Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Verandermanager

Verandermanager

Werkervaring interimmanager

Interim opdrachten

Projectmanager bedrijven
Opdrachtgever: diverse op voorspraak financiële instellingen
Periode: maart 2017 – heden
Situatie: MKB in diverse branches
Opdracht: onderzoek bestaansrecht – Financiën / IT/ Operatie verbeteren- bezuinigingen doorvoeren

Projectmanager Digitaal Leerplein
Opdrachtgever: Franciscus Academie Gasthuis en Vlietland Rotterdam (Zorg – STZ Ziekenhuis 4.500 fte)
Periode: februari 2016 – februari 2017
Situatie: Fusieziekenhuis in operationele harmonisatiefase na juridisch samengaan van 2 locaties. Onvoldoende (management)aandacht voor het project door veel andere organisatiedoelstellingen en het vertrek van de interne projectleider. Om het Elektronisch Patiënten Dossier (HIX) in te kunnen voeren werd het project toch door de RvB vrijgegeven.

Functie: Cutover / migratie manager Leer Management Systeem (LMS)
Opdracht 1): Beide locaties van een en hetzelfde LMS voorzien waardoor e-learning voor alle werknemers eenduidig toegankelijk wordt. Dit moet belangrijke bezuinigingen opleveren bij het beschikbaar stellen, aanvragen, certificeren, plannen en organiseren van opleidingen.
Activiteiten:
 afstemming met stakeholders om deelname / engagement aan het project te verzekeren
 definiëren projectscope / budget en opstellen van “gedragen” projectplannen (Prince2)
 met proceseigenaren inrichten van projectteams en opdracht vaststellen (Prince2 Agile)
 leveranciersplanning en resources in lijn gebracht met de project opleveringsdatum
 uitvoeren / monitoren van het overall projectplan binnen budget, scope en kwaliteit.
 monitoren / aansturen van resp. afstemmen tussen de diverse projectteams / leveranciers
 rapporteren over de actuele voortgang aan de Stuurgroep en de totale organisatie
 escalatie over falend ICT platform en advies / realisatie stabiele situatie
 overleg met ICT experts voor het realiseren van een interface tussen (HR) systemen
 gezorgd dat “schone” data vanuit het oude naar het nieuwe systeem werd gemigreerd
 met de coördinator van de afdeling Planning en Organisatie de veranderde werkwijze geïnitieerd en doorgevoerd en ook hier de key-users rol belegd
 structureel overleg geïnitieerd tussen applicatie beheer van HR en LMS om het wijzigingsbeheer in control te brengen c.q. te houden / legacy systemen uitgefaseerd
 samen met de applicatiebeheerder van het LMS de helpdeskfunctie geprofessionaliseerd
Resultaat: Ondanks het tussentijds uitvallen van de interne opdrachtgever (VZ stuurgroep) en een instabiel ICT platform is samen met het projectteam gezorgd voor een tijdige “zachte landing” van een en hetzelfde LMS voor beide locaties, binnen scope, budget. Succesfactor hierbij was de inzet van een professioneel communicatie- en opleidingsplan en ook de voorlichtingsbijeenkomsten. Hierdoor konden 4.500 medewerkers tijdig worden opgeleid en getraind voor HiX. Dit was zonder een geïntegreerd LMS niet mogelijk geweest.

Verder heeft het LMS belangrijk bijgedragen aan het op efficiënte wijze locatie overstijgend kunnen volgen en inroosteren van bevoegd/bekwaam zorgpersoneel waardoor veel handwerk door de afdelingsmanagers kon vervallen “de juiste handen op het juiste moment aan het bed van de patiënt”.

Ook heeft het LMS (Cloud selfservice) bijgedragen aan de organisatiedoelstelling om medewerkers verantwoordelijk te maken voor hun eigen persoonlijk ontwikkeling.

Functie: Cutover / migratie manager harmonisatie (Cloud) e-learning toepassing
Opdracht 2): Op basis van de aanstaande her-allocatie het realiseren van een en hetzelfde cursus aanbod en daarmee dezelfde werkwijze voor de zorgafdelingen in de nieuwe situatie.
Activiteiten:
 samen met een dedicated team een business case opgesteld
 advies uitgebracht over inkopen van e-content en niet meer zelf ontwikkelen hiervan
 awareness sessies georganiseerd over de veranderende rol en werkwijze
 roadmap ontwikkeld om opleidingsbehoefte in de nieuwe omgeving eenvoudig te inventariseren en te prioriteren.

