T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Projectmanager/teammanager

Projectmanager/teammanager

Werkervaring interimmanager

Periode April 2016 – heden
Opdrachtgever Gemeente Leusden
Functie Kwartiermaker transitie naar transformatie formele-/informele zorg
Activiteiten In het kader van het project meer inlooppunten in Leusden voor de kwetsbare inwoners is de vraag naar voren gekomen wat voor gaten er de laatste jaren zijn gevallen ten aanzien van de veranderingen in de “formele zorg”, zoals de nieuwe jeugdwet en de veranderingen in de ouderenzorg. Gemeente Leusden is met een onderzoek gestart om te kijken welke gaten er zijn gevallen en wil kijken waarin zij als gemeente verdere ondersteuning kan bieden om de inwoners een stuk extra hulp te bieden. Een optie is meer inlooppunten voor ontmoetingen of om te kunnen eten. Daarnaast wordt er gekeken of het mogelijk is om een vrijwilligersorganisatie op te zetten van waaruit de ondersteunende werkzaamheden kunnen worden verricht door vrijwilligers.
Taken:
• Organiseren bijeenkomst voor Zorgaanbieders om de formele en informele zorg in de Gemeente leusden in kaart te brengen.
• Schrijven projectplan om de nieuwe organisatie vorm te geven.

Methoden/technieken: Prince IIPeriode December 2015 – maart 2016
Opdrachtgever Menzis
Functie Verandermanager/teammanager
Activiteiten Na het vertrek van de teammanager Team Operationele Zorginkoop moesten haar taken tijdelijk worden waargenomen door een teammanager a.i. De opdracht was om de boel op orde te brengen, zodat de volgende teammanager een goede basis heeft om verder mee te gaan. Het Team Operationele Zorginkoop ondersteunt de afdeling Zorginkoop in hun administratie, doet de contractering voor de standaard contracten, is verantwoordelijk voor de communicatie met Zorgaanbieder via de mail en telefonie vertaalt daarvoor het beleid naar de uitvoering. Het team bestaat uit 36 medewerkers, waarvan vier seniors de functionele aansturing doen. Het team werkt onder hoge werkdruk, die als maar hoger wordt, omdat er steeds meer werk bij komt. De hoge werkdruk beïnvloed de werksfeer enorm.
Taken:
• Het op orde brengen van de achterstanden in mail en terugbelverzoeken van Zorgaanbieders samen met het team;
• Het beoordelen van medewerkers. Het opbouwen van een dossier van medewerkers die niet functioneren, hen begeleiden om te verbeteren. Het begeleiden van een medewerker naar ontslag..
• Nieuwe manier van werken introduceren door middel van dagstarts en op een andere manier naar “productie” gaan kijken.
• Verbeteren van de communicatie en de cultuur binnen het team. We moeten weer lol in ons werk gaan krijgen, vrij zijn om je mening te mogen uiten, mee te denken in werkprocessen, successen mogen gevierd worden, fouten mak je om van te leren;
• Coachen van senior medewerkers om hun leidinggevende capaciteiten te verbeteren;
• Sturen op het gedrag van medewerkers, zoals we houden ons aan “afspraak is afspraak” en we mogen elkaar aanspreken op zaken die niet goed gaan;
• Zaken op orde brengen met de ICT leverancier van het contracteringssysteem. Zorgen dat de medewerkers meer ICT kennis krijgen en beter kunnen inschatten wat er aan werkzaamheden ij de leverancier hoort en wat bij ons;
• Rapporteren aan het Managementteam;
• Deelnemen aan projecten: stuurgroep overleg, schrijven van een PID.

