T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?(Sr.) HRM Adviseur / (Sr.) HR Business Partner

(Sr.) HRM Adviseur / (Sr.) HR Business Partner

Werkervaring interimmanager

Projecten

12.2015 t/m 02.2017 Belastingdienst / Ministerie van Financiën te Utrecht / Den Haag
Functie: Interim Sr. HRM Adviseur UP&P/O&F
Binnen Directie HRM is tijdelijke werkorganisatie ORIA (Ondersteuning Reorganisaties Investeringsagenda) o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning kwartiermakers / directeuren bij inrichting organisatieonderdelen en opmaak O&F-rapporten. Binnen ORIA is team UP&P/O&F verantwoordelijk voor bepaling Uitgangspositie en uitvoering van de plaatsingsprocessen en ondersteuning bij vervaardiging van O&F-rapporten.
• Adviseren en schrijven van O&F-rapporten (nadruk personele paragraaf) /
Organisatieontwikkeling.
• Ondersteunen managementteams bij alle voorkomende operationele
HRM-aangelegenheden
• Genereren, analyseren en aanleveren van managementinformatie (HR BI)
/ div. (voor)onderzoeken HRM-data i.v.m. ‘achterstallig onderhoud’.
• Verantwoordelijk voor rapportage-update voortgang ca.30
reorganisatietrajecten
• Toetsen vaststellingsovereenkomsten uitdiensttreders (VWNW-beleid)
• Projectverbanden: ORIA-Implementatie Ondersteuning,
Administratie op orde, Spelregels plaatsingsronden, Conversie
Groepsfuncties naar individuele FGR-functies, Inhangingsniveau,
uitschrijven plaatsingsproces
• (Ondersteuning bij opmaak Strategisch personeelsplan nVWA).

11.2014 t/m 11.2015 Alliander te Arnhem
Functie: Interim Sr. HR Business Partner (PIP-functie), MT-lid directie Netcare
Binnen Alliander is Netcare (1.600 Fte) verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van het elektra- en gasdistributienetwerk in West en Oost & Noord Nederland.
• Adviseren en begeleiden van MT Netcare, rayon managers en
afdelingshoofden op gebied van personeel- en organisatieontwikkeling en
HR-vraagstukken,
• Coordinatie van werkzaamheden van zestal HR Business Partners en met
hen medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, formulering en
uitvoering van het HRM-beleid van bedrijfsonderdeel Netcare, zodat zij
hun businessdoelstellingen kunnen realiseren,
• Klankbord voor directeur Netcare op HRM-, proces en financieel gebied.
Accent ligt op strategisch / tactisch niveau, bijv. vervaardigen van strategisch personeelsplan, jaarplan rekening houdend met arbeidsvoorwaardelijke kaders en beleidsuitgangspunten om tot een adequate toekomstige bezetting toe komen,
• Aanspreekpunt voor medezeggenschap (COR). 12 deeladvies- en
instemmingsaanvragen begeleid,
• Optimaliseren van (HR)processen,
• Operationele HR-werkzaamheden, zoals toepassing van
Arbeidsvoorwaarden en functioneringsgesprekscyclus alsmede informeren / coachen van leidinggevenden over ontwikkelingen, regelingen en instrumenten op het gebied van HRM en organisatie inrichting .

01.2013 t/m 09.2014 Rijkswaterstaat (Min. I&M) te Utrecht
Functie: Sr. Programmasecretaris OP2015 a.i.
Onder regie van het Programma OP2015 heeft een grootschalige reorganisatie plaatsgevonden. Alle HR-technische en bedrijfsvoeringstechnische aspecten zijn door Programma 2015 ontwikkeld en geimplementeerd binnen de vooraf overeengekomen kaders.
• Medeverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het programmateam in personele, organisatorische en financiële (budgetbeheer en rapportage) zin,
• Medeverantwoordelijk voor behalen resultaten en deadlines.
• Ondersteunen van Programma Manager alsmede projectleiders vanuit secretaris- / Sr. HRM Adviseursrol,
• Liaisonfunctie naar een 14-tal directeuren (BV) om HR-implementatie OP2015 te borgen. Per directie HRM-kengetallen in kaart gebracht,
• Vervaardigen van alle (voortgangs-)rapportages en (risico-)analyses,
• Afhandeling van operationele rechtspositionele HRM-trajecten

