T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragen(Financieel) Directeur / Financieel Manager / Controller

(Financieel) Directeur / Financieel Manager / Controller

Werkervaring interimmanager

2010 – 2011 Alphabet Business College
Initiëren, opzetten en uitbouwen van Alphabet Business College; een opleidingsinstituut dat vernieuwende opleidingen biedt aan managers, ondernemers en accountants
Functie: Directeur

1998 – heden Eigen bedrijf
Werkzaam als zelfstandige op het gebied van interim- en projectmanagement, organisatie- en management advisering en businessplanning.

Stichting Dennenheuvel (6-2011 tot 12-2011)
Opdracht: Financiële reorganisatie en organisatorische heroriëntatie van de Stichting Dennenheuvel; gemiddeld 1 à 2 dagen per week
• (Reorganisatie) financieel beleid en heroriëntatie van de organisatorische structuur
• Planing & Control
• Aansluiting bij DBC en ZZP/relatie met zorgverzekeraars
• Begroting
• Compliance

Stichting Cogis (5-2008 tot 5-2009)
Opdracht: Financiële en organisatorische ontvlechting van de Stichting Cogis t.o.v. haar moederorganisaties; gemiddeld 3 dagen per week
• Planing & Control en administratie
• Selectie en implementatie nieuw financieel systeem
• Ontwikkelen projectbegrotingen
• Projectcontrol en compliance.
• Onderzoek naar financiële afwikkeling in het kader van de ontvlechting
• Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe organisatorische structuur

Stichting ProSa (11-2007 tot 11-2008)
Opdracht: Projectinitiatie en -control project Baarsjes Ontmoet, in het kader van Ruimte voor Contact; gemiddeld 1 dag per maand
• Schrijven projectplan
• Opstellen begroting
• Opzetten projectteam
• Monitoren van de uitvoering
• Projectcontrol en compliance.

PNO Consultants (07-2007 tot 11-2007)
Opdracht: Subsidiecontroller ESF-subsidies
De opdracht hield in:
• Analyseren wat de veranderingen zijn in de nieuwe ESF regelgeving en dit zodanig structureren in handzame factsheets, dat de regeling, zowel voor de consultants als de klanten, duidelijk werd.
• Opzetten van aanvraagstrategieën op basis van de toewijzingscriteria
• Nagaan welke klanten in aanmerking kwamen voor ESF op basis van de nieuwe regeling
• Per klant een project opzetten voor de tijdige indiening van de aanvraag.
• Projectmanagement voor de aanvragen

MKB Haarlem (06-2007 tot 06-2008)
Opdracht: Projectinitiatie en -control project MKB Leerbanen; gemiddeld 1,5 dagen per maand
• Schrijven projectplan
• Opstellen begroting
• Opzetten projectteam
• Monitoren van de uitvoering
• Control en compliance aan de door de gemeente gestelde voorwaarden

LCVT (Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke chronische Traumatisering)
(06-2007 tot 12-2007 + 2008 + 2009 + 2010)
Opdracht: Administratie en Control; 2007: 1 dag per maand, 2008: 2 dagen per maand,
Financieel Management 2009: 1 dag per week, 2010: 1 dag per week
• Opzetten en ontwikkelen administratie
• Wegwerken achterstanden
• Maandelijkse rapportages
• Opstellen jaarrekening
• Opstellen accountantsdossier
• Opstellen jaarplan
• Opstellen begroting nieuwe jaar
• Financieel en subsidie advies
• Organisatie advies

MKB Amsterdam/Gemeente Amsterdam (04-2005 tot 12-2005 + 04-2006 tot 12-2006)+ administratieve en accountantsafhandeling (tot 1-4-2007)
Het ontwikkelen, coördineren, voeren van financial en management control en evalueren van het project “Werkmarkt Amsterdam 2005”.
Idem Werkmarkt Amsterdam 2006.

MKB Amsterdam.(11-2004 tot 04-2006)
Opdracht: onderzoeken van de mogelijkheden en knelpunten van telewerken binnen het MKB en het ontwikkelen van een adequate telemanagement methodiek. Dit project werd gefinancierd door ESF.

Euro Business Incubator. (07-2003 tot 12-2003)
Coördineren van de projecten die bij Euro Business Incubator worden uitgevoerd en schrijven van een organisatieconcept voor de holding.

Hoofd Planning & Control a.i bij TU Eindhoven. (01-2002 tot 07-2002
Optimaliseren van de afdeling Planning & Control, zowel qua werkprocessen als qua teamgeest. De bestaande “eilandjes” laten opgaan in een gestroomlijnd geheel.
Concrete activiteiten:
• Gat in de begroting lopende jaar dichten
• Begrotingsproces herijken
• Opstellen begroting daaropvolgende jaar, met aansluiting aan het Planning & Control traject
• Werkprocessen binnen de afdeling herijken

Arbeidsvoorziening/CWI (01-2001 tot 01-2003)
Projectcontrol van het Project “Minderhedenconvenant” met als doelstelling dat gedurende de projectperiode 50.000 allochtonen extra aan het werk worden geholpen. Tevens coachen van het projectmanagement.
Resultaat: 73.000 mensen extra aan het werk geholpen.

Arbeidsvoorziening/CWI (06-2002 tot 01-2003)
Ontwikkelen van een structuur binnen de bestaande organisatiestructuur waarmee de projecten kunnen worden beheerd en beheerst, waarmee de projecten en hun resultaten onderling vergelijkbaar worden. Ontwikkelen van de planning & control en de stuurinstrumenten.

Webster University (09-2000)
Dit bedrijf heeft al een vestiging in Nederland en wilde uitbreiden. Er diende te worden nagegaan welke plaats het meest geschikt was voor uitbreiding, wat de economische mogelijkheden zijn en welke culturele en politieke omstandigheden een rol spelen.

PLI/Chemisch-farmaceutisch spin-off bedrijf (09-2000 tot heden)
Ondersteuning bij de feasibility study t.b.v. het bedrijf, managementcoaching, coachen bij het schrijven van het businessplan en financiële en organisatorische advisering; ontwikkelen en schrijven strategische plan.

Consumentenbond (05-2000 tot 07-2000)
Het verbeteren van de respons naar klanten, met name met behulp van technische hulpmiddelen, nagaan wat daar de risico’s van zijn en hoe deze risico’s op te heffen.

Casema (03-2000)
De projectbegroting vertoonde geen overeenkomst meer met de werkelijkheid. Veel verborgen kosten en kostenverschuivingen. Opdracht was het opstellen van een reële projectbegroting waarin alle kosten (inclusief de verborgen kosten en kostenverschuivingen) zichtbaar werden gemaakt.

Two2Tango (bedrijf in interactieve communicatie). (10-1999 tot 02-2000)
Herstructureren van de bedrijfsprocessen gerelateerd aan, en invoeren van, een project-matrix organisatie.

4U-Groep (ICT-bedrijf) (01-1999 tot 01-2000)
Nagaan of de visie en strategie van het IT-bedrijf nog voldeden aan de (veranderde) markteisen. Vervolgens adviseren m.b.t. het heropzetten van visie en strategie, heropzetten van de organisatorische structuur en het herontwerpen van de bedrijfsprocessen. Vervolgens de nieuwe organisatorische structuur, evenals de nieuwe bedrijfsprocessen invoeren.
Aanvullende opdracht om deze divisie af te stoten, en de Management Buy Out via een activa-passiva transactie vormgegeven.

Onderzoek naar de prijsbepaling van R&D-opdrachten bij een Nederlandse universiteit (11-1998 tot 01-1999)
Nagaan in hoeverre de prijsbepaling van R&D-opdrachten voldoen aan bedrijfseconomische vereisten (niet alleen boekhoudkundige vereisten) en het incorporeren van de opportunity-cost in het model. Hierbij diende tevens gekeken te worden naar de verhouding organisatorisch voordeel en beslissingsbevoegdheid.

Interim-management t.b.v. de financieel-administratieve afdeling van het Instituut voor Telecommunicatie en Computerdienstverlening. (06-1998 tot 01-1999)
Waarnemen van het financieel management, totdat een nieuwe financieel manager is benoemd en deze vervolgens inwerken. Functionele implementatie van SAP in een gebruikersomgeving.

1992 – 1998 Rijks Universiteit Leiden Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Gorlaeus Laboratoria.
functie: Hoofd Financieel Economische Zaken
Resultaten: opzetten van een projectenadministratie/informatiesysteem (gemiddeld ca. 300 onderzoeksprojecten); herstructureren van de afdeling (van 9 mensen terug naar 6); afdeling efficiënter en klantvriendelijker maken; ontwikkelen van ca. 10 applicaties waarmee de producten van de afdeling werden verbeterd, of het proces werd vereenvoudigd.
In deze periode tevens voorzitter van het Overleg Financiële Administraties RUL (september 1992 tot juni 1995).

1985 – 1992 Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
* 1988 – 1992 Hoofd Bureau Financieel Beheer afdeling Diensten Automatisering.
O.a. meegewerkt aan diverse automatiseringsprojecten. Diverse systemen ontworpen en laten ontwikkelen (een budgetbewakingssysteem voor automatiseringsprojecten en een voortgangs-controlesysteem annex vaste activa systeem t.b.v. - de aanschaf van - automatiseringsmiddelen).
* 1986 – 1988 Financieel administratief controlemedewerker instellingen volkshuisvesting.
O.a. een standaard ontworpen waarmee financiële controles en beleidscontroles van woning-bouwcorporaties konden worden uitgevoerd.
* 1985 – 1986 Behandelingsambtenaar inkomenscontrole huursubsidieaanvragen.
O.a. uitgezocht welke verschillende situaties zich konden voordoen en de juridische consequenties hiervan uitgezocht. Dit verwerkt in standaarden (die in 90% van alle gevallen konden worden toegepast), zodat forse efficiencywinst kon worden behaald.

Ontwikkelen en Schrijven van business- en strategisch plannen (o.a.):
• (8-2009 tot 12 2009) businessplan voor een (lokale) organisatie in mobiliteit
• (8-2008 tot 11-2008) businessplan voor een reïntegratiebedrijf
• (5-2008 tot 8-2008) businessplan voor een hotel
• (1-2008 tot 3-2008) businessplan voor een koeriersbedrijf
• (1-2008 tot 3-2008) businessplan voor een restaurant
• (4-2007 tot 6-2007) aanbestedingen inburgering en reïntegratie
• (11-2005 tot 1-2006) projectplan t.b.v. een nieuw bouwconcept
• (06-2005 tot 09-2005) groeiplan t.b.v. een farmaceutisch bedrijf
• (08-2004 tot 01-2005) strategisch plan t.b.v. een farmaceutisch bedrijf
• (04-2004) businessplan t.b.v. een lunchroom
• (12-2003 tot 01-2004) businessplan t.b.v. een zwemschool
• (09-2003) businessplan t.b.v. een kinderopvangcentrum
• (08-2003) schrijven van een concept om de handel tussen Nederland en een EU geassocieerd land te bevorderen.
• (04-2000 tot 05-2000) Ontwikkelen van een bedrijfsconcept voor een “dotcom”-bedrijf. Om dit te kunnen doen bleek het noodzakelijk eerst het businessplan te (her)schrijven.

Nevenactiviteiten
• 2010 – heden Bestuurlid Stichting RAAK
• 2006 – 2010 Penningmeester van de Stichting ProSa.
• 2004 – 2005 Ontwikkelen van de graduate course “Business planning” t.b.v. de MBA opleiding van Webster University.
• 2000 – 2001 Parttime docent aan de Fontys Hogeschool (studierichting HEAO BE)
Vakken: Treasury Management en Management Accounting
• 2000 – 2001 Parttime docent aan de Open Universiteit (studierichtingen Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde); Vakken: Informatie Economie en Financieel Management.
• 2000 – 2003 President van de Webster Alumni Association.
• 1999 – 2001 Secretaris van de Leidse Sport Federatie.
• 1996 - 2001 Bestuursadviseur van de Belangenvereniging SPD.
• 1993 - 1998 Financieel adviseur van de Stichting Dr. Pieter de Koning Fonds.
• 1992 - 2002 Free-lance sport correspondent.
• 1982 - heden Ad hoc financiële controles/onderzoeken van instellingen t.b.v. geestelijk gehandicapten.

Opleiding interimmanager

• Master of Business Administration (Webster University, St. Louis, Missouri, USA, Leiden campus), Outstanding Graduate Student Award 2000.
• Kandidaats Rechten (Rijksuniversiteit Utrecht, avondstudie)
• SPD I (via LOI)
• SPD II (zelfstudie)
• Register SPD’er
• AMBI (I1, HE1, HE2) (via NOVI)
• VWO (Rijks Scholen¬gemeenschap Hamaland, Winterswijk)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Persoonlijke kenmerken
In 3 steekwoorden:

Persoonlijkheid Werkinhoudelijk

Eerlijk Analyseren
Betrouwbaar Structureren
Toegewijd Doceren


Talenkennis interimmanager

Engels: vloeiend
Duits: goed
Frans: redelijk

Overig

Publicaties
• Virtual Added Value (2000)
• Virtual Marketplaces (2000)
• Your Business Plan & Communication (2000)
• Knowledge Management: Containment or Development (2001)
• Trend Management (2001)
• Managing the ‘extended’ enterprise; new stakeholder perspective (2003)
• Telewerken in het MKB; een praktische handleiding (2006)
• Tele-Management; managen van telewerkers (2006)

Ontwikkelde producten/tools
• TIBA ® Integrale Bedrijfs Analyse
• Cursus: “Schrijf je Business Plan”
• Workshop: “High Tech Business Development” t.b.v. Marie Curie Programma (EU)
• Hulpmiddel voor de berekening van een marktconform uurtarief Beschikbaarheid opvragen