T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Omgevingsmanager

Omgevingsmanager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring als zelfstandig ondernemer
1 januari 2002 – heden Consultancy B.V. Joure
D.G.A.
Directeurgrootaandeelhouder van een juridisch adviesbureau, gericht op juridisch interimmanagement, mediation en detachering. Leiding gevend aan een team juristen en juridisch medewerkers (uiteenlopend in grootte van 1 tot 12 fte\'s), winstverantwoordelijk en verantwoordelijk voor analyse, strategie, inkoop (o.a. in eigen beheer een nieuw kantoorpand gebouwd en diverse vastgoedobjecten aangekocht) en organisatieontwerp. Vanaf het moment van oprichting van de BV tot heden actief als interimjurist, zie de bulletpoints onder “interimjurist”. Ik ben tevens schaduwjurist/meewerkend voorman voor medewerkers (opdrachten bij het Ministerie van Justitie, penitentiaire inrichting in Veenhuizen, de dienst Vastgoed van het Ministerie van Defensie, diverse gemeenten, banken, bouwmultinational).
Rechtbankmediator (gecertificeerd mediator) en coach. Gespecialiseerd in het begeleiden van onderhandelingen en conflicten, exitmediations tussen werkgever en werknemer, arbeidsconflicten, ziekteverzuim.

Binnen mijn eigen bedrijf heb ik altijd veel aandacht besteed aan het bouwen van een goede sfeer (bedrijfsrituelen, bedrijfsuitjes, fijne werkruimte, coachen in trainable skills), het kunnen uiten van frustraties (ook als die door mij veroorzaakt worden) het opleiden van junior medewerkers tot senior medewerkers en het handhaven van normen en waarden (de leidinggevende moet altijd het goede voorbeeld geven). Dit heeft een heel laag ziekteverzuim tot gevolg.

Interimjurist

Van 1 oktober 2010 tot heden werkzaam als manager Legal van Tape-it-easy ltd. Tape it easy ltd. is een internationaal bedrijf dat eenvoudige opname oplossingen voor quality monitoring bij klantcontactcentra levert.
Ik ben o.a. verantwoordelijk voor de internationale privaatrechtelijke samenwerkingen, samenwerking met gemeenten/RUD in Nederland en nationale privacybescherming in verschillende landen.

Vanaf 1 januari 2010 tot 1 oktober 2010 werkzaam als hoofd van de afdelingen ruimtelijke ontwikkeling, milieu, grondzaken en economische zaken van de gemeente Eemsmond (18.000 inwoners, 200 medewerkers). Leidinggevende (ongeveer 10 fte)- en managementtaken (in totaal officieel 20% van de functie), tevens senior beleidsmedewerker recreatie en toerisme, evenementenbeleid, subsidiebeleid, economie (Eemshaven) en grondzaken. Eigen dossiers: uitbreiding Eemshaven, begeleiding vestiging grootschalige energiecentrales (Energy Valley), totstandkoming van een structuurvisie, aanleg contractenregister ten behoeve van nieuw op te richten afdeling inkoop, begeleiding inkoopbureau, herziening van alle privaatrechtelijke overeenkomsten, natuurcompensatie Emmapolder (jurisprudentieontwikkeling), duurzame energieprojecten, CO2 opslag en transport (CSS), het Energy Village hotel voor buitenlandse werknemers, aanleg glasvezelnetwerk, organisatie van Eemspopfestival en Ronde van Groningen, schrijven van toespraken voor de burgemeester en de wethouders, voorbereiden van alle inhoudelijke externe overleggen voor het college, verantwoordelijk voor de gehele planning- en controlcyclus en het afdelingsplan, invoering BAG en WABO, tevens budgetbeheerder (budgetverantwoordelijk tot ongeveer eur 1.3.000.000). Vervanging van de hoofden van de afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving, Sociale Zaken en werkgelegenheid en Beheer. Aanwezig bij dertig overlegstructuren, voeren van portefeuillehoudersoverleggen met alle wethouders en de burgemeester. Verantwoordelijk voor de meest complexe juridische aangelegenheden bij de gemeente (enige jurist privaatrecht). Nauw betrokken bij DEAL, een samenwerkingsverband tussen vier noordelijke gemeenten.

Ik heb bij de gemeente Eemsmond de \"keek op de dag\" en de \"keek op de week\" ingevoerd, op basis van lean management, en deze korte overlegstructuren hebben ervoor gezorgd dat de binding op de afdeling en met mij als leidinggevende enorm werd versterkt. De medewerkers wisten weer van elkaar waar ze mee bezig waren (men zat verspreid over het gebouw), ze hielpen elkaar op weg tijdens dit dagelijkse overleg (\"Jan Bekkema is daar zeven jaar geleden ook eens mee bezig geweest, vraag die eens\"), gingen voor het eerst integraal denken (de medewerkers van de afdeling milieu waren plotseling geen geitewollen sokken types meer maar serieuze gesprekspartners) konden spanningen met betrekking tot het werk met elkaar bespreken en erom lachen, ik gaf de informatie door die ik van bovenaf doorkreeg en de medewerkers kregen waardering die ze daarvoor nooit kregen. Het ziekteverzuim was ongekend laag.

