T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Directeur

Directeur

Werkervaring interimmanager

Stedelijk projectleider Centra voor Jeugd&Gezin voor de Stad Utrecht.
Opdracht: een vastgelopen ontwikkeling lostrekken door nadrukkelijk – in opdracht van de Gemeente Utrecht – samen met alle partners een model te ontwerpen op grond waarvan het Centrum verder uitgebouwd gaat worden. Partners waren de 0-4 Jeugdgezondheidszorg; de 4-19 Jeugdgezondheidszorg; vier wijkwelzijnsorganisaties en afgevaardigden van het onderwijs, de huisartsen, de verloskunde en de kraamzorg.
Interim-management Directie GGD Gelre-IJssel.
Opdracht: een vastgelopen Managementteam op orde brengen en kleinschaligheid organiseren in een grootschalige GGD.
Strategievorming GGD.
Organiseren en uitvoeren van strategische oriëntatiedagen met het Managementteam van een GGD, met alle Jeugdgezondheidszorgmedewerkers en met alle Logopedisten.
Interim-management GHOR
Vervanging van een zoek Hoofd en aanbrengen van verbeteringen in het werkproces.
Projectleider ontwerp modelplan (psychosociale) nazorg na rampen bij Stichting Impact.
Opdracht: In opdracht van de stichting Impact leiding geven aan een project dat tot doel had en opleveren van een modelplan voor de integrale nazorg na rampen. Samenwerkingpartners waren Ministeries van WVS en BZK; GGD Nederland; GGZ Nederland; GHOR-Nederland; de MO-groep; Verbond van Verzekeraars; het Juridisch Loket; de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Raad van Kerken.

Directeur GGD Regio Twente tot eind augustus 2006,
tevens Regionaal Geneeskundig Functionaris vanaf 2000 (RGF tot nov.2003)
In deze periode gaf ik leiding aan de GGD Regio Twente, die zich profileerde als netwerkcoördinator voor het geven van duurzame antwoorden op samenlevingsvraagstukken die zich afspelen op het snijvlak van gezondheidszorg, maatschappelijk welzijn en openbare orde.
Een bijzondere werkervaring was het optreden als ketenregisseur van de psychosociale nazorg na de Vuurwerkramp Enschede. Op de derde dag van deze ramp, kwam ik in dienst als Directeur GGD. Nog geen 14 dagen later volgde de benoeming als Regionaal Geneeskundig Functionaris, waarmee ik ambtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor de organisatie van de Nazorg in Enschede.
Daarnaast droeg ik projectverantwoordelijkheid voor het grootste longitudinale gezondheidsonderzoek naar de impact van een ramp op de gezondheid van mensen dat ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Daarin is sprake van samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke instituten van naam en faam (RIVM, NIVEL, IVP) en van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie met het Ministerie van VWS.
Tevens was ik bestuurslid van GGD Nederland, belast met de portefeuille kwaliteit, epidemiologie en opleiding.

Zelfstandig gevestigd organisatieadviseur (vanaf 1996; V.O.F. vanaf 1998)
Opdrachten:
• Projectleiding samenwerking zorgorganisatie en woningstichting (vanaf 1998)
Waarin centraal het realiseren van nieuwe concepten voor wonen & zorg.
• Voorzitter Bestuur Werkstichting ‘Bureau Jeugdzorg’ ( vanaf 1997)
In opdracht van deze werkstichting leiding geven aan bestuur en projectmanagement ter realisatie van één toegang tot de jeugdzorg in Overijssel, waarbij betrokken ongeveer 15 organisaties op het gebied van de jeugdzorg, gemeenten in en Provinciaal Bestuur van de Provincie Overijssel.
• Samen met vennoot realisatie zorgloketten in Avereest, Gramsbergen, Hardenberg en Ommen (1998-1999)
• Advisering Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving ( 1998, 1999)
In samenwerking met het Bestuur van het Zorgnetwerk vervaardigen van een Plan van Aanpak ter realisatie van de doeleinden van het Zorgnetwerk, waarbij betrokken 15 zorgorganisaties in de sfeer van de volksgezondheid en de stichting Welzijn Ouderen.
• Clustermanager a.i. Zorgorganisatie Reggeland Almelo (1997-1999)
Geven van leiding aan een verpleeghuis (somatiek en psychogeriatrie) en twee verzorgingshuizen en projectleiding zorgvernieuwing Almelo. Verpleeghuis, verzorgingshuizen en thuiszorg vormen met elkaar een nieuwe lokaal georiënteerde zorgorganisatie, waarbij de traditionele verzorgingshuiszorg en thuiszorg in elkaar op gaan. Introductie van de woon- zorgmodellen van het NIZW en SEV. Studiereis kleinschalige woonvormen en dienstverlening in Zweden.
• Reorganisatie verzorgingshuis Hoog Schuilenburg te Almelo(1997) vanuit de functie van eindverantwoordelijk interim-manager.
• Projectleiding realisatie Zorgloket Almelo (1996-1998)
• Projectleider “Project Geïntegreerde Indicatiestelling subregio Almelo” (1996)
.


Statutair Directeur Zorg (Lid Raad van Bestuur) (1993 - 1996)
Thuiszorg Noord West Twente te Almelo
Een organisatie met 1100 medewerkenden, voortgekomen uit een fusie waar ik zelf leiding aan heb gegeven. In die periode ondernomen activiteiten: klant- en marktgericht organiseren; nieuwe produkt-markt combinaties; sturing geven aan projecten met het doel klantgerichter en bedrijfsmatiger te werken (productbenoeming, kostprijsberekening, informatisering & automatisering); oprichting bedrijfsbureau voor Kraamzorg en opnieuw inrichten van opleidingen.

Directeur Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (1991 - 1993)
SMD regio Almelo te Almelo
Een organisatie met 500 medewerkenden. Klant- en marktgericht organiseren van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Samenwerken met andere zorgaanbieders en gemeenten. Netwerkontwikkeling. Tot stand brengen van een thuiszorgorganisatie door middel van een fusie met het Kruiswerk in de regio.


Opleiding interimmanager

2003 – 2004 Masterclass voor GGD-directeuren, Erasmus Universiteit
2002 Opleiding Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
1999 Jaap van Rijswijk, cursus “zicht tot de weg naar inzicht”, cursus met het doel waarnemen en denken aan te scherpen.
1996 P.A.O. workshop “Externe relatienetwerken”
1989 - 1990 Hoger Management, Tweede Fase opleiding Hogeschool Rotterdam
1981 - 1987 Andragologie, start Rijksuniversiteit Utrecht, afgestudeerd aan de
Universiteit van Amsterdam
1977 - 1981 Sociale Academie, Cultureel Werk, Haagse Sociale Academie
1970 - 1974 H.E.A.O., Commercieel-Economische Richting, Hogere Economische
School “J. van Zwijndrecht” te Den Haag.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verbindend, people-manager, creatief, integer, klantgericht, resultaatgericht

Talenkennis interimmanager

Nederlands, redelijk Engels en matig Duits

 beschikbaar?