T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvrageninterim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

Opdrachtgever: Maasstad Ziekenhuis
Functie: Teamleider poli Cardiologie
Periode: 1 december 2012 tot 1april 2013 en van 1 augustus 2013 tot 1 maart 2014
Werkzaamheden: leiding geven aan 31,5 fte (48) medewerkers op de poli en functieafdeling cardiologie.
Structuur geven aan de grote extra instroom van patiënten uit het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, wegens de sluiting van de afdeling cardiologie aldaar. Inwerken van de nieuw aangestelde teamleider
Functie: Teamleider interventieafdeling Cardiologie
Periode: 1 april 2013 tot 1 mei 2014
Werkzaamheden: leiding geven aan medewerkers interventie afd. met 15 fte., kwartier maken voor samenvoegen leiding met de CCU. Herinrichting pacemakerafdeling en herinrichten proces bij het medisch secretariaat.
Functie: Projectleider Hartcentrum
Werkzaamheden: Inventariseren van voorbereidende werkzaamheden voor de JCI accreditatie.

Opdrachtgever: Stichting Ipse de Bruggen
Functie: projectleider
Periode: 1 december 2012 tot juli 2013
Werkzaamheden: leiding geven aan het project: ‘Herinrichting van de medisch/verpleegkundige dienst in de regio NWN en ZHE’. Doel van het project is te komen tot een andere inrichting en organisatie van de medisch/ verpleegkundige dienst, rekening houdend met de nieuw politieke ontwikkelingen.

Opdrachtgever: Ruwaard van Putten Ziekenhuis
Functie: Co�rdinerend Afdeling Hoofd
Periode: 1 december 2010 tot 1 april 2012
Werkzaamheden: management op tactisch niveau. Leiding geven aan 11 teamleiders van 5 klinische afdelingen met indirecte leiding aan 150 fte medewerkers. Een opdracht met verandermanagement door de reorganisatie van de zorgstructuur van de klinische afdelingen. Huidige leidinggevenden voorbereiden op hun nieuwe rol.
Training en scholing organiseren van zowel de medewerkers als de leidinggevenden.
De gevolgen van bezuinigingsingrepen berekenen, inschatten en uitvoering geven aan het sociaal plan. Beddenherverdelingsplan implementeren


Opdrachtgever: Maasstad Ziekenhuis
Functie: afdelingsmanager CCU/MCU/EHH
Periode: 14 december 2009 tot 19 mei 2011
Werkzaamheden: Operationeel management aan 33 fte medewerkers, 45 CCU en MCU verpleegkundigen.
Een opdracht met veel cultuuraspecten aan afdeling waar het team met veel informeel leiderschap de regie van de processen had overgenomen. Voorbereiden en implementatie EHH. 2 Teams samenvoegen tot ��n groter team. Opzetten van nieuwe CCU opleiding. Verbeteren van samenwerking tussen de verschillende disciplines. Ondersteunen van zorgmanager.
Voorbereiden van op hande zijnde verhuizing naar nieuwbouwlocatie.

Opdrachtgever: Rijnlandziekenhuis
Functie: manager ICU
Periode: 14 april 2009 tot 15 oktober 2009
Werkzaamheden: Operationeel leidinggeven aan 35 fte medewerkers, 45 IC verpleegkundigen en andere. Een opdracht met veel cultuuraspecten. Verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Reorganiseren van de werkzaamheden, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid, zodat het werken op het IC niveau 2 geborgd kan worden.

Opdrachtgever: St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Zorgeenheid Hart-long
Functie: manager ambulante zorg
Periode: 15 juni 2007 tot februari 2009
Werkzaamheden: operationele leiding aan 32 fte medewerkers, 40 medewerkers van de hartfunctieafdeling en de polikliniek cardiologie. Op tactisch niveau het ontwikkelen van een nieuw concept van polikliniek bedrijven, voorbereiden van fusie van de genoemde afdelingen. Implementatie van het elektronisch pati�nten dossier. Adviseren over en implementatievoorbereiding van de organisatiestructuur van de nieuw ontstane afdeling. Implementeren van een meer klantgerichte werkmethodiek op de poli cardiologie met meer dan 30.000 bezoeken per jaar.

