T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HR management, Verandermanager, HR advies.

HR management, Verandermanager, HR advies.

Werkervaring interimmanager

Samenvatting werkervaring:
- 4 jaar zelfstandig ondernemer/interim manager op het
gebied van HRM en Recruitment in profit en non-profit.
5½ jaar Personeel- en organisatieadviseur – non-profit
- 2½ jaar HR Consultant ICT - profit
- 3¼ jaar Intercedent – profit – Zakelijke
dienstverlening, ICT,Techniek – Commercieel, Overheid.

Werkervaring
Opdrachten vanuit HRM:

Hoofd Personeelsbeheer
Ad interim 1 januari 2009 – 7 april 2009 Vivium Zorggroep
Hoofd Personeelsbeheer
Opdracht: (4 dagen per week)
- Leiding geven aan 14 medewerkers waarvan; 10 medewerkers
personeelsadministratie, 3 medewerkers HRM service desk,
1 applicatiebeheerder Beaufort. De afdeling HRM is
recent gecentraliseerd waarbij de lokale P&O
secretariaten zijn samengevoegd.
- Inrichten en ontwikkelen afdeling en medewerkers
personeelsbeheer en de HRM servicedesk. Harmoniseren van
de verschillende werkwijzen. POP gesprekken en loopbaan
georiënteerde gesprekken als gevolg van de recente
centralisatie.
- Begeleiden en sturen op cultuurverandering op de
afdeling, van de oude manier van werken naar een
klantgerichte en klantvriendelijke afdeling/organisatie.
- Maken formatieplaatsenplan en inrichten
personeelsadministratie naar dit plan.
- Managementrapportages, ken- en stuurgetallen verstrekken.
- Handboek Administratieve Organisatie herschrijven naar
nieuwe situatie (HRM deel)
- Aanpassen protocollen, kwaliteitsprocedures (HKZ),
standaard arbeidsovereenkomsten e.d. naar de nieuwe CAO
en vigerende wet- en regelgeving.

Ad interim 6 mei 2008 – 31 december 2008 Vivium Zorggroep
P&O adviseur
Opdracht: (4 dagen per week)
- Alle voorkomende advieswerkzaamheden voor 1 directeur,
2 managers en 2 middenkader.
- Plannen van aanpak en beleid maken i.r.t. behoud van
medewerkers en arbeidsmarktproblematiek/strategie ten
behoeve van het MT (1 directeur, 6 managers).
- Werving en Selectie, contacten met diverse leveranciers,
E-recruiten.
- Signaleren, adviseren en uitvoeren acties verzuimdossier
m.b.t. wet verbetering poortwachter. Overleg met Arbo-
arts i.z. verzuimbegeleiding en voortgang.
- Loopbaan georiënteerde gesprekken uitvoeren n.a.v. de
reïntegratie status.
- Van operationeel advies naar aansluiten op de
beleidsadviesvragen van het MT.
- Voorzitter Arbo commissie. Monitoren stand van zaken
RI&E. Rapport. aan directie/MT.
- Ondersteunen/herschrijven van ‘oude’ procedures naar HKZ
(kwaliteitssysteem) en projecten t.b.v. de fusie.
- Adviseren arbeidsrecht en ontslag en inzetten
ontslagprocedures.

Ad interim 30 Juli 2007 – 5 mei 2008 Eneco Netbeheer/Stedin (Eneco Energie)
Senior Recruiter
Opdracht: project recruiten. (3 dagen per week)
- Overname van en advies over het totale werving &
selectie proces van
de divisie Netbeheer (ca. 60 vacatures WO/HBO niveau
conform inrichtingsplan,
vervanging, etc. Bij einde opdracht 50 vacatures
ingevuld).
- Toepassen en adviseren van het management m.b.t. het
afgesproken beleid i.z.
werving & selectie.
- Advies aan managers en leidinggevenden over te gebruiken
wervingskanalen.
- Werving uitvoeren o.a. door middel van E-recruiten,
netwerken, inschakelen gespecialiseerde bureaus,
adverteren, etc.
- Selectiegesprekken voeren samen met managers en
leidinggevenden.
- W&S procedure invoeren, bewaken, uitvoeren en verbeteren.

Ad interim 1 maart 2007 – 28 februari 2008 Kwadrant
Senior Personeel en Organisatie adviseur
Opdracht: begeleiden reorganisatie. ( 2 dagen per week)
Kwadrant is een behandelinstelling voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren met ernstige gedragsproblemen.
Taken/rol:
- Ondersteuning en advies 1 regiomanager , 8 middenkader
en MT, afstemmen beleid op RVE-doelstellingen,
implementatie beleid op RVE-niveau, signaleren en
bijdragen aan bijstellen of aanpassen beleid, uitvoering
CAO en HR beleid.
- MT lid en voorzitter P&O werkgroep.
- Maken concept functiebeschrijvingen en indelingen
middenkader.
- Uitwerken personele consequenties a.d.h.v. de CAO
en Sociaal plan.
- Voorbereiden adviesaanvraag t.b.v. de OR en OC’s.
- Belangstellingsgesprekken en registratie.
- Inplannen assessments.
- Selectie en aanstellingsgesprekken.
- Boventalligheid verklaringen.
- Toepassen Sociaal beleid.
- Begeleiden van boventalligen naar een nieuw
perspectief (intern of outplacement)
- Allround P&O-advies werk.
- Invoeren, toepassen en bewaken overkoepelend HR
beleid naar RVE niveau.


Ad interim september – oktober 2007 Diensten Centrum Automatisering
Personeel en Organisatie adviseur
In opdracht van het bestuurscentrum: Beschrijven en waarderen van 13 tot 15 automatiseringsfuncties en schrijven van het draaiboek t.b.v. de implementatie.
(het DCA is onderdeel van ’s Heeren Loo)


Ad interim september – oktober 2007 Nationale Zorg Groep NZG (uitzendbureau)
Personeel en Organisatie adviseur
Opdracht: Functie beschrijven (als onderdeel van de reorganisatie)
- Beschrijven van 9 functies door middel van interviews
met de betreffende functionarissen.

Ad interim 1 Juni – 13 juli 2007 Ericsson
Recruitment Consultant
Opdracht:
- In kaart brengen werving & selectie proces, procedures
en beleid.
- Trainen van (junior) managers op werving & Selectie
vaardigheden en procedure.
- Proces afstemmen op corporate beleid.
- Advies op gebruik wervingskanalen.
- Werven en selecteren (o.a. E-recruitment, open dag,
netwerken)
- Maken handboek werving & selectie met daarin beleid en
praktische tips.


Doorlopend 2007 Higher Consultancy en diversen
Freelance Consultant Werving & Selectie
Opdrachten: (E-recruitment, interviews, netwerken, functies op HBO/WO niveau)
- Product Accountmanagers ICT
- ICT Demand Manager en ICT Supply Manager
- Adviseur P&O
- Financieel manager
- Business consultant
- Accountmanager Telecom

Ad interim 2006/2007 Team Actief evenementenbureau
Organisatie adviseur
Voor deze organisatie heb ik de volgende werkzaamheden gedaan; Organisatieadviesgesprekken, de algemene voorwaarden herschreven, organisatiebeschrijving, commerciële organisatiebeschrijving ten behoeve van het opzetten van de franchiseorganisatie en beleid werving franchisenemers, functiebeschrijvingen, nieuwe productconcepten, inwerk- en trainingstraject franchisenemers.

Werkervaring vanuit loondienst:

1-9-2002 – 02-2007 ’s Heeren Loo Midden Nederland
Zelfstandig werkend personeel- en organisatieadviseur voor twee resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s) en de Staf. (Dordrecht, Soest/Nijkerk, Ermelo)
Hier adviseerde ik het management, 3 hoger kader en 21 middenkader managers over organisatieontwikkeling, afstemmen beleid op RVE-doelstellingen, implementatie beleid op RVE-niveau, signaleren en bijdragen aan bijstellen of aanpassen beleid, uitvoering CAO en HR beleid.
In totaal gaat het, naast het aantal managers, om 578 medewerkers. De managers zijn integraal verantwoordelijk en voeren zelf het personeelsbeleid uit.
Taken:
• MT lid en coachen en ontwikkelen van de
leidinggevenden.
• In-, door- en uitstroom.
• Toepassen en implementeren personeelsinstrumenten
en personeelsprocedures.
• Ontwikkeling medewerkers.
• Aansturen HR medewerker.
• Reductie ziekteverzuim.
• Ontslagzaken inzetten en begeleiden.
• Regelingen t.b.v. boventallige medewerkers en
overleg met OR/OC-leden.
• Maken van jaarplan P&O t.b.v. de RVE’s.
• Schrijven P&O paragraaf in jaarplan van de RVE.
• Advies bij werving & selectie.

