T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Informatiemanager, interim manager

Interim Informatiemanager, interim manager

Werkervaring interimmanager

Opdrachten:
Feb ’10 – heden projectmanager GBA Audit, gemeente Steenwijkerland
-Verantwoordelijk voor het project dat de gemeente de geplande GBA Audit gaat halen (eind juni). Zorgdragen dat processen (AO/IC) geborgd worden voor de toekomst en in relatie tot overige basisregistraties.

Okt ’09 – heden Adviseur digitalisering, Hulpverleningsdienst Fryslân
-Uitvoeren van onderzoek naar digitalisering van documentaire informatievoorziening (samen met collega)

Okt. ‘09 – heden Adviseur Shared Service Centre - KEI b.v.
-Haalbaarheidsonderzoek naar SSC in de zorg. Vertalen van eisen en wensen naar producten en diensten en requirements.

Sep. ‘09 – mrt ‘10 Informatiemanager a.i. – Zorginstelling.
-Begeleiden/coachen functioneel beheer en projectmanager(s)
-Adviseur van het hoofd bedrijfsbureau en lid stuurgroep ICT
-Voorbereidingen treffen invoering ECD (Elektronisch Cliënt Dossier).

Dec. ’08 – feb. ‘10 Informatiemanager a.i. - Gemeente Steenwijkerland.
-Informatiebeleid en governance informatievoorziening implementeren.
-Geo visie opgesteld en opzet voor uitvoering gemaakt.
-Beheerorganisatie opzetten en implementeren (functioneel beheer en informatiemanagement platform[BiSL/ITIL/ASL).
-Project DienstverleningPlus, elektronische dienstverlening (projectleider processen en architectuur GEMMA). Schrijven van plannen van aanpak. Kernwoorden: E-dienstverlening; BAG; DMS; GBA; WABO; GEO; DURP; CMS; RIS; MidOffice; Zaakgericht.
-Stuurgroeplid voor concernbrede projecten als DMS/zaakgericht werken. GEO visie; BAG en WABO.
-Coach young potentials (WO/HBO medewerkers).
-Leiden van workshops en houden van interviews.

Jan. ’09 – mei ‘09 Coach functioneel beheerders - Noordelijk Hogeschool Leeuwarden (NHL).
-Coachen beheerorganisatie conform BiSL best practices bij de NHL.

Jan ’09 – juli ‘09 Adviseur beheerorganisatie - Provincie Overijssel.
-Adviseren beheerorganisatie digitale informatievoorziening concernbreed.

Sep. ’08 – dec. ’08 Proces- en informatiemanager - Zorginstelling.
-Begeleiding onderzoek naar mogelijkheden samenwerken me fusiepartner.
-Opstellen InformatieBeleidsPlan.

Sep. ’08 – juli ‘09 HBO coach voor leergangen Information Management en IT Management – LOI.
-Begeleiden studenten op afstand (via Internet) in competentiegericht werken voor genoemde leergangen.

Apr. ’08 – sep. ’08 Kwaliteitscontroller mid-office implementatie (ANDEZ2) - NOFA gemeenten. -Kwaliteitscontroller van een mid-office implementatie bij 4 verschillende gemeenten (NOFA Noord Oost Friese Aanpak).

Mei ’07 – dec. ’08 Coach, adviseur en procesmanager - Provincie Overijssel.
-Verantwoordelijke voor transitie van organisatieonderdelen van het team Communicatie tot één MediaLab.
-Algehele Internet en intranet coördinatie. Advisering implementatie BiSL. Adviseren van hoofd eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden in kader van
-E-dienstverleningsproject.
-Trainen medewerkers in projectmatig werken.
-Optimalisering van de werkprocessen, werkrelaties en productiviteit.

Sep. ‘06 – jun. ’08 Proces/programmamanager - Zorginstelling.
-Verantwoordelijk voor implementatie van groot, innovatief, maar ook complexe informatie-voorzieningsproject (4 aan elkaar gekoppelde primaire informatiesystemen: zorgadministratie, cliëntbeheersysteem, producten - en dienstengids en productieregistratie). Aansturen/coachen van interne projectleiders. Nevenopdracht: Professionaliseren functioneel beheer en informatiemanagement van deze organisatie. (Implementeren BiSL).

Nov. ‘06 – dec. ‘06 Projectmanager - Provincie Fryslân.
-Als projectleider verantwoordelijk voor het tijdig verhuizen van het
-PCC van de Provinciale organisatie naar de tijdelijke huisvesting.