Methoden/technieken: Lean, Prince II


Periode December 2014 – heden
Opdrachtgever Menzis
Functie Teamlead/Keten Procesverbeteringsmanager
Activiteiten Binnen Menzis wordt momenteel bekeken door het management welke taken/processen ten behoeve van de contractering van Zorgaanbieders van de divisie Operations naar de divisie Zorg dienen te worden verschoven en op welke manier dat het beste kan gebeuren. Dit betreft een verschuiving van werkprocessen en taken van de afdeling Contractbeheer naar het Team Operationele Zorginkoop. Daarnaast is het de bedoeling de komende jaren de processen zoveel mogelijk te gaan automatiseren en digitaliseren. De procesverbeteringsmanager begeleidt dit proces en trekt het project.
Taken:
• Verbeteren van de communicatie en de cultuur binnen het team.
• Coachen van senior medewerkers om hun leidinggevende capaciteiten te verbeteren.
• Coachen individuele medewerkers.
• Het schrijven van een Plan van Aanpak en een inrichtingsplan ten behoeve van de transitie. Overleg met OR bij adviestraject.
• Adviseren van het management over de inrichting van het project.
• Het optimaliseren van de bestaande werkprocessen van alle zorgsoorten van het Team Operationele Zorginkoop. Het beschrijven van de processen, taken en verantwoordelijkheden. Afspraken maken met partijen binnen de keten.
• Het coachen van de medewerkers om de cultuur en de werksfeer binnen het team te verbeteren.
• Analyse van de processen van Contractbeheer, zodat ze geïntegreerd kunnen worden in de processen van Team Operationele Zorginkoop.
• Taken en verantwoordelijkheden beschrijven en bepalen hoeveel Fte nodig is voor de Soll situatie.
• Bekijken in welke doorlooptijd de transitie kan plaatsvinden en adviseren hierover aan het management.
• Opzetten proces contractcontroles en de verantwoording richting de verschillende partijen, zoals de NZA.
• Opzetten processen voor de communicatie met Zorgaanbieders. Stroomlijnen mail en telefoonverkeer voor de inrichting van de “Service”richting de Zorgaanbieders.

Methoden/technieken: Lean, BPM onePeriode April 2014 – november 2014
Opdrachtgever VGZ Zorgkantoor
Functie Business proces consultant
Activiteiten Binnen het VGZ Zorgkantoor vindt er een reorganisatie plaats voor de overgang van de oude AWBZ naar de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het project HLZ is ingericht om de processen te analyseren en te bekijken wat er na 1 januari 2015 wegvalt en wat komt er aan nieuwe processen bijkomt. Daarnaast dienen de bestaande functies onder de loep te worden genomen en van de nieuwe en gewijzigde functies de taken en verantwoordelijkheden te worden beschreven. Het project is opgedeeld in een frontoffice deel en een backoffice deel. Ik ben onderdeel aan het backoffice deel.
Taken:
• Het analyseren en beschrijven van de bestaande AWBZ (IST situatie)processen voor de backoffice (declareren, controles, informatievoorziening en changemanagement);
• Het ontwerpen en beschrijven van de “nieuwe”WLZ processen, koppelvlakken en RACI (SOLL situatie na 1 januari 2015) voor de backoffice;
• Het faciliteren van workshops voor het ontwerpen de processen samen met de gebruikers;
• Het inrichten van de nieuwe organisatie van het zorgkantoor.

Methoden/technieken: BPM onePeriode mei 2011 – maart 2014
Opdrachtgever Zorgaccent
Functie Verander/Projectmanager
Activiteiten Om een professionele ICT organisatie te krijgen binnen zorgaccent dient te afdeling Informatisering opgericht te worden. Deze afdeling opereert op het scheidsvlak van de business en ICT. Daarnaast dient de afdeling informatisering te worden samengevoegd met automatisering en aangestuurd te worden.
Binnen Zorgaccent dient het projectmatig werken een professionaliseringsslag te maken, zodat iedereen op dezelfde manier gaat werken binnen de projecten.
De jaarlijkse “Zorgthema’s” dienen te worden beschreven in een jaarlijks programmaplan en te worden opgedeeld in projecten en ingepland te worden.
Taken:
• Het opzetten van een communicatie-implementatieplan om de afdeling ICT een beter imago binnen de Organisatie te geven.
• Het bepalen van ICT beleid en de implementatie hiervan;
• Voorbereiden en verslaglegging van het overleg van de Stuurgroep Informatisering en het Management Team;
• Werving en selectie van nieuwe medewerkers voor de ICT afdeling.
• Het coördineren van alle ICT projecten binnen de organisatie, schrijven van een jaarlijks programmaplan met een planning;
• Het aansturen van projecten, zoals:
 Het inrichten en aansturen van de ITIL processen op de ICT afdeling;
 Het inrichten van de backoffice van de Intramurale organisatie (TIS);
 de DBC systematiek bij de revalidatieafdeling en het werken met het Elektronisch Patiëntendossier;
 De E-overdracht trajecten met de huisartsenpost, ziekenhuizen en de huisartsen;
 Het aansturen van het project voor de implementatie van het Elektronisch Patiënten Dossier en het Elektronisch medisch Dossier voor alle behandelaren binnen Zorgaccent;
 Het inrichten van informatisering. Bepalen van de taken en verantwoordelijkheden van informatisering;
 Het implementeren van een nieuwe werkwijze en methodiek voor projectmatig werken binnen Zorgaccent. Hierbij gaat het om Prince ll op de Zorgaccentmanier.
• Het adviseren en doorvoeren van wijzigingen in de primaire en ondersteunende processen binnen de organisatie;
• Coaching opzet van het zelfsturende team Informatisering en Automatisering;
• Pilots doen met de extramurale teams met betrekking tot E- health en Bring Your Own Device;
• Opstellen plan voor de inrichting van de Frontoffice.
• Werving en selectie van nieuwe medewerkers voor de ICT afdeling.
• Het rapporteren aan de Raad van Bestuur en de Stuurgroep Informatisering;
Methoden/technieken: Prince II, ITIL