Vanaf 1 november 2008 tot 9 november 2009 werkzaam als senior vastgoedjurist privaatrecht/ senior jurist aanbestedingsrecht bij de gemeente Lelystad. Verantwoordelijk voor: de samenstelling van de groslijst en de longlist (om bouwers te selecteren voor projecten van de gemeente), herziening van alle privaatrechtelijke contracten, vastgelopen aanbestedingsprojecten (gladstrijken van de relaties), de startnotitie nota grondbeleid en alle juridische aangelegenheden (met name aanbestedingsproblematiek) omtrent de aanleg van een buitendijks bedrijventerrein; het Flevokust project. Dit ruim honderd miljoen euro kostende project behelst de bouw van een buitendijkse overslagterminal met semi-nat bedrijventerrein. Tevens was ik verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden m.b.t. een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) project. Ik voerde de onderhandelingen met krakers en schreef beleidsstukken om de gevolgen van de economische crisis voor de woningmarkt, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde, te beperken.

Vanaf 1 april 2008 tot 1 november 2008 werkzaam als juridisch adviseur/projectleider Veiligheid Vergunningen en Handhaving bij de gemeente Langedijk. Projectleider deregulering (opstellen van nieuwe APV, deregulering van het vergunningenbeleid, en aanpassing van de werkprocessen. Het ging hier met name om het “mee krijgen” van medewerkers die wel eens als lastig werden ervaren). Projectleider integrale handhaving (opstellen handhavingsnotitie), beleidsmedewerker horecanota/horecabeleid (invoering Bibob, opstellen Bibob beleid, alcoholmatigingsbeleid, sluitingstijdenbeleid, ketenbeleid, veilig uitgaan, prostitutiebeleid, veiligheidshuis), beleidsmedewerker woonwagenzaken, met name het begeleiden van de verkooptransactie tussen een woonwagenbewoner die al meerdere ambtenaren had bedreigd en de gemeente. Ik slaagde erin een goede band op te bouwen met de woonwagenbewoners en dat vertrouwen was de basis voor de transactie.

Vanaf oktober 2007 tot maart 2008 werkzaam als strategisch adviseur bij de afdeling AFJ/OOV van de gemeente Zwolle. Verantwoordelijk voor de deregulering van het terrassenbeleid. Het ging bij deze opdracht met name om het vinden van overeenstemming tussen de belangen van de gemeente, de horeca en de binnenstadsbewoners.

Vanaf 1 november 2005 tot 1 mei 2006 werkzaam als senior jurist privaatrecht en beleidsmedewerker op de stafafdeling Juridische Zaken van de gemeente Beverwijk. Ik was verantwoordelijk voor de juridische controle van alle overeenkomsten, havengerelateerde aangelegenheden en adviseerde over de totstandkoming van een nieuw contractensysteem. Ik was belast met het opstellen van een nieuwe telecommunicatieverordening, aanbestedingszaken, de BAG registratie, de registratie van domeinnamen, adviseerde over de juridische aspecten van een nieuwe kinderboerderij, de APPA regeling, handelde schadeclaims af (van b.v. asbestslachtoffer), evalueerde de inspraakverordening en adviseerde over verbetering van het inspraakproces aan het college van B & W. Daarnaast heb ik zorggedragen voor de implementatie van mediation in de organisatie en heb ik de klachtenverordening beoordeeld. Tevens was ik belast met het opstellen van integriteitsbeleid (klokkenluidersregeling, gedragscode voor uitzendkrachten en interimmers) en het verrichten van integriteitsonderzoek naar derden. Een groot deel van mijn tijd was ik bezig met een onderzoek naar een malafide organisatie voor schuldhulpverlening, in samenwerking met de Rechtbank en de Kredietbank.

Vanaf 4 april 2005 tot 1 augustus 2005 werkzaam als wetgevingsjurist en beleidsmedewerker voor de Rijksdienst voor het Wegverkeer te Veendam. De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Ik was verantwoordelijk voor de herziening van het verstrekkingenbeleid (wijziging in de Wegenverkeerswet) in verband met de aanwijzing van het kentekenregister als basisregister dat zijn grondslag vindt in het zogenoemde programma Stroomlijning Basisgegevens (Nu BAG registratie). Uitgangspunt van dit programma is dat er een verbetering van de gegevenshuishouding bij de overheid kan worden bereikt door het invoeren van een stelsel van basisregisters. Mede op grond van de toegenomen aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens werd een herziening van het verstrekkingenregime noodzakelijk geacht.

