T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

Vanaf 1999: Zelfstandig interim manager / Organisatieadviseur / Mediator / Coach

• 2009 / 2010 DELTA Multy Utillity
Functie: Manager Projecten
Doel: Opzetten projectenafdeling binnen het Infra Bedrijf, introduceren Prince2 methodiek, verder professionaliseren van de projectaanpak, relatie met opdrachtgevers verbeteren.
Resultaten:Een lerende en zich ontwikkelende organisatie in staat om grote complexe projectopdrachten tot een goed eind te brengen. Heldere en complete rapportages naar opdrachtgevers. Waardering van opdrachtgevers verhoogd. In staat externe opdrachten naar zich toe te halen.

• 2008 / 2009 ADT Fire & Security
Functie: Contracting Manager
Doel: Onderhoud aan organisatieopzet, sfeer verbeteren, aandacht voor
personeel, kwaliteitsverbetering
Resultaten: Vergroting marges, personele problemen opgelost, cultuurverandering ingezet, efficiency
verbetert, mensen weer trots op hun werkgever

• 2008 Strukton Worksphere
Functie: Operation Manager / consultant
Doel: Verhogen efficiency uitvoerende afdelingen. Wegwerken achterstallige facturering en bonnen en professionalisering back office.
Resultaten: Plan van aanpak gemaakt en in gang zetten verbetertrajecten waarna organisatie zelf het vervolg in eigen hand kon nemen.

• 2006 / 2007 Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Functie: Hoofd Zuiveringenbeheer
Doel: Integraal verantwoordelijk voor alle op het zuiveringenbeheer betrekking hebbende taken.
Resultaten: Hogere efficiency, verantwoordelijkheden lager gelegd, rapportages verbeterd, externe contacten versterkt, diverse personele problemen opgelost en medewerkertevredenheid sterk verbeterd. Tevens directie en bestuur geadviseerd omtrent organisatie veranderingen.

• Vanaf 2004 meer de focus gelegd op aanvullende diensten naast interim management.
• Organisatieadviezen met name in het MKB
• Bemiddeling opdrachten voor andere interim managers
• Mediation, coachen en adviseren managers/ondernemers bij opzetten eigen bedrijf,
uitbreidingen en aanpassingen in de organisatie.

• 2002 / 2003 Hoogheemraadschap Delfland
Functie: Sectorhoofd Operationeel Waterbeheer
Doel: Vorming nieuwe sector, integreren van taken m.b.t waterkeringen, efficiency verhoging
Resultaten: Voorbereiden en implementeren reorganisatie tot Operationeel Waterbeheer
Procesbeschrijvingen, nieuwe procedures en projectmatig werken. Personele problemen opgelost. Samenwerking binnen een probleemteam verbeterd. Start gemaakt met nieuw onderhoudsconcept.

• 2002 NUON Assetmanagement
Functie: Regiomanager Elektriciteit
Doel: Nieuwe afdeling vorm geven. Leiding geven aan Asset specialisten.
Resutaten: Teamleden leren omgaan met hun nieuwe rol als opdrachtgever voor NUON Infra Services in de provincies Friesland en Noord Holland, implementatie nieuwe procedures. Overleg en samenwerking met IS gestructureerd, professionele aanpak gestimuleerd.


• 2002 Aannemer (kabellegger)
Functie: Bedrijfsleider (directie)
Doel: Onderzoek naar slechte resultaten van het bedrijf en verbeteringen voorstellen en doorvoeren in de in grote problemen geraakte aannemingsmaatschappij.
Resultaten: Naast de aansturing van de gehele organisatie: strategischs plan gemaakt en onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot voortbestaan. Massa ontslagen doorgevoerd, (grotendeels herplaatsing elders en vervroegde uittreding) herstructurering organisatie en processen voorbereid, advisering omtrent commercieel plan aan eigenaar, lang slepende problemen met opdrachtgevers opgelost, vertrouwen in de toekomst hersteld.

• 2001 / 2002 Eneco Energie
Functie: Manager Infrastructurele Projecten (directie)
Doel: Aansturen projectleiders gas, elektra en warmteprojecten. Integraal verantwoordelijk voor alle projecten. (± 250 milj.)
Resultaten: Slecht functionerende organisatie geherstructureerd. Nieuwe procedures geïmplementeerd, hogere efficiency bereikt, samenwerking tussen verschillende afdelingen verbeterd, verbetering bereikt in de relatie met diverse marktpartijen en coaching van projectleiders. Kosten omlaag gebracht door betere bewaking en professionalisering projectorganisatie. Projectleiders duidelijke taken doelen gegeven en hierdoor betere samenwerking met andere afdelingen en derden. Medewerkertevredenheid duidelijk beter geworden. Voorbereiden gemaakt voor overdracht naar nieuwe organisatie in het kader van reorganisatie.

• 2001 Energie Delfland
Functie: Manager Control en Bijzondere Projecten en Productmanager voor dienstverleningsovereenkomst met Waterleidingbedrijf Europoort.
Doel: Ondersteuningsteam opzetten. Aansturen projectleiders bijzondere projecten en rapportages verbeteren.
Resultaten: Betere kostenbewaking en projectmatig werken ingevoerd. Projectorganisatie verder geprofessionaliseerd.

• 2000 RWS directie noord Holland
Functie: Adviseur interne controle
Doel: Coördinatie en controle inventarisatie activa, implementatie geautomatiseerde bedrijfsmiddelen registratie.
Resultaten: Alle bedrijfsmiddelen geregistreerd in het werkende systeem. Voorbereidingen getroffen tot uitbreiding naar onderhoudsbeheersysteem en advies geschreven aan directie omtrent de positionering van het systeem en het benutten van de mogelijkheden voor de technische onderdelen als onderhoudsbeheersysteem

• 2000 GVB Amsterdam
Functie: Interim manager lijngebonden werken
Doel: Voorbereiding / advisering reorganisatie openbaar vervoer naar lijngebonden werken in het kader van een hogere efficiency en klantgericht werken. Leiding geven aan het bedrijfsonderdeel met ± 350 medewerkers
Resultaten: Pilot opgezet en plan van aanpak geschreven. Afstemming met afdeling roosterplanning over tijdpad en de voorbereidingen getroffen tot de implementatie van de pilot.

• 1999 GCN
Functie: Directeur Netwerkbedrijf
Doel: Coördineren en effectueren van vastgelopen reorganisatie van de divisie Netwerk. (werkvoorbereiding, onderhoud en uitvoering leidingwerken en logistiek).
Resultaten: Reorganisatie afgerond op noodzakelijke aspecten en voorbereidingen getroffen voor de overgang naar fusiepartner REMU. Managers van de divisie gecoacht op hun nieuwe functies en aansturing gedaan van projecten zoals het millenniumprobleem en een Cross-border lease.
De netwerkorganisatie bij REMU binnen geloodst.


Vast dienstverband
• Vanaf 1998: werkzaam bij Encore
Functie : Directeur Business Unit
Doel: Het formeren en leiden van een business unit.
Resultaten: Vanuit een nieuw opgezette facilitaire afdeling (± 70 medewerkers) nieuwe, commerciële diensten ontwikkeld op het gebied van afstandsuitlezing van meetgegevens.
Introductie klantgerichte aanpak.
Ondersteunende (technische) taken verrichten t.b.v. het primaire proces.

• Vanaf 1996: werkzaam bij EWR
Functie: Manager Technische Aanneming (Facilitair)
Doel: Onderhoud gebouwen, technische ondersteuning, kwaliteitsbewaking netten en meterpark.
Resultaten: Verbouwingen en nieuwbouw gecoördineerd. ± 650 personen verhuist.
Afdeling gereorganiseerd.
Als projectleider bedrijfseconomische herwaardering van de bedrijfsmiddelen ( ± 2 miljard) gecoördineerd.
Organisatie adviezen en voorbereidingen getroffen voor starten commerciële BV.

