T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Manager, projectmanager en adviseur

Interim Manager, projectmanager en adviseur

Werkervaring interimmanager

Profiel:
In de rol van adviseur, projectleider of interim-manager spitst mijn ervaring zich met name toe op de interne organisatie. Hierbij zijn de belangrijkste aandachtspunten geweest optimalisering van de bedrijfsvoering, Shared Service Centra, Medezeggenschap, risicomanagement, (beleids)evaluaties, managen van veranderprogramma's en medewerkers en de organisatie hierin meenemen. Deze combinatie, en mijn brede ICT ervaring, geven een zeer breed profiel waardoor ik acteer op het snijvlak van de verschillende disciplines in verschillende rollen, op verschillende niveaus en binnen verschillende beleidsterreinen.
Sinds 2007 ben ik zelfstandig interim-(project)manager.

Selectie van uitgevoerde opdrachten:
Dienst Justitiële Inrichtingen: Medezeggenschapsadviseur. Advisering van de Ondernemingsraad inzake de reorganisatie van hoofdkantoor en de invulling van de bijbehorende taakstelling. Naast de reorganisatie van het hoofdkantoor zijn ook een zevental andere reorganisatieprocessen begeleid. Advisering betrof de inrichting en inhoud van het besluitvormings- en het reorganisatietraject, de inhoudelijke beoordeling van besluitvormingsdocumenten en de expertmatige beoordeling van het ontwerp en de inrichting van de PIOFAH-functies.

Dockwise Shipping: Adviseur/Projectleider. Implementeren van een Risicomanagement Framework vanwege Noorse beursgang. Dit betrof het vormgeven en inrichten van risicomanagement op project-, afdelings- en corporate niveau én het werkzaam krijgen van een Project Board, Audit Committee en P&C-cyclus. Tevens verantwoordelijk voor de begeleiding van het lijnmanagement in de ontwikkeling van de bijbehorende attitudes en vaardigheden. Daarnaast verantwoordelijk voor het formuleren en werkend krijgen van de risicomanagement/compliance rapportages

Ministerie van BZK: Lead evaluator. (Zelf) evaluatie uitgevoerd naar de administratieve lasten zoals deze door gemeenten worden ervaren tijdens het opstellen van Grootstedenbeleid III rapportages. Voor de bepaling van het standaard kostenmodel heeft overleg plaatsgevonden met de VNG. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt om verbeteringen vast te stellen.

CBOG:Interim-manager. Oprichting en vormgeving van het C(ollege) B(eroepen) O(pleidingen) in de G(ezondheidssector). Na ministeriële besluitvorming tot oprichting van het CBOG, zorggedragen voor de notariële oprichting, de subsidieaanvraag 2008, de functieprofielen, de werving en selectie van medewerkers en de implementatie van de bedrijfsvoeringsprocessen.

Gemeente Den Haag: Projectleider. Bepalen van de organisatie en formatie van een Shared Service Centrum Automatisering. In kaart brengen van de bestaande formatie, uitvoeren van een werklastonderzoek, opstellen van het organisatie & formatie-rapport, begeleiden besluitvormingstraject richting OR en voorbereiden van de implementatie in de lijn bij de verschillende directies.

Ministerie van VWS: Lead evaluator. Uitvoeren evaluatie naar de effectiviteit van de Stimuleringsregeling ‘voor en door jeugd’ en de efficiëntie van de subsidiebesteding door landelijke vrijwilligersorganisaties voor meerjarige vrijwilligersprojecten. De uitkomsten van de evaluatie zijn gebruikt voor de formulering van een nieuwe Stimuleringsregeling.

Ministerie van OCW/CFI: Procesbegeleider. Advies opgesteld voor de vorming van een integraal Shared Service Centrum en een reorganisatie van de Concernstaf. Na besluitvorming door MT zorggedragen voor een plan van aanpak, een migratieplan, een OR-advies en is een impactanalyse uitgevoerd in het kader van het op te richten OCW-breed SSC.

Ministerie van EZ: Programmamanager. Verantwoordelijk voor het onderzoek naar administratieve lasten voor de nieuwe wet- en regelgeving rondom aanbesteding door de (rijks)overheid, provincies, gemeenten en Waterschappen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn beleidsvoorstellen ontwikkeld die als input dienden voor het wetgevingstraject. De beleidsvoorstellen zijn afgestemd met IPO, VNG, Actal, Ministerie van Financiën.

Ministerie van SZW: Interim-manager. Opzetten van een Corporate Academy. Op basis van innovatieve concepten voorzien in Huisvesting, ICT- en AV-middelen. De bedrijfsvoeringsprocessen vastgelegd, een organisatie & formatierapport opgesteld en personeel geworven. Na een jaar operationeel management vond overdracht plaats aan de (nieuwe) directeur.

