T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Overheidscontroller/ Financieel consulent

Overheidscontroller/ Financieel consulent

Werkervaring interimmanager

April 2008- heden
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Afdeling: Financiën
Functie: Senior medewerker financieel beheer
Werkzaamheden:
- Begeleiden en coachen van medewerkers Activa Beheer en Applicatiebeheer;
- Begeleiden van de allround financieel beleidsconsulenten;
- Mede verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarstukken 2007;
- Vanuit financiën mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van de begroting 2009;
- Coördineren en meewerkend voorman in het kader van de provinciale subsidiecontrole;
- Vertaalt de circulaire gemeentefonds in voorstellen en notities voor het College van B&W;
- Verantwoordelijk voor single information / single audit 2007;
- Coördineert de begrotingswijziging van de Voorjaarsnota 2008;
- Zorgdragen voor een correcte verantwoording van Iv3;
- Vertaalt beleidsontwikkelingen voor het College van B&W en de gemeenteraad;
- Schrijft financiële paragrafen bij raadsvoorstellen waarbij de strekking politiek gevoelig is;
- Levert een bijdrage bij de samenstelling van de programmabegroting 2009-2012;
- Verbeteren van de huidige kostentoerekeningssystematiek en het vastleggen hiervan middels een Nota Kostenverdeling. Tevens coördineer ik ook de technische invoering hiervan bij de programmabegroting 2009-2012.

september 2006- februari 2008 Yacht B.V. detacheringsbureau)
Functie: Financial controller
Opdrachten
oktober 2007- maart 2008
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Afdeling: Financiën
Functie: Senior medewerker financieel beheer
Werkzaamheden:
- Begeleiden en coachen van medewerkers Vaste Activa en Applicatiebeheer;
- Begeleiden van de allround financieel beleidsconsulenten;
- Mede verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarstukken 2007;
- Verantwoordelijk voor single information / single audit 2007 (procesmatig en uitvoerend);
- Zorgdragen voor een correcte verantwoording van Iv3;
- Vertaalt de circulaire gemeentefonds in voorstellen en notities voor het College van B&W;
- Vertaalt beleidsontwikkelingen voor het College van B&W en de gemeenteraad;
- Levert een bijdrage bij de samenstelling van de programmabegroting 2008-2011;
- Verbeteren van de huidige kostentoerekeningssystematiek en het vastleggen hiervan middels een Nota Kostenverdeling.

juni 2007- september 2007
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Afdeling: Financiën
Functie: Financieel beleidsconsulent directie Publiekszaken/ Allround adviseur
Werkzaamheden:
- Begeleiden en coachen van medewerkers;
- Financieel beleidsconsulent Publiekszaken;
- Zorgdragen voor een correcte verantwoording van Iv3;
- Vertaalt de circulaire gemeentefonds in voorstellen en notities voor het College van B&W;
- Vertaalt beleidsontwikkelingen voor het College van B&W en de gemeenteraad;
- Levert een bijdrage bij de samenstelling van de programmabegroting 2008-2011;
- Opstellen van een visie op dienstverleningsovereenkomsten (DVO);
- Verbeteren van de huidige kostentoerekeningssystematiek en het vastleggen hiervan middels een Nota Kostenverdeling.

september 2006- mei 2007
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Afdeling: Financiën
Functie: Financieel beleidsconsulent directie Stad
Werkzaamheden:
- Levert een bijdrage bij de samenstelling van de programmarekening en productenrealisatie 2006;
- Opstellen van het raadsvoorstel overheveling restantbudgetten 2006;
- Financieel beleidsconsulent Publiekszaken;
- Vertaalt de circulaire gemeentefonds in voorstellen en notities voor het College van B&W;
- Invoering van single information / single audit (sisa) in de jaarrekening 2006;
- Inrichting van de financiële administratie ter ondersteuning van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
- Het uitvoeren van een quickscan op het budget inhuur van derden.

december 2004- augustus 2006
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Functie: Medewerker control bij de directie Financieel Economische Zaken & Control.
Werkzaamheden: Coördinatie en samenstelling van de begrotings- en verantwoordingsstukken van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties. Zorgdragen dat de bijdrage van het Agentschap BPR tijdig, juist en volledig wordt aangeleverd ten behoeve van de departementale planning en control cyclus. Samenstellen van het jaarlijkse draaiboek planning en control. Tevens stel ik uitputtingsrapportages op en geef gevraagd of ongevraagd advies hieromtrent.