Opdrachtgever: Stichting Ipse, cluster dagbesteding
Functie: locatiemanager voor 2 dagbestedinglocaties
Periode: 1 maart tot 1 juli 2007
Werkzaamheden: dagelijkse leiding aan 12 fte, 15 medewerkers. Begeleiden fusie van onderdelen van 2 locaties teneinde de verhuizing naar ��n nieuwe locatie soepel te laten verlopen. Regelen van nieuwbouw en voorbereiden van de inrichting van de nieuwbouw en de verhuizing voorbereiden. Mee ontwikkelen van nieuw regiobeleidsplan en formuleren van nieuwe locatieprofielen passend in nieuw regioplan en regiofunctie


Opdrachtgever: Stichting Ipse, cluster wonen
Functie: locatiemanager voor 2 locaties
Periode: 1 september 2006 tot 1 maart 2007
Werkzaamheden: Leiding geven aan 25 fte, 35 personen. Formuleren van criteria en voorwaarden voor voortzetting en verbetering van verantwoorde zorgverlening in een conflictsituatie binnen het bestuur van de woonvoorziening Droomland. Onderzoeken van wijze van communiceren tussen bestuur van Droomland en medewerkers van Ipse.
In andere locatie effici�ntere inzet medewerkers, beter taakverdeling en introduceren van nieuw dienstenpatroon
In beide locaties introduceren van nieuw kwaliteitsmanagement teneinde accreditatie te bereiken, door het behalen van opstartcertificaat; introduceren nieuwe zorg en begeleidingsplannen, introduceren nieuwe functiebeschrijving, etc.

Opdrachtgever: Mesos Medisch Centrum te Utrecht
Functie: Manager OK
Periode: 1 april 2006 tot 1 september 2006
Werkzaamheden: ondersteunen manager OK
Onderdelen van het Plexusrapport op inhoud beoordelen en verbetervoorstellen introduceren waarbij vooral de spoed OK beter gereguleerd moest worden, effici�ntere inzet medewerkers door ander dienstenpatroon en een beter structuur van de OK tijden.

Opdrachtgever: Mesos Medisch Centrum te Utrecht
Functie: Afdelingsmanager afdeling Radiologie
Periode: december 2005 tot 1 april 2006
Werkzaamheden: Crisismanagement bij dreigende escalatie in conflict. Berekenen en vaststellen van zorgvraag en personele inzet d.m.v. Benchmarking, opstellen begroting, introduceren en implementeren van nieuwe dienstenstructuur en proces effectiever maken

Opdrachtgever: Vlietlandziekenhuis te Vlaardingen
Functie: Afdelingsmanager van dialyseafdeling
Periode: 1 mei 205 tot 1 november 2005
Werkzaamheden: Dagelijkse leiding 20 fte, 32 medewerkers op de afdeling met 11 dialysestoelen, na ontslag vorige leidinggevend en medisch team. Bieden van kwaliteitszorg aan 37 HD pati�nten en 7 PD pati�nten. Herinrichten van de verpleegkundige organisatiestructuur en van de communicatiestructuur. Positioneren en ontwikkelen van de nieuw aan gestelde teamleidersfunctie. Verhogen van de kwaliteit van de medewerkers door lessen, trainingen, protocollering, betrekken bij de verpleegkundige processen en voorbereiden op de eventuele certificering

Opdrachtgever: Stichting Dianet Dialysecentra
Functie: Locatiemanager van locatie Utrecht
Periode: 1 november 2004 tot 1 juni 2005
Werkzaamheden: ter vervanging wegens ziekte de dagelijkse leiding aan 39 fte, 60 medewerkers (verpleegkundigen, maarschappelijk werkenden, di�tisten en het secretariaat) in het centrum en 30 medewerkers in de buitendienst, bieden van kwaliteitszorg aan 160 dialysepati�nten en 20 PD pati�nten, het organiseren van professionele hulpverlening bij 20.000 behandelingen per jaar, inrichten dependance, proceseigenaar uitwerking nachtelijke dialyse, aanleveren van begrotingsaanvraag 2005 waarin een bezuinigingsopdracht van 4,6%, inventariseren van en adviseren over de verpleegkundige organisatiestructuur van het centrum en inventariseren van en adviseren over communicatiestructuur van de totale locatie