Resultaat: Al tijdens het adviestraject konden de eerste e-modules op basis van de nieuwe werkwijze worden gerealiseerd en de bezuinigingen worden gerealiseerd. Hierdoor werd de weerstand van de opleidingsadviseurs over hun veranderende rol op een natuurlijke wijze weggenomen. Zij kregen meer een advies / control - dan een uitvoerende rol.

De accountmanagers van de Academie hebben de roadmap gebruikt bij het inventariseren en prioriteren van de opleidingsbehoefte van de zorgafdelingen in de nieuwe omgeving.

Functie: Sr. Adviseur aanschaf Leerling Volg Systeem:
Opdracht 3): Onderzoek hoe een LVS kan bijdragen aan het efficiënt registeren en volgen van studenten
Activiteiten:
 met afdeling proces en huidige werkwijze in kaart gebracht
 samen met organisatie pakket van eisen vastgesteld
 werking LVS externe opleidingsinstituten in kaart gebracht

Resultaat: Uit het onderzoek bleek dat vrijwel alle externe opleidingsinstituten al dan niet verplicht een eigen LVS gebruikten en een eigen LVS geen oplossing zou bieden . Uiteraard heb ik in het advies oplossingsrichtingen opgenomen hoe maximaal gebruik te maken van de LVS van de externe opleidingsinstituten.

Cutover / migrate manager ERP Business / Finance / SAP HCM
Periode: december 2013 – december 2015
Opdrachtgever: Tech Data Mobile Netherlands BV; Naarden; Telecom Retail 120 fte; WW 12.000 fte
Situatie: Organisatie in transitiefase om aan US governance van nieuwe aandeelhouder (Amerikaanse beursgenoteerd concern) te kunnen voldoen. Tegelijkertijd werd door externe accountant wereldwijd een integriteitsaudit uitgevoerd.
Opdracht 1): Pre-SAP implementatie van ERP modules Finance, Ship&Debit, Marketing, mobile abonnementen en SAP HCM om vooral het revenu proces te borgen en overall de consistente bedrijfsvoering te garanderen
Activiteiten
 afstemming met stakeholders om deelname / engagement aan het project te verzekeren
 awareness sessies georganiseerd over de veranderende rol en werkwijze
 GAP analyse opgesteld om de financiële en business processen in te passen in de standaard ERP applicaties
 definiëren projectscope / budget en opstellen van “gedragen” projectplannen (Prince2)
 met proceseigenaren inrichten van projectteams en opdracht vaststellen (Prince2 Agile)
 uitvoeren / monitoren van het overall projectplan binnen budget, scope en kwaliteit.
 monitoren / aansturen van resp. afstemmen tussen de diverse projectteams / leveranciers
 rapporteren over de actuele voortgang aan de Stuurgroep en de totale organisatie
 met de proceseigenaren de veranderde werkwijze geïnitieerd en doorgevoerd en ook hier de key-users rol belegd

Resultaat: Ondanks de weerstand vanuit de commerciële afdeling zijn vooruitlopende op een wereldwijde SAP implementatie de ERP modules tijdig werkend opgeleverd.
Door mijn heldere standvastige aanpak, communicatie en het aandragen van oplossingsrichtingen voor niet passende business processen, heb ik samen met het projectteam gezorgd voor de acceptatie van de nieuwe werkwijze als opmaat naar SAP.

De werking van de ERP modules heeft gezorgd voor een belangrijke efficiëntiebesparing voor de organisatie omdat tijdrovende handmatige administratieve werkzaamheden konden vervallen. Hierdoor kon TD-Mobile voldoen aan de oplevering van de (financiële) rapportages conform de eisen van de US holding.
Verder heeft de nieuwe werkwijze bijgedragen aan het verkorten van de O2C doorlooptijd met 1,5 maand voor mobiele abonnement vergoedingen.

In samenwerking met de Europese organisatie is SAP HCM geïmplementeerd en zijn de HR processen aangepast op SAP werkwijze wereldwijd. Hierdoor kwamen de tijdrovende handmatige lijstjes / vragen te vervallen omdat bijv. managers en medewerkers gebruik konden maken van de selfservice tools.

De externe accountant heeft in de audit op de bedrijfsvoering op basis van de nieuwe werkwijze de consistente werkwijze en integriteit hiervan vastgesteld.

