T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Project-/Programma manager/Projectdirecteur

Project-/Programma manager/Projectdirecteur

Werkervaring interimmanager

Huidige functie Directeur Goosetrail bv
(Project-, Programma- en Interim Management)


Ervaring 1998 – heden Directeur Goosetrail bv
- Interim management
- Project-/programmamanagement
- Reorganisatie-/verandermanagement

1995 – 1998 Sr. Projectmanager PRC Bouwcentrum

1994 – 1995 BU manager Brian Goedtz

1993 – 1994 Sr. Adviseur Royal Haskoning

1984 – 1993 Sr. Consultant/Proj. Manager Twijnstra Gudde

1982 – 1984 Reserve Officier Genie


Inhoudelijk trackrecord: projecten/programma’s tussen 1 miljoen en 1 miljard euro


Gemeenten Apeldoorn, Zutphen, Abcoude, Breda, Thorn

- Locatiekeuze-/RO trajecten
- Feasability studies
- Programma’s van Eisen/Plannen van Aanpak
- Projectmanagement
- Begeleiding (politieke) besluitvorming

Rijksoverheid Rijkswaterstaat, IND, Economische Zaken, CJIB

- Millennium Project RWS
- Quality Assurance Millennium Project bij de Waterschappen
- Invoering van de Euro voor RWS (project directeur)
- Ontwikkeling en implementatie PMW bij RWS + diverse programma directies binnen RWS (spin off)
- Coaching en training on the job van PL’s van diverse grote infrastructurele werken (nat en droog; diverse stadia)
- Coaching en training on the job van Pl’s op diverse ontwikkelings programma’s natte en droge infrastructuur
- Programma-/projectmanagement (RWS/EZ/CJIB)
- Politiek-Strategisch stappenplan Real Estate CJIB
- Interim Management Controllers functie IND-ICT
- Contracturele transitie IT IND
- Opzet en implementatie Project Portfolio management IND
- Programma Management voor een aantal Programma’s op het snijvlak IT-financiën binnen de financiële kolom binnen RWS

ZBO’s Reclassering Nederland

- Reorganisatie Facilitaire Dienst/inrichten Centrale Inkoop
- Realiseren besparingen (10-40%)op Real Estate-/ mantelcontracten Telecom
- Afstemmen huisvestingsbudgetteringsmodel op regionaal integraal management
- Interim management landelijke Facility Manager

Onderwijs Hogeschool Windesheim, MBO Cluster Uden-Veghel

- Programmering Hogeschool Windesheim
- Vestigingsplaatskeuze fusie MBO-cluster Uden-Veghel


Gezondheidszorg Streekziekenhuis Walcheren, Erasmus MC, Thuiszorg Groot Rijnland

- Stappenplan en programmering verniewbouw Streekziekenhuis Walcheren
- Plv. directeur Real Estate Erasmus MC
- Begeleiding nieuwbouw Erasmus MC
- Real Estate strategie Thuiszorg Groot Rijnland na de fusie

Bedrijfsleven Pierson, Heldring & Pierson, Morgan Bank, ABN AMRO Bank, ING Bank, RABO-Bank, KLM, Texaco, Philips, Weys International, KNP BT, TNT, Athlon Groep, Mediq, Randstad

- Opstellen en begeleiding besluitvorming huisvestingstrategiën
- Locatie- en feasability studies
- Programma’s van Eisen, Plannen van Aanpak
- Project-/Programma management
- Ontwerp en kantoorconcept begeleiding
- Grootschalig verhuismanagement
- Efficiency-programma’s (kostenreductie)
- Logistieke studies
- Interim management Real Estate en Facility Management
- Selectie, contractering en contract management
- Turn around management
- Interveniëren in vastgelopen projecten; projecten weer binnen budget en tijd brengen (zogenaamde run-away-projecten)
- Plv. Projectdirecteur Nieuwbouw Hoofdkantoor ABN AMRO aan de Zuidas
- Doorlichtingen, reorganisatie-advies en verandermanagement Real Estate- en Facilitaire Organisatie
- Management Consultancy

Docentschappen - post HBO opleiding projectmanagement in de aannemerij
- Post doctorale opleiding Bouwprojectmanagement
- NEPROM


Opleiding interimmanager

Technische Universiteit Delft-Civiele Techniek (Algemene Civiele Techniek/Civiele bedrijfskunde)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kerncompetenties:
- Senioriteit op het niveau van projectdirecteur
- Sterk ontwikkelde politieke en organisatie sensiviteit
- Sterke communicatieve eigenschappen
- Strateeg met gevoel voor belangen en in staat zich op een handige en effectieve wijze te positioneren
- Resultaatgericht en gericht op dynamiek
- Zoekt waar mogelijk het gemeenschappelijk belang op, geeft samenwerking richting en creëert daarmee voorwaarden voor draagvlak en inzet
- Zoekt de grenzen op waar hij voelt nog commitment te hebben
- Delegeert maar houd controle
- Door voorbereiding, inzicht in het gesprek en gesprekspartner en de vervolgaanpak een strategisch begaafde gesprekspartner/onderhandelaar
- Trekt met zelfvertrouwen de leidende rol naar zich toe en toont verantwoordelijkheidsgevoel
- Werkt bij voorkeur samen met professionals
- Beschikt over een uitgebreid gedragsrepetoir om effectief in te kunnen spelen op situaties
Talenkennis interimmanager