Periode mei 2010 - oktober 2010
Opdrachtgever Kaempff Consultancy/ Verhoeven schilders
Functie Ontwerper website
Activiteiten De functionaliteit voor een nieuwe website dient te worden geïnventariseerd in overleg met de eigenaren en de werknemers.
Taken:
• Het geven van workshops om de functionaliteit te bepalen;
• Het opstellen van een programma van eisen voor de nieuw te bouwen website;
• Het beschrijven van de processen.

Periode augustus 2009 - december 2009
Opdrachtgever Kaempff Consultancy/ Buurtzorg
Functie Procesmanager
Activiteiten Voor het opzetten van nieuwe Backoffices in Nederland voor Buurtzorg dient het primaire proces te worden ontworpen, waar het systeem van Buurtzorg op aansluit. Vanuit dit model kunnen de nieuwe Backoffices gaan werken.
Taken:
• Het opstellen van een Bedrijfsprocessenmodel en het beschrijven van de processen;
• Coachen van de medewerkers in het procesmatig denken;
• Intermediair functie tussen IT en organisatie voor het opstellen van requirements, het opstellen van de planning, review van documentatie.
Methoden/technieken: Prince II.

Periode september 2007 - februari 2009
Opdrachtgever Gemeente Zwolle
Functie Projectmanager GPZ
Activiteiten Het project GPZ, Generiek platform Zwolle, is ingericht om alle bestaande systemen voor de verwerking van aanvragen van vergunningen te gaan verwerken. Voor de nieuwe regelgeving voor Milieu en Bouw, het Activiteitenbesluit en de nieuwe wet Ruimtelijke ordening, dienen procesontwerpen te worden gemaakt, zodanig dat ze als systeemontwerp kunnen dienen voor de leverancier van het systeem.
Taken:
• Het leidinggeven aan de gebruikersteams, bestaande uit 10 personen;
• Het begeleiden van de gebruikers in het veranderproces;
• Het laten aansluiten van het systeem op de Gemeentelijke basisadministratie, het ontwerpen van de werkprocessen;
• Interne controle;
• Het opzetten van richtlijnen voor het beschrijven van een procesontwerp dat aansluit bij een systeemontwerp;
• Het beschrijven van de procesontwerpen;
• Troubleshooter;
• Ontwerpen managementrapportages;
• Testcoördinator gebruikersacceptatietest
• Geven van workshops aan groepen van 8 personen voor bepalen functionaliteit;
• Geven van opleidingen aan gebruikers.

Methoden/technieken: Prince II, DSDM, Protos.

Periode december 2007 - maart 2008
Opdrachtgever Gemeente Zwolle
Functie Business Consultant
Activiteiten Het schrijven van een Businesscase voor de inrichting van de ondernemerswebsite ten behoeve van communicatie richting ondernemers.

Periode februari 2007 - augustus 2007
Opdrachtgever Friesland Foods
Functie Projectmanager
Activiteiten Het invoeren van ladingdragers op labels voor alle vestigingen en het inrichten van de tracking en tracing processen rond de routes van de ladingdragers.

Periode juli 2006 - februari 2007
Opdrachtgever RDW
Functie Projectmanager
Activiteiten Het aansturen van projecten vanuit de lijn voor de inrichting van de Frontoffice. Het betrof de inrichting van de kennisbank en de bedrijfsprocessen rondom het Frontoffice systeem. In samenwerking met een bureau hebben we een strategie en communicatieplan opgezet hoe we de communicatie klantgerichter en klantvriendelijker konden opzetten.

Opleiding interimmanager

HBO Facility management, richting bedrijfskunde
Scrum Master
Persoonlijke vaardigheden 1 en 2, Cap Gemini
Reed methode
Conflicthantering
Verkooptraining
Faciliteren van workshops
Opleiding tot coach
Beïnvloeden
Prince ll
Informatie analyse
Administratieve organisatie
IPMA D
Lean Orange belt

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Peoplemanager, passie, open, resultaatgericht, goed luisteren, kan mensen goed motiveren. Gaat de confrontatie aan, indien nodig, kan op alle niveaus binnen een organisatie communiceren

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?