T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?projectleider

projectleider

Werkervaring interimmanager

• Programmamanager integratie; Fortis ASR Pensioenen
De integratie/ organisatieverandering van het collectieve en semi collectieve pensioenbedrijf geleid. Augustus t/m december 2006
Opdracht: realiseren organisatieverandering voor 2007.
Realisatie: 19 december 2006 decharge verleend.
• Nieuwe organisatie ontwikkeld met MT, eerst zijn criteria omschreven waaraan nieuwe organisatie moet voldoen, zijn mogelijke organisatievormen gepresenteerd, inclusief impact op huidige organisatie. Op basis hiervan en klanttevredenheidsonderzoek is keuze gemaakt voor klantgerichte organisatie.
• Voor de invulling van de nieuwe teams zijn sessies georganiseerd, waarbij de teammanagers zijn uitgenodigd om tot een nieuwe teamindeling te komen. Voor de teamindeling zijn criteria opgesteld, zodat er een evenwichtige verdeling van kwaliteit, capaciteit en kennis in de nieuwe teams is gekomen. Bovendien is zoveel mogelijk de bestaande persoonlijke klantrelatie in stand gehouden.
• Voor de ontwikkeling van het nieuwe functiegebouw en de organisatieverandering is, in nauwe samenwerking met de directeur en hoofd HRM, overleg gevoerd met de OC en OR. Wij hebben de gewenste stukken tijdig geleverd en de OC/OR heeft een en ander tijdig gefiatteerd. Vervolgens heeft iedere medewerker een brief gekregen met zijn nieuwe functie.
• Implicaties organisatieverandering voor ICT systemen, processen en informatievoorziening in kaart gebracht.

• Projectleider Scenario’s Verzekeringsmarkt; Fortis Verzekeringen Nederland
Juli t/m oktober 2008
Opdracht: mensen stimuleren om scenario’s te maken en te verbeteren, draagvlak binnen senior management creëren voor scenario’s, inhoudelijk verbeteren scenario’s.
Realisatie: eind september 2008 decharge.

Project opgezet en getrokken, en inhoudelijke ondersteuning geboden. Vier koppels hebben ieder een scenario gemaakt en de impact op de verzekeringsmarkt beschreven. Scenario’s zijn gepresenteerd aan directie en hoofddirectie van Fortis Verzekeringen Nederland.
In oktober speciale strategische opdracht volbracht voor Fortis ASR Pensioenen.

• Secretaris stuurgroep Programma Transparantie; Fortis Verzekeringen Nederland
April t/m september 2007
Opdracht: realiseren draagvlak voor programma, maken visie transparantie.
Realisatie: eind mei draagvlak verbetert, september 2007 gedragen visie voltooid.

Programma is verantwoordelijk voor de implementatie van het advies van de commissie De Ruiter. Als secretaris helderheid en draagvlak gecreëerd voor de impact van de noodzakelijke veranderingen in het proces, b.v. aanpassing van uitingen die rechtstreeks naar klant gaan i.p.v. via intermediair. Hiervoor interviews en sessies gehouden bij Fortis ASR, De Amersfoortse en Falcon. Visie transparantie en diverse inhoudelijke presentaties gemaakt voor de stuurgroep en hoofddirectie.

Senior Beleidsmedewerker / Programmamanager
PGGM (pensioenfonds voor sectoren zorg en welzijn), Zeist, maart 2003-mei 2005

• Algemene werkzaamheden
Relevante ontwikkelingen volgen en verbeterpunten signaleren, contacten onderhouden met interne en externe partijen, beleidsnotities maken, directie en hoofddirectie adviseren, behandelen complexe beleidsmatige zaken.

• Programmamanager Levensloop
Voor het ontwikkelen van levensloop is een denktank opgericht, bestaande uit senior management van PGGM, ABP, SPF en VB. Bevindingen uit deze denktank zijn meegenomen in public affairs traject. Ontwikkeling van levenslooppropositie op macro niveau.
Vervolgens is een projectgroep geïnitieerd binnen PGGM. Deze projectgroep had als doel een businessplan te maken. In het businessplan zijn alle relevante aspecten voor het uitvoeren van de levensloopregeling benoemd. Zo is een marktanalyse met inschatting ontwikkeling levensloopmarkt en verwacht marktaandeel PGGM opgenomen. Marketingmix is uitgewerkt, inclusief de kostenopslag die nodig is om de uitvoeringskosten te dekken. Ook is het product en het proces beschreven en is gekeken naar de bruikbaarheid van de aanwezige systemen. Tenslotte is de nieuwe organisatie omschreven.