Talenkennis (vloeiend)
• engels;
• nederlands;
• duits.Overig

Persoonlijkheid (gebaseerd op diverse assessmenttesten in de afgelopen tijd)

Samenwerken
- Competentie is goed ontwikkeld (als ‘goed’ wordt aangemerkt dat zowel sterk ontwikkelde vaardigheden als stimulerende persoonlijkheidseigenschappen zorgen voor een effectief gedrag in relatie tot de functie)
- Belangrijkste kracht in de aanpak is het bieden van ruimte aan zijn gesprekspartner; gaat serieus op de aangebrachte punten in en stelt zich accepterend op
- Zoekt waar mogelijk het gemeenschappelijk belang op, geeft de samenwerking richting; creëert daarmee voorwaarden voor draagvlak en inzet
- Stijl: van nature functioneel
- Hecht waarde aan goede onderlinge verhoudingen zonder dat hij er kwetsbaar door wordt
- Delegeert, maar houdt controle
- Trekt met zelfvertrouwen de leidende rol naar zich toe en toont verantwoordelijkheidsgevoel
- Voelt zich het best thuis in een omgeving van professionals

- Resultaatgerichtheid
- Competentie is goed ontwikkeld (als ‘goed’ wordt aangemerkt dat zowel sterk ontwikkelde vaardigheden als stimulerende persoonlijkheidseigenschappen zorgen voor een effectief gedrag in relatie tot de functie)
- Gemiddeld intrinsiek gedreven wat betreft actiegerichtheid, resultaatgerichtheid en carrièregerichtheid
- Voortgang/snelheid is een belangrijke drijfveer; gericht op het behalen van doelstellingen
- Creëert ruimte om samen met zijn gesprekspartner een reëel en haalbaar traject voor te stellen; houdt daarna zijn gesprekspartner wel aan het afgesproken traject; afspraak is afspraak; monitort de voortgang
- Aanjager van voortgang
- Is geen uitsteller; wordt niet snel afgeleid
- Zoekt steeds de grenzen op waar hij voelt nog commitment te hebben
- Zal niet snel gefrustreerd raken als hij letterlijk zijn doelen niet haalt, maar is wel dusdanig voortgangsgericht ingesteld dat hij niet snel zal opgeven. Hij zal dan willen temporiseren en doorgaan.

Initiatief
- Competentie is voldoende ontwikkeld(als ‘goed’ wordt aangemerkt dat zowel sterk ontwikkelde vaardigheden als stimulerende persoonlijkheidseigenschappen zorgen voor een effectief gedrag in relatie tot de functie)
- Weet uitermate goed de gegeven informatie om te zetten naar kansen en daarop in te spelen
- Neemt initiatief waar nodig; als er tijd is staat hij langer open voor nieuwe informatie voordat hij handelt, hetgeen ten goede komt aan het draagvlak bij zijn gesprekspartner c.q. de organisatie
- Bovengemiddeld gevoel voor urgentie, neemt de initiatieven die nodig zijn
- Veel energie, realisme en ambitie zorgen voor een snelle reactie in crisissituaties
- Heeft bewegingsvrijheid nodig om middels beslissingen de voortgang te stimuleren
- Motivatie om tot actie over te gaan is hoog

Netwerken
- Competentie is goed ontwikkeld (als ‘goed’ wordt aangemerkt dat zowel sterk ontwikkelde vaardigheden als stimulerende persoonlijkheidseigenschappen zorgen voor een effectief gedrag in relatie tot de functie)
- Voelt zich prettig in het contact met mensen ondanks dat hij als persoon in eerste indruk enigszins op afstand blijft
- Kan goed samenwerken met mensen uit alle lagen van de organisatie of met andere waarden
- Zoekt naar win-win situaties om zijn doelen te bereiken
- Is maximaal transparant over zijn belangen en intenties; voor zover dit nog handig is voor zijn onderhandelingspositie. Wint de ander voor zich door deze transparantie
- Laat blijken inzicht te hebben in het belangenveld, weet zich goed te positioneren
- In de relaties die hij aangaat zal hij een pragmatische/functionele basis zoeken