Vanaf oktober 2003 tot november 2006 werkzaam als bedrijfsjurist/schaduwmanager voor drinkwaterleverancier N.V. Hydron Flevoland (inmiddels Vitens). Ik begeleidde de interim-directiesecretaris voor wat betreft de juridische, fiscale en strategische aangelegenheden inzake een fusieproces en alle algemene juridische aangelegenheden. Ik adviseerde daarnaast over de Code Tabaksblat (inclusief de nieuwe structuurregeling), verzekeringsvraagstukken en de totstandkoming van een contractenregister. Ook implementatie van nieuwe wetgeving – Wet Milieubeheer, Grondwaterwet, in relatie tot b.v.de Algemene wet bestuursrecht - behoorde tot mijn werkzaamheden.

Vanaf 1 januari 2002 tot heden werkzaam als stagebegeleider voor afstudeerders aan universiteit en HBO.

Vanaf 24 februari 2004 tot 1 juli 2006 werkzaam als jurist grondzaken bij de gemeente Heiloo. (Ik was daar tot 10 april 2007 schaduwmanager voor een paralegal Grondzaken). In het kader van het project Wonen in het Groen voerde ik, samen met de sectordirecteur Grondgebied, nadat we gezamenlijk de aankoopstrategie bepaald hadden, dagelijks onderhandelingen met aanbieders van WVG percelen en ondernemers die hun bedrijf wilden/moesten verplaatsen. Tevens tientallen beleidsstukken geschreven.

Vanaf 1 september 2003 tot 1 februari 2004 werkzaam als bedrijfsjurist sectie Vastgoed voor de BAM in Bunnik (en voor de overname bij de Hollandse Beton Groep in Rijswijk). Ik was verantwoordelijk voor het voeren van arbitragezaken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (inclusief het opstellen van processtukken). Ik behandelde geschillen met individuele kopers van woningen, met aannemers, architecten, installatiebureaus e.d. Daarnaast ontwierp ik diverse PPS constructies (in de vorm van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, koop- aannemingsovereenkomsten e.d.) en voerde ik onderhandelingen met gemeenten inzake de ontwikkeling van diverse projecten (woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen - b.v. Euroborg in Groningen -).

Vanaf 1 april 2003 tot 1 november 2003 week werkzaam als bedrijfsjurist op de afdeling Juridische Zaken (JZ) van het Bestuursbureau van de Rijksuniversiteit Leiden (inclusief Hortus Botanicus, Leids Universitair Medisch Centrum, School of Management). De afdeling JZ fungeert als vraagbaak voor de universitaire gemeenschap; adviseert, reglementeert en treedt op in juridische procedures.
Daarnaast vertegenwoordigde ik de universiteit ter zitting van de Rechtbank, de Raad van State, Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs en stelde ik de processtukken op. Tevens fungeerde ik als secretaris voor de commissie beroeps- en bezwaarschriften, kamer voor Personeelszaken. Ik bereidde de beroeps- en bezwaarschriften voor, hoorde betrokkenen ter zitting en schreef de adviezen van de commissie aan de Raad van bestuur.

Vanaf 23 september 2002 tot 1 november 2003 werkzaam als vastgoedjurist bij de gemeente Houten. Vergelijkbare werkzaamheden als hiervoor omschreven.

Vanaf januari 2002 tot 1 maart 2003 werkzaam als bedrijfsjurist voor Woonzorg Nederland, district Noord in Assen. Naar aanleiding van wijzigingen in de AWBZ dienden de zestig huurovereenkomsten van WZN met haar huurders – stichtingen voor bejaardenzorg en verpleeghuiszorg – aangepast c.q. opgemaakt te worden. Tevens voerde ik de contractuele onderhandelingen met de institutionele huurders.

