T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragencontroller/directeur financiën

controller/directeur financiën

Werkervaring interimmanager

Werkzaam in loondienst:
Januari 2008 – september 2009
Directeur Financiën bij Stichting Omring te Hoorn.
Omring is een bedrijf met als voornaamste activiteiten de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg van ouderen en heeft een omzet van ruim € 160 mln.
Direct na mijn aantreden bleek dat Omring in zwaar weer verkeerde (verlies 2007 € 5,5 mln.). Bijdrage geleverd in het weer gezond maken van de organisatie en het herstellen van het vertrouwen van de banken.
De registratieprocessen in orde laten maken, de managementinformatie en de P&C-cyclus opgezet.
Administratieve organisatie en interne controle opgezet.
Treasury opgezet, fiscale zaken geregeld.

Werkzaam als interim manager (medio 1993 – eind 2007):
Oktober 2006 – december 2007
Controller/hoofd Financiën, Informatisering & Controlling bij het Hofpoort Ziekenhuis te Woerden
Verbeteren managementinformatie
Doorvoeren bezuinigingen
Ondersteunend bij vele projecten: joint venture met de Sint Maartenskliniek, bouwprojecten, deelnemingen etc.
Opzetten businessplan
Adviseren over alle zaken welke van invloed zijn op het bedrijfseconomisch handelen binnen het ziekenhuis
Verantwoordelijk voor de DBC’s

maart 2006 – medio juni 2006
Controller/hoofd Dienst Informatie en Financiën/EAD van de Stichting samenwerkende ziekenhuizen Gooi-Noord en Hilversum (voorlopige werknaam voor het sinds 1-1-2006 gefuseerde ziekenhuis).
Dezelfde taken en verantwoordelijkheden als in voorgaande periode, met daarnaast:
opstart integratie van de afdelingen DIF en EAD
opstart diverse overige projecten ter integratie
advisering directie over de met de fusie samenhangende problematiek
aanpassing van de managementrapportage als gevolg van de fusie,

Juni 2004 – februari 2006
Controller/hoofd Dienst Informatie, Automatisering, Financiën in het Ziekenhuis Hilversum
Advisering van de Raad van Bestuur met betrekking tot de te volgen strategie als gevolg van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg,
Verantwoordelijk voor de implementatie van de DBC’s;
Het onderhouden van de contacten met het bestuur van de Medische Staf, met het bestuur van de Stafmaatschap en
– waar van belang – met de maatschappen en medisch specialisten,
Voorbereiden en voeren van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars met betrekking tot de DBC’s B-segment en andere budgettaire aangelegenheden zoals de productieafspraken met betrekking tot het A-segment (voorzitter Technisch Overleg, medeonderhandelaar Structureel Overleg),
Onderhouden van contacten met externe instanties zoals de NVZ, CTG/ZAio, VWS (m.n. ambtelijk niveau)
Verbetering van de managementinformatie op strategisch en tactisch niveau,
Voorbereiden van en uitvoering geven aan de fusie met het ziekenhuis Gooi-Noord,
Verbeteren interne processen,
De reguliere taken van een controller en diensthoofd (ca. 50 medewerkers, 40 fte)

December 2002 – mei 2004
Controller/Hoofd Economische Administratieve Dienst bij het Gemini Ziekenhuis te Den Helder. Naast de ‘normale’ werkzaamheden als controller:
- Een belangrijke bijdrage geleverd aan de sanering van het ziekenhuis door het deelnemen aan de ‘Taskforce Sanering’, het doen van bezuinigingsvoorstellen en het monitoren van de voortgang daarvan;
- Inzicht doen ontstaan bij de medische staf en de medewerkers in de kosten en opbrengsten van een ziekenhuis;
- Extra inkomsten gecreëerd door goed gebruik te maken van de regels;
- Treasury geïmplementeerd, financiering met de banken geregeld;
- Financiële administratie op orde gebracht, achterstallig onderhoud weggewerkt en structurele managementinformatie tot stand gebracht.

Juni 2002 – december 2002
Hoofd Beheer (Financiën, Planning & Control, Facilitaire Zaken, Personeel & Organisatie, Staf) bij de Immigratie en Naturalisatiedienst te Arnhem. Organisatie in krimp en reorganisatie.

Februari 2002 – maart 2002
In verband met ziekte van de financieel directeur controller bij een nieuw energiebedrijf dat gebruik maakt van de liberalisering van de energiemarkt. O.a. een nieuw tariefsysteem opgezet en procedures verbeterd.

April 2001- januari 2002
Hoofd Middelen (financiën, personeel, organisatie en informatisering, facilitaire zaken) bij de Brandweer van Haarlem en de Regionale Brandweer van Zuid - en Midden Kennemerland. Belangrijkste taak was het uitwerken en realiseren van een fusie met de GGD van Zuid – en Midden Kennemerland, vooral m.b.t. de ‘middelenfuncties’. Per 1 januari 2002 was de fusie een feit.

Mei 2000 – februari 2001
Plv. Algemeen Directeur tevens Directeur Beheer a.i en projectleider reorganisatie bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van het Ministerie van Justitie.
Deze dienst is belast met het vervoer van justitiabelen (ca 150.000 per jaar), het geven van bijzondere ondersteuning en het leveren van personele ondersteuning bij Penitentiaire Inrichtingen. Totaal werken er ca. 700 medewerkers bij deze dienst en zijn er ca. 120 voertuigen in gebruik.
Onder de functie van Directeur Beheer vallen de afdelingen Personeel en Organisatie, Financiën, Gebouwen, Materieel en Automatisering en Interne Educatie. Rechtstreeks stuurde ik ca. 12 medewerkers aan. Als projectleider stuurde ik een zestal werkgroepen en een ondersteuningsteam aan. In januari is de opdracht overgedragen aan een inmiddels nieuw aangestelde, vaste directeur.

September 1999 – mei 2000
Wnd. Algemeen Directeur tevens Directeur Beheer a.i. bij de DV&O (zie hierboven). De Algemeen Directeur was vrijgemaakt voor het uitvoeren van een reorganisatieonderzoek, waardoor de dagelijkse leiding onder mijn verantwoording viel. Parallel aan het opstellen van het reorganisatieplan werd er onder mijn verantwoording gewerkt aan de verbetering van de bedrijfsprocessen, van de communicatie en van de managementinformatie.

Mei 1999 – juni 1999
Manager Financiën, Informatie en Administratie bij een verpleegtehuis. Hoewel de opdracht was om de ‘op de winkel te passen’ tussen het vertrek van het vorige hoofd en de komst van de nieuwe functionaris bleek alras dat er de nodige problemen waren. Zo bleek het budget substantieel lager dan waarvan was uitgegaan zodat alterna¬tieven gepresenteerd moesten worden en is er nogal wat ‘achterstallig onderhoud’ op de afdeling weggewerkt.

juni 1998 - maart 1999
Controller bij het informatietechnologiebedrijf van energiebedrijf ENW NV. Dit bedrijf was het product van een fusie tussen een aantal energiebedrijven in Noord-Holland, de activiteiten daarvan op het gebied van informatietechnologie zijn in 1998 samengevoegd in een aparte B.V. Bij het bedrijf werken ca. 240 medewerkers, omzet ruim ƒ 80 mln.
Tot mijn opdracht in dit bedrijf behoorde -naast de ‘normale’ controlling taken- o.m. het implementeren van een managementinformatie systeem (MIS) met behulp van SAP en het helpen opstellen van het ondernemingsplan. Tevens werkte ik mee aan het stimuleren en mogelijk maken van integraal management en het bedrijfsmatig denken en werken.

Juni 1997 - medio mei 1998
Werkzaam als controller bij GGZ Friesland. Deze instelling had een omzet van ca. ƒ 120 mln. en ca. 1.400 fte’. De instelling is per 01-01-1997 ontstaan uit een fusie van 5 instellingen en kende derhalve nog vele problemen op organisatorisch en administratief gebied. Ik was er verantwoordelijk voor dat de afdeling Financiën, Economie en Automatisering (ca. 38 fte) goed ging functioneren en daarmee een goede ondersteuning ging bieden bij de opbouw van de gehele organisatie.

