T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HRM en Management ondersteuning

HRM en Management ondersteuning

Werkervaring interimmanager

september 2008 - heden:
Academic Director a.i.’ – Private universiteit in Brabant,

Opdracht: Eindverantwoordelijk voor de inhoud van alle Mastersopleidingen. Sparringpartner van bestuur op onderwijskundig gebied; mede vorm geven aan het implementeren van het strategisch beleidsplan en missie in de opleidingen; mede-ontwikkelen en uitvoeren van beleid t.a.v. Marketing & Sales; bewaken van de organisatie van opleidingen en cursussen; het werven en contracteren van geschikte docenten; het bewaken van de kwaliteit van de opleidingsinhouden; Opleiden, trainen en coachen (als studie- en masterproofbegeleider) van Masterstudenten. Aansturen van vier Programme managers. Kerndocent verandermanagement.

april 2008 - juli 2008 (twee dagen in de week):
‘Procesbegeleider a.i.’ – ROC, Provincie Noord Holland

Opdracht: In het kader van MBO 2010 en de invoering van CGO is het nieuwe werkverdelingmodel opgenomen in de programmalijn Professionalisering. ‘Ondersteun Opleidingsmanagers en hun diverse teams bij ‘Invoering werkverdeling volgens het vrije model’.
Verantwoordelijk voor de bewustwording van rolfunctie en –gedrag van teamleden in het kader van het groepsresultaat. De Opleidingsmanager coachen en interventietechnieken aandragen voor het bereiken van het groepsresultaat.

november 2007 - november 2008:
‘Projectmanager a.i.’ – A en O fonds in Utrecht

Opdracht: ‘Ontwikkelen, uitvoeren (of doen uitvoeren), communiceren en monitoren van projecten die tot doel hebben innovatieve producten, diensten en instrumenten o.g.v. arbeidsmarktbeleid op te zetten voor de organisaties in de sector Welzijn, Jeugdhulpverlening en Kinderopvang (5200 organisaties; 192.000 medewerkers); signaleren van ontwikkelingen die tot nieuwe projecten leiden; aansturen van extern ingehuurde projectbureaus en hun medewerkers’.

maart 2007 - november 2007:
‘Opleidingsmanager Deeltijdopleidingen a.i.’ – Hogeschool in Randstad

Opdracht: ‘Geef leiding aan de deeltijdopleidingen voor de cluster Management (MER, P&A en BI)’. Verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering; regie over tentamen en cijferprocedures. Leidinggeven aan team docenten (totaal 30 professionals), begeleiden en ontwikkelen van medewerkers; participeren in Schoolbrede projecten (EVC; nieuwe deeltijdstudie en Beroepenveldcommissie). Zorg voor klachtafhandeling en studenttevredenheid door oplossen van conflictsituaties. Participeren in MT-overleg.
Resultaat: ‘brandhaarden’ van klachten tot een minimum teruggedrongen; positieve inbreng geleverd in project ‘Nieuwe deeltijdstudie SE5’; procedure ontwikkelt en geïmplementeerd voor het ‘versneld afstuderen’ van 3e jaars MER, P&A en BI studenten; belangrijke bijdrage geleverd aan het programma van DTMER3 studenten door de inzet van externe gastsprekers.

augustus 2006 - maart 2007:
‘HRM-Proces specialist’- ROC, regio Rotterdam

Opdracht: ‘Breng een valide inzicht in wijzigingen en problemen die kunnen optreden in de huidige HR werkprocessen door de invoering van een nieuwe HRM-systeem. Modelleer deze werkprocessen opnieuw volgens de “Soll-situatie” ‘. De nieuwe werkprocessen zullen moeten zorgen voor een efficiëntere uitvoering van de HRM-activiteiten en zijn het uitgangspunt bij het toetsen van een bestaande Programma van Eisen dat dient als basis voor selectie en implementatie van een nieuw aan te schaffen HRM-systeem.
Resultaat: Een 20-tal HR-werkprocessen is in kaart gebracht en aan het CvB ter goedkeuring voor beschrijving voorgelegd. Bij de beschrijving van de HR- werkprocessen is rekening gehouden met activiteiten die zelfstandig via het systeem zelf kunnen worden uitgevoerd (zelfbediening); activiteiten die door een SSC moeten worden uitgevoerd (bediening) en activiteiten die door de HR-functionaris dienen te worden uitgevoerd (advies). Elk beschreven HR- werkproces is voorzien van een productbeschrijving.

september 2006 - december 2006:
‘Projectleider’- Voortraject Opzet Loopbaan Centraal en Talenten Ontwikkelen (LCTO), Rotterdam

Opdracht: ‘Onderzoek de mogelijkheden van het toepassen van het instrument mentoring t.b.v. de doorstroom van goed presterende leerlingen en studenten van het MBO naar het HBO en stel hiervoor een Plan van Aanpak op inclusief een meerjarenbegroting (2 Hogescholen en 3 ROC’s regio Rotterdam)’.
Resultaat: een door de opdrachtgever goedgekeurd voorstel voor de inrichting van een projectorganisatie die sturing en begeleiding biedt aan het proces van selectie, talentontwikkeling en begeleiding van getalenteerde leerlingen in het VMBO, MBO en HBO; het voorstel is vertaald in een gedegen en gefaseerd plan van aanpak van drie jaar inclusief meerjarenbegroting.