Werkervaring in dienstverband
17 april 2001 – 1 januari 2002 CHN Leeuwarden

Voltijds secretaris van het College van Bestuur en hoofd van het bedrijfsbureau
Zorgdragen voor de voorbereiding van de besluitvorming door het College van Bestuur (inhoudelijk en procesmatig) en ondersteunen van het CvB bij het definiëren van beleid op arbeidsrechtelijk, financieel, juridisch, communicatie- en onderwijstechnisch gebied. Bewaken van de implementatie van het beleid.
Hoofd van het bedrijfsbureau/afdeling bestuursondersteuning (leiding geven aan acht vijftig plus medewerkers, HBO en HBO plus niveau).
Lid van het Corporate Office.
Stroomlijnen van de communicatie tussen de diverse gremia binnen de hogeschool. Verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning aan deze gremia.
Eindverantwoordelijke voor het opstellen en wijzigen van strategische stukken.
Beslissen en adviseren over de inhoud van strategische beleidsadviezen- en voorstellen.
Signaleren en analyseren van ontwikkelingen, verzamelen en verstrekken van relevante informatie voor c.q. aan zowel het College van Bestuur als alle instituten en diensten. Vertalen van wetgeving naar beleid.
Juridische ondersteuning van alle instituten en diensten (in totaal 550 medewerkers en 6000 studenten, ik was de enige jurist in de organisatie). Juridische ondersteuning op het terrein van samenwerkingsovereenkomsten (b.v. tussen grootwinkelbedrijven als Ikea en V & D met onderwijsinstituten; onderwijsinstituten en Mbo-opleidingen en onderwijsinstituten en buitenlandse onderwijsinstellingen), medezeggenschapszaken, in- en verkoopcontracten ontslagaangelegenheden, auteursrechtelijke aangelegenheden, leaseregelingen, CAO-aangelegenheden, reglement ongewenst gedrag, totstandkoming arbeidsvoorwaarden volgens het cafetaria systeem, numerus fixus, leerwerktrajecten.
Opstellen van alle contracten, statuten, behandelen van alle bezwaar- en beroepszaken c.q. -schriften, voorbereiden van en adviseren inzake alle civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures.
Verantwoordelijk voor alle communicatie vanuit het CvB.
Verantwoordelijk voor diverse bankzaken (scheiden van geldstromen).
Juridische controle van alle uitgaande documenten met rechtsgevolg.
Voorbereiden van - en voorlichting geven over oprichting rechtspersonen voor CHN onderwijsinstellingen in het buitenland (b.v. Quatar en Zuid-Afrika).
Reorganisatie van archief.
Adviseren van de commissie bezwaar en beroep voor studenten.

1 juni 1999 – 1 mei 2001 Metafoor Heerenveen
Voor de gemeenten Steenwijk, Hoogeveen, Deventer en Terschelling was ik juridisch adviseur of projectleider bij de respectievelijke afdelingen Onroerende Zaken/Vastgoed/Grondzaken.

1 juni 1997 – 1 juni 1999 ING (MKB-PUNT) Joure
Voltijds Juridisch- en subsidieconsultant.
Ik had de dagelijkse leiding over het kantoor Noord. Ik heb vanuit het niets een eigen juridische- en subsidiepraktijk opgebouwd voor de zakelijke klanten van Nationale Nederlanden en de oude Nederlandse Middenstands Bank. Ik schreef tevens juridische artikelen voor bladen als Trekker en werktuig en vergelijkbare technische vakbladen.

Opleiding interimmanager

Opleidingen en cursussen

2010
In company training
Masterclass Lean Manufacturing and Lean Office Benchmarking, Kaizen en Lean management

Bestuursacademie
Het werven van subsidies voor toeristische projecten
Klantgericht juridisch corresponderen

Compaz bedrijfsadviesgroep
Training functionerings- en beoordelingsssystemen

DHV
Plan- en vastgoedeconomie

NU Mediators
Mediation en energie


2008 OSN
12-daagse leergang CASE 36 Focal-Point (behandeling van trauma’s)

2007
Nijenrode Business Universiteit
De organisatie als bron van conflicten

2006
DNV Certification B.V./Intop Mediationtoets
(Gecertificeerd als mediator)

Nijenrode Business Universiteit
Het herkennen van gedragsinconsistenties
Geweldloze communicatie/Human Dynamics
2005
Nijenrode Business Universiteit
Summercourse Strategisch Management

Rijksuniversiteit Groningen
Actualiteiten Agrarisch Recht
Personenvennootschappen

VNG
De nieuwe Grondexploitatiewet

Agatha Trainingen
Neurolinguistisch programmeren voor mediators

2004
Rijksuniversiteit Groningen
Actualiteiten Verbintenissenrecht
Ontwikkelingen in het ontslagrecht
Ruimtelijk Bestuursrecht – Actualiteiten en Wetgeving

1997
Rijksuniversiteit Groningen
Doctoraal Notarieel recht. Deze studie bestaat uit een vastgesteld programma waarvan o.a. het Privaatrecht, Bestuursrecht, Personen- en Familierecht, Ondernemingsrecht, Internationaal Recht en Fiscaal recht deel uitmaken. Keuzevakken waren echtscheidingsrecht, agrarisch recht, administratief recht onroerend goed en verzekeringsrecht.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Competenties
Soft skills: verbindend en bouwend, degelijk, politiek gericht/sensitief, vasthoudend, energiek en vrolijk, attent en warm, groot netwerk, mensgericht, teambuilder, oog voor detail, goede luisteraar, kritisch op het eigen handelen, tactvol, natuurlijk leider, dienstverlenend, zeer flexibel, stressbestendig.


Talenkennis interimmanager

Engels: uitstekende spreekvaardigheid. Duits en Frans: schriftelijke taalvaardigheid beter dan mondelinge taalvaardigheid.

 beschikbaar?