T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager voor zorg en welzijn

interim manager voor zorg en welzijn

Werkervaring interimmanager

September 2013 – oktober 2014 Pieter van Foreest locatie Bieslandhof
Interim teammanager somatiek, kleinschalig wonen en activiteitenbegeleiding locatie Bieslandhof
Profiel
Aanvankelijk als assistent teammanager, later als teammanager leiding geven aan een somatische verpleegafdeling, een somatische kleinschalige afdeling-in-het-verpleeghuis en de activiteitenbegeleiding. Deelenemer van de prezo-kwaliteitsgroep zorgleefplannen en prezo coach.
Resultaten
Rust en vertrouwen in het team hersteld. Zorgleefplannen op laten stellen zodat deze “prezo proof” zijn. Locatie heeft Prezo-zilver certificaat behaald. MDO structuur ingevoerd. Kleinschalige woonafdeling opgeknapt waarvoor bewoners tijdelijk verhuisd zijn. Bedbezetting van de grootschalige afdeling op 100%.

Januari 2014 –juni 2014 HVA te Amsterdan, DOO (opleiding en opvoeding)
Docent
In het kader van de cursus didactische vaardigheden voor HBO docenten een herontwerp gemaakt van de module omgangskunde, tevens de lessen van deze module gegeven. Verschillende gastlessen gegeven aan de docentopleiding zorg en welzijn.

December 2012 – Juli 2013 WZH locatie Transvaal
Interim teamleider zorg
Profiel
Operationeel manager van het zorgteam, de dagopvang en de activiteitenbegeleiding. Ondersteunen aanzet transitie verzorgingshuis naar verpleeghuis in het kader van verhuizing naar nieuwbouw. (Her)implementatie verantwoordelijkheidsstructuur van de EVV-ers op afdeling. Opzet deskundigheidsbevordering zorgteam.
Resultaten
Gestructureerd en gecategoriseerd (dynamisch) overzicht van bewoners voor de nieuwbouw. Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling op de afdeling. MDO structuur neergezet.

Juli 2011 – December 2012 Cordaan locatie Gaasperdam
Interim teammanager Revalidatieafdeling en PG afdeling
Profiel
Operationeel manager van de 2 teams, projectleider geriatrische revalidatie én projectleider PG revalidatie. De geriatrische revalidatieafdeling is een van de proeftuinen geriatrische revalidatie, in dit kader de afdeling meenemen in de ontwikkelingen op dit gebied. Tevens deelprojectleider geriatrische revalidatie. Ondersteunen van het traject kwaliteitsverbetering naar aanleiding van de dreigende aanwijzing van de IGZ ( als vervolg op het verscherpte toezicht). Verschillende initiatieven naar aanleiding hiervan ontwikkeld op het gebied van controle en inhoud. Begeleiden werken volgens HACCP.
Resultaten
Rust in beide teams gecreëerd. Dreigende aanwijzing van IGZ afgewend. Verschillende kwaliteitsverbeteringen geïmplementeerd op gebied van HACCP, inhoudelijk revalidatie, algemeen zorginhoudelijke zaken zoals rapportage.
Aanvang gemaakt voor het opzetten van een professionele geriatrische revalidatie afdeling. PG revalidatie-unit opgezet.

April 2011 – Juli 2011 WZH de Strijp
Interim teamleider 2 PG verpleegafdelingen en afdeling NAH
Profiel
Operationeel manager van het team van een PG Organisatie Eenheid met kleinschalig wonen en een afdeling met NAH van het verpleeghuis. Dit ter overbrugging van vacature en ziekte van een van de teamleiders. Projectbegeleider van de PLU (leerafdeling). Ondersteuning implementatie “een cliënt agenda”. Tevens ondersteuning van de locatiemanager
Resultaten
Reguliere aansturing teams. Formatieplaatsenplan gemaakt & ingevoerd. Nieuw dienstroosterpatroon voor implementatie gereed.
Project PLU gedeeltelijk afgerond en overgedragen aan reguliere manager

Oktober 2010 – April 2011 Oldael
Interim teamleider BG/1e/2e verdieping locatie Oldeslo
Profiel
Operationeel manager van het team van het verzorgingshuis (72 bewoners). Opdracht o.a.: implementeren integraal management, plan van aanpak maken voor de decentraliseren roostering, ondersteunen ontwikkeling van de zorg naar het “5 sterren concept”, ondersteuning bij de hercertificering betreffende de major non-conformity rondom de medicatie
Resultaten
HKZ hercertificering behaald medio november 2010. Roostering ondergebracht bij teamleidinggevenden met ondersteuning van teamleden. Functioneringscyclus opgestart. Indeling team in 2 teams gerealiseerd waardoor de teamleidinggevenden daadwerkelijk de integrale verantwoordelijkheid voor hun teams kunnen krijgen. Aanzet gemaakt tot grenzen aan zorg waardoor onverantwoorde situaties beperkt worden. Implementatie aanwezigheidsbeleid.