01.2011 t/m 03.2013 Essent / RWE te ’s-Hertogenbosch / Essen (D)
Functie: Interim HR Business Partner
• Partner in Business voor lijnmanagement (Business Unit IT, ca. 400 Fte)
• Gevraagd en ongevraagd Sparring Partner voor Directie IT, afdelingshoofden en teamleiders op gebied van alle personeels-, ontwikkelings- en organisatievraagstukken. Lid van 4 MT’s.
• Voor directie alsmede afdelingen de HRM-afdelingsplannen mee geschreven en hier invulling aan gegeven,
• O.b.v. eigen vervaardigde matrix HRM-kengetallen t.b.v. sturingsinformatie voor directie en afdelingen aangeleverd en concrete adviezen aan verbonden,
• Oplossen van alle HRM vraagstukken op gebied van in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim, ontslag, organisatie- en medewerkersontwikkeling, MD, arbeidsvoorwaarden, recruitment, outplacement, leiderschapsontwikkeling van teamleiders en afd.hoofden, etc),
• Bijdragen aan de implementatie van het HRM-beleid, -instrumenten en -systemen alsmede aan het realiseren van een stimulerende werkomgeving, gericht op het permanent verbeteren van performance en aandacht voor groei op afdelings- alsmede individueel niveau,
• Organisatiewijzigingen (Essent en RWE IT) mee begeleid op operationeel, tactisch en strategisch gebied (nieuwe organisatiestructuur mee opgezet, functieprofielen vervaardigd en medewerkers geplaatst in nieuwe organisatie),
• Signaleren en doorvoeren procesverbeteringen binnen HR, o.a.
digitale functioneringsgespreksapplicatie vervaardigd (werkgroep), verbetering cafetariamodel, WIA- en juridische zaken. Initiator opzet HR Ken- en stuurgetallen (KPI’s) voor alle Business Units. Implementatie arbeidsvoorwaarden. Coachen van leidinggevenden in hun (HR-) Management en leiderschapsrol.


05.2009 t/m 12.2010 nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (Ministerie van LNV, later Ministerie van EL&I) te Den Haag
Functie: Interim Sr. HRM Adviseur
• Het adviseren van MT, lijnmanagers en medewerkers over P&O-beleid,
• Organisatieontwikkeling, verandermanagement en werkprocessen,
• Coachen van HRM Adviseurs in de functie van “Meewerkend voorman”,
• Uitvoeren van zowel tactische alsmede operationele P&O-zaken voor de
directies Bedrijfsvoering, Dier en Programmabureau Fusie (ca. 700 fte), o.a.
• Uitvoeren operationele HRM-werkzaamheden, waaronder Ziekteverzuim / WIA (SMT-aanspreekpunt), Recruitment, Arbo, formatie & bezetting, mobiliteit (1e en 2e spoor), OR-zaken, functioneringsgespreksyclus, opleidingen, ontslagzaken, etc.
• Tevens vanuit Programmabureau Fusie reorganisaties - waarbij 480 fte (op 2500 fte) wordt gereduceerd - begeleid. In werkgroep reorganisatie – formatiereductie zitting genomen en hier o.a. verantwoordelijk voor realisatie van managementkengetallen. Tevens 2 maanden als operationeel Hoofd P&O het Regionaal Crisis Centrum Q-koorts in Uden ondersteund (lid MT-team). Tevens advies- en secretarisrol in plaatsingsadviescommissie en subcommissies vervuld. Daarnaast bedenkingen- en bezwaarschriften afgehandeld.

08.2008 t/m 02.2009 Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch
Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving (ROH), 280 fte.
Functie: Interim Sr. HRM Adviseur en sparringpartner directie, MT-lid
• Provinciebrede HRM-strategie en -doelstellingen vertaald naar tactische en concrete operationele HRM-
• Sparringpartner directie(leden) ROH op HRM-gebied.
• Zelfstandig uitvoeren van alle HRM-aangelegenheden, waaronder Werving & Selectie, Formatie & Bezetting, Ziekteverzuim, OC- en OR-zaken, rechtspositionele / ontslagzaken, arbeidsvoorwaarden, P&O Administratie, Arbo, Opleidingen, etc.
• Begeleiden organisatieveranderingen (a.g.v. nieuwe wetgeving nWro) en afhandelen van beëindigingsregelingen, herplaatsen medewerkers, oplossen arbeidsconflicten, begeleiden ontslagzaken.
• Coachen van leidinggevenden in een veranderende organisatie,
• Lid werkgroep Arbeidsmarktcommunicatie.

