T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenFinancieel directeur/manager/concern controller/manager P&C

Financieel directeur/manager/concern controller/manager P&C

Werkervaring interimmanager

Freelance opdrachten

April ’10 tot januari ‘12
Rijnstate
Opdracht: Projectleider DOT. Initiëren, aansturen, coördineren van activiteiten met betrekking tot de invoering van DOT.

Juli ’09 tot februari ‘10
Sint Maartenskliniek
Opdracht: Hoofd financieel economische zaken / controller. Aansturen van de stafdienst (28 fte). Adviseren omtrent de inrichting van de financiële kolom. O.a. verbeteren inrichting planning & controlcyclus, managementinformatie, treasuryfunctie.

Maart 2009
Flevo Ziekenhuis
Opdracht: Adviseur planning & control. Stel een advies op basis waarvan de afdeling planning & control de noodzakelijk stappen kan zetten van de huidige naar de gewenste/vereiste situatie.

Juli ’08 tot jan. ‘09
Alysis
Opdracht: Manager afdeling bedrijfsinformatie a.i. Aansturen van het bureau (15 fte). Begeleiden en coachen van de medewerkers. Implementatie van het kostprijsmodel. Begeleiden planningcyclus 2009. Initiatieven ontplooien en begeleiden om een sluitende begroting 2009 tot stand te laten komen.
Reorganisatieplan verder afronden en voorbereiden implementatie reorganisatie.

April ’08 tot aug. ‘08
Adriaan de Ruyter
Opdracht: Hoofd Bedrijfsbureau a.i. Aansturen van het bureau (9 fte). Begeleiden en coachen van de medewerkers. Overdragen van kennis omtrent maatstafconcurrentie, kapitaallastendossier, externe budgettering, het opzetten van businesscases. Het verfijnen van het kostprijsmodel.
Ondersteunen organisatie met het behalen van noodzakelijke besparingen binnen de jaarplancyclus.

Okt. ’07 tot juni ‘08
Sint Franciscus Gasthuis
Opdracht: Ondersteuning en opleiding van nieuw benoemde manager P&C – verantwoordelijk voor afhechting van aantal lopende trajecten uit FB tijdperk –adviseur voor manager P&C en head voor aantal nieuwe trajecten (o.a. maatstafconcurrentie), begeleider naar dossiervolwassenheid van medewerkers P&C. Overbrugging afwezigheid head.

Okt. ’06 tot juni 2007
ZGT
Opdracht: Manager Planning & Control. Zorg dat de organisatie zich ‘in control’ voelt. Richt daartoe de planning & control cyclus opnieuw in, verbeter de managementinformatie, stel de afdeling Planning & Control samen.


Okt. ’05 tot juni 2006
AVL
Opdracht: Manager financiële administratie. Managen van de afdeling. Zorgdragen voor verbetering van de serviceverlening. Teambuilding. Verbetering beeldvorming. Going concern.

Juni ’05 tot okt. ‘05
AVL
Opdracht: Projectleider DBC’s. Herinrichten projectorganisatie ten behoeve van DBC’s. Verbeteren managementinformatie qua inhoud, presentatie en tijdigheid.

Dec. ’04 tot juni ‘05
AVL
Opdracht: De afdeling zorgadministratie een nieuwe impuls geven als manager, zorgdragen voor de achtergebleven incasso, de implementatie van het nieuwe declaratiesysteem DBC op de zorgadministratie
Deskundigheid op het gebied van DBC’s organisatiebreed inzetten
Hand en spandiensten verrichten voor de controller in functie

Juni ’04 tot febr. ‘05
Gemini
Opdracht: Projectleider DBC-traject
Coördineren van alle activiteiten die leiden tot een succesvolle implementatie van het nieuwe financieringssysteem voor ziekenhuizen
Controller
De controlfunctie invulling geven en verder verbeteren.

