T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?All round interim manager

All round interim manager

Werkervaring interimmanager

Periode : 2008 – heden
Type organisatie: Gemeente Utrecht
Functie : Projectmanager

In januari 2008 is de Dienst Ondersteuning (DO) ontstaan. Binnen de DO zijn de volgende Service Centra (SC) ingericht; HRM (administratie en P&O/Arbo), Financiële Dienstverlening, ICT, Facilitair Bedrijf, Documentatie en Informatievoorziening, Bureau Aanbestedingen en het Communicatiebureau. Deze SC’s worden ondersteund door een bedrijfsbureau.
Om beter aan de doelstelling van de dienst te voldoen zijn een negental projecten gestart. Vier van deze projecten zijn door de concerndirectie benoemd tot speerpunt projecten. Sinds begin 2008 ben ik projectmanager van drie projecten:
1.Kwaliteits- en prestatie-indicatoren. Onderdeel van een breed kwaliteitszorgsysteem is het meten/weten wat je goed doet en waar verbeteringen nodig zijn. Het project stelt 30 indicatoren (throughput, output en outcome) vast die per SC en DO breed een beeld geven over de verrichtte prestatie ten opzichte van de, met de klant overeengekomen afspraken. Ook voor de Dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen (DMO) heb ik een adviserende rol gehad ten aanzien van de gemeentebrede servicenormen;
2.Productie in Beeld. Dit project heeft als doel te bepalen of de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) en de producten- en dienstencatalogus (PDC’s) voldoen aan de wensen/eisen van de klanten, hoe wordt omgegaan met nieuwe wensen en in welke mate er productontwikkeling plaatsvindt binnen de Dienst Ondersteuning;
3.Nieuwe Medewerker. Aangezien alle ondersteunende afdelingen nu binnen de DO zijn ingericht is het ook mogelijk om het proces van instroom, doorstroom en uitstroom van alle medewerkers van de gemeente Utrecht te beschrijven en te implementeren. Het gaat hierbij om invoer via intranet naar een mid-office met daaraan gekoppeld de kernregistratie van medewerkers en te komen tot heldere werkprocessen tussen de betrokken SC’s binnen de DO. Doel is ook het zoveel mogelijk automatiseren van het proces. Het einddoel van het project is het vormgeven van één Medewerker ContactCentrum (MCC) waarin alle service- en helpdesken van de DO zijn opgenomen.Periode : 2008 – 2008
Type organisatie: ROC
Functie : Informatiemanager

Het ROC kent drie domeinen, binnen het domein Educatie vinden de ouderenopleidingen plaats. Deze bestaan uit volwassenen onderwijs, alfabetisering en inburgeringsopleidingen. Vorig jaar heeft binnen het domein een reorganisatie plaatsgevonden die tot doel had om efficiënter en effectiever de opleidingen te kunnen verzorgen en daarmee een betere positie op de opleidingsmarkt te krijgen. Als probleem wordt ervaren dat de administratieve organisatie en de automatisering niet voldoen. Ook opdrachtgevers merken dit en het ROC verliest hierdoor ook nieuwe contracten

Opdracht
•Organiseer een administratieve organisatie die in staat is het primaire opleidingsproces optimaal te ondersteunen. Niet alleen intern gericht maar ook extern gericht op een optimale ondersteuning van de wensen/eisen van opdrachtgevers (gemeenten, RIB’s, CWI’s) binnen de kaders van de wet
•Beschrijf de diverse werkprocessen en vertaal deze naar werkinstructies en checklisten;
•Zet een afdeling Centrale Cursisten Administratie op. Deze afdeling krijgt als doel om in alle stappen van het proces de decentrale administraties en onderwijsproductgroep managers te ondersteunen en te monitoren binnen de nieuw vast te stellen standaards;
•Analyseer het gebruik van de automatisering en organiseer verbeteringen met als doel dat wat generiek kan ook generiek gebeurd en wat specifiek is ook binnen de automatisering geborgd wordt. Zorg voor de juiste opleiding van medewerkers.


Periode : 2006 – 2008
Type organisatie: Overheid: Politie Utrecht
Functie : Manager HRM, lid MT
Projectmanager, diverse projecten

De afdeling P&O is van een decentrale organisatie naar een centrale organisatie gereorganiseerd. Voor de +/- 115 fte zijn nieuwe functie beschrijvingen gemaakt en de medewerkers zijn ge(her)plaatst Daarnaast als Recruitment manager verantwoordelijk voor het werven, selecteren en plaatsen van nieuwe aspiranten (+/- 225 aspiranten per jaar) en voor het werven en selecteren van alle overige functies (+/- 300 vacatures per jaar). De afdeling bestaat uit een vacaturedesk, een bureau administratieve verwerking en recruiters.

