T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Financieel specialist

Financieel specialist

Werkervaring interimmanager

2007 – 2010 Cap Gemini groep, Sogeti Nederland B.V.
Rol Business Analist (specialisatie processen)
Werkzaamheden In een aantal projecten (zowel in- als extern) heb ik invulling gegeven aan rollen die op het snijvlak lagen van Business Analist en Procesmanagement Specialist

2010 Opstellen functiebeschrijving
Rol Business Analist
Werkzaamheden Vanuit de markt was er de behoefte aan Business Analisten. Binnen het functiehuis bestond deze rol niet. Ik heb de meningen gepeild bij verschillende sleutelfiguren en een analyse opgesteld. Aan de hand van deze analyse is een profiel voor Business Analist opgesteld.

2009-2010 Bedrijfsgezondheid management
Rol Business Analist
Werkzaamheden Binnen de organisatie was een hoog langdurig ziekteverzuim, met een relatief hoge uitstroom in de WIA. In het kader van de wet poortwachter leidde dit tot hoge doorbetalingen van salaris aan het UWV, en dit leidde ook tot hogere premies voor de verzekeringen. Ik was verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de huidige situatie, en het doen van verbetervoorstellen voor de huidige manier van werken. Dit heeft er in geresulteerd dat de instroom van langdurig zieken met 50% is gedaald, met op langere termijn een vergelijkbare reductie van de kosten.

2008-2009 Cost Accounting binnen financiële instelling
Rol Business Analist
Werkzaamheden Een grote Nederlandse bank is verkocht aan drie buitenlandse partijen en dit hield een splitsing van o.a. activa, contracten en het splitsen van incasso en betalingsprocessen in. Deze splitsing vond in meerdere stappen plaats. Ik heb een logische splitsing aangebracht tussen de verschillende partijen. Deze splitsing is vervolgens geïmplementeerd.

2008 Opzetten van een Portfoliomanagement bureau bij een bedrijf in het personenvervoer.
Rol Interim Manager
Werkzaamheden Binnen een bedrijf werkzaam in het personen vervoer werd de exploitatie van een nieuwe dienst en de exploitatie van het vervoermiddel voorbereid. Dit leidde tot een groot aantal projecten waarbij het overzicht en de samenhang tussen deze projecten verloren ging. Ik heb een PMB opgezet waarbij ik eerst bepaald heb welke informatie van belang was voor de aansturing van de projectportfolio en vervolgens heb ik de input vanuit de verschillende projecten en de samenhang daartussen in beeld gebracht. Ik stelde het management in staat om te sturen op de verschillende projecten en daarbij een zo optimaal mogelijk doel na te streven.

2007 Project in beheer name technische applicaties
Rol Business Analist
Werkzaamheden Bij een grote uitvoeringsorganisatie van een ministerie waren drie trajecten gaande in de ICT namenlijk 1. er vond een consolidatie traject plaats 2. de ICT werd in beheer gegeven van een externe dienstverlener en 3. tijdelijk werd parallel aan deze projecten een deel van de applicaties in technisch beheer genomen. Aan het laatste traject was ik als business analist/coördinator betrokken. Ik stemde werkzaamheden af en verdeelde taken tussen deze trajecten. Tevens gaf ik richting aan het verbeteren/optimaliseren van de werkzaamheden, zo heb ik gezorgd dat er eenduidigheid was in de overdracht van informatie wat uiteindelijk heeft geresulteerd in circa 100 applicatie dossiers.

2003 – 2007 Eiffel B.V.
Rol Financieel Specialist
Ik heb diverse projecten binnen de overheid en non-profit sector gedaan op het gebied van finance.

Opzetten en verbeteren planning en control
2003-2007 Gemeenten (divers) en provincie
Rol Planning en Control coördinator/adviseur
Werkzaamheden Binnen diverse gemeenten heb ik (onderdelen van) de Planning en Control sterk verbeterd. Door het bepalen van doelen heb ik structuur aangebracht in de vaak versnipperde informatie binnen de rapportages. Daarnaast heb ik de processen rondom budgetbewaking verbeterd zodat de budgethouders beter inzicht in hun budgetten kregen, en ik hen advies kon geven hoe zij hun budgetten zo optimaal mogelijk konden inzetten.

2005-2006 Gemeente en woningbouwcoöperatie
rol Interim Manager Financiën
Werkzaamheden Binnen een gemeente vond een grote kanteling van de organisatie plaats. Nadat ik eerst orde had gebracht in de financiële gegevens, en heb gezorgd dat de administratie zodanig was verbeterd dat de accountant de controle voor de jaarrekening kon doen, ben ik eind 2004 gevraagd om de afdeling aan te sturen tijdens deze kanteling. De afdeling werd eerst gesplitst waarbij alleen de administratie overbleef, en vervolgens werd de personeel administratie hieraan toegevoegd. Ik heb gezorgd dat deze reorganisatie goed verliep en dat er een afdeling stond die zelfstandig in staat was de administratie te voeren. Binnen een woningbouwcoöperatie was ik belast met de dagelijkse leiding aan een financiële afdeling.

2000-2003 Gemeente Rijnwoude
Rol Controller
Werkzaamheden Als medewerker Planning en Control was ik belast met de dagelijkse werkzaamheden van controller. Ik adviseerde in die hoedanigheid rechtstreeks aan het sectorhoofd Middelen. Ik stelde op basis van input van anderen de periodieke rapportages over de bedrijfsvoering op. Tevens was ik verantwoordelijk voor de AO/IC.

Opleiding interimmanager

Naam opleiding Naam Instituut Periode Diploma
Bedrijfseconomie Rijks Universiteit Groningen 1984-1991 ja
Bestuurlijke Informatiekunde
HBDO Financiën Bestuursacademie Z-H. 1994-1995 ja
Gymnasium-B Drachtster Lyceum 1977-1984 ja
High School Saratoga High 1981-1982 jaTrainingen en cursussen
Naam training/ cursus Naam Instituut Periode

Schrijven van rapporten Hendrix 2010
Managen van veranderingen Lumage 2009
Gedragsstijlen (Disc, Ocu) Lumage 2008
Onderhandelen en conflicten Mulder 2008
Effectief beïnvloeden Mulder 2008
Presentatietechnieken Stichting Communicatie 2007
Adviseurvaardigheden Boertien trainingen 2006
Situationeel Leidinggeven Boertien trainingen 2006
Communicatietraining I,II,III Stichting Communicatie 2004-2007
Diverse interne trainingen Sogeti/Eiffel 2003-2010

Talenkennis interimmanager

Nederlands vloeiend, Engels goed (mondeling en schriftelijk) Duits en Frans matig.

 beschikbaar?