T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

April 2007 – december 2008. Hans berger kliniek (onderdeel van het epilepsie expertise centrum Kempenhaeghe). Interim manager voor de gedragswetenschappelijke dienst. Vanuit deze dienst verantwoordelijk voor de aansturing, bedrijfsvoering van de diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen. Inhoudelijke doelbepaling is het onderkennen en behandelen van neurologische, gedragsmatige en/ of leerstoornissen, of een combinatie van alles. Het bieden van advies aan ouders en school. Een bijdrage leveren aan de sociale integratie van de client in zijn werk – en leeromgeving. In deze opdracht moesten de belangrijkste werkprocessen opnieuw worden beschreven. In organisatorisch opzicht is in de werkorganisatie functiescheiding aangebracht, zijn taken opnieuw verdeeld en is een nieuwe overlegstructuur geïmplementeerd. De organisatie is professioneler gestructureerd door de invoer van intervisie en supervisie, collegiale consultatie en gericht opleidingsbeleid afgestemd op de cliëntvragen. Voor iedere medewerker is een individueel actieplan opgesteld met betrekking tot de huidige competenties en de te ontwikkelen toekomstige competenties, vergezeld door de wijze waarop dit aangepakt gaat worden en de bijpassende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De werkinhoud, de werkprocessen, de positionering en de arbeidscultuur zijn op de rit gezet en gestabiliseerd om overgenomen te kunnen worden door een manager in vaste dienst.

Oktober 2003 – maart 2005. Sint Marie. Interim manager voor de op te zetten cluster ambulante hulpverlening, met een daaraan gekoppelde werkwijze, structuur en trajecten. Het specifiek invoeren van ‘hulp aan huis’ producten. Gestoeld op vraagsturing. Als directe adviseur van de bestuurder is een vernieuwde besturing van de organisatie opgesteld en ingevoerd, waarin belangrijke verschuivingen in verantwoordelijkheden zijn geïmplementeerd met als resultaat een grotere efficiëntie. Sint Marie is een orthopedagogisch expertisecentrum voor onderzoek en behandeling van kinderen vanaf twee jaar, jongeren en volwassenen, die problemen hebben met communicatie. Deze problemen kunnen te maken hebben met een sterk verminderd gehoor en/of problemen met spraak of taal. Daarnaast is Sint Marie gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met autisme. De hulpverlening is erop gericht om cliënten te leren omgaan met hun communicatieproblemen en hen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij.

Augustus 2002 – oktober 2003. Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB). Interim manager van de regio Zuid – Oost Brabant met als aandachtsgebied de ambulante, diagnostische en dienstverlenende activiteiten. Uitbreiden van het samenwerkingsnetwerk van aanpalende voorzieningen, instanties. Beschrijven en op orde brengen van de producten teneinde een goede financiering te verkrijgen. Het aansturen van de interne organisatie en personeel.
Op peil houden van de huidige productie en bedrijfsvoering van de cluster CGH, door de dagelijkse werkwijze te hanteren volgens afgesproken beleid. Zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken. Het op orde brengen van basaal werk.
Mede initiëren en implementeren van ambulante hulp naar de drie te vormen regio’s Zuidoost, Midden en West Brabant. Conform de reorganisatienota van de Raad van bestuur. Hierin een planmatige aanpak (vastgelegd in een notitie) van: wanneer gebeurt wat in Midden – West en Zuid – Oost met betrekking tot hulp aan huis. Daarbij is van belang dat de sfeer: zin, enthousiastmeren wordt behartigd. Werven, selecteren van personeel om daarmee de ambulante teams te bemensen die aangehaakt zullen worden aan elke regio. Met de medewerkers die al binnen de ambulante hulp werkzaam zijn ambitiegesprekken houden om daarmee hun wensen te verstaan bij de verdere implementatie van ambulante hulp. Opstarten van de nieuw omschreven zorgarrangementen en modules in het kader van ambulant werk en deze verbinden met de interne producten en diensten. Het mede opzetten van een formatieplaatsenplan voor ambulante hulpverlening binnen het OCB. Van tevoren worden ambitiegesprekken gevoerd met de ambulante hulpverleners van de huidige cluster GH.
Onderhouden en verder versterken van het netwerk en daar waar mogelijk ketenvorming bevorderen.