12.2006 t/m 07.2008 Ministerie van Defensie / Defensie Materieel Organisatie / KPU-bedrijf te
Soesterberg (Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting), 220 fte
Functie Interim Sr. P&O Adviseur, MT-lid
- Begeleiding reorganisatie (67 fte vervallen), tevens focus op
marktconform werken.
- Her- en uitplaatsen boventallige medewerkers (1e en 2e spoor).
- HR in de lijn: ondersteuning van het lijnmanagement in deze, voor hen,
nieuwe werkwijze.
Daarnaast vooral diverse operationele personele en organisatorische aangelegenheden t.b.v. dit logistieke productiebedrijf, o.a. deelname MT, SMT en ziekteverzuim / casemanager (verzuimzaken), formatie- / bezettingsbeheer (aanlevering en analyse van P&O-kengetallen), advisering en uitvoering van arbeidsvoorwaardenbeleid, opleidingen, werving & selectie, outplacement, mediation, arbeidsrechtelijke / ontslagzaken en deelname projecten (functiewaardering, opzet erkend leerbedrijf).

05.2006 t/m 11.2006 Bruynzeel Keukens BV te Bergen op Zoom
Functie Interim Sr. HRM Adviseur, MT-lid
Allround P&O-werkzaamheden verricht, waaronder begeleiding reorganisatie (Sociaal Plan geschreven), in- uit- en doorstroombeleid geactualiseerd. Arbo- aangelegenheden (contract, PAGO, etc.). Voorzitter project “Nieuw functiehuis” inclusief beoordelingscyclus. Daarnaast deelname aan uiteenlopende projecten taakroulatie, prestatiebeloning, reïntegratiebeleid, “fabriek 2012”.
Oplossen van (gerechtelijke) arbeidsvraagstukken (individueel alsmede collectief). Aansturing / Coaching van administratief medewerkster P&O en stagiaire.

09.2005 t/m 04.2006 Interpolis Verzekeringen NV te Tilburg
Functie Interim HRM Adviseur
Het adviseren van een twaalftal managers in de lijn op HRM-gebied met daarnaast de specialisatie arbeidsvoorwaarden. Verantwoordelijk voor W&S-trajecten, opzet screeningsbeleid, Mobiliteit marktorganisatie (zgn. vlootschouw) w.o. in-, uit- en doorstroom in kaart gebracht en beleidsadviezen geschreven. Het functiehuis gemoderniseerd door het herschrijven van resultaatgerichte kernfunctieprofielen (Hay). Verantwoordelijk voor de initiatie van dit project voor de gehele marktorganisatie (750 fte). Fusie Achmea mee voorbereid.

05.2003 t/m 07.2005 CWI districtskantoor Zuidwest-Nederland te Roosendaal
Functie: Interim HRM Adviseur
Werving & Selectie verzorgd, (in- uit- en doorstroom helder beschreven a.h.v. kengetallen, Nieuwe functies in functiehuis (Orba) geïmplementeerd. Beoordelingssytematiek mede herzien. Verzuimbeleid (SMT), arbeidsvoorwaarden, Formatie- / bezetting, loopbaanbegeleiding (in- uit- en doorstroom), Begeleiding reorganisatie, arbeidsgerechtelijke - / ontslagzaken. I.h.a. het adviseren van districtsstaf, Juridische Zaken en CWI-vestigingsmanagers Zuidwest-Nederland in de lijn. Eveneens in samenwerkingsverbanden bij UWV en Gemeente Rotterdam (Jongerenloket Westblaak) ca. een jaar als allround HRM Adviseur werkzaam geweest. Harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van CWI naar Gemeente (CAR UWO). Ondersteunen van medewerkers m.b.t. personele en organisatorische aangelegenheden.

01.2003 t/m 06.2003 Vereniging Natuurmonumenten te ‘s-Graveland
Functie: Interim HRM Adviseur
Voor regio’s Brabant en Limburg alle P&O-aangelegenheden afgehandeld waaronder opzet reorganisatie, Werving & Selectie, OR-zaken, personeels- en opleidingsbudgetten, verzuimbegeleiding, arbeidsvoorwaardenregelingen aangepast en sociaal jaarverslag geschreven

04.2002 t/m 12.2002 CWI districtskantoor Zuidwest-Nederland te Roosendaal
Functie: Interim HRM Adviseur
Uit de fusie Arbeidsvoorziening - GSD - UWV naar CWI de arbeidsvoorwaarden uitgewerkt en mede zorggedragen voor de implementatie en verdere ontwikkeling van één functiehuis (t.b.v. uniformiteit in weging van functies uit een drietal organisaties).
Werving & Selectie (in- uit- en doorstroom), verzuimbeleid (SMT), arbeidsvoorwaarden, loopbaanontwikkeling, aanpassen functieprofielen (Orba-sytematiek) oplossen arbeidsconflicten, arbeidsomstandigheden, opleidingsplannen opstellen en uitvoeren. Deelname projecten. Adviseren van een vijftal Rotterdamse CWI’s, Juridische Zaken en districtsstaf op P-gebied.

10.2001 t/m 03.2002 Achmea Inkomensverzekeringen te Amsterdam
Functie: Mediator (0,7 fte) / P&O funcionaris (0,3 fte). Lid MT
Vervolg van onderstaand project. Afhandelen van bezwaarschriften (al of niet gerechtelijk) op ziekteverzuimpolissen.
Verzorgen van alle P&O-zaken voor vaste / tijdelijke arbeidskrachten.
Wet Verbetering Poortwachter mede geïmplementeerd.
Eveneens Gak Nederland ondersteund aangaande bezwaarschriften arbeidsgeschiktheid.

12.2000 t/m 09.2001 SNS Reaal / Gak Verzekeringen te Utrecht
Functie: Projectmanager Conventioneel (0,8 fte / P&O-adviseur 0,2 fte)
Verantwoordelijk voor aanname / begeleiding personeel project (40 personen). Lid MT / Direct aansturen van een twaalftal juristen. Oplossen van conventionele bezwaarschriften. Verzorgen van wekelijkse rapportage t.b.v. management (a.h.v. PI’s) inzake aanpak incassozaken / openstaande saldi. Lijnmanagers intensief gecoacht i.v.m. implementatie competentiemanagement. Opstellen om- / bijscholingstrajecten.
Eveneens WAO-zaken voor Gak Nederland opgelost.

06.2000 t/m 12.2000 NedTrain Services Zuid te Maastricht
Functie: Interim HRM Adviseur
Werving & selectie inhaalslag gemaakt (voornamelijk technisch geschoold
MBO- en HBO-personeel op WTB- en Elektrogebied, 60 medewerkers
aangenomen), P&O advisering van afdelingshoofden in productie-eenheid
Maastricht op tactisch en operationeel niveau. Advisering van personeel op
arbeidsvoorwaardelijk terrein. Deelname aan landelijke projectgroep met als
doel werving & selectie van jongere technici.

02.2000 t/m 05.2000 Essent Energy Trading te Valkenswaard
Functie: Projectmedewerker Administratie
Tradingproces (gas en elektra) ondersteund en Management Informatie
Systeem in overleg
met Origin opgezet. Bedrijfsprocedures (w.o. Facturering) herzien.
Ondersteuning gegeven aan Back Office (afdeling Facturering /
Personeelszaken).

11.1999 t/m 02.2000 IMS / Acer te Tilburg
Interim Logistiek Manager. Lid MT. Directe aansturing van 2 warehousemanagers en indirect 12 vaste en ca. 30 flexkrachten.
Processen herzien alsmede operationele taken (material management
alsmede physical distribution management) uitgevoerd.

Dienstverbanden

01.1998 t/m 10.1999 Artifex Interim B.V. te Tilburg
Functie: Vestigingsmanager
“zelfstandig ondernemer” van een technisch uitzend- en detacheringbureau
voor uitvoerend en kaderpersoneel. Matchen van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt waarin ik een voorbeeldfunctie vervulde.
Leiding gegeven aan 2 consulenten / lid MT. Realisatie uitbouw
werknemersbestand van 0 naar 50 fte’s in een jaar. Pilot ABU i.v.m. Flexwet.

02.1996 t/m 12.1997 Alki B.V. te Tilburg
Functie Vestigingsmanager hoofdkantoor
Leiding geven aan een drietal technische uitzend- / detacheringbureaus (9
personen), waarvan de nevenvestigingen Utrecht en R’dam door mij zijn
opgezet en uitgebouwd tot het bereiken van het break-even point (15 fte).

09.1995 t/m 01.1996 Montis Meubelen B.V. te Dongen
Functie: Plv. Hoofd Verkoop Binnendienst / Service Manager.
Systematisch opzetten van een netwerk om reclamaties te voorkomen en /
of adequaat af te handelen (Pré en after sales service traject
geïmplementeerd) en dagelijkse operationele binnendienst-
werkzaamheden.

04.1995 t/m 08.1995 Fuji Photo Film B.V. te Tilburg,
Functie: Inkoper / Planner (SAP)
Verzorgen van inkoop- en voorrraadplanning a.h.v. MRP I/II (m.b.v. SAP-
R3), Afsluiten inkoopcontracten i.v.m. afroeporders. Opzetten
contractmanagement, en afhandelen reclamaties m.b.t. inkoopfacturen

02.1995 t/m 03.1995 Favory Convenience Food B.V. te Tilburg
Functie: Medewerker Project TX Base / Bols-Wessanen, ERP-systeem
geanalyseerd en geïmplementeerd. Zestal administraties samengevoegd.

Opleiding interimmanager

Opleidingen

Post HBO Personeel en Arbeid Fontys Hogeschool Tilburg 2004 – 2005
(Verandermanagement & Loopbaanbegeleiding)
HEAO-CE (tevens BE, RHT, LOG en INF) Hogeschool ‘s-Hertogenbosch 1990 – 1995
MEAO-CE Triborgh College 1986 – 1990
MAVO Koning Willem II College 1982 – 1986


Cursussen / Seminars
Excel Mastering Data Analytics Coursera 2016
Arbeidsrecht Ministerie van Financiën 2016
Social Media Fontys Hogeschool Eindhoven 2014
Arbeidsrecht AKD Advocaten 2012
Strategisch HRM Fontys Hogeschool Tilburg 2011
Social Media Fontys Hogeschool Eindhoven 2011
Gesprekstechnieken Ministerie BZK 2010
Projectmanagement Ministerie van Defensie 2007
Logistiek Management Ministerie van Defensie 2007
Bezwaarschriften WAO / WW Utrechtse Juristengroep 2005
Personeels- en salarisadministratie Cap Gemini Ernst & Young 2003
Financiële Planning The Investment Architect / RBA 2002
Management & Personeel & Recht MKB Nederland Workshop 2002
Actualiteiten Arbeidsrecht Van Benthem & Keulen Advocaten 2001
Sociale Verzekeringsstelsel / Uitzendwezen ARTRA 1999
Actualiteiten Arbeidsrecht Fillet Advocaten 1998
Veiligheid (VVA) 1 en 2 PBNA 1998
Doeltreffend Leidinggeven / Int. Management Leersystemen Nederland 1995

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ervaren interim (Senior) HRM adviseur met zowel een gedegen HRM- alsmede bedrijfskundige achtergrond. Ruime ervaring op het gebied van verander- en plaatsingsprocessen en reorganisaties metname bij overheidsorganisaties . Kenmerkt zich door hands on mentaliteit waarbij ik doorlopend samenwerking zoek en partijen verbind. Resultaat- en mensgerichte adviseur die met organisatiesensitiviteit HRM- en veranderprocessen begeleidt (en daarbij naar ieder niveau duidelijk communiceert) en implementeert om de ambities en (HRM-) doelstellingen van de te ondersteunen organisatie te realiseren. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een ondernemende, proactieve, resultaatgerichte, enthousiasmerende en klantgerichte aanpak.

Talenkennis interimmanager

Engels
Duits

 beschikbaar?