T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Controller / auditor

Controller / auditor

Werkervaring interimmanager

Hoogheemraadschap Delfland
Functie : Sr. adviseur / Coördinator projectteam Rechtmatigheid

Opdracht Rechtmatigheid
Het opzetten van de toetsingskaders ten behoeve van de Rechtmatigheid en getrouwheidscontrole binnen het Hoogheemraadschap. De opzet van de interne controle werkinstructie (audit cycle) voor de toetsing van de
Rechtmatigheid en getrouwheid. De uitvoering van de Interne Controle (rechtmatigheid en getrouwheid) bedoeld als ‘nul-meting’ binnen de organisatie. Het evalueren en adviseren aangaande de implementatie van
beheersmaatregelen binnen de organisatie. Het coördineren van het auditteam bij de uitvoering van de rechtmatigheidcontroles.

Doelmatigheid /doeltreffendheid
Het opzetten en uitvoeren van de doelmatigheid- en
doeltreffendheidonderzoek binnen de diverse beleidsgebieden van het Hoogheemraadschap Delfland. Het coördineren en begeleiden van het Auditteam. vanaf 2009 o.a. de begeleiding van de implementatie van de BBVW, Nieuwe waterschapswet en waterwet.


Ingenieurs Bureau Haven & Transport Gemeente Werken Rotterdam
Functie:Coördinator Project- en Capaciteitsplanning
Opdracht: Advisering en begeleiding van het gebruik van de projectbeer Methodiek binnen de applicaties van MS-Projects en Oracle-Projects.
Het initiëren en coördineren van diverse Pilot-projecten (IT toepassingen) binnen het ing-bureau Haven&Transport aangaande projectbeheer.
Het uitwerken van het strategisch- en operationeel plan ten behoeve van de Project- en capaciteitsbeheersing en ITC toepassingen.

Fortis ASR Verzekeringsgroep N.V.
Functie: Consultant SAS70 type II / Auditor SAS70-II

Opdracht SAS70 I en II
Het uitvoeren van SAS70-II audit t.b.v. het certificeren van het Fortis onderdeel Fortis Pension Funds Services. Het beschrijven van de controle matrix, het begeleiden van de implementatie en als projectlid SAS70 betrokken bij de proces redesign en herinrichting van de beheerorganisatie.
Het uitvoeren en rapporteren van de maandelijkse audit bevindingen en toelichten binnen de stuurgroep en beheerplatform. Sturen op de folow-up naar aanleiding van de audit bevindingen.

Gemeente Gilze-Rijen
functie : Consultant Rechtmatigheid, AO/IC

Opdracht
Het uitvoeren van de rechtmatigheidtoets i.o.v. de Gemeente Raad en i.o.m de Directie financiën gemeente Gilze-Rijen Het opstellen van een plan van aanpak aangaande de rechtmatigheidtoets. Audit en AO/IC Het adviseren aangaande de rechtmatigheidtoets binnen de IC cyclus.Het beschrijven van de diverse onderwerpen en de aanpak van de rechtmatigheidtoets in de toekomst.


Rijkswaterstaat dienst Noordzee
Functie: Sr. Adviseur Audit en Toezicht

Opdracht
Verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van integrale project audits,Operational audits, financial audits, EDP audits, milieu- en ARBO audits.Rechtmatigheid
Dienstbrede regie op alle vormen van audits,
Het monitoren op het doorvoeren van verbetervoorstellen op het gebied van de P&C rapportage alsook ten aanzien van de rechtmatigheid,doelmatigheid en doelgerichtheid van alle processen.Het adviseren van de directie en het management van de dienst,Actief betrokken als projectleider of projectdeelnemer bij RWS brede ontwikkelingen. Als projectlid “corporate vloot” betrokken bij de overnamen van 120 zeeschepen.

Gemeente Zeevang
Functie: a.i. Hoofd (directeur) Bedrijfsvoering

Opdracht
De dagelijkse leiding en coördinatie van de afdelingen (financiën, Manager Automatisering, Archief / post en facilitaire afdeling).
Opstellen van de Jaarrekening en voorjaarsnota.
Het uitvoeren van een Quick-scan t.b.v. het kwaliteitsproject.
Het opstellen van een plan van aanpak t.b.v. het kwaliteitsproject (waaronder de implementatie van: P&C cyclus; AO/IC, rechtmatigheid, doelmatigheid en doelgericht werken en het vormgeven aan het
budgethouderschap etc.)

