T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Verandermanager, productiemanager, manager QC/QA, manager QE

Verandermanager, productiemanager, manager QC/QA, manager QE

Werkervaring interimmanager

2008 Zelfstandig ondernemer
Als ervaren manager lever ik tijdelijke management oplossingen. Mijn focus ligt op productieleider / bedrijfsleider, QA/QC management of management van veiligheid en milieu binnen de chemische, farmaceu-tische of levensmiddelenindustrie. Ik beschik over ruime ervaring met het reorganiseren en/of samenvoegen van afdelingen en het ontwikke-len en verbeteren van werk processen.

Huidige functie (sinds aug. 2009)
Interim Director Operations
Vervangen van de directeur operations van deze farmaceutische con-tract manufacturing organisatie (CMO), lid MT.
Aansturen van de Productie afdeling voor de productie van cel therapieën in een GMP-omgeving, het QC laboratorium en de R&D afdeling.
Verantwoordelijk voor planning en realisatie van afgesproken volumes tegen afgesproken kosten.
Opstellen en initiëren opleidingsprogramma

Daarvoor (begin 2009) was ik Interim Senior QA-officer
QA functie bij dit farmaceutisch bedrijf
Verantwoordelijk voor de implementatie van een organisatiewijziging waarbij verantwoordelijkheid voor kwalificatie en validatie werd overgedragen.
Uitvoeren van werkprocessen binnen het afgesproken tijdsbestek en op het juiste kwalitatieve niveau.

In 2008 heb ik een QESH afdeling van een chemisch / farmaceutisch bedrijf gereorganiseerd. Daarnaast heb ik de centrale aansturing van alle uitbestede producties binnen hetzelfde bedrijf georganiseerd.

2003 - 2007 Manager Quality, Environment, Safety & Health (lid MT)
Chemisch/farmaceutisch bedrijf
Het bedrijf is producent van chemicaliën voor toepassing in voedings-middelen, diervoeders, technische toepassingen en farmaceutische producten en verkoopt haar producten wereldwijd.
Manager van de QESH-afdeling (30 fte, 10 direct reports) voor de twee productiebedrijven in Nederland. De af-deling bestaat uit het QC-laboratorium, de afdeling Milieu & Veiligheid en de afdeling Kwaliteit (incl. farmacuetisch validatie). Daarnaast verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening.
Verantwoordelijk voor de organisatie van de naleving van kwaliteit, milieu, (externe) veiligheid en arbo-regelgeving.
Jaarbudget van de afdeling bedraagt > € 2,5 miljoen. Investe-ringsprogramma van de afdeling voor 2008 is > € 1 miljoen.
In 2005 heb ik drie afdelingen op twee locaties samengevoegd tot 1 afdeling, waarbij ik een reductie van 25% van het perso-neelsbestand heb doorgevoerd.
In 2006 heb ik de productie van een speciale variant van een van de producten georganiseerd om op die wijze te kunnen voldoen aan specifieke klantenvragen.
In 2007 heb ik de bedrijfsbrandweer opgeheven, waardoor een besparing van k€ 200 per jaar wordt gerealiseerd bij een gelijkblijvende veiligheidssituatie

2000-2003 Zelfstandig ondernemer
Eigenaar van een adviesbureau gericht op performance en prestatieverbe-tering binnen het bedrijfsleven en binnen overheden. Als zelfstandig ondernemer verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals acquisitie, financiële administratie en relatiebeheer. Diverse opdrachten verricht bij bedrijven zowel als bij gemeentelijke overheden. Werkzaamheden verricht voor klanten in Nederland en België.

1996 - 2000 Regiomanager KPMG
Als regiomanager werkzaam bij een onderdeel van de internationale KPMG organisatie, dat zich richt op het opzetten en certificeren van kwaliteitszorg- en milieuzorgsystemen
Resultaat- en omzetverantwoordelijk voor de regio Midden Ne-derland. Acquisitie van opdrachten (B2B).
Aansturen en beoordelen van een 5-tal auditoren en adviseurs
Het –laten- uitvoeren van audits en onderzoeken bij een groot aantal bedrijven met name in de chemie, farmacie, levensmid-delenindustrie, grafische industrie en in de afvalsector.
Het –laten- uitvoeren van audits en onderzoeken bij diverse overheden in Nederland en Europa. Werkzaamheden bij over-heden betroffen afdelingen/diensten van de rijksoverheid (w.o. VROM, VWS), van provincies (w.o. Zuid-Holland) en bij diverse gemeenten en waterschappen.
Opdrachten uitgevoerd in Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederlandse Antillen.

1993 - 1995 Polderdistrict Tieler- en Culemborger Waarden
Heemraad (lid van het dagelijks bestuur)= Nevenfunctie
Belangrijkste issues:
Evacuatie van de Betuwe ten tijde van het hoogwater van 1995
Het organiseren van de dijkverzwaringsactiviteiten
Standpuntbepaling in het kader van de fusie van de 5 water-schappen en het zuiveringsschap in Gelderland-Zuid

1991 - 1996 Senior adviseur
Milieuadviesbureau Ecoplan BV / Fugro Milieu BV
Milieuadviesbureau gericht op strategisch milieuadvies voor overheid en bedrijfsleven.
Acquisitie van nieuwe projecten bij bestaande en nieuwe klan-ten (B2B).
Projectleider van adviesprojecten voor overheid en bedrijfsle-ven.
Projecten uitgevoerd in Nederland en Rusland

1991 Stafmedewerker Bodem, Water en Reststoffen
Kon. Hoogovens en Staalfabrieken NV

Medewerker van de milieuafdeling van de staalfabrieken in Ijmuiden. Zelfstandig onderzoeker naar optimalisatie van afvalwaterzuiveringen en rookgasreiniginginstallaties.

1990 - 1991 Sales Engineer
Biochem laboratorium bv
Commercieel laboratorium voor bodem en grondwateronderzoek. In-terface tussen klanten en het laboratorium. Acquisitie verantwoordelijk.


Opleiding interimmanager

MSc Biologie
Acquisitietrainingen
Senior managementtraining Krauthammer
7 habits training

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Situatie analyseren, besluiten nemen en doorvoeren.

Talenkennis interimmanager

Nedrlands en Engels vloeiend in woord en geschrift. Frans en Duits.

 beschikbaar?