T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager / interim jurist

Interim manager / interim jurist

Werkervaring interimmanager

INTERIM OPDRACHTEN

6/2015 - 8/2016
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Interim manager

Lid van het kernteam (directieteam), met de voorzitter en directeur, Kwartiermaker implementeren managementlaag. Verantwoordelijk voor: het structureren van de organisatie en borgen van besluitvorming; aansturen team secretarissen (35 fte - juristen), uitbreiding van het team (10 fte) en afbouwen flexibele schil; transformeren Kifid naar een ‘nieuwe structuur’; ontwikkelen strategische lijnen en stellen van kaders rond juridische kwaliteit, consumenttevredenheid en kwantiteit; (visie op klachtbehandeling); vormgeven governance en compliance; verhogen medewerkerstevredenheid; structureren organisatie en teams met aandacht voor gedrag en cultuur; opstellen en implementeren van de beoordelingscyclus. KPI’s, jaarplan, know-how; operational excellence verbeteren; ontwikkelen gedragscode en stroomlijnen meldpunt interne klachtencoördinator; privacy kwesties; Coördinator sectie Banken/Hypotheken.

1/2012 - 3/2015
DSB Bank N.V. in faillissement
Hoofd Juridische Zaken DSB Compensatie a.i.

Verantwoordelijk voor afdeling Juridische Zaken DSB compensatieregeling (10 fte). Nauw betrokken bij onderhandelingen Akkoord op Hoofdlijnen DSB compensatieregeling en opmaat naar WCAM.
Eindverantwoordelijk voor de klachtafhandeling (80.000 dossiers met zorgplichtklachten, 324 milj.) en klantcommunicatie (KCC en online); ontwikkelen en beheren communicatiekanalen DSB Compensatie, alsmede de outsourcing van het beheer; ontwikkelen brievensets alsmede de bouwstenen daartoe. Medeverantwoordelijk voor vormgeven geautomatiseerde afhandeling compensatieregeling, procesbeschrijvingen, stroomlijnen operationele processen. Opdracht bevatte veel deelprojecten, waarbij alle processen zijn ingericht op basis van lean principes.

10/2010 - 1/2012
DSB Bank N.V. in faillissement
Hoofd Juridische Zaken a.i.

In opdracht curatoren afdeling Juridische Zaken (16 fte) opgezet en aangestuurd. Primair verantwoordelijk voor alle (bancaire) juridische vraagstukken, waaronder bijzonder beheer en saneringen en afhandeling niet-zorgplicht klachten. Opdracht met verschillende projecten in parallelle sporen.
In deze rol medeverantwoordelijk voor de regeling hypothecaire restschulden, saneringsregeling, HWS regeling (aandelenlease) en ontwikkeling DSB compensatieregeling. Inrichten meldpunt zorgplichtklachten en stroomlijnen klantcommunicatie en afhandeling daaromtrent; ontwikkelen en beheren communicatiekanalen DSB Compensatie, alsmede de outsourcing van het beheer; ontwikkelen brievensets, standaard documenten alsmede de bouwstenen daartoe. Advisering over Wet bescherming persoonsgegevens, dataprivacy en overige privacyvraagstukken. Ontwikkelen gedragscodes.

12/2008 - 7/2010
Gemeente Oss
Manager verzekeringen a.i. /senior jurist

Meewerkend voorman. Herstructureren verzekeringsafdeling d.m.v. partiële sourcing; processen definiëren en opnieuw inrichten; verkorten behandelingstermijnen claims; systemen opzetten voor contractmanagement en riskmanagement; Onderhandelen met externe partijen; adviseren inzake contractuele vraagstukken en (Europese) aanbestedingen; opleiden medewerkers.

12/2007-11/2008
FNV Mooi
Algemeen manager a.i.

Voeren dagelijkse leiding en reorganiseren vakbond; flexibiliseren organisatie; verbeteren klanttevredenheid; professionaliseren front-office en leden contact (kcc); verhogen kwaliteit eerstelijns juridisch advies en productie; juridisch medewerkers trainen in timemanagement en afhandelen dossiers binnen gestelde kaders; advies diverse privcacy kwesties, opstellen gedragscode; verantwoording afleggen aan bestuur van de bond.

9/2007 - 12/2007
Interxion International HQ
Senior legal counsel a.i.