Inhoud
•Opzetten en inrichten nieuwe afdelingen binnen P&O en het beschrijven nieuwe functies;
•Plaatsen en herplaatsen medewerkers P&O;
•Professionaliseren van medewerkers (12fte), processen en middelen op het gebied van W&S;
•Ontwikkelen van de arbeidsmarktcommunicatie met name voor de allochtone doelgroep;
•Opzetten Plan van Aanpak voor de werving van de Vrijwillige Politie Utrecht;
•Projectmanager a.i. van een project waarbij 400 zittende medewerkers gestimuleerd en begeleid worden om de deeltijdopleiding “assistent politiemedewerker” te gaan volgen. Dit project verkeerde in een crisissituatie en moest via een interventie weer snel op de rit gezet worden;
•Behalen doelstelling op het gebied van diversiteit en sterkte in fte’s;
•Lid landelijke expertisegroep voor het schrijven van het businessplan SSC W&S;
•Betrokken bij de taskforce Strategische Personeelsvoorziening van het ministerie van BZK;
•Lid expertisegroep landelijk HR programmabureau met als doel het beschrijven van een eenduidig proces voor werving, selectie, opleiding en plaatsing;
•Projectmanager motie Verhagen. Doel was te bereiken dat 156 studenten geworven en getraind werden om de maand december uitvoering te geven aan een grote regionale publiekscampagne ter bestrijding van woning- en auto-inbraak en zakkenrollerij;
•Professionaliseren van het vacaturebureau. Dit bureau is verantwoordelijk voor het maken van vacatureteksten voor de ruim 460 functies en het plaatsen in de diverse mediakanalen, het bepalen van de optimale mediamix, de verwerking van reacties en open sollicitaties;
•Opzetten en implementeren van vacature managementproces met als doel effectiever, efficiënter en sneller de vacatures te vervullen (van gemiddeld 8 maanden naar 3 maanden);
•Opdrachtgever onderzoek naar de vertrekmotieven van oud collega’s.


Periode : 2005 – 2006
Type organisatie: Overheid: Belastingdienst
Functie : Informatiemanager

Binnen de Belastingdienst is de afdeling B/CICT verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en exploiteren van informatiesystemen. De sector Ontwikkeling heeft een verbeterprogramma opgezet daarbij gaat het om het implementeren van Prince2 tot het herinrichten van de basisadministraties (o.a SAP) en opzetten van de bestuurlijke informatievoorziening.

Opdracht
Vormgeven van de nieuw opgerichte afdeling Bedrijfsvoering met als speciale aandachtgebieden:
•Basisadministratie op orde. Het analyseren van de knelpunten (processen, procedures, werkinstructies), het inrichten van de projectmanagement module SAP/PS, het implementeren van MSProject EPM2007, de Business Blueprint aanpassen aan de nieuwe eisen;
•Bestuurlijke Informatie Voorziening inrichten. Het inrichten van een integrale programma- en projectplanning voor het O&B proces (Ontwikkel- en Beheerproces);


Periode : 2003 – 2004
Type organisatie: Overheid: Concern Informatiemanagement Politie
Functie : Hoofd Projectbureau (lid MT)

De veranderorganisatie van de Nederlandse Politie is opgericht om de ICT van de politie te moderniseren, te standaardiseren en te homogeniseren. Een dertigtal projecten met in totaal een budget van € 30 miljoen zijn binnen 2 jaar gestart.

Opdracht
•Het opzetten van het Bureau Projecten. Het werven en opleiden van medewerkers (20 fte) die in staat zijn om alle facetten van projectmatig werken te ondersteunen en te controleren op een dusdanige wijze dat te allen tijde de rechtmatigheid en doelmatigheid kan worden aangetoond;
•Het opzetten processen en een managementrapportage structuur dat inzicht geeft in de voortgang en behaalde resultaten van de lopende projecten.


Periode : 2001 – 2003
Type organisatie: Overheid: Politie Utrecht
Functie : Hoofd bureau functioneel applicatiebeheer en bureau I&O adviseurs (lid MT)

De regionale afdeling Informatiemanagement vormt de vraagkant naar ICT-functionaliteiten binnen de diverse processen. Ook is deze afdeling de schakel naar de vraagkant van de landelijke organisatie.