Juni 2009 – Oktober 2010 Vivium
Interim teamleider zorg en wonen locatie Johanneshove
Profiel
Operationeel manager van het team van het verzorgingshuis (70 bewoners), de dagopvang en de extramurale zorg. Ondersteunen van de locatiemanager bij het ontwikkelen en implementeren van beleid.
Resultaten
Rust en regelmaat gecreëerd (o.a. door transparante werkafspraken en verantwoorde roosterplanning). EVV-systeem geïmplementeerd. Behalen gouden HKZ certificaat.
Invoeren zorgroutes (afspraken met bewoner over zorgverlening) waarbij duidelijkheid voor de bewoner over het tijdstip van zorgvraag wordt verkregen en de inzet vergeleken kan worden met de beschikbare uren in de ZZP’s. Extramurale zorgverlening geïntegreerd in de zorgroutes. Medicatiedistributie geoptimaliseerd. Financieel positief resultaat over 2009 & 2010 (tot en met september), o.a. door beperken van het ziekteverzuim. Herstructurering van de dagbesteding.

Maart 2010 –Oktober 2010 Fokus
Interim locatiemanager voor de locatie
Centrum in Houten
Profiel
Integraal management van de locatie. Overbruggingsmanagement tijdens werving nieuwe manager.
Resultaten
Rust en stabiliteit behouden

Maart 2009 – Juni 2009 Fokus
Interim locatiemanager voor de locatie Schonauwen in Houten
Profiel
Integraal management van de locatie. Overbruggingsmanagement tijdens werving nieuwe manager
Resultaten
Rust en stabiliteit behouden

Oktober 2008 – Mei 2009 Fokus
Interim locatiemanager voor de locatie Antonius in Utrecht
Profiel
Integraal management van de locatie. Structuur in communicatie aanbrengen, formatie op peil brengen, attitudeverandering bij personeel conform Fokusvisie. Afstemmen vraag en aanbod van zorg. Opstellen en uitvoering geven aan een plan van aanpak om het cliëntvertrouwen te herstellen
Resultaten
Formatie op peil gebracht. Aanzet gemaakt tot cultuurverandering waarbij volgens visie van Fokus gewerkt. Plan van aanpak voor het cliëntvertrouwen opgesteld en deels geïmplementeerd. Locatie overdrachtsklaar gemaakt voor nieuwe locatiemanager. Verzuim teruggebracht naar een acceptabel niveau (+/- 3% bij vertrek)

September 2008 – Mei 2010 Fokus
Interim locatiemanager voor de locatie Graafjan Amersfoort
Profiel
Integraal management van de locatie. Structuur in communicatie aanbrengen. Herstellen van vertrouwen bij zowel cliënten als personeel. Uitvoering (laten) geven aan Fokus visie.
Resultaten
Vertrouwen bij personeel en cliënten in organisatie hersteld. Rust binnen team gecreëerd. Structuur in communicatie (vooral met cliënten) aangebracht. Duidelijkheid gecreëerd rondom visie Fokus. Hoge productiviteit (verhouding inzet personeel t.o.v. geleverde zorg) bij een verantwoorde inzet van personeel

Deelproject: begeleiden locatiemanagers bij het schrijven van een SMART jaarplan

April 2008-September 2008 Brentano
Interim teammanager Klaasje Zevenster
Profiel
Integraal verantwoordelijk teammanager van een afdeling met 108 somatische verzorgingshuiscliënten (waarvan 7 meerzorgcliënten) en 5 kort-durend-verblijf cliënten.
Als zwangerschapsvervanging van de interim teammanager aansturing geven aan het team van 24 FTE (+/- 36 medewerkers) en uitvoering geven aan het opgestelde plan van aanpak.
Aanvullend project: stichtingsbreed implementatie digitale RIE
Resultaten
Rust en vertrouwen in de organisatie gecreëerd.
Zorgroutes (schriftelijk vastgelegde zorgafspraken en -tijden) ingevoerd.
Meer dan 75% van de cliënten ingevoerd in het ECD
Regulier werkoverleg geïmplementeerd