Het OCB is een instelling voor behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking en hun gezin. Met 400 professionals wordt gewerkt vanuit 25 locaties in Brabant.

April 2002 – Maart 2003. Vincent van Gogh Instituut. Interim manager binnen de divisie gesloten volwassenen zorg. Het opnieuw opzetten van de Forensische psychiatrische afdeling, FPA (2 units), waarin de visie, de werkwijze en een professionele bemensing centraal stonden. Meer specifiek; het op peil brengen van de kwaliteit van zorg waarbij ‘teambuilding’ van het team FPA een prominente rol dient te krijgen, met als resultaat een constructieve en gemotiveerde inbreng van individuele medewerkers binnen ieders rol en die van het team als geheel. Deskundig en professioneel handelen.
Op peil houden c.q. op peil brengen van diverse kwantiteit (personeel, middelen en methoden) gerelateerd aan de productieafspraken (centraal) en de wensen en mogelijkheden van de markt.
Daarbinnen;
• het realiseren van de geplande productie (zijnde 13 bedden),
• voorbereidingen treffen, en realiseren van een uitbreiding naar 24 bedden.
• Reguliere, integrale en adequate dagelijkse bedrijfsvoering van de FPA.

Het Vincent van Gogh Instituut (VvGI) maakt deel uit van de GGZ Noord- en Midden-Limburg en is een groot algemeen psychiatrisch ziekenhuis met vestigingen in Noord- en Midden Limburg. Naast de basisvoorzieningen voor jongeren, volwassenen en ouderen met psychiatrische stoornissen kent het VvGI een aantal gespecialiseerde afdelingen voor specifieke doelgroepen.


September 2000 – Juli 2002. GGZ Den Bosch. Interim clustermanager binnen het circuit ouderpsychiatrie. Verantwoordelijk voor het in – en extern wonen en de primaire,secundaire ambulante hulp – en dienstverlening. Met de volgende opdracht:
Uitvoering geven aan voorkomende werkzaamheden binnen het taak- en aandachtsgebied van de manager circuit ouderenpsychiatrie, waarbij als kader geldt de functietypering; hoofd ouderenpsychiatrie, januari 1999. Going concern afdeling de Bogerd en de afdeling Ambulante behandeling voor ouderen.
Analyse en advisering m.b.t. een adequate positionering van het circuit ouderenpsychiatrie in het krachtenveld van in- en externe ontwikkelingen.
Analyse en advisering t.a.v. vraaggestuurde, cliëntgerichte interne organisatie en structurering. Advisering met betrekking tot toekomstig profiel van managementfunctie (2e echelon) ressorterend onder de circuitdirecteur, in relatie tot de (gewenste) structuur van het circuit ouderenpsychiatrie.
Advisering op vraag van de circuitdirecteur inzake voorkomende onderwerpen en situaties.

De GGZ Den Bosch heet tegenwoordig de Reinier van Arkel groep en is een gespecialiseerde gezondheidszorginstelling voor mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Zij bieden diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting voor kinderen, volwassenen en ouderen.

Januari 2000 – Maart 2001. Kempenhaeghe. Eerste deel opdracht; interim manager bedrijfsvoering voor de divisie diagnostiek en behandeling met als speciale aandachtsvelden de verpleging en verzorging, de para – en peri medische dienst en het secretariaat. Dit in dualiteit met manager medische zaken (neuroloog), die de medische dienst onder zijn hoede had. Daarnaast was er een innovatieopdracht voor de hele organisatie over een vernieuwde aansturing in samenwerking met MT en directie. Daarna eenhoofdige leiding over de sector diagnostiek en behandeling en secretariaat.
De vervolgwerkzaamheden focussen zich op de centrale aansturing van Kempenhaeghe, de vernieuwingen binnen de verpleegkundige discipline (volgens plan), de begeleiding/ coaching van de leidinggevenden binnen de sector, de nadere implementatie en invoeging van de medische discipline (met name na evaluatie medio April 2000) en van het secretariaat.

Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt mensen die (mogelijk) een complexe vorm van epilepsie en/of ernstige slaap- en waakstoornissen hebben. Epilepsie en slaap- en waakstoornissen kunnen gepaard gaan met andere aandoeningen. Epilepsie en slaap- en waakstoornissen kunnen ook tot vragen leiden op het gebied van wonen, werken, leren en relaties.


September 1999 – Mei 2000. Stichting De Bocht. Interim manager verantwoordelijk voor de verschillende vormen van dagbegeleiding, extern relatienetwerk en verwijzende instanties en personen. Daarnaast initiator van professionalisering van diverse professies binnen de Bocht. Opzetten van veranderprogramma’s om medewerkers meer marktconform en cliëntgericht te laten werken. Zelfsturing van teams.

De Bocht is een centrum voor hulpverlening aan vrouwen met of zonder kinderen, die geconfronteerd worden met (huiselijk) geweld, tienerzwangerschap, persoonlijke en/of relationele problematiek en hiermee samenhangend opvoedingsproblematiek.

Februari 1998 – juni 2000. SPD Amstel en Zaan. Manager hulpverlening, integraal verantwoordelijk – na een fusie van drie SPD-en – voor het opzetten van de hulpverleningspoot. O.a. diagnostiek, praktisch pedagogische thuiszorg, (ouder -) cursussen, voorlichtingsprogramma’s. Tegenwoordig genaamd MEE Amstel en Zaan is er voor alle mensen met een handicap, ontwikkelingsachterstand, functiebeperking, chronische ziekte of autisme. Maar ook voor hun partner, ouders en/of verzorgers, familie, kennissen en medewerkers van andere organisaties. MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning. Dit kan gaan over alle terreinen van het dagelijks leven, van arbeid tot vakantie, van financiële regelingen tot onderwijs.


Opleiding interimmanager

Opleidingen
2005 – 2007. Bestuurs – en organisatiewetenschap. Masterprogramma: Bestuur en beleid voor professionals. Universiteit van Utrecht. Resultaat: master degree (MA of drs).

1996 – 1997. VO dienstverlening en onderzoek. Faculteit; Gedrag, maatschappij en gezondheidszorg. Programma: opleiden, supervisie en deskundigheidsbevordering. Differentiatie: supervisie en begeleiden. Hoge school Arnhem en Nijmegen. Resultaat: master degree (MSD).

1993. Gedragstherapie. Programma: werken met gedragstherapeutische technieken. Regionaal Instituut voor nascholing en Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid –Nederland. Resultaat: bewijs van deelname en certificaat.

1991 – 1993. Hogere Management Opleiding voor Non- Profit Organisaties. Programma: financieel management, human resource management, organisatie en bedrijfskunde, marketing en ondernemen. Instituut voor Sociale Wetenschappen te Eindhoven. Post HBO. Resultaat: bachelor degree (bac).

1984 – 1986. Hogere School voor verpleegkundigen. Programma: kaderopleiding in de gezondheidszorg. Resultaat: HBO – kaderdiploma, bachelor degree (bac).

1979 – 1982. Opleiding tot B- verpleegkundige (psychiatrie). Opleidingsinstituut “Den Hoebert” te Venray. Praktijkgedeelte: Psychiatrisch centrum Venray.

Cursussen
2008. Werken met beaufort. Interne cursus binnen Kempenhaeghe te Oosterhout

2007. verkenning en werken met DBC. Interne cursus binnen Kempenhaeghe te Oosterhout

1997. Werken met Windows ’95. Programma’s: word, Excel en power point
Adviesbureau en kantoorautomatisering Deenen te Rijkevoort.