Functie: Coördinator US SOX- audit team (PwC)
Opdracht 2): Als single point of contact tussen de organisatie en het audit team zorgen voor een efficiënte juiste, tijdige afwikkeling van onderzoeksvragen, zodat de oplevering van het (financieel) jaarverslag nieuwe stijl niet in gevaar komt.
Activiteiten:
 formele overlegstructuur met PwC opgezet en voorgezeten
 ontdubbelen, rubriceren en prioriteren van onderzoeksvragen
 met proceseigenaren afspraken gemaakt over tijdige en juiste afwikkeling onderzoeksvragen (hand-over procedure)
 monitoren voortgang en managen risico’s die voortgang belemmeren
 rapporteren over de voortgang aan de Financieel Directeur

Resultaat: Mijn inzet heeft ervoor gezorgd dat de audit efficiënt, tijdig en juist werd opgeleverd. Hierdoor werd de organisatie niet onnodig belast met de veelheid aan onderzoeksvragen. Dit heeft belangrijk bijgedragen aan het verminderen van de zeer hoge werkdruk en daardoor uitval van medewerkers op de afdeling Finance

Functie: Adviseur Wet bescherming Persoonsgegevens mobile abonnementen
Opdracht 3): TD-Mobile is namens telecom providers verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de juiste wijze afsluiten van mobile abonnementen tussen de retailers en de consument. Het proces van afsluiten van mobile abonnementen in- en extern WbP proof maken.
Activiteiten:
 afstemming met stakeholders om deelname / engagement aan de opdracht te verzekeren
 awareness sessies georganiseerd over de veranderende rol en werkwijze
 GAP analyse opgesteld intern en bij retailers om het toekomstige proces / werkwijze WbP proof in te richten
 met de proceseigenaren de veranderde werkwijze geïnitieerd en doorgevoerd en de key-users rol belegd
 gezorgd dat handboek retailers werd geactualiseerd op het nieuw proces
 gezorgd voor communicatie naar providers en retailers over veranderingen in proces
 gezorgd voor interne audits bij retailers om de nieuwe werkwijze te monitoren en bij te sturen

Resultaat: Door het WbP proof opleveren van het proces voor mobile abonnementen werden hoge boetes van telecom providers en de autoriteit WbP voorkomen.

Projectmanager liquidatie stichting
Periode: september 2012 – september 2013
Opdrachtgever: Stichting Multiculturele Televisie Nederland (MTNL); Amsterdam; Media – non profit -80 fte
Situatie: Door regeringsbeleid (schrappen diversiteit) stopte de subsidiestroom van de grootste sponsor het ministerie van OCW. Ook de 4 grootste gemeenten hebben daarop hun subsidietoezegging beëindigd. MTNL, voor 100% afhankelijk van deze subsidies, moest dus worden ontbonden.

Activiteiten:
 liquidatieproces in kaart gebracht en gepresenteerd aan RvT
 “gedragen” plan van aanpak opgesteld voor beëindiging Stichting (Prince2)
 awareness sessies georganiseerd over beëindiging
 dag- dagelijkse aansturing financiële en operationele disciplines
 jaarrekening en verslag opgeleverd
 subsidie-verantwoordingsrapportage opgesteld en gecommuniceerd met OCW en 4G
 pand leeg opgeleverd aan eigenaar
 vaststellingsovereenkomst met personeel financieel afgewikkeld
 periodieke voortgangsrapportage aan RvT en voorlichting aan organisatie

Resultaat: Organisatie is binnen tijd en budget opgeheven, conform de afspraken met de RvT en de subsidieverstrekkers.