Opdrachtgever: Stichting Dianet Dialysecentra
Functie: Locatiemanager van locatie Amsterdam. Deze locatie is gericht op de actieve hemodialysepati�nt.
Periode: 1 mei 2002 tot 1 september 2003.
Werkzaamheden: Dagelijkse leiding aan 31fte, 37 medewerkers, bieden van kwaliteitszorg aan 80 dialysepati�nten, het organiseren van professionele hulpverlening bij 11.000 dialysebehandelingen per jaar, reorganiseren van de structuur van de afdeling teneinde de productie te verhogen, verbeteren van de communicatie en de multidisciplinaire samenwerking, positioneren van het middenkader, introduceren van nieuwe planningsmethode en realiseren van een adequate administratie. De opdracht werd verlengd voor het coachen van collegae van andere locaties van de stichting, als lid van de stuurgroep �Certificering� het certificeringproces op de locatie te faciliteren en het ontwikkelen van een competentieprofiel voor leidinggevenden binnen de stichting.
Bijzonderheden: Het ontwikkelen van een op kwaliteitszorg gebaseerde zinvolle taakinhoud en taakverdeling van de teamco�rdinatoren. Verschillende, meer effici�nte vergader- en overlegvormen ge�ntroduceerd. Een nieuwe planningssysteem ontwikkeld en ge�ntroduceerd. Leiding gegeven aan en opnieuw ge�ncorporeerd van de afdeling Maatschappelijk Werk (2.4Fte), als eerste geslaagde conflicthantering toegepast binnen deze groep.

Opdrachtgever: Cluster 4 Erasmus MC te Rotterdam
Functie: Unitmanager poliklinieken van de afdelingen Allergologie, Inwendige Geneeskunde,
Longziekten, MDL en Reumatologie.
Periode: september 2001 t/m februari 2002.
Werkzaamheden: dagelijkse leiding aan 38 fte, 56 medewerkers, bieden van kwaliteitszorg aan 45.000 pati�ntenbezoeken per jaar, afstemming van dienstverleningsprocessen van medische en
verpleegkundige functies.
Bijzonderheden: Het schrijven van een ambitieus masterplan voor de ruimte
teneinde de ervaren ruimteproblemen op te lossen en het ontwikkelen van een procedure met voorwaarden om ruimten op de polikliniek te mogen gebruiken

Projectmanagement:

Opdrachtgever: Mesos Medisch Centrum te Utrecht
Functie: projectleider
Periode: 1 april 2006 tot sept. 2006
Werkzaamheden: afdelingsstructuur aanpassen voor implementatie zorgpaden

Opdrachtgever: Isala klinieken
Functie: adviseur
Periode: augustus 2005 tot finish
Werkzaamheden: begeleiden van een wervings- en selectieprocedure voor een Hoofd Zorg Team Chirurgie OK

Opdrachtgever: Dianet Dialysecentra:
Functie: projectmanager planning
Periode: augustus en september 2005
Werkzaamheden: De huidige planningsmethodiek op effectiviteit inventariseren en een verbeteradvies presenteren

Opdrachtgever: Vlietlandziekenhuis te Vlaardingen
Functie: adviseur
Periode: februari 2005
Werkzaamheden:schrijven van een adviesnota over de keuze van het niveau van de IC in het nieuw te bouwen ziekenhuis

Opdrachtgever: Vlietlandziekenhuis te Vlaardingen
Functie: projectmanager �IC level2�
Periode: 1 juni 2004 tot 1 september 2004
Werkzaamheden: Inrichten van project, ondersteunen van de werkgroepen, adviseren van de stuurgroep en begeleider van het projectbureau. Het project heeft als doel te komen tot een hoger niveau IC-�IC level2� afdeling, na de verhuizing in nieuwbouw.

Opdrachtgever: Werving en selectiebureau
Functie: projectmanager
Periode: 1 juni 2004 tot sept. 2004
Werkzaamheden: Pilotstudie van de ontwikkelde scan ter analysering van afdelingen op operationeel niveau, in een algemeen ziekenhuis

Opdrachtgever: Werving & Selectiebureau
Functie projectmanager
Periode: 1 oktober 2003 tot 1maart 2004
Werkzaamheden: Het ontwikkelen van een scan. Een instrument voor het analyseren van afdelingen op het operationele niveau.

