functies plaatsvindt. De uitkomsten dienen als voorbereiding op de vorming van Shared Service centra binnen DJI. Deze projecten zijn allen succesvol afgerond en geïmplementeerd.

1996-1999
Algemeen directeur penitentiaire inrichting Maashegge-Ter Peel. Deze inrichting bestaat uit een locatie te Overloon en een locatie te Sevenum. In totaal verblijven daar 462 gedetineerden en werken er 342 personeelsleden in uitvoerende en zeer uiteenlopende ondersteunende functies. Nader vorm en inhoud gegeven aan de uitvoering van reeds ingezet fusieproces. Als integraal manager verantwoordelijk voor alle aspecten welke betrekking hebben op een dergelijke organisatie, w.o. in- en externe veiligheid, samenwerking met Gemeenten en regionale hulpdiensten. Noodzakelijke focus op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Leiding gegeven aan verschillende bouwprojecten i.h.k.v. capaciteitsuitbreidingen en bestemmingswijzigingen. De sturing (op hoofdlijnen) van de projecten had zowel betrekking op de bouwkundige aspecten, als op het gebied van organisatie en personele uitbreiding. Budgetverantwoordelijkheid 18 milj. Euro. Nevenactiviteiten: op gang brengen regionale samenwerking van inrichtingen en diensten, vz. Begeleidingscommissie Extra Beveiligde Inrichting te Vught.

1989-1996
Algemeen Directeur van de penitentiaire inrichting Overmaze te Maastricht. Als integraal manager verantwoordelijk voor een, in die periode, zwaar beveiligde penitentiaire inrichting met 229 gedetineerden en 310 personeelsleden. Veel activiteiten ontplooid binnen landelijke projecten op het gebied van verbetering van veiligheid van inrichtingen en personeel. Mede-initiator van de ontwikkeling en implementatie van het (anti) gijzelingsbeleid binnen de inrichtingen. In dit kader ook een aantal trainingen en voorlichtingssessies gegeven. Budgetverantwoordelijkheid 16 milj. Euro.

Opleiding interimmanager

3 jaar Middelbare Handelsschool diploma 1967
Colloquium Doctum Universiteit Amsterdam 1976
Management Opleiding Ministerie van Justitie 1977-1979
Diverse communicatie trainingen
Diverse Management opleidingen en trainingen, o.a. Management Leergang Overheid bij “De Baak” Noordwijk 1994
Mediatraining Justitie 1991
Training toepassing INK model en training auditor INK kwaliteitssystemen
Training crisismanagement Ministerie van Justitie 1995
Certificering adviseur/trainer Management Drives 2003

Talenkennis interimmanager

Ned., Engels

 beschikbaar?