Cutover / migratie manager Implementatie SAP HCM
Periode mei 2012 – januari 2013
Opdrachtgever: APM Terminals; Rotterdam; Maritiem / logistiek 500 fte; WW 10.000 fte
Situatie: APM Moller groep besluit om WW het systeem SAP te implementeren. APMTR had daar geen invloed op wat de weerstand (ook bij directie en MT) zeer groot maakte. Door de bouw van de nieuwe APM terminal op Maasvlakte II was er nauwelijks managementaandacht voor het project. Ook is de invloed van de OR dagelijks merkbaar.
Opdracht: het opleveren van een gebruikers gereed SAP HCM voor Maasvlakte I terminal
Activiteiten:
 afstemming met stakeholders om deelname / engagement aan het project te verzekeren
 definiëren projectscope / budget en opstellen van “gedragen” projectplannen (Prince2)
 awareness sessies georganiseerd over de veranderende rol en werkwijze
 met proceseigenaren inrichten van projectteams en opdracht vaststellen (Prince2 Agile)
 uitvoeren / monitoren van het overall projectplan binnen budget, scope en kwaliteit.
 monitoren / aansturen van resp. afstemmen tussen de diverse projectteams / leveranciers
 rapporteren over de actuele voortgang aan de Stuurgroep en de totale organisatie
 overleg met ICT experts voor het realiseren van een interface tussen het bestaande payroll- en tijdregistratiesysteem en het laten aansluiten op de financiële administratie
 gezorgd dat “schone” data vanuit het oude naar het nieuwe systeem werd gemigreerd
 met de coördinator van de afdeling HR de veranderde werkwijze / autorisaties geïnitieerd en doorgevoerd en de key-users rol belegd
 coördinatie bij het opzetten en uitvoeren van de FAT en UAT test sessies
 OR advies in concept opgeleverd waardoor positief werd geadviseerd

Resultaat:: Ondanks de verschillende belangen, weerstand en personele veranderingen op key-posities heb ik in samenwerking met het projectteam het project toch binnen tijd, budget en scope weten te implementeren. Hierdoor zijn belangrijke bezuinigingen gerealiseerd o.a. door de self service tools voor managers en medewerkers (geen handmatige rapportages meer door HR).

Manager Ondernemers Service Desk (SSC)
Periode: oktober 2011 – april 2012
Opdrachtgever: Drogisterij Associatie Retail Groep (DA) en DU; Zwolle; Retail non-food 150 fte
Situatie: Door de structureel achterblijvende omzet is de organisatie en is ook de franchise ondernemer zich aan het heroriënteren op de eigen positie in de markt. Verder zijn de franchise ondernemers zeer ontevreden over de dienstverlening vanuit het SSC. Volgens directie en MT wordt de onvrede veroorzaakt door de slechte performance van de OSD.
Opdracht: Als manager van de OSD (single point of contact) verantwoordelijk voor het structureel verbeteren van de overeengekomen service delivery aan de franchise ondernemers (1.000) en het opheffen van het negatieve imago van de afdeling
Activiteiten:
 dag- dagelijkse leiding en aansturing service desk
 cultuur- en gedragsverandering programma voor service desk opgezet en doorgevoerd. Medewerkers gecoacht in weerbaarheid, zelfredzaamheid en pro activiteit
 afstemming met stakeholders om deelname / engagement aan het verbeterprogramma te verzekeren
 op basis van een interne analyse samen met de SSC organisatie en de franchise ondernemers een gedragen verbeterplan opgesteld
 awareness sessies georganiseerd over de veranderende rol en werkwijze
 wekelijks overleg geïnitieerd tussen diverse disciplines van het SSC om supply chain structureel te verbeteren

Resultaat: Door mijn standvastige aanpak en natuurlijk overwicht is in samenwerking met het SSC de tevredenheid van de franchise ondernemers van 30% naar 80% gebracht door het structureel verminderen van het aantal klachten. Hierdoor werd rework voorkomen in het proces wat heeft geleid tot belangrijke bezuinigen op de kosten van flexibele arbeidskrachten Ook heb ik door een persoonlijke aanpak de OSD weer op de rail gezet met veel aandacht voor communicatie en een dienstverlenende houding door medewerkers waardoor er in – en extern weer waardering en respect voor het OSD ontstond.

Projectmanager Operations / IT / HR / Finance
Periode: januari 2010 – december 2011
Opdrachtgever: Hink Sport Megastore Intersport; Noord Scharwoude; Sport-detailhandel 250fte
Situatie: Dit 40 jarig familiebedrijf staat zwaar onder druk door structurele omzetafname – terugtrekken door financiers – te hoog kostenniveau - onderpresteren door de megastores – onderpresteren van het SSC
Opdracht op voorspraak van de financiers wordt ik aangesteld om het familiebedrijf met 6 megastores uit de zwaar verliesgevende situatie te halen “stop the bleeding”.
Activiteiten:
 uitvoeren van herstructureringsnotitie van accountant
 afstemming met (externe) stakeholders om deelname / engagement aan de reorganisatie te verzekeren
 plan van aanpak opgesteld om reorganisatie uit te voeren (Prince2)
 awareness sessies georganiseerd over de impact van de reorganisatie
 zoon van de “teruggetreden” oprichter van het bedrijf gecoacht in het ondernemerschap
 managen van het verschil van inzicht tussen vader en zoon over het te voeren beleid.
 afstoten / ontvlechten verliesgevende megastore geïnitieerd en (juridisch) afgewikkeld
 bedrijfsbrede kostensanering doorgevoerd
 wekelijkse liquiditeitsplanning en resultaatsprognose ingevoerd
 voorzitten wekelijks overleg met SSC om supply chain structureel te verbeteren
 programma voor cultuur en gedragsverandering winkelpersoneel opgezet en uitgevoerd
 voor de Storemanagers een aantal stuurvariabelen ontwikkeld en gemonitord
 Marketing zichzelf opnieuw laten uitvinden (organisatie is niet meegegroeid met klant)
 online webshop geïntroduceerd
 door middel van benchmarking een structurele personeelsplanning doorgevoerd
 terugkerende rapportage en advisering over de voorgang aan de RvB