Begeleiden en adviseren 11 Europese subsidiaries inzake internationale commerciële contracten voor de core business (hosting en beheer); ontwikkelen (internationale) standaarden salescontracten; opstellen richtlijnen en code of conduct voor salesmanagers. Inrichten contractmanagement.

11/2006 - 7/2007
SVB
Senior jurist a.i.

Adviseren management en inkoop met betrekking tot contractuele vraagstukken en aanbestedingen; adviseren werkgroep PGB inzake diverse privacy kwesties; begeleiden inkoopafdeling bij (Europese) aanbestedingen, waaronder opstellen PvE, Nota’s van Inlichtingen; bewaken selectie en gunning; vertegenwoordigen SVB bij besprekingen in de inlichtingenfase.

8/2006 - 10/2006
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB)
Senior bedrijfsjurist a.i.

Adviseren onderneming breed, in het bijzonder afdeling inkoop met betrekking tot alle bedrijfsjuridische aangelegenheden, o.a. in relatie tot aansprakelijkheidskwesties, privacy, portretrecht, contracten en aanbestedingen; begeleiden inkoopafdeling bij (Europese) aanbestedingen, waaronder: Renovatie S25, Onderhoud deuren sneltrams.

1/2005 – 7/2006
UPC Nederland B.V.
Senior Legal Counsel a.i.

Inventariseren, analyseren en structuren van contractenhuishouding. Begeleiding van de ontwikkeling mobiele platform (UPC Mobile). Begeleiden onderhandelen internationale distributiecontracten voor de uitrol UPC Digitaal (Europa). Ontwikkelen systeem voor standaardmodellen inkoop- en salescontracten en structureren van de inkoop- en sales processen.

6/2004 - 1/2005
Gemeente Haarlemmermeer
Senior Jurist a.i.

Coördinator Kenniscentrum Privaatrecht. Opstellen van contracten, vertegenwoordigen in en begeleiden bij onderhandelingen, adviseren management inzake inkoopcontracten, beheersovereenkomsten, projectmanagement, parkmanagement, huur en verhuur, overige vastgoed gerelateerde overeenkomsten; opstellen en beheren van modelovereenkomsten en voorwaarden; adviseren omtrent aansprakelijkheidskwesties en (Europese) aanbestedingen.

2004 - heden
Zelfstandig ondernemer jurist en manager – eigen vennootschap
Als interim werkzaam voor: Kifid, DSB Bank in faillissement, Gemeente Oss, FNV, Interxion International HQ, SVB, GVB, UPC Nederland, Gemeente Haarlemmermeer.
Omschrijving verrichte opdrachten in bijgevoegd overzicht.
Voorts adviseur voor verschillende MKB ondernemingen. Werkzaamheden o.m.: het adviseren en begeleiden van bestuur en management bij (internationale) contracten, contractmanagement, vormgeven compliance (anti-bribery, code of conduct), governance, integriteits.- en privacyvraagstukken.


1/2004 - 5/2004
Prorail
Senior bedrijfsjurist a.i.

Reorganiseren van het verwervingproces bij de werkeenheid Grondverwerving en Juridische Zaken. Contractmanagement en administratieve proces grondverwerving geoptimaliseerd om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen KB’s; begeleiden automatisering voor proces van grondverwerving; standaardiseren vastgoedcontracten.

1/2003 - 10/2003
Hoogheemraadschap van Delfland
Coördinator vastgoed a.i. / senior jurist

Opstellen (model)overeenkomsten o.a. voor verwerving en verkoop onroerende zaken, vestigen van beperkt zakelijke rechten en ingebruikgeving; onderhandelen met contractpartijen; beoordelen contracten; opstellen algemene voorwaarden; adviseren van directie en College en omtrent procedures, risico’s en beleid; opleiden en begeleiden medewerkers afdeling Vastgoed; opstellen werkprocessen; opzetten contractmanagement; adviseren met betrekking tot knelpunten in de organisatie.

7/2002 - 1/2003
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Senior jurist a.i.

Adviseren omtrent Europeesrechtelijke aspecten inzake bezwaren (internationale) effecteninstellingen tegen heffingen Wte. Formuleren en standaardiseren beslissing op bezwaar en afhandeling daarvan. Vervolg van eerdere opdracht (januari 2000 tot juni 2001)

1/2002 - 6/2002
De Nederlandsche Bank (DNB)
Projectmanager/ bedrijfsjurist a.i.