Projecten
• Stuurgroep diversiteitsbeleid 2006 e.v.
• Functiedifferentiatie en competentiemanagement
staffuncties, 2005/2006


24-01-2000 – 31-08-2002 Getronics Nederland
Als HR Consultant ondersteunde ik het management bij het uitvoeren van personeelsbeleid. Eerst bij Getronics Business Continuity en later op het hoofdkantoor voor de afdeling Finance.
Mijn taken lagen op het gebied van HRM, Recruitment en Opleidingen.
*HRM taken;
- Uitvoeren van arbeidsvoorwaardengesprekken.
- Aansturen HR medewerker.
- Ziek- en herstelmeldingen, correspondentie, incidenteel
aanmaken van contracten.
- Sociaal Medisch Overleg met Arbo-arts.
- Afnemen en bespreken van PAPI-I en N ten behoeve van
opleidingen en loopbaan.
- Voorlichting geven over HRM tijdens de introductiedagen
van de divisie.
- Aanleveren interne vacatures ten behoeve van jobrotation-
kandidaten.
- Verzorgen van management rapportages.
- Begeleiden van ontslagzaken.
- Uitvoeren van exitinterviews.
- Bewaken van uitvoering van POP-gesprekken en
beoordelingsgesprekken.
- Advisering aan het MT m.b.t personeelsvraagstukken.
- Inzetten van instrumenten.
- Lid van het kwaliteitszorgoverleg en Interne auditor.
*Recruitment;
- Wervingsplan opzetten.
- Plaatsen van vacatures op diverse wervingssites en de
eigen website van Getronics en het onderhoud daarvan.
- Diverse wervingskanalen inzetten om CV’s te genereren.
- Afnemen (telefonisch) interview als voorselectie.
- Zonodig kandidaten de PAPI in laten vullen t.b.v. het
selectiegesprek samen met de manager.
- Toezien op W&S procedure zoals overeengekomen.
- Administratie ten behoeve van de werving.
- Rapportage met betrekking tot vacatures.
- Contacten met diverse leveranciers (uitzendbureaus e.d)
- Lid van het Landelijk recruitment platform.
- Deelname aan diverse projectgroepen vanuit recruitment
landelijk.
- Deelname aan beurzen.
*Opleidingen;
- Coördineren en inplannen/aanvragen van
opleidingen/aanmaken studieovereenkomsten.
- Inkoop van externe opleidingen na goedkeuring
trainingsaanvraag.
- Beheer opleidingsdatabase.
- Advisering van medewerkers en leidinggevenden inzake
opleidingsmogelijkheden en beleid.

10-1996 – 23-01-2000 Start Uitzendbureau B.V.
Als intercedent had ik de verantwoordelijkheid om omzet te realiseren door het werven en selecteren van de juiste medewerkers voor de vacatures.
Daarnaast bestond het werk uit het binden van klanten (relatiebeheer) en uitzendkrachten.


1996 Flevoziekenhuis Almere
Verpleegkundige.
1996 Diverse gezondheidszorginstellingen
Verpleegkundige.
1995/1996 ´s Heerenloo Lozenoord te Ermelo.
Pedagogisch medewerker gehandicaptenzorg.


Opleiding interimmanager

Opleidingen

Opleiding:
- Post HBO Human Resource Management Hogeschool INHOLLAND
- HBO-V Hogeschool Holland, Nima-A.

Cursus/training:
- Commercieel, acquisitie vaardigheden, marketing,
methodieken, (incompany)functiebeschrijving en
waardering (FWG), competentiemanagement,
kwaliteit ISO, HKZ en interne auditor, P&O-essentials,
verbeterteam (SGA), PAPI.
- HRC (Human Resource Controlling)

Automatisering:
- MS Office, Word, Excel, Access, Powerpoint.
- Beaufort, informer, impromptu.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Analytisch, resultaatgericht, klantgericht, ondernemend.

Talenkennis interimmanager

Engels
Nederlands

 beschikbaar?