T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

2007 – heden
Zelfstandig interim manager

ZZP – 2011 - heden
Fidor accountants @ belastingadviseurs
Senior jurist
Controle algemene voorwaarden MBK
Opstellen/controle contracten MBK
Adviseren subsidies MKB

Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Juridische Zaken
Senior Jurist
Opzetten van een nieuw Privacyreglement
Auteursrechten inzake Open Acces
Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het Automotive Centre of Expertise, ADVICE en EMS.

ZZP – 2010 / 2009 - Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling/Dienst Werk en Inkomen, Afdeling Educatie & Inburgering
Lijnmanager/Juridische Zaken/Beleidsmedewerker
Het opsporen en oplossen van organisatorische knelpunten.
Lijnmanagement (100 medewerkers).
Handhaving opgezet.
Het in overeenstemming brengen van de werkprocessen met de Algemene wet bestuursrecht.
Juridische control opgezet.
Het opleiden en trainen van medewerkers en externe partijen.

ZZP – 2008 - Gemeente Amsterdam, stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Afdelingshoofd Vergunningen en handhaving (Bouw- en woningtoezicht)
Taken afdeling Vergunningen en handhaving:
Bouw- en woningtoezicht, procedures bestemmingsplannen, onderhoud milieu (afvalinzameling), openbare ruimte, markt, handhaving, vergunningverlening, publieksbalie, evenementen
Resultaten:
Het opzetten van vergunningverleningsprocessen in het kader van de Wro/Wabo.
Implementatie van de Wet ruimtelijke ordening, de Europese Dienstenrichtlijn en de Wkpb/BAG. Voorbereiding implementatie Wabo.
Het opnieuw structuur en richting geven aan deze afdeling, die organisatorisch en financieel volledig op drift was.
Planning en Control cyclus
HRM
Creëren en in stand houden netwerk tussen afdeling en omgeving in- en extern
Opzetten handhaving

ZZP – 2007 - Rijkswaterstaat, Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden
Teamleider Juridisch Beheer en Ondersteuning
Taken afdeling JBO:
vergunningverlening, toezicht, handhaving, facilitaire zaken, HRM en de administratieve ondersteuning van het district
Speerpunten:
Uniformering van werkprocessen en het begeleiden van veranderingsprocessen.
Waarnemen taken (assistent)-districtshoofd.
Diverse HRM taken.
Facilitair beheer.

Vast - 2002 – 2007
Ministerie van OCW
Senior beleidsjurist/projectleider, directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Projectleider van een aantal grote trajecten op het gebied van deregulering en administratieve lastenverlichting, nautisch onderwijs, medezeggenschap en internationaal recht.
Via onderhandelingsproces goede successen geboekt ten opzichte van het Ministerie van SZW.
Administratieve processen opnieuw ingericht. Efficiency gebracht in grote wetgevingstrajecten.
Geadviseerd over en meegewerkt aan aanbestedingstrajecten. Onderzoek over de effecten van de Richtlijn Diensten.
Fraude van een zelfstandig bestuursorgaan aan het licht gebracht.
Vijftien subsidieregelingen opgesteld.
Al de wetsvoorstellen waarin ik werkte zijn als hamerstuk door de Tweede Kamer gesluisd.
Mijn laatste wetsvoorstel is met een blanco advies door de Raad van State gekomen.

Detachering - 2000 - 2001
Brunel legal
Legal consultant
Rijkswaterstaat Zeeland, Stafafdeling Beheer en Bestuur/Privaatrecht
Resultaten:
Het openhouden van Broomchemie. Een groot bedrijf in Terneuzen dat in opdracht van de toenmalige minister van VROM moest sluiten vanwege problemen met Greenpeace.
Het beslechten van conflicten tussen Rijkswaterstaat Zeeland en de provincie Zeeland inzake het beheer van de Westerscheldetunnel.
Het beëindigen van langdurende slepende processen met particulieren.

Interpolis/Stichting Rechtsbijstand, sector bestuursrecht
Het afhandelen van juridische conflicten in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening.

Gemeente Breda, Stadsbeheer, Afdeling vergunningen en handhaving
Opzetten van een nieuw systeem voor vergunningverlening inzake evenementen in verband met het 750 jarig bestaan van Breda in 2002.

Detachering - 1997 - 2000
Tempo Team Projecten
Senior medewerker terugvordering en verhaal/Bezwaar en Beroep/Beleidsmedewerker bij Sociale Diensten (Dordrecht, Amsterdam, Eindhoven, Woerden, Zwijndrecht, Spijkenisse, Utrecht)
Terugvordering en verhaal.
Voorzitter en secretaris bezwaarschriftencommissies.

Vast - 1995 – 1996
Adviseur/medeoprichter adviesbureau dat zich richt op grote internationale milieu- en energieprojecten
Het opzetten van een adviesbureau binnen de Europese energie- en milieusector.

Vast - 1991 - 1994
Taminiau & Partners
Accountmanager/Subsidieadviseur voor midden- en kleinbedrijf
Het initiëren en mede opzetten van projecten in het kader van productontwikkeling voor een 30-tal bedrijven binnen het MKB.
Een groot aantal project(subsidie)aanvragen opgesteld voor technisch innovatieve vindingen.
Samenwerking tussen bedrijven gerealiseerd.
Realiseren cultuuromslag bij bedrijven van behoudend naar innovatief.

Vast - 1988 – 1991
Ministerie van VROM
Secretaris bezwaarschriftencommissie

Opleiding interimmanager

2009 Leergang Vastgoedrecht, Euroforum
2008 Leergang Actualiteiten Ruimtelijke Ordening, Euroforum
2007 Ontwikkel assessment (incl. bijbehorende coaching)
2007 Cursus SAP
2004 Cursus Leergang Bve 2004, Max Goote Kenniscentrum
1997 - 1999 Fiscaal Recht, Open Universiteit, niet afgerond
1983 - 1988 Nederlands Recht, afstudeerrichting Civielrecht, Rijksuniversiteit Leiden

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

anticiperen, besluitvaardigheid, integriteit, innovatief handelen, zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, flexibel, stressbestendig, goede netwerkvaardigheden

Talenkennis interimmanager

Nederland, duits, engels

 beschikbaar?