Februari 2006-April 2008 Auxilium
Locatiemanager verzorgingshuis Oudergaard en verzorgingshuis Brugchelen
Profiel
Eindverantwoordelijk manager voor beide locaties en extramurale zorg in resp. Kortenhoef en ’s Graveland.
Aanvullend project: Bouw en verhuizing tijdelijke huisvesting: Aanspreekpunt tijdens de bouw van de tijdelijke huisvesting voor locatie Oudergaard en verantwoordelijk voor de verhuizing naar deze locatie. Aansturen van receptie en secretariaat
BIG-trainer
Resultaten
Verzuim van 11% naar minder dan 3%
Stabiele organisatiestructuur
Werkwijze (en mind set) ingezet die past bij “scheiden van wonen en zorg”
Verhuizing van 64 intramurale cliënten naar een tijdelijke voorziening
Extramurale zorg opgezet


Februari 2004–Februari 2006 Landelijke Stichting Vredenoord
Hoofd zorg
Profiel
Integraal verantwoordelijk manager van de dienst zorg, voeding en activiteitenbegeleiding. Het leveren van een bijdrage aan het instellingsbeleid.
Voorzitter van het ZTLO Zeist (opnamecoördinatorenoverleg van de zorgorganisaties in Zeist), deelnemer aan het ketenoverleg Heuvelrug (overlegorgaan van verschillende zorgorganisatie, CIZ en zorgkantoor binnen een deel van de provincie Utrecht).
Resultaten
Stabiele situatie binnen de zorgteams
Financieel verantwoorde bedrijfsvoering

Augustus 2001–Februari 2004 IJlanden
Locatiehoofd Kinder Diensten Centrum (ODC) Nieuwlandhof en Amsteldijk
Profiel
Integraal verantwoordelijk manager voor één, later twee locaties met plaats voor respectievelijk 29 en 22 kinderen Verantwoordelijk voor de tactische, operationele leiding van deze locaties.
Aanvullend project: opzetten locatie Amsteldijk binnen het MKD: begeleiden verbouw locatie en verantwoordelijk voor inhuizing van deze locatie
Resultaten
Verzuim teruggedrongen van 11% naar 4%.
Implementatie van “regionalisatie” binnen het Kinder Diensten Centrum met bijbehorende veranderende werkwijzen
Realisatie van structuur voor formele communicatiestroom
Realisatie en opstart van 2e locatie (locatie Amsteldijk)

September 1998–Augustus 2001 Verenigde Amstelhuizen
Zorgmanager in verpleeghuis Gaasperdam
Profiel
Leidinggevende van één (en later twee) verpleegafdeling(en). Verantwoordelijk voor de tactisch en operationele leiding van deze afdeling(en). BIG-trainer.
Resultaten
Verzuim meer dan 20% teruggedrongen naar (uiteindelijk) 4%.
Opzet van een roostering met een evenwichtige verdeling van de kwaliteit en kwantiteit over alle (onregelmatige) diensten.

Juli 1990–Januari 1998 Stichting Oosterscheldeziekenhuizen & Uitzendbureaus
verpleegkundige, ondertussen in diverse sectoren van de zorg gewerkt via uitzendbureaus. O.a. binnen VG, GGZ, gevangeniswezen en V&V

Februari 1989–Juni 1990 ministerie van defensie
dienstplichtig sergeant gewondenverzorger

Maart 1987–Oktober 1988 Stichting Streekziekenhuis Walcheren
leerling verpleegkundige

Aanvullende werkzaamheden
2008 – heden: lid klachtencommissie Landelijke Stichting Vredenoord

Opleiding interimmanager

2014 Bewijs van voldoende didactische voorbereiding voor het hoger beroepsonderwijs
2013 Herregistratiecertificaat verpleegkundige
1996-2005 BMG (Beleid en Management in de Gezondheidszorg) aan de Erasmus Universiteit.
1994-1996 Hbo-verpleegkunde
1990-1994 Verpleegkundige-A
1982-1986 MAVO

aanvullend diverse cursussen en workshops

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

People manager
Hands-on mentaliteit
Inhoudelijk sterk onderlegd
Overstijgend maar tevens verbindend vermogen

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Naast ervaren interimmanager binnen zorg en welzijn heb ik ook ervaring als (HBO) docent.

 beschikbaar?