T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Procesmanager

Procesmanager

Werkervaring interimmanager

Functies en werkervaring

Specifiek People-manager met leidinggevende ervaring en senior uitstraling. Uitstekende en brede kennis van civiel technische vakgebied. Zowel organisatie als financieel bewust. Bedrijfsmatige houding met oog voor de mens. Communiceert op alle niveaus. Optimale klantgerichtheid. Doelgericht. Beheers alle facetten van projectmatig werken als projectleider/ projectmanager/ procesmanager. Zeer ervaren met inrichting van de openbare ruimte van initiatief tot en met realisatie. Ook zeer ervaren met bestuurlijke betrokkenheid en besluitvorming op gemeentelijk niveau en het werken binnen 100.000+ gemeentes.

2003-2017 Zelfstandig projectleider/projectmanager

2017 – heden VINEX-locatie Westeraam (2.500 woningen) te Elst (gemeente Overbetuwe. Integraal Projectmanager Gebiedsontwikkeling in opdracht van GEM Westeraam Elst CV (PPS). Verantwoordelijk voor complete civiel technische ontwikkelingstraject van initiatief tot en met realisatie, beheer en overdracht. Mijn opdracht was om als gedelegeerd opdrachtgever het ontwerpen van rotondes, bruggen, doorvaarbare duikers, kademuren, het bouw- en woonrijp maken, de renovatie van een historische boerderij na brand en de aanleg van ontsluitingswegen te initiëren en tot realisatie te brengen. Ook alle overleggen met nutsbedrijven, bewoners, gemeente, adviesbureaus, ontwikkelaars en meer behoorde tot mijn taken. Betreft een ontwikkeling met een omvang van circa € 450 miljoen.

2017: Procesbegeleider namens Gemeente Loon op Zand voor de Pilot “Burgergericht Beheer van de openbare ruimte”. In een samenwerking tussen een marktpartij en lokale overheid wordt de haalbaarheid onderzocht van een businessconcept waarin de burgerbetrokkenheid en -waardering voor de openbare ruimte een belangrijke rol moet spelen. De uitkomst van de pilot moet de haalbaarheid aantonen voor zowel publieke als private kant en in ieder geval inzicht bieden in de voor- en nadelen van het concept.

2012-2016: Projectmanager bij programmabureau Centrum Vernieuwing Emmen. Programmabureau is rechtstreeks geplaatst onder gemeentesecretaris en legt verantwoording af aan college van B&W. Als projectmanager verantwoordelijk voor alle projecten in de contract- en uitvoeringsfase. Als lid management ook betrokken bij ontwerpfase. Projecten in kader van Centrumvernieuwing zijn ondermeer bouw tunnel, aanleg centrumplein, herinrichting markt, aanleg boulevards, bouw parkeergarage, bouw Theater/Wereld van Ontmoeting, monitoring bouw nieuw Belevenspark Wildlands. Tevens verantwoordelijk voor bereikbaarheid Emmen Centrum tijdens de bouwfase en voorzitter klankbordgroep met centrumondernemers en bewoners. Voorzitter technisch coördinatieoverleg met projectleiders en belanghebbenden. Troubleshooter en aanjager voortgang om knel- en/of discussiepunten weg te nemen en de voortgang van de ontwikkeling te borgen. Zorgen voor bestuurlijke afstemming en terugkoppeling op politiek gevoelige knelpunten in de projecten. Het investeringsvolume bedroeg meer dan € 400 miljoen. Diverse projecten zijn genomineerd voor toepassing licht in openbare ruimte.

2009: projectmanager voor ontwikkeling Jongerencentrum in Barendrecht. Opdracht was de bouw van een jongerencentrum. Echter de door B&W aangewezen locatie bleek op groot verzet uit de naastgelegen woonwijk te stuiten. Wethouder en bewoners waren niet meer in gesprek. Als voorzitter van een klankbordgroep met bewoners heb ik, op verzoek van wethouder, veel tijd en energie gestoken in herstel van de relatie tussen gemeente en bewoners. Dit is na een aantal maanden gelukt waarna de bewoners en gemeentebestuur opnieuw en nu constructief met elkaar in overleg konden gaan.

2007: Projectmanager herontwikkeling winkelcentrum De Hagen in Vianen. Winkelcentrum de Hagen is verpaupert en gemeente wilde graag de openbare ruimte maar ook het winkelcentrum renoveren. Winkelcentrum is eigendom van vastgoedbedrijf uit Amsterdam. Opdracht was om de eigenaar van het winkelcentrum te bewegen tot renovatie. Namens gemeente en in samen- spraak met B&W heb ik op basis van een intentieovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar/vastgoedeigenaar de onderhandelingen opgepakt. Ontwikkelaar zou investeren in appartementen om zo ook de renovatie van het winkelcentrum haalbaar te maken. Invulling van de intenties van de ontwikkelaar waren niet conform overeenkomst. Resultaat is dat, na afstemming en goedkeuring door B&W de intentieovereenkomst is ontbonden.

2006-2007: Projectmanager Geluidsscherm spoorzone in Woerden. Gemeente wilde starten met bouw van een school in nieuwe wijk Snel&Polanen maar liep tegen geluidsbeperkingen aan door het nabijgelegen spoor. Opdracht was te zorgen voor een geluidsscherm langs het spoor. Daarvoor is contact gelegd met Prorail, een contract te sluiten met Prorail, een ontwerp voor een geluidsscherm te laten maken en dit aan te besteden en te realiseren. Deze opdracht is succesvol afgerond. De uitvoering is door de gemeente zelf begeleid waarbij Prorail de directievoering heeft gedaan.