Sep. ‘06 – nov. ‘06 Projectmanager - Provincie Fryslân.
-Als projectleider verantwoordelijk voor het tijdig verhuizen van het datacentrum van de Provinciale organisatie (Provincie Fryslân) naar de tijdelijke huisvesting. Het datacentrum bestaat uit ca. 40 servers en een SAN.

Werkervaring in vast dienstverband:
2003 – 2006 Informatiemanager/ senior beleidsmedewerker/ projectleider - Provincie Fryslân.
-Als senior projectleider – in nauwe samenwerking met het afdelingshoofd - een groot vastgelopen ICT project (servers en 900 werkplekken) weer op de rails gezet en de implementatie afgerond.
-Aansturing en coachen van technische projectleiders van de ICT afdeling.
-Als Informatiemanager diverse adviezen en impactanalyses uitgevoerd op het gebied van ICT projecten, waarbij het uitgangspunt steeds was het verbeteren van de werkprocessen, het aansturen op basisregistraties en verminderen van applicaties.
-Advisering over de inrichting van een beleidsorganisatie op het gebied van integraal informatiebeleid.
-Met collega’s informatiemanagers quick scan van de provinciale organisatie uitgevoerd en aan de hand van de uitkomsten visie opgesteld over de architectuur van informatievoorziening in het kader van het programma Andere Overheid.

2001 – 2003 Teamleider Informatisering & Automatisering - Gemeente Kampen.
-Als Coördinator/Teamleider verantwoordelijk geweest voor de volledige informatisering, automatisering en telecommunicatie van de gemeente Kampen. Projectleider van het verhuisproject op het gebied van I&A. Hierbij werd de organisatie verhuisd van 5 locaties naar één nieuw gemeentehuis. Tijdens de bouw, samen met de medewerkers, de technische voorbereidingen begeleid.
-Begeleiding en coaching van de medewerkers van het cluster.

1996 –2001 Projectmanager Informatievoorziening - Rijkswaterstaat RIZA.
-Projectleider innovatief systeemontwikkelingsproject (DSDM) voor het Infocentrum Binnenwateren (BC2000) en TOWABO (Toetsing WAterBOdem).
-Projectleider innovatief ontwikkelproject AQUABEL (meldingsysteem voor calamiteiten). Van ontwerp tot implementatie bij de regionale diensten van Rijkswaterstaat. (Innovatieprijs op GIS/GEO gebied in 1997 gewonnen – week San Diego/ ESRI congres).

1991 –1996 Plaatsvervangend hoofd Infocentrum Binnenwateren - Rijkswaterstaat RIZA.
-Als plaatsvervangend hoofd (mede) leiding gegeven aan medewerkers van het Infocentrum voor de Binnenwateren. Hier werd de internationale reguliere- en calamiteitenberichtgeving verzorg over de binnenwateren. Visie en beleid ontwikkeld, ook internationaal in het kader van de standaardisatie Europese berichtgeving. Het Infocentrum Binnenwateren weer op de kaart gezet.

1979 – 1991 Gezagvoerder, riviermeester en nautisch verkeersleider - Rijkswaterstaat Directie Gelderland.
-In diverse leidinggevende functies gewerkt als gezagvoerder, riviermeester (mobiel verkeersleider) op patrouilleschepen (Deventer; Arnhem; Lobith en Nijmegen) en als verkeersleider op de verkeerspost Nijmegen langs de grote rivieren (Rijn, Waal, IJssel en Lek).
-Toezicht houden op de functionaliteit van het beheersgebied en zorgt voor een veilige en vlotte verkeersdoorstroming. Het reguleren van het verkeer in een complex beheersgebied.(BOA). Adviseren in nautische vraagstukken, gevaarlijke stoffen en vergunningverlening.

1978 –1979 Korporaal - Militaire Dienst.
-Dienstplichtige bij de Vaartuigendienst te Lobith/Rijn, grensbewaking Marechaussee.

1975 –1978 Diverse nautische functies - Rederij Van Ommeren.
-Nautisch bemanningslid op Rijn- en binnenvaarttankers. Vervoer van gevaarlijke (vloeibare) stoffen op de Europese binnenwateren.Opleiding interimmanager

HEAO BI en diverse trainingen op gebied van verandermanagement, beheer (BISL, ITIL, ASL) en projectmanagement (Prince2 en IPMA)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Visie en durf. Verander- en Peoplemanager.
Zelfstarter die snel de materie eigen maakt.

Talenkennis interimmanager

Nederlands goed
Engels goed
Duits spreken

Overig

Kennis van de volgende werkvelden:
Nautische kennis (VTS, Scheepvaart, Calamiteiten)
Zorg
Publieke sector (gemeenten, provincies en rijk)

 beschikbaar?