• Vanaf 1991: werkzaam bij EWR
Functie: Manager Bedrijfsvoering /Netbeheer
Doel: Beheer, optimali¬satie en uitbreiding van de hoofd- en dienstlei¬ding netten gas en water op strategisch niveau.
Resultaten: Onderhoudsconcept ontwikkeld en geïmplementeerd, grote besparingen gerealiseerd voor zowel de exploitatie als de investeringen.
Waarborgen veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van de gas- en waternetten.
Projectleiding grote gas- en waterleiding projecten

• Vanaf 1986 : Werkzaam bij GWB
Functie: Hoofd Werkvoorberei¬ding/Uit¬voe¬ring hoofdleidingen. Waarvan 2 jaar als waarnemend Technisch Directeur
Doel: Planning investerings en exploitatiewerken, budgetten opstellen en het bewaken van deze budgetten.
Resultaten: Initiatie en realisatie onderhouds- en investeringswerken.
Verantwoordelijk voor de logistiek (inkoop, magazijn en transport)
Vertegen¬woordiging van het bedrijf in lopende en geplande projecten.
Nauwe betrokkenheid bij opzet nieuwe organisatie na fusie.

• Vanaf 1984 : Werkzaam bij Vloeigas Leidingen B.V.
Resultaten: Offertes gemaakt voor uiteenlopende projecten.
Grote leidingprojecten als ass. Projectleider gedaan voor o.a. Gasunie.
Planning, onderaanneming, kwaliteit- en kostenbewaking en algehele coördinatie.

• Van 1979 tot 1984: Diverse functies via uitzendorganisaties
Bij onder andere:
Ballast Nedam (constructie grote projecten in Saudi Arabie)
Gemeente Alkmaar (Rioleringen)
Diverse ingenieursbureaus en adviesbureaus.
Onderbroken door 16 maanden dienstplicht als Officier Civiele Vakopleiding.
Ontwerpen en laten uitvoeren van:
Grote en kleine infrastructurele projecten (bruggen, vliegvelden, havens,rioleringen)


Opleiding interimmanager

Belangrijkste opleidingen (met diploma):
Civiele Techniek (wegenbouw) HTS Alkmaar HBO
HGT Distributie Gastec HBO
Voortgezet management ISW HBO
Bedrijfseconomie (HEAO) ISW HBO
NIMA-A NIMA HBO
NIMA-B NIMA HBO/univ.
Management Development RSM (Erasmus universiteit) univ. / MBA
Mediation Merlijn groep HBO/univ.
Coaching School voor coaching leergang voor professionals

Cursussen en trainingen:

Diverse managementcursussen zoals:
Selecteren
Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Algemeen hoger management
P & O in de lijn
Reorganisaties in gemeentes

Persoonlijke ontwikkeling:
Ik en de anderen (De Baak)

Diverse PC cursussen


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel:
Manager met jarenlange ervaring in uiteenlopende functies op hoger management niveau. Analytisch, klantgericht, praktisch ingesteld en besluitvaardig. Een stimulerende, mensgerichte en vertrouwenwekkende manager voor wie medewerkertevredenheid, samenwerking en (persoonlijke) groei van medewerkers, teams en management een belangrijk goed is. Is gediplomeerd mediator en professioneel coach.

Heeft ervaring met het werken voor gemeentelijke organisaties, waterschappen, zakelijke dienstverlening, aannemingsmaatschappijen en de energie- en waterbranche in zowel technische als facilitaire organisatieonderdelen. Grote ervaring met projectmanagement op eindverantwoordelijk niveau.

Staat geregistreerd als registermanager en als erkend coach

Inzetbaarheid:
Algemeen: directie, hoger management, projectmanagement, projectorganisatie
Proces: optimalisatie bedrijfsprocessen, reorganisaties, professionalisering bedrijfsvoering
Functioneel: organisatieadvies, herstructurering, strategie, facilitair, logistiek, productie Organisaties: hogere en lagere overheden, energiesector, industrie, dienstverlening, aanneming

Managementervaring:
Het opzetten van nieuwe afdelingen en businessunits
Reorganiseren / saneren van bedrijven en grote afdelingen
Verander en verbetertrajecten (van werkmethoden tot grote reorganisaties)
Fusietrajecten
Het managen van uiteenlopende afdelingen
Het coachen van managers, teams en medewerkers

Overige ervaringen:
Conflictbemiddeling
Personal coach en teamcoach
Organisatieadviezen
Schrijven van strategische / businessplannen
Haalbaarheidsonderzoeken
Het geven van diverse (management) trainingen/cursussen
Bedrijfsmiddelen inventarisatie
Grote projecten kabel- en leidinginfrastructuurTalenkennis interimmanager

nederlands en engels goed. Duits enigszins

 beschikbaar?