• Projectleider ‘nieuwe WAO /WIA’
Om de gevolgen van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswetgeving op de pensioenregeling in kaart te brengen is een projectgroep opgericht. De projectgroep heeft met name gekeken naar de juridische implicaties (PSW, Wet Bpf), actuariële implicaties (premiestelling) en systeemtechnische implicaties. Beleidsnotitie geschreven op basis waarvan de business de veranderingen kan implementeren in de administratie.


Senior Consultant, adviesgroep sociale zekerheid
Cap Gemini Ernst & Young Consultancy, Utrecht, juni 1999 – februari 2003

• Beleidsnotities over verbeteren reïntegratie, activeren arbeidsongeschikten en toekomst WSW geschreven voor directies, besturen en colleges.
• Projectleider uniformering WW proces, projectgroep bestaande uit specialisten GAK, GUO, SfB en USZO heeft nieuw WW proces ontwikkeld voor UWV.
• Adviseren over privatisering (delen) WSW bedrijven.
• Businessplannen geschreven voor nieuwe reïntegratiebedrijven.
• Fusie reïntegratietakken scholingsinstituten getrokken.
• Betrokken bij gemeentelijke herindeling, wat is impact op WSW?.
• Projectleider bij SUWI, verbeteren samenwerking CWI en UWV.
• Analyse gemaakt van reïntegratiemarkt voor investeringsmaatschappij.
• Projectleider reïntegratiemonitor, vanuit Ernst&Young de ontwikkeling van de reïntegratiemonitor getrokken.


Beleidsmedewerker WAO, Stafmedewerker strategisch beleid
Relan(voorheen Stigas GUO groep, nu onderdeel Achmea en UWV),Zoetermeer, februari 1997- mei 1999
Sociale partners en directie geadviseerd over ontwikkelingen in de WAO, met name op het gebied van werkvoorzieningen en de kredietwaardigheid werkgevers. Tweede jaar de directie van de private poot geadviseerd over bedrijfskundige en organisatorische zaken. Reïntegratietak opgezet.


Opleiding interimmanager

2005-2006: Rentmeestersdiploma
Internationale Agrarische Hogeschool ‘Larenstein’
Vakkenpakket: o.a. privaatrecht, publiekrecht, taxatieleer, bouwkunde,

1993-1996: Bedrijfskunde
Wageningen Universiteit / University of Guelph

1989-1993: Bedrijfskunde
Internationale Agrarische Hogeschool ‘Larenstein’


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Hij is evenwichtig en doortastend, hij heeft snel overzicht in complexe situaties. Zijn kwaliteiten komen het beste tot zijn recht bij complexe projecten waarbij de betrokkenen tegengestelde belangen hebben. Hij heeft het vermogen om zich snel meester te maken van de inhoud, desgewenst tot op detailniveau. Hij kan goed omgaan met mensen van diverse pluimage, ook als de belangen tegengesteld zijn.

De werkwijze van hem kenmerkt zich door gemakkelijk contact leggen, goed luisteren, scherp analyseren, belangen in kaart brengen en combineren, mensen zelf de oplossing laten ontdekken en laten benoemen. Hij heeft het talent om vertrouwen en ruimte te geven zonder daarbij het gewenste resultaat uit het oog te verliezen.

Hij heeft een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en schat de impact van de omgeving juist in. Doordat hij mensen op hun competenties aanspreekt en hun de ruimte geeft om zelf met input te komen zijn de mensen gemotiveerd om met hem samen te werken.Talenkennis interimmanager

Nl, E , FR

Overig

• Adviseur ontwikkelingsplan monumentale hereboerderij
Oktober 2007 t/m februari 2008
Voor het ontwikkelingsplan zijn de ruimtelijke ordeningsprocedures in kaart gebracht, zijn mogelijke nieuwe bestemmingen geïnventariseerd en beoordeeld, zijn de investeringen en het rendement per nieuwe bestemming berekend. Plan gepresenteerd aan gemeente, en het plan wordt meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

• Bestuurslid stichting behoud IJsselhoeven
Mei 2005 t/m augustus 2007
Als bestuurslid gesprekken gevoerd met eigenaren, gemeenten, woningbouwcorporaties met als doel gezamenlijk het behoud te verbeteren. Onderzoek gedaan naar herbestemming en kosten/baten analyse gemaakt.
Onderzoek gedaan naar het oprichten van een stichting die IJsselhoeven aankoopt en vervolgens exploiteert. Onderzoek betrof financiële haalbaarheid, subsidies, juridische structuur, herbestemming en financiering.


 beschikbaar?