Opdracht
•Leidinggeven aan de afdelingen Functioneel Applicatiebeheer en Organisatie en Informatieadvies (totaal 30 fte) met als doel te komen tot één afdeling die in staat is om met de diverse regionale en landelijke klanten en procesregisseurs tot een eenduidig ICT informatiebeleid te komen;
•Vertalen van de regionale klantvraag in operationele producten;
•Als portefeuillehouder BPS, Utrecht weer landelijk op de kaart zetten als grootgebruiker van BPS.Periode : 2001
Type organisatie: Semi-overheid: Centrum Vakopleidingen
Functie : Verandermanager

Door herziene regelgeving werd het opleidingsinstituut gedwongen zelfstandig een marktaandeel te veroveren. Met behulp van ESF gelden is een project gestart om de organisatie om te bouwen tot een zelfstandige en slagvaardige organisatie die in staat was om de gestelde doelen te behalen.

Opdracht
•Het opzetten van één regionaal verkoopkantoor naar aanleiding van het samenvoegen van de 13 opleidingslocaties in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland tot de regio Noord- Nederland;
•Het invoeren van accountmanagement, waarbij de diverse ketenpartners zoals gemeenten, ROC’s en andere reïntegratieorganisaties betrokken waren;
•Het analyseren van het bestaande CRM pakket en indien nodig een selectieproces starten om een geschikter pakket te vinden en dit te implementeren.


Periode : 2001
Type organisatie: Verzekeringsmaatschappij: Amicon
Functie : Senior adviseur

Na een fusie van 2 verzekeringsmaatschappijen ontstonden aan de kant van de zorginkoop problemen als gevolg van het ontbreken van procedures en onvoldoende begeleiding van managers en medewerkers.

Opdracht
•Het uitvoeren van een quickscan over het functioneren van de afdeling Overeenkomstenbeheer;
•Advies uitbrengen voor zowel interne- als externe verbeteringen.


Periode : 2000 - 2001
Type organisatie: Telecom operator: Telecom Utrecht
Functie : Projectmanager

Vanaf 01/01/2002 kunnen grootverbruikers van energie zelf hun energie gaan inkopen. Betreffende dochterorganisatie heeft de opdracht gekregen om voor 01/01/2002 de elektriciteitsmeters van alle grootverbruikers (4100 bedrijven) te verbinden met de telefooncentrale van de moedermaatschappij.

Opdracht
•In samenwerking met het MT op strategisch niveau vaststellen van de commerciële doelstellingen;
•In samenwerking met de afdeling marketing & sales op tactisch niveau vaststellen van de commerciële criteria en het uitwerken van de commerciële doelstellingen en deze vervatten in operationele acties;
•In samenwerking met de technische projectleider het onderzoeken van alle technische oplossingen en het vaststellen van de beste oplossing, zowel technisch als financieel;
•Diverse technische oplossingen onderzoeken zowel technisch als commercieel.


Periode : 1999 – 2000
Type organisatie: Touroperator: Vrij uit reizen
Functie : Projectmanager

Opdracht
•Reorganiseren van de afdeling contractbeheer;
•Herstellen van de verstoorde relaties met andere afdelingen.

Periode : 1989 – 1999
Type organisatie: Luchtvaartmaatschappij: Martinair Holland
Functie : Manager

Inhoud
•Leidinggeven aan passagepersoneel (tot 70 medewerkers per dienst);
•Ontwikkelen en implementeren beoordelingssysteem voor het seizoenspersoneel;
•Recruiter van cabine- en passagepersoneel. Per seizoen ongeveer 200 medewerkers Passage en 400 medewerkers Cabine


Opleiding interimmanager

Hogere Hotelschool, Nima-A, Prince2 Projectmanagement, Managing Successful Programmes, diverse managementcursussen.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Inzetbaarheid en managementstijl:
Een allrounder met veel ervaring op strategisch en tactisch niveau. Kennis en ervaring heb ik opgedaan in zowel profit als non-profit organisaties in diverse management functies. Een korte omschrijving is; een generalist die vanuit de businesskant een brede kennis heeft van procesmatig werken, ICT, HRM en implementatie- verander- en verbetertrajecten.

Een goed analytisch vermogen stelt mij in staat om situaties snel te doorgronden en de juiste verhoudingen binnen bedrijven/afdelingen te leren kennen. Door een evenwichtig en vastberaden optreden in combinatie met goede contactuele eigenschappen ben ik in staat om doelgericht te werken en medewerkers te motiveren om het beste uit henzelf te halen.

Sterke kanten zijn:
•De unieke kwaliteiten van iedere mens te onderkennen en de mogelijkheid om verschillende mensen te laten samenwerken;
•Focus op de sterke punten om de prestaties van groepen en personen te verhogen
•Helikopterview waardoor zaken met elkaar verbonden worden die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben;
•Het organisatievermogen om met alle middelen en mogelijkheden een maximale productiviteit te bereiken.


Talenkennis interimmanager

Nederlands moedertaal
Engels goed
Duits goed

 beschikbaar?