Training, coaching en doceren:

Opdrachtgever: St Franciscus Ziekenhuis Rotterdam
Periode: april 2009 tot mei 2010
Functie: Coach voor verpleegkundig afdelingsmanager

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
Periode: 1 november 2008 tot 1 september 2009
Functie: Docentbegeleider/coach voor vierdejaars HBOV studenten
Werkzaamheden:Begeleiden van studenten tijdens stage, personal coaching, groepscoaching, begeleiden en beoordelen van verschillende leerarrangementen. Begeleiden bij afstudeeronderzoek en scriptie

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
Periode: 1 december 2005 tot 1 augustus 2007 en 1september 2006 tot 1 augustus 2007
Functie: Docentbegeleider/coach voor derde/vierdejaars HBOV studenten
Werkzaamheden:Begeleiden van studenten tijdens stage, personal coaching, groepscoaching, trainen kwalitatief onderzoek en begeleiden en beoordelen van verschillende leerarrangementen. Begeleiden bij afstudeeronderzoek en scriptie

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
Periode: 1 november 2003 tot 1 januari 2004
Werkzaamheden: Het ontwikkelen van het lesprogramma �van onderwerp tot onderzoek� voor 4e jaar HBO-V studenten. Vervolgens les geven van het programma met het doel de studenten in staat te stellen een onderzoeksopzet te ontwikkelen.

Opdrachtgever: Transfergroep Rotterdam
Perioden: november 2002 tot maart 2003, van oktober 2003 tot maart 2004 en van januari 2005 tot mei 2005
Werkzaamheden: Docent van de module Regie van Zorg van het open aanbod

Opdrachtgever: Transfergroep Rotterdam
Ziekenhuis: Groene Hartziekenhuis te Gouda, Van Weel Bethesda te Dirksland, Reinier de Graafgroep te Delft
Functie: Docent van de modules Planning van zorg, Evidence Based Practice en Regie van zorgprogramma�s
Periode: december 2000 t/m juni 2003.

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
Functie: Docentbegeleider van HBO-V studenten in hun differentiatiestage
Werkzaamheden: begeleiden tijdens de stage, verzorgen van methodieklessen, begeleiden bij transmurale opdracht, bij transferopdracht, bij casu�stiek, bij het verrichten afstudeeronderzoek en bij de afstudeerscriptie.
Perioden: maart 2000 t/m februari 2001, maart 2001 t/m februari 2002, maart 2003 t/m februari 2004 en januari 2004 tot mei 2004.

Opdrachtgever: ErasmusMC te Rotterdam
Functie: Coach voor verpleegkundigen van veranderende IC afdeling
Periode: november 2001 tot mei 2002

Opdrachtgever: ErasmusMC te Rotterdam
Functie: Coach voor unitmanager
Periode: januari 2002 tot mei 2002

Werkgever: AZR Dijkzigt te Rotterdam
Functie: Senior stafmedewerker
Periode: januari 2001 t/m juni 2001
Werkzaamheden: Ondersteunen management, ontwikkelen opnamebeleid, herinrichten van tijdelijk gesloten unit.


Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
Functie: Docent van de module Opzetten Kwalitatief Onderzoek
Periode: augustus 1996 tot december 1996

Vast dienstverband:

Werkgever: AZR Dijkzigt te Rotterdam
Functie: Verpleegkundig Manager en lid van het MT van de afdeling Inwendige Geneeskunde
Periode: januari 2000 t/m december 2000
Werkzaamheden: de dagelijkse hi�rarchische leiding aan 6 afdelingshoofden met in totaal 180 fte personeel, kwaliteitszorg voor in totaal 122 bedden en 20 dialysestoelen, voor jaarlijks 50.000 polikliniekbezoeken, voor 2500 polikliniekbezoeken voor wetenschappelijk onderzoek, verantwoordelijk voor afstemming van dienstverleningsprocessen van verpleegkundige en medische functies.
Bijzonderheden: lid van de stuurgroep van een fusie tussen 3 medische afdelingen inwendige geneeskunde, voorzitter van de multidisciplinaire werkgroep �kliniek� en medewerker van de werkgroep �polikliniek�, lid van het projectbureau.

Werkgever: AZR Dijkzigt te Rotterdam
Functie: Verpleegkundig Manager van afdeling Inwendige Geneeskunde III.
Periode: december 1997 t/m december 1999
Werkzaamheden: de dagelijkse hi�rarchische leiding aan 2 afdelingshoofden met in totaal 56.50 fte personeel, kwaliteitszorg voor in totaal 60 bedden, voor jaarlijks 2500 polikliniekbezoeken voor wetenschappelijk onderzoek, verantwoordelijk voor afstemming van dienstverleningsprocessen van verpleegkundige en medische functies.
Bijzonderheden: het ontwikkelen van opleidingen en het ontwikkelen van het scholingsbeleid.