Plannen en organiseren
- Competentie is goed ontwikkeld (als ‘goed’ wordt aangemerkt dat zowel sterk ontwikkelde vaardigheden als stimulerende persoonlijkheidseigenschappen zorgen voor een effectief gedrag in relatie tot de functie)
- Structureren en organiseren zijn sterk ontwikkelde eigenschappen; gaat daarbij planmatig te werk. Dit betekent dat hij (zichzelf) doelen op middellange of lange termijn zal stellen en energie zal steken in het begrip van mensen voor dat doel (investeren om op termijn meer rendement te krijgen).
- Zal rekening houden, op basis van zijn ervaringen, met mogelijke beperkingen
- Zal zaken vastleggen in de vorm van deadlines, budgetten en afspraken; committment bij zijn gesprekspartners hiervoor creëren en de afspraken/mijlpalen monitoren.
- Pro actief; pakt problemen direct aan
- Staat in de aanpak open voor een niet standaard aanpak
- Stijl van werken is het maken van heldere afspraken, delegeren van taken en de medewerkers binnen deze taak vrijheid van uitvoering te geven. Overall wordt de performance gemonitord en zonodig bijgestuurd (waarbij coaching de voorkeur heeft)
- Stijl sluit het beste aan bij zelfstandige, taakvolwassen medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor de taken die hun zijn toebedeeld.
- Scoort boven het academisch werk- en denkniveau; is bovengemiddeld toekomstgericht, kan zich goed inleven in verschillende scenario’s, toekomststrategieën en –plannen. Denkt vanuit de onderneming.

Onderhandelen
- Competentie is goed ontwikkeld (als ‘goed’ wordt aangemerkt dat zowel sterk ontwikkelde vaardigheden als stimulerende persoonlijkheidseigenschappen zorgen voor een effectief gedrag in relatie tot de functie)
- Kracht van de aanpak zit in het kunnen ‘zorgen’ voor de tegenpartij. Helpt de tegenpartij in het zicht krijgen op de situatie en op het helder krijgen van een reëel voorstel.
- Stelt zich daarnaast doelen die hij stellig weet neer te zetten
- Richt zich in eerste instantie meer op langere termijn effecten dan voor het snelle resultaat op korte termijn
- Is een gesprekspartner op niveau
- Houdt van het spel van beïnvloeden (met open vizier).
- Is door voorbereiding, inzicht in het gesprek, inzicht in de gesprekspartner en door zijn vervolgaanpak een strategisch begaafd gesprekspartner

Aanpassingsvermogen en Stressbestendigheid
- Aanpassingsvermogen is liberaal, zoekt naar mogelijkheden om te veranderen
- Krijgt energie van veranderingen die nodig zijn om doelen te bereiken
- Voelt zich prettig in stressvolle situaties, heeft weinig tijd nodig om te herstellen van een crisis of spoedgeval
- Is georganiseerd maar kan afwijken van de vaste lijn

Besluitvaardigheid
- Competentie is goed ontwikkeld (als ‘goed’ wordt aangemerkt dat zowel sterk ontwikkelde vaardigheden als stimulerende persoonlijkheidseigenschappen zorgen voor een effectief gedrag in relatie tot de functie)
- Een zeker ongeduld (hoewel dat professioneel goed getemperd wordt), lichte afwijzing voor in zijn ogen onnodig (lang) vergaderen zonder concrete doelstelling, voorkeur voor snelle besluitvorming
- Bereid om verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig tot besluitvorming over te gaan; onafhankelijk (heeft bewegings en besluitvormingsruimte nodig); draagt evenwel zorg voor verankering en terugkoppeling van zijn beslissingen
- Maakt gerichte beslissingen, waarbij secuur de gevolgen van zijn acties door hem gecontroleerd wordt
- Is besluitvaardig zonder risico-gedrag
- Zeer goed in staat om logische conclusies te trekken op basis van cijfermatige en verbale informatie; dringt snel door tot de kern van de zaak; krijgt snel en op niveau overzicht over een nieuwe situatie

Resumerend
- Een strateeg, iemand die veel gevoel heeft voor belangen en in staat is zich op handige en effectieve wijze te positioneren
- Zijn kracht is ruimte te geven aan anderen in het contact waarmee hij uiteindelijk veel resultaat behaalt vanwege de aansluiting met de ander die hij weet te bewerkstelligen
- In zijn werk zal hij contacten bewust aangaan op basis van de functionele toegevoegde waarde die hij ziet
- Als persoon treedt hij minder op de voorgrond maar weet dit ruim te compenseren door het vertrouwen dat hij weet op te roepen door zijn transparante en prettige manier van werken.
- Onderhandelingstechnisch ligt zijn kracht in de tegenpartij een gevoel van vertrouwen te geven en zijn begaafdheid het gesprek op basis van inzicht te sturen
- Beschikt over een uitgebreid gedragsrepetoir om effectief in te kunnen spelen op de situaties die hij tegenkomt


 beschikbaar?