Jan.’04 tot juli ‘04
Ziekenhuis Hilversum
Opdracht: algemeen
Leiding geven aan de Dienst Informatiebeheer, automatisering en financiën.
Adviseren en ondersteunen van de directie en de organisatie op het werkgebied van de dienst.
Specifiek
Coördineren DBC-traject.
Verbeteren inhoud maandelijkse informatieverstrekking
Coachen leidinggevende binnen de dienst

Jan.’03 tot jan ‘04
Groot ziekenhuis midden van het land
Opdracht: algemeen
Leiding geven aan de Dienst Informatiebeheer, automatisering en financiën.
Adviseren en ondersteunen van de directie en de organisatie op het werkgebied van de dienst.
Specifiek
Coördineren DBC’s traject.
Begeleiden en verbeteren begrotingsprocedure
Verbeteren inhoud maandelijkse informatieverstrekking

Nov.’02 tot jan. ‘03
Groot ziekenhuis midden van het land
Opdracht: Onderzoek naar de mogelijkheden van geautomatiseerde verbruiks- en voorraadregistratie op de OK

Juli ’02 tot september ‘02
Groot ziekenhuis midden van het land
Opdracht: Onderzoek naar de volledigheid en de correctheid van de registraties van belangrijke budgetparameters


Februari ’02 tot mei ‘02
Grote arbo-organisatie
Opdracht: Het verbeteren van de administratieve organisatie met name ten aanzien van de landelijk opererende klanten.


Vaste aanstellingen

15-8-1988 tot 1-1-2003 Hoofd stafdienst financiën
Het Diakonessenhuis te Utrecht
Draagt zorg voor ontwikkeling en uitvoering van het financieel-economisch beleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau, op basis van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, binnen de kaders van het medisch beleidsplan en het ziekenhuisbeleidsplan, teneinde het nieuwe ziekenhuis volledig te faciliteren en medische en zorgprocessen te ondersteunen
Integratie stafdiensten van twee locaties (tijdelijk v.a. 1-11-2000)
- organisatorische inbedding
- afstemmen werkverdeling
- één gezamenlijke cultuur entameren
- systemen op elkaar afstemmen
Leiding geven aan 40 fte
Inrichten en continue verbeteren van de jaarlijkse planning- en controlecyclus
Verantwoordelijk voor begroting en jaarrekening
Inrichten en continue verbeteren van de managementinformatie en –analyse ten behoeve van drie managementniveaus
Initiëren van periodieke budgetgesprekken met de managementniveaus
Inrichten van het treasurymanagement
Ondersteuning laten bieden op het gebied van inkoop, medische registratie en medisch archief


PRESTATIES

Inrichten en invoeren van het budgetteringssysteem in het Diakonessenhuis
Opstellen en implementeren van de begrotingsprocedures voor zowel de exploitatie als de investeringen
De klantgerichtheid van de stafdienst is waarneembaar verbeterd o.a. door het introduceren van een back- en frontoffice.
De informatieverstrekking gestructureerd en geprofessionaliseerd
Het opzetten van constructies om de BTW-druk voor het ziekenhuis zoveel als mogelijk te optimaliseren.
Opstellen van het treasurystatuut en het (laten) opstellen van treasury-jaarplannen.
Het opstellen van het integratieplan van de stafdienst financiën voor de gefuseerde organisatie.

Opleiding interimmanager

2010 Masterclass Verandermanagement
Business School Nederland

1996-1999: Executive Master of Business Administration
Business School Nederland
Dissertatie: Kostprijsberekening, een bron van en voor zorg

1983-1988 Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadministratie (SPD I en II)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Uitmuntende kennis, ervaring en deskundigheid op het gebied van ziekenhuisfinanciën
Organisatie sensitiviteit
Uitstekende contactuele eigenschappen
Humor en daadkracht

Talenkennis interimmanager

Nederlands; spreken en schrijven; zeer goed
Engels: spreken: goed, schrijven: voldoende

Overig

Secretaris van de sector ziekenhuizen & revalidatiecentra van de HEADvereniging

 Beschikbaarheid opvragen