Gemeente Kampen (afd. financieel beleid)
Functie : Consultant

Opdracht: Het uitvoeren van een quick-scan t.a.v. de werkzaamheden die,in het kader van de jaarrekening en eindcontrole, nog moeten worden uitgevoerd.
Het ondersteunen en adviseren van de afdeling. Het maken van de diverse analyses en overzichten / bijlagen ten behoeve van de jaarrekening.
Het treffen van voorbereidingen voor de countantscontrole

KPN – IT Operations (via FiNext)
Functie : Coördinator SOx test

Opdracht
Coördinatie en begeleiding van het 70 fte SOx audit team. Het Adviseren van de auditors ten aanzien van de audit techniek. Het plannen van de diverse audits en bewaking van; de voortgang, de resultaten, de kwaliteit en vervolgacties.

Gemeente Venlo (via Precedent Consulting)
Functie:Beleidsadviseur – controller

Opdracht
Beleidsadviseur – controller dienst stadsontwikkeling gem. Venlo Controller Adviseren - in het kader van de P&C rapportage, rechtmatigheid,doelmatigheid en doeltreffendheid - van het management van de directie
Milieu en de directie Stedelijke ontwikkeling.

GMAC en Quion
Functie: Consultant - Projectleider

Opdracht
GMAC en Quion te Rotterdam
Projectleider, Leiding aan en coördinatie van het projectteam.Beoordeling van de hypotheek portefeuille. Het verrijken van de databestanden `hypotheken´


Pensioenfonds voor Horeca en Catering
functie: Consultant

Opdracht
Analyse van primaire en ondersteunende processen, het beschrijven van specifieke werk instructies. Het adviseren van het MT ten aanzien van kennis borging. Quick-scan van de bestaande AO. Coachen van twee afdelingshoofden in hun nieuwe taak en afdeling. Implementatie van CAF –(INK) en KAD. Ontwikkelen en implementeren van management informatie formats (Balanced scorecard modellen)


Gemeente Leiden
Functie :Consultant

Opdracht
AO-IC project Analyse van de ondersteunende processen ten behoeve van risico beheersing en kwaliteitsborging. Quick-scan van de AO/IC maatregelen en daar waar nodig, het aanvullen en implementeren van de AO-IC maatregelen . Het adviseren ten aanzien van risicobeheersing en kwaliteitsverbetering. Het in Protos beschrijven van AO/IC maatregelen.Gemeente Hoofddorp / Haarlemmermeer
functie: Controller (interim)

Opdrachten
Audit / quick-scan) BTW compensatiefonds
Advisering met betrekking tot de invoering en verantwoording over de btw boekhouding als gevolg van de invoering van het BTW compensatiefonds.Gesprekvoorbereiding en begeleid met de
belastinginspecteur regio Haarlemmermeer.


ING Real Estate (via Finace)
functie: Consultant

Opdracht:Implementatie IFRS.
Als projectlid / Projectcoördinator was o.a mijn taak;
Het opstellen van het dual-repport(jaarrekening onder ING-GAAP en IFRS), op grootboekrekening niveau, Het zichtbaar maken van de IFRS effecten op de balans- en resultatenrekening. Het uitschrijven van de first adoption journaalposten. De financiële administratie begeleid met de de herberekeningen (op basis van de IFRS richtlijnen) van de activa en passiva waarden als ook de boeken conform IFRS richtlijnen.
Uitvoeren van het marktonderzoek ten behoeve van een informatiesysteem dat hypothecaire leningen, verzekeringen, hedge accounts en GAPS
conform IFRS kan verwerken en presenteren. De directie en projectleiding geadviseerd in de keuze voor de diverse systemen en pakketten.

SFZW Utrecht
functie:Consultant
Implementatie AO-IC subsidie administraties en verantwoording in het kader van ESF projecten.

UWV Amsterdam (via Finace)
Functie:Controller Werkgevers directoraat – buitendienst.

Opdracht
Belast met de budgetbewaking en advisering met betrekking tot de bedrijfsvoering . Problemen die opgelost moesten worden waren met name de continuïteit van de bedrijfsvoering voor een organisatie die met ingang van 2006 haar werkzaamheden geheel aan de belastingsdienst
overdraagt.

Automotive BV (onderdeel KPN)
Opdracht:SOX implementatie
functie: Consultant
taak: AO/IC conform SOX
In opdracht van KPN te Heerlen bij haar dochter bedrijf Automotive BV te Heerlen de AO beschreven conform de SOX wetgeving. Als projectleider had ik nauwe contacten met de projectgroep SOX van KPN. Het IC plan opgesteld en geïmplementeerd op basis van mijn risico analyse die ik conform SOX voorschriften had uitgevoerd.

Business development brunel finance
Opdracht: overheidsmarkt
Taken:Onderzoeken van de gevolgen van de invoering van het duale stelsel,programma begroting en programma management,
Bench marking. Het ontwikkelen van producten waarbij wij de overheidsmarkt kunnen ondersteunen in deze veranderingen. Het bezoeken en interviewen van diverse gemeentelijke ambtenaren,
Het opstellen van een bench marking rapport voor de geïnterviewde gemeenten.

Brandstaff B.V.
functie: Controller
projectomschrijving: Herstructureren financiële administratie.
Taken
Herstructurering data- en informatie logistiek,
Opzet administratie,Jaarafsluiting 2002,
Afbouwen administratie in Delft (project-, contract-, uren-, en financiële administratie).
Opbouwen administratie in Eindhoven (project-, contract-, uren-, en financiële administratie).

Brunel International
functie: Projectleider
Projectomschrijving: Implementatie ERP /Oracle- pakket,
Taken: Het testen van het ERP pakket en adviseren aangaande de inrichting ERP Implementatie en gebruik van het pakket.Het geven van trainingen aan de key- users en begeleiden op operationeel vlak tijdens de ingebruikname.


Fokker Aerostructures
projectomschrijving: Interim Head Program controller ten behoeve van het A380 programma
Taken
•Opzet baseline (voorcalculatie) voor het A380 programma,
•Analyse financiële status van het A380 programma,
•Consolideren financiële rapportages naar programmaniveau,
•Vaststellen en volgen kritische succesfactoren van het
programma,
•Het uitvoeren van risico analyse t.b.v. riskmanagement,
•Bijdrage aan verbetering business case,
•Opstellen van subsidie aanvragen en beheren apportagelijn
richting NIVR


ING carlease
projectomschrijving: interim manager financiële zaken
Taken:
•Opzetten stelsel van interne controles inclusief
implementatie,
•Maand- en jaarafsluiting en rapportages,
•Administratief afhandelen van een afgestoten
bedrijfsonderdeel,
•Verantwoordelijk voor HRM-aspecten in een omgeving die
reorganiseert,
• Deelname div. projectgroepen ( o.a. TQM/IKZ).

Rijks Gebouwen Dienst (RGD-VROM)
Functie: Consultant
projectomschrijving
Na de omvorming van de RGD tot zelfstandig agentschap, het
opstellen en uitwerken van een plan van aanpak ten behoeve van de tariefberekeningsmethode voor de diensten en producten van de RGD (huisvestingsprojecten, vastgoedbeheer, advisering en services m.b.t. huisvesting),
Taken.
•Voorstellen doen voor kostenverbijzondering van
bouwprojecten,
• Vaststellen van administratieve grondslagen en
methodieken,
* Voorbereiden politiek beleid,
• Evaluatie van gedane voorstellen en daaruit
voortvloeiende acties v.w.b. de AO/IC als onderdeel van
de bestuurlijke informatie voorziening,
• Analyseren apparaatskosten,
• Onderzoeken alternatieve toe- rekeningsmethoden en
verbijzondering,
• Benchemarking RGD-producten en marktproducten.

Relan Interpolis
functie: Project medewerker / consultant
projectomschrijving: voorbereiden samenwerking tussen Relan en Interpolis.
taken:
• Saneren vorderingen,
• Opschonen / herbeoordelen van arbo-contracten,
• Herinrichten administratieve processen incl. functies,
functiebeschrijvingen en richtlijnen,
• Begeleiden en adviseren van de reorganisatie.

Brunel Financial Activities, Rotterdam
projectomschrijving: Projectmedewerker herinrichting van de debiteurenadministratie.
taken:
• Analyse informatiestromen,
• Advisering op het gebied van AO/IC en TQM in het kader
van debiteurenbeheer,
• Implementeren aangepaste debiteurenadministratie,
• Mede -opstellen periodieke managementrapportages,
• Fungeren als aanspreekpunt voor (holding)directie,
accountmanagers, kantoormanagers alsmede de controller
van de diverse Business units.Opleiding interimmanager

HEAO bedrijfskunde 2000
Post HBO EDP-auditing 1998
Post HBO Bestuurskunde (bestuursacademie) 1997
Post HBO Controller (bestuursacademie) 1993
Bestuursrecht (bestuursacademie) 1992
SPD I en II 1991
MEAO, diploma BA/BE 1984
Mechanische Fysica (HBO) 1981
MTS, diploma Vapro-B 1980

Cursussen
SAS70 I & II
IFRS – IAS
BBV en BBVW (Overheid en waterschappen)
SOx
Project management (SDM & Prince II )
RAW- Bestek en bestekadministratie voor projectleiders en
directievoerders (CROW)
Civiel techniek voor financieel-economisch personeel (CROW)
Personeelsmanagement


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Inventief, integer en loyaal

Talenkennis interimmanager

Nederlands (woord en geschrift)
Duits (woord)
Engels (woord)

 beschikbaar?