T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenController/Hoofd financiele adm/administrateur/ bedrijfsecon

Controller/Hoofd financiele adm/administrateur/ bedrijfsecon

Werkervaring interimmanager

Chronologisch overzicht arbeidsverleden
Bedrijf:Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Periode:0910-0111
Functie:Controller zorgeenheid
Werkzaamheden:
Het opstellen van managementinfo ten behoeve van de afdeling OK en Heelkunde en het overleggen met de budgethouders. Nieuwe managementrapportage ontwikkelen (producten zorgsector) t.b.v. overgang naar Cognos en eventueel medewerkers van de afdeling vervangen. Het samenstellen van de nieuwe kostprijzen 2011 van DBC’s.


Bedrijf:Provincie Noord-Holland
Periode 0610-0910
Functie :Project Controller
Werkzaamheden: Opstellen subsidieafrekening Zuid-Tangent fase 2. Met de Bon-Route overleg gevoerd op welke wijze de afrekening opgesteld moet worden van ongeveer 20 miljoen. Op basis van de afspraken met Bon Route afrekening opgesteld en verzonden. De afrekening is in z’n geheel goedgekeurd door Bon Route.

Bedrijf: Provincie Noord-Holland
Periode: 1007-0110
Functie: Controller sector Expertisecentrum en Controller sector Netwerkbeheer en projectcontroller Netwerkbeheer
Werkzaamheden:
Sectorcontroller
Als sectorcontroller maakte ik deel uit van het managementteam van de als sectoren. ( Netwerkbeheer en Expertisecentrum) Ik was verantwoordelijk voor:
• Aanvragen van budgetten/kredieten
• Financiële rapportages
• Begroting
• Jaarrekening
• Project Ideaal Areaal (business case gemaakt)
• Projecten nieuwbouw Steunpunten (opslagplaatsen zout incl. Flexiblebele kantoorruimte)
• Kredieten grondverwerving voor projecten (Verkoop en Inkoop voor projecten)
• Projecten onderhoud provinciale gebouwen (volgens 10-jarig Plan onderhoudssysteem)

Voor de sector heb ik in samenwerking met medewerkers van de sector
ik nog een aantal administratie processen in kaart gebracht.
• AO inkoop/aanbesteden ( op intranet en in boekvorm t.b.v. projectleiders)
• Afhandeling opdrachten van de sector Expertisecentrum
• Productencatalogus van de sector Expertisecentrum.
Projectcontroller
Voor een groot openbaar vervoer infra-traject Zuidtangent met meerdere deel projecten (aanleg van busbanen en bushaltes ) ben ik projectcontroller geweest. Het totaal projectbedrag bedroeg ongeveer 80 miljoen. Mijn werkzaamheden bestonden uit:
• Krediet aanvragen indienen in samenwerking met de
Projectleider
• De financiële risico’s in kaart gebracht en aan de.
sectormanager gerapporteerd
• Kwartaalrapportages en het verstrekken van gegevens voor de thermometer
• Deel uit maken van het projectteam

Nadat een deel van het project gereed was gemeld heb ik de kosten gedeclareerd bij de stadsregio Amsterdam en Bon Route en ook kosten gedeclareerd bij een gemeente waarvan het fietspad onder regie van de provincie gemaakt is.
Projectmatig werken is een onderdeel van de projecten. Bij de rovincie wordt het IPM model (Integraal projectmanagement)gebruikt.
In de klankbordgroep hoofdprocessen van de directie B & u opgesteld.

Bedrijf: Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Periode 1006-0807
Functie Medewerker afdeling Verslaglegging (interim)
Werkzaamheden
Voornamelijk ben ik bezig met het verzamelen van de gegevens ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2007 van de UVA en de gelieerde instellingen.. Bij de faculteit FMG heb ik de planningen van projecten gemaakt i.v.m. 2e en 3e geldstromen. Het verbeteren van de administratieve processen binnen de UVA. Het oplossen van de passieve en actieve uren binnen HR systeem van Sap. Vanaf 1 mei 2007 accountmanager tussen het Administratief Centrum en de Faculteit FNWI.

Bedrijf:Stichting BoumanGGZ , Capelle aan den IJssel.(GGZ-instelling)
Periode 0105-0906
Functie Hoofd Economische Administratieve Dienst (interim)
Werkzaamheden:
Leiding geven aan de afdelingen Inkoop, afdeling financiën, afdeling salarisadministratie. Het begeleiden van de afdelingen in het defusieproces. Het opbouwen van de afdelingen na het defusieproces. (bemensing en organisatie). Een Inkoopplan gemaakt voor de jaren 2005 en 2006. Op voorhand als projectleider benoemd om een gezamenlijke keuze te maken voor een nieuw financieel/logistiek pakket voor het jaar 2006. In september 2005 keuze gemaakt voor Decade. Vanaf 1.10.2005 projectleider implementatietraject nieuw pakket. In de projectgroep veranderende sociale zekerheid deelgenomen i.v.m. wet Walvis etc.

Bedrijf: Provincie-Noord Holland, Haarlem.
Periode 0404-1204.
Functie Financieel adviseur (interim)
Werkzaamheden
Het maandelijks samenstellen van management-info ten behoeve twee afdelingen t.w. W.N.L.O. en Facilitair bedrijf. De twee afdelingen adviseren aangaande financiële aangelegenheden. Het beoordelen van de budgetaanvragen van de betrokken afdelingen met betrekking tot het najaarsbericht en voorjaarsbericht. Medewerking verlenen aan de provinciale begroting. Deelname in de projectgroep Investering Landelijk Budget. De projectgroep adviseren op gebied van invoering van de wet ILG in de provinciale begroting
Bedrijf:Stichting DeltaBouman , Capelle aan den IJssel.(GGZ-instelling)
Periode 0902-0604 ( 4 dagen)
Functie Hoofd financiële administratie(interim)
Werkzaamheden
Leiding geven aan 4 personen, het beheren en controleren van de boekhouding. Het verbeteren van de administratieve organisatie en interne controle. Het mede opstellen van het jaarverslag. Vanaf 1 juli 2003 tot projectleider benoemd om de integratie te begeleiden van het financieel/logistiek pakket CURA van UNIT-FOUR Agresso i.v.m. fusie met Delta Ziekenhuis in Poortugaal. Een plan van aanpak gemaakt en vervolgens werkgroepen ingesteld. Vanaf 1 januari is het systeem operationeel. De werkgroepen zijn maart 2004 opgeheven. Vanaf 1 november 2003 ook de salarisadministratie onder mijn beheer gekregen.

Bedrijf: Provincie-Noord Holland, Haarlem.
Periode 0601-0503.
Functie Senior consultant/coordinator financiële administratie(interim)
Werkzaamheden
Senior consultant Het maken van een plan van aanpak ten behoeve interne controle maatregelen voor de afdeling financieel Beheer om de overgang naar een nieuw financieel systeem te vergemakkelijken(SAP Civision). Deelname in de projectgroep implementatie Sap Civision.Daarnaast het hoofd van de afdeling financieel Beheer waarnemen. Uit hoofde van mijn functie maken van procedures op het gebied interne controle.
Vanaf 1 november 2002 tot en oktober 2002 coordinator financiële administratie. Het leiding geven aan ongeveer 10 personen. Periodiek werkoverleg i.v.m. afstemming stand van werkzaamheden. Het inrichten van een projectadministratie(Sap Civision) ten behoeve van het onderhoud van wegen en waterwegen en grondexploitatie. Dit in samenwerking met de afdeling besteding en uitvoering van Provincie Noord-Holland.
Het begeleiden en plannen van het jaarrekeningproces en een aandeel in het centraliseren van de administraties bij de Provincie Noord-Holland. Vanaf 1 december 2002 tot en met 31 maart 2002 ondersteuning opstellen jaarrekening.

Bedrijf: Amsterdam Thuiszorg
Periode: 0101-0501
Functie: Beleidsmedewerker informatievoorziening / coördinator jaarrekening(Interim)
Werkzaamheden:
Het opstellen van de jaarrekening in samenwerking met medewerkers van de financiële administratie. Het inrichten van de nieuwe financiële administratie. Het ontwikkelen van nieuwe managementinfo. Het deelnemen in projecten. Het begeleiden van nieuwe medewerkers afdeling BIV.
Bedrijf: Academisch Ziekenhuis,(LUMC) Leiden
Periode: 0800-1200
Functie: Bedrijfseconomisch adviseur (Interim)
Werkzaamheden:
Het opstellen van managementinfo ten behoeve van de Raad van Bestuur. Het mede opstellen van de begroting in samenwerking met andere bedrijfseconomische adviseurs. Accountmanager zijn van een divisie. Ten behoeve van de Raad van Bestuur in samenwerking met de divisie opstellen van het financieel jaarcontract.
Adviezen verstrekken aan de Raad van Bestuur en divisies. Het onderzoeken van de consequenties van de nieuwe belastingwetgeving voor het LUMC. Een project onderhanden ten aanzien van bloedstollingproducten. Het coachen van nieuwe medewerk(st)ers

Bedrijf: Amsterdam Thuiszorg
Periode: 1299-0700
Functie: Hoofd financiële administratie(Interim)
Werkzaamheden:
Leiding geven aan ongeveer 12 personen: Het beheren en voeren van de gehele financiële administratie, salarisadministratie, debiteurenadministratie.
Verantwoordelijkheid voor het opstellen van de begroting en jaarrekening en het verstrekken van managementinfo periodiek. Het aansluitend begeleiden van mensen in een reorganisatieproces.Het opzetten van een nieuwe afdeling cliëntenregistratie afdeling met de daarbij behorende procedures en het coachen van het nieuwe hoofd cliëntenregistratie afdeling. Het actief deelnemen in werkgroepen inzake nieuwe systemen voor de afdeling cliëntenregistratie.

Bedrijf: Medisch Centrum Molendael
Periode: 1098-1199
Functie: Hoofd financiële administratie(Interim)
Werkzaamheden:
Leidinggeven aan ongeveer 8 personen: Het beheren en voeren van de gehele administratie, salarisadministratie, productie. Verantwoordelijkheid voor het opstellen van de begroting en jaarrekening en het verstrekken van managementinfo periodiek. Het opzetten van A.O. procedures.Het maken van een plan om de visienota van de afdeling in te voeren. Het deelnemen in de werkgroep automatisering.

Bedrijf: Stichting Charlois Welzijn
Periode: 0797-0998
Functie: Hoofd Bedrijfsbureau/adjunct directeur (Interim)
Werkzaamheden:
Het leidinggeven (13 personen) aan de financiële administratie, secretariaat, zakelijk beheer, systeembeheer. Het verbeteren van de administratieve organisatie.Het begeleiden van de medewerkers in een reorganisatieproces . Het maken van functieprofielen. Lid van het managementteam en het bijwonen van bestuursvergaderingen om de financiële cijfers uit te leggen. Het wegwerken van achterstanden op gebied van de administratieve processen. Verantwoordelijkheid voor het opstellen van de begroting en jaarrekening Het overleggen met het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois met betrekking tot de welzijnsbudgetten en welzijnsprojecten en het facilitair beheer van gebouwen. Het onderzoeken van nieuwe parameters voor het vaststellen van de gemeentelijke begroting inzake het Welzijnsbudget.

Bedrijf: In de gezondheidszorg sector verpleeghuizen en verzorgingshuizen
periode: 12-1990/06-1997
Functie: Administrateur/ Hoofd Economische Administratie Dienst
Werkzaamheden:
In eerste instantie bij KVV te Den Haag leiding gegeven aan 7 medewerk(st)ers.
Het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen van 1 verpleeghuis en 2 verzorgingshuizen het centraal bureau.Het verstrekken van managementinfo.
Daarna bij Stichting Verpleeghuizen de Rustenburg te Rotterdam leiding gegeven aan 7 medewerk(st)ers op de financiële administratie. Het opstellen van de jaarrekeningen en begrotingen. Het opzetten van een automatiseringsplan en het implementeren van nieuwe systemen. Lid van de financiële commissie en adviseur van het managementteam. Het opstellen van administratieve procedures. Het uitvoeren van interne controle maatregelen.

Bedrijf: Covema Verzekeringen te Rotterdam
Periode: 1-1-1988/11-1990
Functie: hoofd financiële administratie
Werkzaamheden:
het invoeren van een nieuw automatiserings-
systeem, het opzetten van nieuwe
procedures aangaande de administratieve organisatie, het leiding geven aan de boekhouding, algemene zaken, systeembeheer en ondersteuning.
Het opstellen van de jaarverslagen en het verstrekken van
managementinformatie. Het bijwonen van bestuurs- en
commissarissenvergaderingen om zo nodig uitleg te geven m.b.t.de verstrekte cijfers.
Mijn functie ressorteerde direct onder de Algemeen Directeur.
Bedrijf: Nationale Verzekerings Sociëteit te Amsterdam
Periode: 1-1987/12-1987
Functie: adjunct hoofd administratieve dienst
Werkzaamheden:
controle van het grootboek en de loonadministratie,
het vervaardigen van managementinformatie en
het opstellen van de jaarverslagen, het ontwikkelen van een budgetsysteem

Bedrijf: Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen te Noordwijk
Periode:2-1980/1-1987
Functie: hoofd boekhouding
Werkzaamheden:
het leiding geven aan 7 personen, het opstellen van de
financiële jaarrekening,het verstrekken van management-
informatie, het mede ontwikkelen van
programmatuur voor de financiële administratie, deelname in diverse werkgroepen en in een stuurgroep aangaande
het ontwikkelen van nieuwe programmatuur voor de schadeafdeling. In 1986 benoemt tot Hoofd Financiële Administratie ivm ziekte . Leiding gegeven aan 40 personen.

Bedrijf:Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Defensie
Periode: 1-12-1977/-1-1980
Functie: bedrijfsadministrateur en medewerker begrotingszaken
Werkzaamheden:
het bewaken van budgetten en het voeren van de boekhouding

Bedrijf: Atlas Copco Nederland, Zwijndrecht
Periode: 1-2-1975/30-11-1977
Functie: assistent credit manager
Werkzaamheden:
het verdelen van werkzaamheden over de debiteurengroep

Een bestuursfunctie, bekleed bij het Gezondheidscentrum Zwammerdam, als penningmeester in de periode 1982-1985

============

Opleiding interimmanager

• Diploma Financial Controller titel FC
• HEAO BE
• Volledig SPD
• Praktijkdiploma Boekhouden
• Diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)
• Post-HBO opleiding automatiseringskennis voor de administratieve functie (Exin)
• Studie voor bedrijfseconomie en
behaald certificaat premaster mangementwetenschappen
cursussen:
• diverse managementcursussen
• kredietadviseur
• bedrijfscursus elektronische informatieverwerking
.
Automatiseringkennis:
• Goed bekend met spreadsheets Excel, Quatro-pro, Lotus
• Tekstverwerkingspakketten Word
• Financiële pakketten FIS 2000, AFAS, EXACT ,FIS, SAP Civision, Cura,Decade
• Salarispakketten prigem / gemal etc.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, matig Duits,

 Beschikbaarheid opvragen