1996. Pro Justitia rapporteren. Ministerie van justitie, dienst justitiële inrichtingen. Opleidingsinstituut DJI.

1992. Cursus functioneringsgesprekken. Dienst Personeel en Organisatie van het Vincent van Gogh Instituut te Venray.

Werkervaring in vaste dienst
In mijn carrière heb ik eigenlijk maar voor 1 werkgever (momenteel geheten GGZ Noord – en Midden Limburg, voorheen Vincent van Gogh Instituut en Psychiatrisch Centrum Venray) arbeid verricht. Dit in de periode van 1978 tot 1998.
Hieronder een opsomming van de werkinzet in die periode:

1995 – 1998. Manager Forensische psychiatrische afdelingen (specialistische FPA – functie). Leidinggevende en eindverantwoordelijke van twee units in dualiteit met de psychiater. Nadruk lag op aansturing van personeel en de bedrijfsvoering.
1991 – 1995. Manager kliniek voor gedragstherapie. Specialistische functie binnen de GGZ. Algehele bedrijfsvoering van de kliniek.
1988 – 1991. Afdelingshoofd beschutte woonvormen. Beheer en integrale eindverantwoordelijkheid voor alle mensen, voorzieningen en woonvormen, gelegen buiten het directe ziekenhuis om.
1987 – 1988. Unithoofd opname afdeling voor geriatrische patiënten. Operationele verantwoordelijkheid in de aansturing van medewerkers en de organisatie van de unit.
1985 – 1987. Unithoofd gesloten afdeling voor jong volwassen vrouwen. Operationele verantwoordelijkheid in de aansturing van medewerkers en de organisatie van de unit.
1983 – 1985. Waarnemend unithoofd open opname afdeling voor volwassenen. Meewerkend verpleegkundige en waarneming van unithoofd bij afwezigheid. Specifieke taken toebedeeld in de organisatie van de unit.
1979 – 1983. Opleiding tot B- verpleegkundige op diverse afdelingen.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel
Ik ben analytisch sterk, transparant en duidelijk in mijn communicatie en handelen. Weet mensen te binden en te boeien in de opdracht waar we voor staan, en heb passie voor - en affiniteit met veel velden in de gezondheidszorg.
Ik ben geregistreerd supervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en coaching (LVSC) en het NOBC (Nederlandse orde van beroepscoaches). Op ervaringsgebied liggen mijn oorspronkelijke roots in de geestelijke gezondheidszorg, en heb ik in de loop van de tijd ervaring opgedaan in diverse andere sectoren (o.a. specialistische ziekenhuizen, verstandelijke gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening, vrouwenhulpverlening, lokale en provinciale overheden). Ik ben vanuit mijn brede interesse, kennis en ervaring steeds meer geïnvolveerd geraakt vanuit de overtuiging een verschil te kunnen maken en positieve toevoegingen te kunnen doen op de huidige praktijken in dienstverlening. In diverse hoedanigheden (als interim-manager, coach, trainer en adviseur) heb ik successen geboekt die te typeren zijn als innovaties op bestaande praktijken en werkwijzen, organisatievernieuwing en professionalisering waardoor een betere toegerustheid ontstaat van organisaties en samenwerkingsverbanden, afgestemd op hun primaire opdracht. Naast deze algemene en brede omschrijving van inzetbaarheid ben ik gespecialiseerd in het bevorderen van verschillende professionaliseringsprocessen en methoden, waarin het resultaat van organisatiegedrag (bewerkstelligt door de mensen binnen die organisaties) centraal staat. Doen is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Om deze opvatting in het eigen handelen te benadrukken werkt ik bij opdrachten vaak direct mee als interim manager; of dit nou het strategisch, tactisch of operationeel sturend niveau betreft.


 beschikbaar?