2005: Adviseur college van B&W inzake verplaatsing Stadserf en Milieustation. Gemeentebestuur Woerden had een optie op de aankoop van grond voor de bouw van een nieuw stadserf en een milieustraat. De optie liep binnen een aantal weken af. Opdracht was om middels een technische, ruimtelijke en financiële quick scan zeer snel duidelijk te maken of verplaatsing van het stadserf naar de nieuwe locatie haalbaar was. Middels een presentatie van voor- en nadelen aan B&W is besloten de optie niet om te zetten in een koopovereenkomst.

2004 – 2012 VINEX-locatie Westeraam (2.500 woningen) te Elst (gemeente Overbetuwe. Integraal Projectmanager Gebiedsontwikkeling in opdracht van GEM Westeraam Elst CV (PPS). Verantwoordelijk voor complete civiel technische ontwikkelingstraject van initiatief tot en met realisatie, beheer en overdracht. Mijn opdracht was om als gedelegeerd opdrachtgever het ontwerpen van rotondes, bruggen, doorvaarbare duikers, kademuren, het bouw- en woonrijp maken, de renovatie van een historische boerderij na brand en de aanleg van ontsluitingswegen te initiëren en tot realisatie te brengen. Ook alle overleggen met nutsbedrijven, bewoners, gemeente, adviesbureaus, ontwikkelaars en meer behoorde tot mijn taken. Betreft een ontwikkeling met een omvang van circa € 450 miljoen.

2003-heden: Diverse kleinere adviesopdrachten waaronder een bedrijfsverplaatsing (hoveniersbedrijf), bouwen op een waterkering (ontwikkelaar) en deskundige in rechtszaken.

2000-2003 Arcadis Adviesbureau Arnhem: Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
2000-2001 Projectmanager VINEX-locatie Mortiere te Middelburg
2001 Projectmanager namens 5 bedrijven inzake ontwikkeling programma Parkmanagement voor plan Omniworld in Almere
2001: Advisering gemeente Breda inzake projectfinanciën diverse projecten
2000 Projectmanager OV-busbaan in Barendrecht

1997-2000 Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieursbureau kantoor Den Haag:
Hoofd Adviesgroep Stedelijke Inrichting en Infrastructuur (10-15 personen)

Verantwoordelijk voor acquisitie. omzet, personele bezetting adviesgroep
Projectmanager voor multi-disciplinaire en complexe projecten

2000 Projectmanager herontwikkeling Riedijkshaven in Dordrecht
1999-2000 Adviseur PROAV (Afvalverwerker Dordrecht) voor ontwikkeling Afvalstortplaats Zoetermeer
1997-1998 Projectmanager VINEX-locatie Emerald Delfgauw (2.500 woningen)
1998 Adviseur gemeente Katwijk inzake milieustraat
1997 Projectleider Geluidscherm A1.

1995-1997 Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieursbureau Breda:
Senior Projectleider Integraal Waterbeheer
Advisering bouw- en woonrijp maken woningbouwlocatie Bergse Plaat
Advisering voor ontwerp en aanleg van een baggerspeciedepot Dintelsas
Advisering Grondwateroverlast in woonwijken Bergen op Zoom
Advisering juridisch geschil Philip Morris Bergen op Zoom inzake bodemverontreiniging
Advisering diverse opdrachtgevers op gebied Integraal Waterbeheer

1985-1995 Provincie Noord-Brabant: (senior) medewerker Grondwaterbeheer

1980-1985 Provincie Noord-Brabant: Tekenaar

1978–1980 Militaire dienstplicht: Onderofficier

1970-1978 Middelbare Technische schoolopleiding

Opleiding interimmanager

Opleidingen

1986-1993 Technische Universiteit Delft (deeltijdstudie)
Civiele Techniek: Gezondheidstechniek en Waterbeheersing

1980-1985 Hogeschool Den Bosch (deeltijdstudie)
Civiele Techniek: Utiliteitsbouwkunde

________________________________________
Aanvullende cursussen en opleidingen

2008 Cursus Vastgoed Financieel
2006 Training Communicatie en Presentatie
2001 Cursus Locatieontwikkeling
1999 Cursus Probleemoplossend Onderhandelen
1998 Cursus Grondbeleid, Vastgoed en Exploitatie
1998 Cursussen Personeelsmanagement en Financieel management
1997 Cursus Projectmanagement

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kerncompetentie

- In staat probleemsituaties/knelpunten/patstellingen op menselijk en/of inhoudelijk vlak snel te doorgronden en gericht “een stap verder” te brengen

Overige competenties

- Helder en doeltreffend optreden onder druk
- Communicatief en sociaal sterk op alle niveaus
- Informele doch zakelijke werkhouding
- Kritische en constructieve aanpak van problemen en vraagstukken
- Volhardend en gezond doorzettingsvermogen
- Vaardig in leidinggeven en coachen van groepen tot 20 personen
- Creatief, innovatief en vernieuwend in aanpak en oplossing
- Ervaring met bestuurlijke en ambtelijke vraagstukken binnen de overheid


 beschikbaar?