T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim (proces-)manager

interim (proces-)manager

Werkervaring interimmanager

Teamanalyse en verbeterplan voor groep stedenbouw (opdrachtgever gemeente);
Haarscherpe analyse op zowel harde als zachte kant, medewerkers daaraan gecommitteerd en geïnspireerd om het verbeterplan uit te gaan voeren.

Diverse trainers/coachings activiteiten:
-Opzet en begeleiding teamdag in het kader van aankomende organisatieveranderingen (opdrachtgever hoogheemraadschap)
-Trainer in een 2-daagse training over procesinterventies (opdrachtgever ministerie)
-Coaching voorzitter raad van bestuur onderwijsstichting
-Trainer in 2-daagse training over publieksgericht netwerken
-Trainer opdrachtgever-/nemerschap in kader cultuurverandering

Procesbegeleiding processtappen borging effecten nationaal plan bestrijding jeugdwerkloosheid (opdrachtgever ministerie):
Inhoudelijke en procesbegeleiding van twee bijeenkomsten van 30 regionale projectleiders met als resultaat een helder inzicht in de stand van zaken en te nemen vervolgacties.

Procesmanager cluster ICT:
Ontwerp en begeleiding van ICT-eenheid in transformatieproces.
Analyse van ‘zachte kant’ en aanbevelingen voor professionaliseren van houding & gedrag.

Procesbegeleiding gemeentelijk MT:
Analyse huidige situatie en plan van aanpak voor verbetering van de samenwerking.

Locatiemanager asielzoekerscentrum:
Eindverantwoordelijk voor locatie. Analyse, plan van aanpak en uitvoering; professionalisering van zowel bedrijfsvoering als bedrijfscultuur.

Directeur gemeentelijk Stedelijk Museum:
Veranderen naar zakelijke(r) bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.
Analyse, plan van aanpak, draagvlak creëren en eerste aanzet in uitvoering. Bijdrage aan proces interne verzelfstandiging. Integrale eindverantwoordelijkheid voor museumorganisatie.

Kwartiermaker Programma Management Bureau bij Hoogheemraadschap:
Namens en in opdracht van directie opzetten, inrichten en bemensen van een programmabureau waar de regie gevoerd wordt over grote programma’s van het hoogheemraadschap.

Transformatiemanager verandertraject bij Hoogheemraadschap: ‘HHNK in beweging’:
Namens en in opdracht van directie leiding geven aan het veranderproces; structuur en cultuur
(2 jaar na fusie van 6 waterschappen en de gemeenschappelijk belastingdienst).
Ontwerp, implementatie en evaluatie.

Afdelingshoofd bestuurlijk-juridische zaken:
Integrale leiding aan afdeling direct na fusie van 6 waterschappen en de gemeenschappelijk belastingdienst. Kanteling naar assertieve interne dienstverlening. Bijdrage aan directie Middelen.

Sectorhoofd waterkeringen, boezem- en wegenbeheer:
Integrale leiding aan sector. Verbetering afstemming sectoren beleid en uitvoering.
Positionering sector in fusie.

Opleiding interimmanager

leergang coaching voor managers
leergang bedrijfswetenschappen
managementleergang niet-rationele, disfunctionele processen (95 PE-punten)
WO-opleiding op rechtsgebied
specialisatie waterstaats- en waterschapsrecht
midden managementopleiding
hogere Bestuursdienst Opleiding
bestuursambtenaar

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

analytisch, inlevend, enthousiast

Talenkennis interimmanager

NL

 beschikbaar?