Resultaat: ondanks de voortvarende aanpak en de klinkende resultaten (bezuinigingen € 2,4 mln en € 1 mln minder rework) en toezeggingen heeft de bank eenzijdig de financiering beëindigd. Hierdoor moest het faillissement van de onderneming worden aangevraagd ook omdat de franchise organisatie Intersport geen verdere garanties kon afgeven.

Summary interim opdrachten tot 2010

Sr. Adviseur
Opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard
 zelfstandige rendabele exploitatie Poppodium (scenarioverkenning) onderzocht
 publiek belang van poppodium aangetoond waardoor subsidie werd verstrekt

Cutover / migratie manager online reader services; Uitgeverij
Opdrachtgever: Van Dijk Educatie; Kampen; tussen 160fte en 1.500 fte
 in markt zetten van nieuwe propositie begeleid
 online Reader Services en organisatie voor MBO en HBO instellingen geïmplementeerd (Prince2 / Agile/Scrum)

Sr. Adviseur Outsourcen Postkantoren naar TNT
Opdrachtgever: ING; Utrecht; 500 fte
 organisatie bij voorgenomen outsourcing begeleid
 voorkeursscenario en PvA voor migratie van derden business naar TNT opgeleverd (Prince2)

Projectmanager Industriële Automatisering (LEAN programma)
Opdrachtgever: Corus CSPIJ (Tata Steel) – Energiebedrijf; IJmuiden; 7000 fte; Staalproductie
 transitiemanager vastgelopen afdeling weer op de rail/kaart gezet (verantwoordelijk voor de bouw en beheer van procesautomatisering van 3 fabrieken)
 cluster-eenheid aangestuurd via 4 teamleiders en ca. 60 IT-engineers (Prince2 Agile / Scrum)
 change programma van “techniek naar performance” doorgevoerd om gewenste cultuur- en gedragsverandering te bereiken (belofte aan klant nakomen- af van “wij-zij cultuur”)

Cutover / migratie manager Bedrijfsvoering / Sr. Controller
Opdrachtgever: UWV; Heerlen; 1.500 fte uitvoeringsorganisatie
 dag- dagelijkse aansturing leiding financiële discipline
 verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de clustereenheid AT O&O
 carve out en outsourcing niet wettelijke taken naar private uitvoerders gerealiseerd (Prince2)

Sr. Adviseur HR
Opdrachtgever: Arbodienst; Utrecht; 150 fte
 scenarioverkenning outsourcing / insourcing PSA opgeleverd

Cutover / migratie manager SSC
Opdrachtgever: Brill Academic Publishers; Leiden; 150 fte; Uitgeverij
 outsourcing Front en BackOffice naar Engelse contractor gerealiseerd (Prince2)

Sr. Adviseur Transitie HR
Opdrachtgever: Unilever Nederland; Rotterdam; 5.000 fte; Food producent
 transitie HR operationele taken naar HR-SSC begeleid

Sr. Adviseur / Procesbegeleider
Opdrachtgever: Libresso; Deventer; 250 fte; Logistieke Dienstverlening
 cutover / migratie manager: standaard werkwijze i.c.m. nieuw ERP systeem geïmplementeerd (Agile)

(Project)manager / Adviseur Directie
Opdrachtgever: ten Hagen&Stam; Den-Haag; 250 fte als onderdeel van concern met 5000 fte; Uitgeverij
 Sr. Adviseur: Implementatie nieuw prijsbeleid
 Manager SSC: Verkoop Marketing Services; dag- dagelijkse aansturing en leiding
 Manager SSC Productie Realisatie en ICT projecten / Manager online producten dag- dagelijkse aansturing en leiding
 cutover / migratie manager: reorganisatie Klantenservice dag- dagelijkse aansturing en leiding