Apotheekorganisatie BvdR: Adviseur/Procesbegeleider. Adviseren van het directieteam over de uitvoering van een reorganisatietraject met personele consequenties. Daarnaast het daadwerkelijk uitvoering geven aan het reorganisatieproces en het zorgdragen voor de formele documentatie.

Immigratie- en Naturalisatiedienst: Programmamanager. Verantwoordelijk voor de landelijke implementatie van een kennisinfrastructuur (elektronische beslisbomen, kennisbank, elektronische vragenlijsten, etc.) en een werkwijze waarop ‘juiste tijdige en geverifieerde’ Landeninformatie bij de beslissers wordt aangeboden.

Provincie Limburg: Procesbegeleider. Begeleiden en organiseren van een veranderingstraject bij de provincie Limburg. Verantwoordelijk voor de regie en de inhoudelijke vormgeving van: herinrichten van de P-functie, onderzoeken van de (on)mogelijkheden van E-HRM, professionaliseren van diverse functies en herinrichten en implementeren van het subsidieproces.

Provincie Zuid-Holland: Adviseur. Onderzoeken van de inrichting van de P&O functie en haalbaarheid van een Shared Service Centrum. Uitvoeren van een werklastmeting, in kaart brengen van de P&O-formatie en beoordelen van de haalbaarheid van een op te richten SSC-P.

Ministerie van Defensie/DTO: Lead auditor. Ter onderbouwing van een taakstelling 75 DTO-projecten geaudit op basis van verschillende auditobjecten (zoals projectmanagement, financiën, toepassing van Prince2, nut en noodzaak, etc.). Op basis van deze audits een shortlist opgesteld van kritieke projecten en een raming gedaan over mogelijke besparingen. Daarnaast voorstellen gedaan om te komen tot een beter portfoliomanagement, risicomanagement en een project en programma-afdeling.

Ministerie van BZK: Adviseur. Ontwikkelen van een benchmarktool en een zelfevaluatie instrument voor een rijksbreed onderzoek naar de kwaliteit van de P&O functie bij de verschillende departementen, agentschappen en ZBO’s. De eerste tranche van organisatie begeleidt bij het uitvoeren van de zelfevaluatie en intervisie. Op basis van de uitkomsten best pratices gedefinieerd voor verbetering van de processen.

Gemeente Zeist: Adviseur. Naar aanleiding van een verandering in de financieringswijze van gesubsidi-eerde instellingen een onderzoek uitgevoerd naar de levensvatbaarheid van de Stichting Meander. De resultaten van het rapport zijn besproken in de gemeenteraad en zijn gebruik voor de herinrichting van de subsidierelatie en herstructurering van de Stichting.

TNO: (Deel)projectleider. Verantwoordelijk voor de landelijke roll-out van TNO brede SAP implementatie (FI/CO/MM/AM/SD en PS). Voorzien in ondersteuning van de eindgebruikers gedurende de eerste maanden nadat het systeem live was gegaan. Onderwerpen zoals managementrapportages, opleidingen voor de eindgebruikers, conversiesoftware, interfaces, AO/IC, etc.

Ministerie van Justitie: Projectleider. Verantwoordelijk voor het opzetten, vormgeven en uitvoeren van een evaluatie naar de administratieve lasten in het kader van het verplicht procuraatschap. Op basis van een procesdecompositie een landelijk onderzoek uitgevoerd bij een vijftal arrondisomenten naar de administratieve kosten/lasten van het verplicht procuraat.

Harde Skills
Commander, SDW-AO, ITIL/ASL/BISL, INK-model/CAF model, ISO, Prince2, PMW, RPE, Six sigma, SOx en Solvency II


In vast dienstverband:
2007- heden:
1999-2007: Twynstra Gudde / afdeling (Rijks)overheid
1995-1999: CMG / divisie Management Consultancy Government (nu Logica)
1993-1995: Ministerie van Defensie / Concernafdeling Economie & Financiën


Opleiding interimmanager

2007-heden: Diverse workshops, symposia
1999 – 2007: Diverse trainingen via TG Corperate University
1996 - 1999: Erasmus Universiteit Rotterdam, drs. Sociologie
1995- 1999: Diverse trainingen via de CMG Academy
1987 - 1992: Rijksuniversiteit Leiden, drs. Bestuurskunde


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Conceptueel, doorzettingsvermogen, resultaatgericht, klant- en mensgericht, pragmatisch en een teamvormer

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels


 beschikbaar?