T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?adjunct directeur operations ai.

adjunct directeur operations ai.

Werkervaring interimmanager

Opdrachten:
1. ICT-/Programma Manager (35 fte)
Resultaten:
- Informatieplan incl. projectenkalender opgesteld
- Opstellen en begeleiden selectietraject keuze implementatiepartner, incl. kwaliteitsattributen en –normen gebaseerd op ISO-9126
- Als gedelegeerd opdrachtgever verantwoordelijk voor programma vervanging backoffice systeem voor nieuwe front- en backoffice toepassingen, incl. DWH-omgeving (35 fte, waarvan 25 fte extern). Programma kende 3 fasen van in totaal € 12,5 miljoen.
- Bestaand correspondentiesysteem Lotus Notes vervangen door AIA/ITP (€ 700K)
- Plannen en begeleiden overgang I-series/IBM/RPG-omgeving naar een P-series/Oracle omgeving (HW: € 500K, SW: € 2.000K)
- Enkele meer going-concern zaken: uitbreiding telefooncentrale, overgang naar nieuw archiefsysteem (EMC) incl. bijbehorende hardware, inhouse datacenter uitgebreid, start gemaakt met server virtualisatie ea.
- Continuïteitsplan op orde gebracht (zowel ict als organisatorisch)
- ICT afdeling geherstructureerd
- Projectmatig werken ingevoerd
- Leveranciersmanagement van 25 leveranciers voor hard- en software

2. adjunct directeur operations ai.
Leiding geven aan operations (± 130 fte, hypotheken) via een 8-tal teammanagers, waarbij operations procesmatig is georganiseerd (acceptatie, akten&uitbetalingen, leningen&polissen, debiteuren en als ondersteunende processen: documentmanagement (scanning) en service center (call center)).
Resultaten:
- implementatie operationeel besturingsmodel;
- begeleiden implementatie en voorbereiding reorganisatie operations door invoering van een contactcenter;
- implementatie interne flexpool binnen operations
- coachen en begeleiden teammanagers in meer resultaat- en klantgericht werken

3. manager operations ai.
Leiding geven aan de backoffice (± 80 fte), acceptatie en schade, medisch en niet-medisch, middels 6 teamleiders; het terugdringen van de achterstanden, het herstructureren van de backoffice, het uitvoeren van BPR alsmede het opstellen van een investering- en implementatieplan
Resultaten:
- problematiek rondom de achterstanden in kaart gebracht; maatregelen genomen om de achterstanden onder controle te krijgen en te behouden;
- nieuwe bedrijfsprocessen ontworpen, met als vertrekpunt een volledig digitale werkomgeving (paperless), waarbij gebruik is gemaakt van oa. de mogelijkheden van ICT, de mogelijkheden van ketenintegratie (met de tussenpersoon), de optimalisering van het outputproces (eventueel op basis van outsourcing) en een digitaal archief;
- een investering- en implementatieplan hiervoor opgesteld;
- op basis van de nieuwe bedrijfsprocessen heb ik een nieuwe organisatiestructuur ontworpen en geïmplementeerd;
- tegelijk met de start van een vernieuwde commerciële afdeling en bijbehorend nieuw commercieel beleid gewerkt aan de bewustwording van de commerciële aspecten van de schadeafwikkeling binnen de backoffice.

4. Hoofd Backoffice ai.
Leiding geven aan de backoffice (± 150 fte), acceptatie en schade, middels 13 teamleiders, waarbij de vraag was of dit door één leidinggevende mogelijk is; het ‘in-control’ geraken met betrekking tot de SUO-WTZ-gerelateerde werkzaamheden; het realiseren van formatiereductie in lopend veranderingsproces met de start van een contactcenter; het realiseren van interne controle door en voor de back office; het terugdringen van de achterstanden
Resultaten:
- resultaatgerichte aansturing van teamleiders, oa door toepassing van SMART-principe bij het maken van afspraken (cultuuromslag);
- \'in-control’ geraakt met betrekking tot de SUO-WTZ-problematiek;
- de interne controle ingevoerd nadat de AO (incl. werkinstructies) op orde was en iedereen hierover vanaf zijn werkplek kon beschikken (start kwaliteitsverbetering);
- problematiek rondom de achterstanden in kaart gebracht;
- achterstanden weggewerkt middels een verbetering van de performance van de medewerkers door de invoering en naleving van normen in het ‘productie’-proces (cultuuromslag);
- In combinatie met de start van het nieuwe contactcenter is tevens een formatiereductie doorgevoerd

5. Manager logistics ai.
Reorganisatie van een vijftal afdelingen (in totaal ± 50 fte) die op het hoofdkantoor invulling gaven aan de vreemde valuta-dienstverlening tot een nieuwe afdeling logistics, waarbij met name het kostenniveau omlaag moest en de efficiency verder omhoog. Een ander deel van de opdracht was om het aantal bankinstellingen waarmee in het buitenland zaken werd gedaan drastisch terug te brengen. Verder diende alle chartale- en waardestromen van het Fortis-concern bij logistics ondergebracht te worden. Opdrachtgever voor dit onderdeel van de opdracht was een lid van de RvB van Fortis Bank Nederland
Resultaten:
- BPR doorgevoerd inzake afhandeling coupons/aandelen, betrokkenen: banken (Luxemburg, Duitsland en Nederland), kantoren GWK en hoofdkantoor; tevens info.systeem ontworpen en laten realiseren om proces te ondersteunen;
- onderhandelingen met banken (in binnen- en buitenland) zelf gevoerd; van 80% van de banken afscheid genomen en bestaande business ondergebracht bij resterende 20%;
- overige processen geherstructureerd en geoptimaliseerd; deels met behulp van nieuwe/aangepaste info.systemen, deels door andere werkwijzen· een nieuwe afdeling Logistics ontworpen en vormgegeven (in totaal ± 25 fte), concreet mensen benoemd en van mensen afscheid genomen (in lijn met het geldende sociale plan);
- totaal gerealiseerde besparing per jaar: NLG 2,5 miljoen;
- voor het onderbrengen van de chartale- en waardestromen van Fortis bij logistics (GWK) heb ik een projectplan geschreven en uitgevoerd. Essentieel onderdeel van het project was de koppeling tussen verschillende bedrijfssystemen

Opleiding interimmanager

Doctoraal bedrijfskunde Erasmus universiteit (diploma)
Hoofdopleiding bedrijfskunde, IBO
HTS Informatica (HIO)
Atheneum B

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?