Aansturen van de projectgroep van 12 juristen, belast met uitoefening toezicht op financieringsmaatschappijen. Ontwikkelen van de projectorganisatie voor de uitvoering van de Vrijstellingsregeling van trustkantoren en (internationale) financieringsmaatschappijen in het kader van de nota “Integriteit financiële sector en terrorismebestrijding” (WwFT). Adviseren management en directie Toezicht inzake uitvoering regeling; in kaart brengen van geldstromen (800 mld) door middel van achterhalen natuurlijk personen met een controlerend belang in financieringsmaatschappijen.

2002 – 2004
Interim legal consultant - Flex group Nederland B.V.
Werkzaam voor: DNB, AFM, Hoogheemraadschap van Delfland en Prorail, met name op privaatrechtelijk gebied.7/2001 - 12/2001
Essent N.V. (Netwerk Noord)
Bedrijfsjurist a.i.

Gedetacheerd bij het netwerkbedrijf; adviseren omtrent aansprakelijkheidskwesties; opstalrechten; beperkte rechten; opstellen (model)overeenkomsten; voeren van onderhandelingen met externe partijen; begeleiden medewerkers bij claims; standaardiseren van processen.

1/2001 - 6/2001
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Senior jurist a.i.

Adviseren omtrent Europeesrechtelijke aspecten inzake bezwaren (internationale) effecteninstellingen tegen heffingen Wte. Formuleren en standaardiseren beslissingen op bezwaar en afhandeling daarvan.

4/2000 - 7/2000
AMEV N.V.
Bedrijfsjurist a.i.

Adviseren en verbeteren juridische en administratieve organisatie AMEV Leven met betrekking tot contracten en de communicatie rondom product Leven.

4/2000 - 8/2000
Centraal Beheer / Achmea
Bedrijfsjurist a.i.

Stroomlijnen proces klachtafhandeling verzekerden; versnellen behandelingstermijn; verbeteren juridische kwaliteit schadebehandelaars; adviseren met betrekking tot aansprakelijkheidskwesties en opstellen polisvoorwaarden.

1/2000 - 4/2000
Versatel N.V.
Bedrijfsjurist a.i.

Opstellen gedragscodes en reglementen personeel.

2000 - 2002
Interim legal consultant / Productgroep coördinator - Eiffel consultancy B.V.
Werkzaam in divisie Handel en Industrie. Opdrachten verricht voor Versatel, Centraal Beheer, AMEV, NS Insurance, Stork, STE (AFM) en Essent.
Als productgroep coördinator verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een aantal producten waaronder de Legal audit.


1997 - 2000
Jurist – Interpolis N.V.

Advisering en vertegenwoordigen in en buiten rechte op het gebied van onroerend goed, bouwrecht, bestuursrecht en contractenrecht; Coördinator en vertegenwoordiger compensatieclaims waterschades 1998 en 1999; adviseren medewerkers bij organiseren, plannen en beheersbaar maken van werkvoorraden.

Opleiding interimmanager

1998 - heden - Permanente educatie, tenminste 16 punten per jaar

1997 - Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen
1990 - Colloquium doctum, Rijksuniversiteit Groningen
1990 - MEAO, Commerciële Economie, Treant college Assen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ervaren in het opzetten, aansturen en structureren van (juridische) teams en organisaties; het inrichten en optimaliseren van processen en contractmanagement.

Veel affiniteit en ervaring met governance en compliance, automatisering.- en verandertrajecten. Sterk in het aanbrengen van structuur, lean maken van processen, implementeren van juridische kaders en het borgen van besluitvorming.

Ervaren op terrein van financieel recht, (internationale) commerciële contracten, ict-recht, privacy en integriteitsvraagstukken.

Denk in oplossingen, resultaatgericht, conceptueel sterk, analytische geest, goede organisatorische kwaliteiten, consistent, pragmatisch, flexibel, proactief, betrokken, hands-on, politiek bewust, uitstekende communicatieve vaardigheden, natuurlijk overwicht, bruggenbouwer, stuurt op persoonlijke kwaliteiten, hecht veel waarde aan transparantie en goede teamverhoudingen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands: uitstekend
Engels: uitstekend, woord en geschrift
Duits: goed in woord en geschrift


 beschikbaar?