Projectmanager / Adviseur Directie / Project Controller
Opdrachtgever: Wolters Kluwer Nederland; Amsterdam; 5.000 fte; Uitgeverij
 Sr. Adviseur: geïntegreerde klant processen geïmplementeerd
 cutover / migratie manager: aanschaf / implementatie Content Management Systeem
 cutover / migratie manager: SAP-HCM geïmplementeerd
 IT Project controller voor SSC online ontwikkeling

Partner
Opdrachtgever: Prospectief; Zwijndrecht; HR Advies (Consultancy)
 dag- dagelijkse aansturing en leiding financiële en IT afdeling
 mede nieuwe business model voor HR dienstverlening opgezet

Uitgeefmanager
Opdrachtgever: Nederlandse Bouw Documentatie; Deventer; 180 fte; concern met 5000 fte; Uitgeverij
 dag- dagelijkse aansturing en leiding
 re-design NBD online uitgeefportaal (B2B) gerealiseerd

Cutover / migratie manager Print On Demand Productie
Opdrachtgever: AlphaBase: Alphen a/d/ Rijn; 80 fte; Grafisch bedrijf
 dag- dagelijkse aansturing en leiding
 rotatieprinters en organisatie t.b.v. nieuwe dienstverlening opgeleverd

Cutover / migratie manager ontvlechting
Opdrachtgever: Intermedia: Alphen a/d Rijn locaties in Nederland 120 fte ; concern 5.000 fte; SSC ten behoeve van Uitgeverij
 ontvlechting en decentralisatie SSC front- en backoffice dienstverlening naar werkmaatschappijen gerealiseerd (Prince2)

werkervaring in dienstverband tot 1996


Functie: Manager Operations / Manager Finance / / Algemeen Directeur a.i./
Werkgever: Batenburg Elektrotechnisch Installatiebedrijf; Rotterdam; 250 fte; B2B
 dag- dagelijkse aansturing en leiding financiële afdeling en projectorganisatie
 BPR doorgevoerd om verliesgevende uitvoering van projecten te stoppen Prince2 Agile / Scrum)
 afdeling industriële automatisering opgezet

Functie: Manager Operations / Business Controller
Werkgever: Bloemers Nassau Groep; Rotterdam; 200 fte; Herverzekering (International Broker)
 dag- dagelijkse aansturing operationele afdeling 40 fte’s
 cutover / migratie manager: run-off portefeuille van herverzekeraars overgenomen en claims afgewikkeld

Functie: Manager Operations / Business Controller
Branches: Olie; Projectontwikkeling-aannemerij; Uitzendwezen; Telecom;
Maatschappelijke dienstverlening; Bank; Herverzekering
 dag- dagelijkse aansturing en leiding financiële en operationele disciplines

Opleiding interimmanager

• Prince2 Practitioner
• Nyenrode interim executive programma
(Change Management)
• SAP FICO
• Strategisch Human Resource management
• SPD
• HEAO-BE

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een toegankelijke interim manager met enthousiasmerende stijl en een heldere communicatie. Mijn specialisatie is het succesvol opleveren van (ERP) implementaties / cutover-migraties incl. de benodigde proces- en organisatieveranderingen. Vanuit een natuurlijk overwicht neem ik graag het voortouw en heb ik de ambitie om ook in complexere settingen kwalitatief goede projectresultaten op te leveren. Hierbij weet ik mens en organisatie te motiveren en mee te krijgen in de veranderingen. Verder ben ik standvastig en resultaatgericht met veel aandacht voor draagvlak en (gebruikers)acceptatie binnen de organisatie;
Op deze manier ben ik in staat projectteams tot resultaten te laten komen, veranderingen te realiseren en te borgen.
In onderstaande opdrachten heb ik een bewezen ervaring opgebouwd in het succesvol managen / coachen van multidisciplinaire projecten - incl. externe partijen - binnen budget, planning en scope.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Hobby’s / interesses / nevenfuncties

• Sport (hardlopen / wielrennen / tennis)
• Lezen met name Vlaamse schrijvers
• Penningmeester OvJ Berkenwoude
• Bestuurslid Cultureel Centrum de Zwaan Berkenwoude


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :