T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenCreditmanagement Consultant Creditcontroller Creditcollector

Creditmanagement Consultant Creditcontroller Creditcollector

Werkervaring interimmanager

Werkervaring :

Naam bedrijf : Allianz Verzekeringen
Functie : Interim Creditcontroller Allianz (London schade verzekeringen)
Periode : 02/2012 t/m 2/2013

Omschrijving werkzaamheden:

Collectie werkzaamheden ten behoeve van London schade verzekeringen
Beheren van de Rekening Courant van tussenpersonen doorbelastingen, creditering
Behandeling incassodossiers
Afhandeling klachten
Beoordeling uitbetalingen schadegevallen
Verantwoordelijk voor intrekken c.q. herstellen schadedekking

Naam bedrijf : Heineken Nederland BV
Functie : Interim Creditcollector & Retail
Periode : 08/2011 t/m 01/2012

Omschrijving werkzaamheden:

Collectie werkzaamheden ten behoeve van de Retail portefeuille Heineken Nederland BV
Reduceren voorzieningen
Produceren afboekvoorstellen
Verantwoordelijk voor het wekelijks aanmanen Retail klanten
Afhandeling disputen met betrekking hoeveelheids c.q. prijs-verschillen
Produceren betalingskorting rapportage
Dagelijks afstemmen elektronisch betalingsverkeer
Produceren maandelijkse betalingskorting facturen


Naam bedrijf : BHP Billiton International Metals BV
Functie : Interim 1SAP Project Consultant
Periode : 01/2011 t/m 06/2011

1SAP Project behelst zakelijke veranderingen, betreft het ontwerpen van de end-to-end business processen en de daarbij horende SAP-oplossing voor het onderhoud, Supply, Marketing en Finance functies

Omschrijving werkzaamheden:

Verantwoordelijk voor de data collectie t.b.v. van de implementatie van de nieuwe 1SAP systeem module.
Het voor de Back office afdeling BHP Billiton Energy Marketing & Metals, reviewen van alle handelscontracten en orderbevestigingen teneinde de handel te kunnen beheren.
Verantwoordelijk voor de analyse, verzamelen data, controleren van contracten, en gegevens.
Verantwoordelijk voor het aanbrengen van noodzakelijke wijzigingen in de data na in het in productie (Go-live) gaan van deze nieuwe systeem module
Verantwoordelijk voor het aanbrengen van structuur m.b.t. de handels contracten en bevestigingen voor BHP Billiton Energy Marketing & Metals trading BackOffice
Systeem testen van de nieuwe 1 SAP-module.

Naam bedrijf : Powerhouse (Energie sector)
Functie : Interim Sr Creditcontroller afdeling credit & risk management
Periode : 10/2010 t/m 12/2011

Omschrijving werkzaamheden:

Verantwoordelijk voor het tijdig incasseren van openstaande vorderingen en het signaleren van risico aangaande kans op bad debt.
Bewaking en het monitoren van kredietlimieten, kredietwaardigheid en eventueel aanvullende zekerheden.
Treffen van betalingsregelingen, drie partijen overeenkomsten en controle op de naleving hiervan.
Het bewaken van de openstaande debiteurensaldi.
Het adviseren over het al dan niet stopzetten van leveringen in relatie tot wanbetaling en incassorisico.
Verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met externe partijen betreffende incasso & faillissementen.
Verantwoordelijk voor het realiseren van een zo optimaal mogelijke incassotermijn.
Versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en, indien nodig, incassobrieven.
Het verwerken van ontvangen betalingen.
Inwerken nieuwe debiteurenbeheerder

Naam bedrijf : Kiwa Prismant (Adviesbureau Zorg sector)
Functie : Interim Creditmanagement Consultant
Periode : 03/2010 t/m 09/2010

Omschrijving werkzaamheden:

Bewerkstelligen integratie van Credit & Collecting Management van overgenomen bedrijf binnen de debiteuren administratie van een bestaand bedrijf
Uitwinnen van de uit de boedel overgenomen debiteurenportefeuille.
Opstellen / implementeren aanmaningsprocedures
Afhandeling faillissement zaken
Advisering implementatie Creditmanagement software
Dispuut management

Naam bedrijf : Van Ameyden Nederland BV (Internationale claim afhandelaar)
Functie : Interim Sr Creditcontroller
Periode : 11/2009 t/m 12/2009

Omschrijving werkzaamheden:

Beheer internationale debiteurenportefeuille
Uitbrengen advies m.b.t. creditmanagement
Beheer van risicovolle business to business debiteurenportefeuilles
Grootboekrekening beheer t.b.v. uit te voeren audit
Monitoren algehele incassotraject
Verzorgen van diverse rapportages
Verantwoordelijk voor calculatie van voorzieningen
Incasso werkzaamheden
Inwerken debiteurenbeheerder

Naam bedrijf : Kiwa Nederland BV (Internationaal audit en certificeringmaatschappij)
Functie : Interim Sr Credit Controller
Periode : 04/2009 t/m 09/2009

Omschrijving werkzaamheden:

Verantwoordelijk voor het beheer van (inter) nationale B2B debiteurenportefeuille van KIWA Nederland BV
Produceren van maandelijkse en wekelijkse rapportage
Risico inventarisatie klantenaanmeldingen
Werkzaamheden ten behoeve van het juridische (incasso) traject
Behandeling faillissementen
Behandeling incassodossiers
Verantwoordelijk voor het wekelijks aanmanen klanten
Behandeling/monitoren lopende en nieuwe disputen.
Advisering m.b.t. het implementatietraject creditmanagement software

Naam bedrijf : Van der Hoeven Stichting (gezondheidszorg)
Functie : Financieel Interim Consultant
Periode : 11/2008 t/m 01/2009

Omschrijving werkzaamheden:

Het verbeteren van de DBC registratie (diagnose behandelingcombinatie)
Het beantwoorden van de vragen en verzoeken van de professionals.
Het rapporteren van DBCs
Inschatten van risicos en kansen van de DBCs
Werkzaamheden ten behoeve van de jaarafsluiting
Debiteurenbeheer
Beoordeling doorbelastingen aan zorgverzekeraars
Afboekvoorstellen aangaande declaraties beoordelen

Naam bedrijf : E-Bridge (administratieve Shared Service Center van de Randstad Groep)
Functie : Interim Sr Collection Manager Large Key Accounts
Periode : 04/2008 t/m 11/2008

Omschrijving werkzaamheden:

Verzorgen van het Creditmanagement en relatiebeheer van key-accounts zoals het Ministerie van Defensie / Rijkswaterstaat / Verkeer en Waterstaat / Stork / General Electrics
Cordineren voortgang debiteurenbewaking
Regie voeren met betrekking tot het oplossen van knelpunten die betaling in de weg staan
Oplossen van zware administratieve problemen bij grote inleners in samenwerking met de betrokken vestigingen
Inwerken jr debiteurenbeheerders
Bespreken van maatwerkoplossingen met andere afdelingen voor knelpunten met betrekking tot het factureringproces zowel intern als extern (klant)
Het maken van afspraken met klanten bij betalingsachterstand
Controle en beoordeling van krediettermijnen
Het doen van voorstellen tot ingebrekestelling aan de cordinatoren
Adviseren van klanten aangaande klachtbehandeling
Het uitbrengen van advies bij een verhoogd debiteurenrisico
Analyse uitbrengen omtrent de kredietwaardigheid van klanten
Informeren van het management en klanten/werkmaatschappijen (Randstad,Tempoteam,Yacht ,Vedior) betreft voortgang openstaande posten en kredietwaardigheid van inleenmaatschappijenNaam bedrijf : Chellomedia Programming b.v. (Media Multinational TV/ Film)
Functie : Interim Sr Credit controller / Finance Accountant for Accounts Receivable
Periode : 07/2007 t/m 02/2008

Omschrijving werkzaamheden:

Implementatie /inrichting van Creditmanagement Software OnGuard Enteprise
Verbeteringen bewerkstelligen ten behoeve van het collectie ontvangst -proces
Produceren van een handboek ten behoeve van werkzaamheden uitgevoerd op de Accounts Receivable afdeling
Verantwoordelijk selectieprocedure/aanname Accounts Receivable Clerk
Verantwoordelijk voor de verbetering van de kaspositie 10 verschillende entiteiten
Verbeteringen bewerkstelligen ten behoeve van alle Account Receiveable processen
Verbeteringen bewerkstelligen aangaande de Reconciliatie en (KPI) rapportage ten behoeve van de maandafsluiting
Verantwoordelijk voor het billing proces
Verbeteringen bewerkstelligen in het billing proces 10 entiteiten
Produceren van rapportages ten behoeve van maandafsluiting en audits
Oplossen disputen
Opstellen van een afschrijvingsprocedure

Naam bedrijf : Universiteit van Amsterdam (UVA)
Functie : Interim Projectcontroller
Periode : 03/2007 t/m 05/2007

Omschrijving werkzaamheden:

Begrotingen opstellen aangaande 250 wetenschappelijke projecten
Prognoses en realisaties opstellen aan de hand van beschikbare projectgegevens
Overleg voeren met projectleider, projectadministrateur ten behoeve van het financile verloop van een project.
Toetsing diverse aanvragen, toekenningen van subsidies (o.a. EU) ten behoeve van wetenschappelijke projecten.
Diverse ondersteunende werkzaamheden behoeve van auditreporting door KPMG Naam

Naam bedrijf : Eneco Netbeheer BV
Functie : Interim Creditmanager
Periode : 04/2006 t/m 01/2007

Omschrijving werkzaamheden:

Beheer van risicovolle business to business debiteurenportefeuilles (large accounts)
Verantwoordelijk voor het aansturing beheerders debiteurenportefeuilles
Zorgdragen verlaging van DSO
Verzorgen van diverse rapportages
Risico inventarisatie m.b.t. nieuwe klanten
Beoordeling afboekvoorstellen bij gebleken oninbaarheid
Zorgdragen voor oplossingen en het uitzetten c.q. in gang zetten acties betreffende
lopende en nieuwe disputen.
Behandelen faillissementdossiers.
In gang zetten en monitoren incassoprocedures

Naam bedrijf : Eneco Energie Services BV
Functie : Interim Financieel Consultant Back Office (bijzonder beheer)
Periode : 11/2005 t/m 03/2006

Omschrijving werkzaamheden:

Ondersteuning geven aan de afdeling Debiteuren en Incasso bij problemen aangaande de bij klanten in rekening gebrachte notas.
Technische en financile onvolkomenheden oplossen.
Afhandeling van grotere uitstaande saldi door de klanten ter discussie gesteld
Correspondentie onderhouden met de klant aangaande bezwaarschriften in rekening gebracht notas.
Beheer van risicovolle business to business debiteurenportefeuilles
Zorgdragen voor oplossingen en het uitzetten c.q. in gang zetten acties betreffende
lopende en nieuwe disputen en bezwaren.
Verzorgen van diverse rapportages

Naam bedrijf : Eneco Energie Handelsbedrijf BV
Functie : Interim Sr Creditcontroller
Periode : 07/2004 t/m 11/2005

Omschrijving werkzaamheden:

Incasso werkzaamheden
Kredietwaardigheid beoordelen
Beheer van risicovolle business to business debiteurenportefeuilles
Monitoren algehele incassotraject
Afboekvoorstellen schrijven bij gebleken oninbaarheid
Behandelen c.q. opmaken faillissementdossiers betreffende liquiditeitsproblemen
of weigering tot betaling.
Uitvoeren van Creditchecks
Verzorgen van diverse rapportages
Inwerken nieuwe debiteurenbeheerders
Testen,begeleiden i.v.m. implementatie van creditmanagement software

Naam bedrijf : Dell (Hardware leverancier)
Functie : Interim Creditcontroller
Periode : 04/2004 t/m 6/2004

Omschrijving werkzaamheden:

Beheer business to business debiteuren portefeuille
Structurele oplossingen aandragen t.b.v. zware disputen (large accounts)
Procedures opstellen ten behoeve verbetering interactie afdeling sales en finance
Rapportages op het gebied van behaalde ledger
Kwaliteit project ter verbetering cash-allocation proces.

Naam bedrijf : GGD Nederland Vereniging voor GGD EN
Functie : Financieel Interim Consultant
Periode : 10/2003 t/m 3/2004

Omschrijving werkzaamheden :

Opstellen van jaarrekening, (ontwerp) begroting, meerjarenramingen
Afloopcontrole op de balansposities
Het laten aansluiten van projectadministraties
Procedures opstellen en vernieuwen ten behoeve van financile analyses,budgetten,en of periodieke rapportages (o.a. MARAP).
Toetsing diverse projecten inzake BTW compensatiefonds.

Naam bedrijf : Per Saldo Solutions Group
Functie : Financieel Interim Consultant
Periode : 05/2003 t/m 08/2003

Omschrijving werkzaamheden :

Beginbalansen 5 organisaties consolideren/implementeren in 1 AO
Afloopcontrole op de balansposities
Analyseren en terugdringen negatief debiteurensaldo
Rapportage debiteurensaldo.
Uitvoeren rechtmatigheidonderzoek m.b.t. onregelmatigheidstoeslagen.

Naam bedrijf : Overheid (Provincie Utrecht OLM Openbaar Lichaam)
Functie : Financieel Interim Consultant (planning & control)
Periode : 08/2002 t/m 05/2003

Omschrijving werkzaamheden :

Supervisie omtrent het opstellen van jaarrekening, (ontwerp) begroting, meerjarenramingen
Procedures opstellen en vernieuwen ten behoeve van financile analyses,budgetten,en of periodieke rapportages.
Opzetten, verbeteren van en adviseren AO
Begrotingsbeheer en bewaking (o.a. voortgangsrapportages m.b.t. begrotingsuitvoering)
Dagelijkse leiding van een sub (administratie)
Implementeren budgetbewaking (procedureel), beoordelen budgettaire ruimte
Inrichten debiteuren crediteuren administratie
Werkzaamheden t.b.v. informatie- en automatiseringsvoorzieningen
Selectie/aanname Medewerkers bedrijfsvoering
Inwerken/trainen medewerkers bedrijfsvoering
Toetsing financile wet- en regelgeving en relevante delen betreffende comptabiliteitswet.

Naam bedrijf : Sony
Functie : Financieel Interim Consultant
Periode : 10/2001 t/m 07/2002

Omschrijving werkzaamheden :

Opzetten efficint creditmanagement systeem
Implementatie diverse creditmanagement tools
Inwerken/trainen financile medewerkers
Terugdringen negatief openstaande debiteuren saldo
Rapportages implementeren omtrent debiteuren saldo
Bewerkstelligen verbetering betreffende interactie afdelingen sales en finance
Processen beschrijven
Procedures vernieuwen en invoeren
Bank betalingen/boekingen
Tussenrekeningen schonen

Naam bedrijf : Asa uitzend Organisatie
Functie : Financieel Interim Consultant
Periode : 08/2001 t/m 10/2001

Omschrijving werkzaamheden :

Structureren van de financile afdelingen
Opzetten efficint creditmanagement systeem
Implementatie van rayon rapportering systeem
Processen omschrijven en herschrijven

Naam bedrijf : Autotote Nederland BV
Functie : Interne Controller
Periode : 06/2000 t/m 31/07/2001

Omschrijving werkzaamheden :

Uitoefenen van Financile controles
Uitoefenen van controles op de rapportering van omzetcijfers (wekelijks)
Uitoefenen van controles op diverse forecasts.
Uitoefenen van controle op de jaarrekening.
Uitoefenen van controles i.v.m Ex ante gegevens (voorcalculaties, budgetten, prognoses, overeenkomsten)
Uitoefenen van controles op primaire verantwoordingsverslagen (ontvangsten en afgiften)
Uitoefenen van controles m.b.t. financieel beheer (Excel)
Uitoefenen van controles m.b.t. de gegevens verwerking (informatiecontrole) en de daaruit voortvloeiende bestuurlijke informatie
Uitoefenen van verbandcontroles (omvang productie/dienstverlening en capaciteit middelen arbeid, rentedragende schulden en betaalde rentes)
Controles van de betrouwbaarheid van facturen en/of de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen
Opstellen controleplannen.
Verrichten van systeemgericht onderzoek t.b.v. het vergaren van controle - informatie
Procedures opstellen/bijstellen en vernieuwen
Waarborgen aanvaardbare betrouwbaarheid bestuurlijke informatie
Controle op de opzet en werking stelsel van IC
Toetsing integriteit van de aanwezige programmatuur
Opstellen voorschriften ten aanzien van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en tekeningsbevoegdheden

Naam bedrijf : EDS Afdeling Finance
Functie : Supervisor Accounts Payable Belux
Periode : 04/1999 t/m 06/2000

Omschrijving werkzaamheden :

Supervisie en cordinatie betalingsverkeer Belux (Accounts Payable)
Debiteuren beheer clinteel (netwerk) Benelux
Maken van maandelijkse financile rapportages, landelijk gespecificeerd
Monitoren van de service levels agreements
Leveren van assistentie en supervisie betreffende belasting en coderings - vraagstuken
Verzorgen diverse buitenlandse BTW - aangiftes
Cordineren en toezicht houden op alle vormen van betalingsverkeer
Beheer van het gehele facturatie - incasso proces
Controle uitoefenen op de intercompany facturering
Verzorgen van diverse interne cursussen met betrekking tot coderingen en buitenlandse BTW.

Naam bedrijf : EDS Afdeling VANS (Value added Network Services)
Functie : Financial Administrator
Periode : 07/1998 t/m 03/1999

Omschrijving werkzaamheden :

Debiteuren beheer
Produceren van forecasts.
Security management (beveiligings reporting)
Controle alle inkomende/uitgaande facturen
KPN Telecom administratie
Aanmaken/opstellen offertes/facturen
Bewaken service level agreements
Opstellen correspondentie bij het openen en sluiten opdrachten/offertes
Contract en - versiebeheer
Beheer organisatie - applicaties

Naam bedrijf : BMW Holland Financial Services
Functie : Financieel medewerker afdeling lease
Periode : 08/1997 t/m 06/1998

Omschrijving werkzaamheden :

Het op maat van clint adviseren van leaseconstructies, financiering en verzekerings-vormen.
Opstellen van contracten.
Het beheren van bestaande lease en-onderhoudscontracten.
Debiteuren bewaking clinteel.
Incasso procedures opstellen
Uitbrengen offertes.
Relatiebeheer.

Naam bedrijf : Zrich Verzekeringen
Functie : Contractbeheerder
Periode : 07/1996 t/m 07/1997

Omschrijving werkzaamheden :

Het beheren van een portefeuille verzekeringscontracten van werknemers die via hun werkgever bij het Zrich verzekerd zijn. Deze contracten hadden betrekking op levensverzekeringen,lijfrentes, koopsompolissen, pensioenen en spaarloonregelingen
waarvoor allerhande berekeningen, uitkeringen, afhandelingen en correspondentie etc
voor moesten worden verricht.

Naam bedrijf : Economic Data Resource
Functie : Bedrijfsinformatieanalist
Periode : 04/1996 t/m 07/96

Omschrijving werkzaamheden :

Het beoordelen van de financile toestand c.q. kredietwaardigheid van bedrijven en particulieren in opdracht van derden.Tevens het lokaliseren en registreren en
rapporteren van (dubieuze) debiteuren, evenals het opzetten van incassoprocedures in opdracht van derden.
Verslaggeving maken over het financile gedrag debiteuren.

Naam bedrijf : Firma Kouwenhoven
Functie : Administratief/boekhoudkundig/ logistiek medewerker
Periode : 09/1995 t/m 03/06/1996

Omschrijving werkzaamheden :
Boekhouding
Debiteurenbeheer
Incassoprocedures opstarten.
Projectwerving/acquisitie
Het cordineren van opdrachten en werkschemas personeel.
Het verrichten van administratieve handelingen waaronder facturatie, betalingsverkeer
Inkoop Beheer van materialen
Voorraadbeheer
Het opstellen van offertes.

Naam Instelling : Bureau voor de Voeding
Functie : Medewerker administratie/voorlichting
Periode : 05/1994 t/m 08/1995

Omschrijving werkzaamheden :

Bankboekingen
Het verwerken van betalingen
Beheer van debiteuren
Relatiebeheer
Behandelen van allerhande correspondentie (schriftelijk, telefonisch)
Behandelen aanvragen ten behoeve van informatievoorziening
Opzetten promotieacties

In de diverse betrekkingen die ik heb vervuld, heb ik ervaring opgedaan met de volgende
ERP systemen en softwarepaketten :


Branche specifieke software Producent
Cosi (contractbeheersysteem) Zrich verzekeringen
VIS (Verzekering informatiesysteem) Zrich verzekeringen
Lease Base BMW Holland Financial Services
Mondriaan (Oracle) Hera Eneco /Powerhouse
Vecozo / Ezis Chip Soft
Finance Van Ameyden BV
Castor Van Ameyden BV
Echo Van Ameyden BVKantoorautomatisering Producent
MS Project Microsoft
MS Word Microsoft
MS Excel Microsoft
MS Powerpoint Microsoft
MS Acces Microsoft
MS Outlook Microsoft
Exact compact / Microsoft office 97 Exact/Microsoft
SAP R/3 System administration
1SAP
Account View Account Software groep
Eagle
OnGuard Enteprise Applicatie /gebruikers- beheer certificering OnGuard Nederland
JD Edwards World Oracle
Oracle Oracle
Coda Unit 4 Agresso
Salesmanager Salesmanager software BV
Creditmanager Credittools BV
Max Credible Max Credible Nederland

Opleiding interimmanager

Opleiding Periode Diploma
Mavo (D) 1983 t/m 1987 Ja
Havo 1987 t/m 1989 Ja
HBO Management 1989 t/m 1994 Ja

Talenkennis interimmanager

Nederlands - Engels

 Beschikbaarheid opvragen