Juni 1996 - maart 1997
Werkzaam in het Medisch Spectrum Twente als decentrale controller. De afdelingen waarvoor ik verantwoordelijk was hadden gezamenlijk een budget van ca. ƒ 60 mln. en hadden ca. 550 fte aan medewerkers.
Ik was o.m. verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het analyseren van de uitkomsten, het opstellen van kostprijzen, het verbeteren van de managementinformatie en de a.o., en was betrokken bij de herautomatisering.

Oktober 1995 - februari 1996
Als manager Beheer en Onderhoud werkzaam bij een woningbouwstichting; leiding over ruim 100 medewerkers.

Maart 1995 - juli 1995
Als controller werkzaam bij een woningbouwstichting.
In deze functie heb ik de financiële gegevens opgesteld voor het ondernemingsplan, een \'verbetertraject\' uitgevoerd op de financiële administratie en het treasurybeleid opgezet. Leiding over 8 medewerkers.

September 1993 - maart 1995
Als controller werkzaam bij Eneco te Rotterdam.
Eneco is eind 1993 ontstaan uit een fusieproces van de energiebedrijven van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Daarvoor reeds was een aantal veranderingsprocessen opgestart waarin markt- en klantgericht werken, bedrijfsmatig opereren en samenwerken met andere distributeurs centraal staan. Onderliggende processen waren (o.m.) decentralisatie en herautomatisering. Ik heb hier gewerkt als controller bij een drietal businessunits. Tevens was ik projectleider herautomatisering van een unitspecifieke applicatie.

In vaste functie bij het bedrijfsleven (1989 – 1993):
Adjunct-directeur Financiën, Informatie en Organisatie bij IVIO.
IVIO levert educatieve producten en diensten, had toentertijd een omzet van ca. ƒ 23 mln. en ca. 100 mensen in dienst (waarvan een groot deel parttime).
Onder mijn leiding is de administratie qua opzet vernieuwd, de herautomatisering succesvol afgerond en is er een aantal verbeteringen in de organisatie aangebracht.
Tevens gaf ik leiding aan bijna alle secundaire afdelingen, namelijk de administratie, automatisering, productieafdeling, klantenservice, twee magazijnen, drukkerij en huishoudelijke dienst.

In vaste functie bij het Ministerie van Economische Zaken (1980 – 1989):
Bij dit ministerie heb ik een viertal (steeds hogere) functies vervuld waarvan de laatste twee waren:

Hoofd Technologische Financiering bij de Directie Financiering en Deelnemingen .
Functie direct onder de directeur, belast met leiding geven aan en coördineren van ca. 17 mensen. Mede verantwoordelijk voor het verstrekken van kredieten aan ondernemingen die nieuwe producten willen ontwikkelen. Verantwoordelijk voor het beheer van de kredietportefeuille met een omvang van ca f 1,5 miljard, het goed administreren hiervan met behulp van moderne computersystemen.

Sectorhoofd bij de Directie Financiën.
Leidinggevend aan 13 mensen. Verantwoordelijk voor de beoordeling op doelmatigheid van subsidie- en kredietvoorstellen. Het laten administreren van aangegane verplichtingen en van betalingen, het opstellen van een deel van de begroting van het Ministerie.

Functies ter bekostiging van mijn studie:
1975 - 1979
• leraar economie voor VWO/HAVO/MAVO (2 jaar)
• diverse tijdelijke functies, zoals een zelfstandig bedrijfsonderzoek naar de winstgevendheid van de pakhuizen van Pakhoed (ca. 6 maanden) en het voeren van de boekhouding van een bedrijf.

Opleiding interimmanager

bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Talenkennis interimmanager

Nederlands uitstekend in woord en geschrift,
Engels redelijk idem

 Beschikbaarheid opvragen