mei 2005 - januari 2006:
‘Chef Personeel & Organisatie a.i. ’Regionale Korps Politie in Randstad

Opdracht: ‘Geef leiding aan de afdeling Personeel & Organisatie; zet de afdeling opnieuw op de kaart binnen het Facilitair Bedrijf; herstel het vertrouwen van het management in P&O’. Een bijzondere taak was de ondersteuning van de reorganisatie van het Facilitaire Proces (een ontvlechting van het Financieel-Facilitair Proces binnen het Korps en concentratie van de facilitaire functie binnen het Facilitair Bedrijf) en een bijdrage aan een cultuurverandering van het Facilitair Bedrijf.
Resultaat: een analyse van de interne afdeling- en organisatieknelpunten vastgesteld en daartoe verbetervoorstellen gedaan aan de opdrachtgever; P&O beleid vastgesteld door lange termijn doelstellingen voor P&O te formuleren en de ondersteuning van P&O aan de organisatie in MT te formaliseren; nieuw ziekteverzuim-, opleidings-, en beoordelingsbeleid geïmplementeerd; procedure voor functioneringsbeleid vastgesteld en geïmplementeerd; inventarisatie gemaakt van langdurige zieken en langdurig zieken met de hulp van het Mobiliteitsbureau herplaatst; samenvoeging van facilitair proces gerealiseerd zonder negatieve personele consequenties.

augustus 2004 - april 2005:
maart 2006 - juli 2006:
‘Hoofd Personeel & Formatie a.i. 'Scholenorganisatie voor Gereformeerd Onderwijs, omgeving Rotterdam

Opdracht: Opzetten van een beheerssysteem conform het reglement wachtgeldbeleid t.b.v. aangesloten schoolbesturen voor primair onderwijs en beheersing van het wachtgeldvolume.
Resultaat: procedure Beheersing Wachtgeldregeling opgezet; 43 wachtgeldaanvragen afgehandeld. Maart 2006 - juli 2006: achterstanden in de aanvraag van wachtgeld weggewerkt.

juli 2003 - mei 2005 (drie dagen in de week):
‘Adviseur / Trainer’ Total Performance Scorecard

Opdracht: ‘Verzorg presentaties en trainingen en voer quick scans uit binnen diverse organisaties met als doel het TPS-concept in de markt te zetten’.
Resultaat:
-Een quick scan kennismanagement uitgevoerd en rapport uitgebracht aan de directie en management van het psychiatrisch ziekenhuis De Gelderse Roos.
-Meegewerkt aan de implementatie van een Risk managementsysteem binnen Medisch Centrum Haaglanden;
-Meegewerkt aan de implementatie van een Risk managementsysteem binnen de afdeling chirurgie van Oogziekenhuis Rotterdam (OZR);

januari 2002 - januari 2003:
‘Human Resource Manager a.i.’ – Belastingdienst B/CICT (Apeldoorn)

Opdracht: Het tijdig en binnen budget – in de gewenste aantallen en met de vereiste kwaliteit - ter beschikking stellen en op niveau houden van ICT-medewerkers en middelen ten behoeve van de sectoren Innovatie en Ontwikkeling. “De juiste man, in de juiste aantallen, op het juiste moment, op de juiste plaats”. Leiding gegeven aan 40 man personeel.
Resultaat: Voorstel voor een effectievere invulling van de 10 jaarlijkse ‘bilaterale gesprekken’(tussen HRM en medewerkers) door een gesprek over resultaatplanning, POP-gesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprek.
Opleiding interimmanager

Opleiding:

WO niveau Organisatie & Beleid (doctoraal-)
diploma 1996
HBO niveau Arbeidsmarktpolitiek Personeelsbeleid
diploma 1986
MBO niveau Arbeidsmarktpolitiek Personeelsbeleid
diploma 1982

Cursusen en trainingen:
• Adviesvaardigheden
• Projectmanagement
• Management van non profit organisaties
• Diverse cursussen o.g.v. Kwaliteitsmanagement
• Diverse cursussen o.g.v. Adm. Organisatie en
Business Proces Modellering
• Methodieken Total Performance Scorecard (TPS)
Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

De interim-manager is een resultaatgerichte interim-manager met oog voor mens en organisatie. Hij heeft een ‘hands-on’ mentaliteit en beschikt over het vermogen om een organisatie en haar business snel te doorgronden. Hij creëert in zijn team de motivatie die nodig is om veranderingen door te voeren en streeft naar praktisch haalbare oplossingen. Zijn kerncompetenties liggen op het snijvlak van people management, organisatieontwikkeling, kwaliteitsmanagement en procesoptimalisatie. Hij begrijpt deze vakgebieden goed en spreekt de ‘talen’. Hij valt op door zijn onafhankelijkheid, resultaatgerichtheid, doortastendheid en zijn competentie om te plannen en organiseren. Hij heeft het vermogen om mensen te coachen tot betere prestaties en organisaties in beweging te krijgen.


Talenkennis interimmanager

- Nederlands
- Engels
- Spaans

Overig

Momenteel is hij bezig met het ontwerpen van een promotieonderzoek in het kader van zijn PhD-graad.


 beschikbaar?