maart 2004- november 2004
Provincie Groningen.
Functie: Financieel Beleidsmedewerker.
Werkzaamheden: levert een bijdrage aan de Voorjaarsnota, de Programma- en productenbegroting en de overige bijstellingen van de begroting. Tevens worden adviezen gevraagd en ongevraagd verstrekt aan beheers- en stafafdelingen.

maart 2002- februari 2004
Gemeente Groningen, dienst RO/EZ.
Functie: medewerker Begroting en Verantwoording.
Werkzaamheden: coördineren van het proces voor de totstandkoming van de dienstbegroting, consolideren van de dienstbegroting, financieel consulent voor het management, het verstrekken van financieel informatie aan budgethouders, het bewaken van afdelingsbudgetten en het verzorgen van verschillenanalyses hieromtrent, financieel adviseur aan de directie, samensteller van de jaarrekening, verricht het jaarlijkse balansonderzoek, aanspreekpunt voor de kostentoerekeningsmethode, het beheer van het nieuw beleidsmiddelen, ondersteunt en adviseert bij de ontwikkeling van de capaciteitsplanningen en tarieven, maakt en verwerkt de begrotingswijzigingen, bewaakt de vrijval van kapitaalslasten en rapporteert daarover, interpreteert en past de richtlijnen van het concern en de wet- en regelgeving toe en signaleert knelpunten in de planningsprocessen en adviseert over mogelijke oplossingen. Daarnaast had ik een prominente rol bij de invoering van de programma- en productenbegroting.

maart 2001- februari 2002
Gemeente Groningen, dienst RO/EZ.
Functie: medewerker Treasury.
Werkzaamheden: opstellen van de jaarlijkse liquiditeitsbegroting en de 12-maands voortschrijdende liquiditeitsprognose, kasreferentschap, bewaken van diverse rentebudgetten, toerekening rentecomponenten en eurocoördinator.

maart 2000- februari 2001
B&S International, te Delfzijl.
Functie: Business Unit Administrator.
Werkzaamheden: bankafschriften boeken, goederenontvangst met inkoopfacturen controleren, debiteuren- en crediteurenadministratie, betalingen uitvoeren, maandrapportages samenstellen en toelichten voor de business-unit-managers, OB-aangiftes opstellen, brutowinstanalyses samenstellen, bepalen en afdekken van de vreemde valuta positie en jaarrekeningen samenstellen.

juli 1999- december 1999
PricewaterhouseCoopers te St. Maarten.
Functie: junior assistent-accountant.
Werkzaamheden: administraties opstellen en verrichten, jaarrekeningen samenstellen en bijzondere opdrachten uitvoeren.


januari 1999- mei 1999
Afstudeeropdracht voor de Gemeente Assen.
Titel: Deelbeschrijvingen Administratieve Organisatie van het Arbeidsmarkt. De resultaten zijn verwerkt in Protos.
januari 1998- juli 1998
Coopers & Lybrand te St. Maarten (stage).
Werkzaamheden: accountantscontroles uitvoeren, administraties verrichten en jaarrekeningen samenstellen.

Opleiding interimmanager

Opleiding:
HEAO-Accountancy AA, Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen, Nederland. Afgerond.

Cursussen:
2008
Windesheim
Gemeente Financiën

2006
Bestuursacademie Nederland
Actualiteitendag BBV

2005
Rijksacademie voor Financiën en Economie.
Leergang: Financieel Management (voorheen VOFHA), module Basis overheidsfinanciën en beleid.

2004
Bestuursacademie Nederland.
Bewijs van deelname voor het schrijven van rapporten, adviezen, voorstellen en besluiten.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

Overig

Kennis van en ervaring met de volgende wet- en regelgeving:
 Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV 2004)
 BTW-Compensatiefonds
 Regeling Informatie voor derden (Iv3)
 Kadernota Rechtmatigheid
 Rijksbegrotings- en Verantwoordingsvoorschriften (RBV)
 Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid (HAFIR)
 Single information/ single audit (sisa)
 Grondexploitatie
 Reserves & Voorziening
 Planning & Controlcyclus binnen de overheid
 Kostentoerekeningsmethodieken

Beheersing computerprogramma’s:
Windows, Word, Excel, Exact voor Dos, Exact voor Windows, Impuls, Peachtree, SDW, Protos, Coda, Cognos, AS400 (FIS 2000 & Delta Care Products), IBOS, Decade, Powerplay AFAS en Informer.

Overige diploma’s: Rijbewijs B

 beschikbaar?