Werkgever: AZR Dijkzigt te Rotterdam
Functie: Verpleegkundig hoofd van unit inwendige geneeskunde 4z
Periode: mei 1990 t/m november 1997
Werkzaamheden: operationele leiding aan 24.50 fte personeel, verantwoordelijk voor kwaliteitszorg op 34 bedden, afstemming van zorgprocessen
Bijzonderheden: reorganisatie van structuur en cultuur van afdeling, implementatie nieuwe zorgmodel, deelnemer aan projectgroepen:
� oprichting verpleegkundige adviesraad
� fixatie; welke zich gericht heeft op het vraagstuk van dwangmaatregelen bij wilsonbekwamen
� functiedifferentiatie

Werkgever: AZR Dijkzigt te Rotterdam
Functie: Verpleegkundig hoofd van unit inwendige geneeskunde en maag-darm-en leverziekten 4m.
Periode: mei 1988 t/m mei 1990
Werkzaamheden: operationele leiding aan 27.50 fte personeel, verantwoordelijk voor kwaliteitszorg op 40 bedden, afstemming van zorgprocessen
Bijzonderheden: reorganisatie van structuur van afdeling, implementatie nieuwe zorgmodel

Werkgever: AZR Thoraxcentrum te Rotterdam
Functie: Teamleider Hart Transplantatie Unit en Medium Care Unit
Periode: november 1986 t/m april 1988
Werkzaamheden: 50% werkzaam als IC verpleegkundige en 50% als leidinggevende met de verantwoording voor de dagelijkse processen op de afdeling, maken van roosters en het mede ontwikkelen van het beleid.
Bijzonderheden: Medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe afdeling.

Werkgever: Merwedeziekenhuis te Dordrecht
Functie: Nachthoofd
Periode: augustus 1985 t/m augustus 1986
Werkzaamheden: verantwoordelijk voor de gang van zaken in de nachtdienst van het gehele ziekenhuis, het ondersteunen bij opname van pati�nten, de liaison tussen de verpleegkundigen en de medici, uitvoering van voorbehouden handelingen.
Bijzonderheden: De verpleegkundigen voorbehouden handelingen aanleren, teneinde eigen functie overbodig te maken.

Werkgever: Zuiderziekenhuis te Rotterdam
Functie: Waarnemend hoofd op afdeling IC/beademing
Periode: mei 1981 t/m juli 1985
Werkzaamheden: meewerkend leidinggevende, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, pati�ntenzorg, voeren van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken, ontwikkelen en implementeren van werkmethodieken,
Bijzonderheden: medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nog niet bestaande afdeling.


Overige werkzaamheden:

Werkgever: Zuiderziekenhuis te Rotterdam
Functie: IC verpleegkundige (deels in IC opleiding)
Periode: april 1980 t/m april 1981
Werkzaamheden: uitvoerend IC verpleegkundige

Werkgever: st Claraziekenhuis te Rotterdam
Functie: Leerling verpleegkundige A
Periode: september 1977 t/m maart 1980
Werkzaamheden: uitvoerend verpleegkundige in opleiding

Werkgever: Deltaziekenhuis
Functie: Leerling verpleegkundige B
Periode: januari 1974 t/m augustus 1977
Werkzaamheden: uitvoerend verpleegkundige in opleiding.

Opleiding interimmanager

Opleidingen.
• Coachopleiding NLP(TOC) Academie Wending Rotterdam, (diploma sept. 2013)
• Master NLP Academie Wending Rotterdam (diploma juni 2012)
• Practitioner NLP Academie Wending Rotterdam (diploma mei 2011)
• Doctoraal verplegingswetenschap Universiteit Maastricht (diploma 1996)
• Opleiding tot middenkader Sociale Academie Rotterdam (diploma 1984)
• Brede basis IC opleiding Zuiderziekenhuis Rotterdam (diploma 1981)
• Opleiding tot verpleegkundige A st. Claraziekenhuis Rotterdam (diploma 1980)
• Opleiding tot verpleegkundige B Deltaziekenhuis Rotterdam (diploma 1978)

Certificaten.
Basiscursus DBC/DOT KIWA/Prismant
Financieel management voor niet
financiële managers KIWA/Prismant
DBC leergang DBC onderhoud
Begeleiding ziekteverzuim Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Budgetteren in de gezondheidszorg Academisch Ziekenhuis Rotterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een creatieve analyticus met strategisch inzicht, die op nuchtere onorthodoxe wijze moeilijke problemen oplost.
Ik ben in staat om op betrouwbare en effici�nte wijze veranderingen te implementeren.
Ik ben doortastend en doelgericht, zonder de menseleijke aspecten uit het oog te verliezen

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

 Beschikbaarheid opvragen