T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager wonen, teammanager woningcorporatie, coach.

manager wonen, teammanager woningcorporatie, coach.

Werkervaring interimmanager

Als manager wonen bij de afgelopen 10 jaar bij 6 woningcorporaties gewerkt.
Naast de reguliere management verantwoordelijkheden is mijn specialisme verandermanagement, teambuilding en ontwikkeling en autonomie van medewerkers en teams.
Ik stroomlijn daarnaast procedures en ondersteunende automatisering.

Projectmanagement voor het opzetten, werven en opleiden van Klant Serviceteams, het organiseren en realiseren van bijbehorende IT en telefonie.

Woonstichting Tablis Wonen (23 maanden) 2011 - 2013
Tablis Wonen heeft in Sliedrecht en Graafstromen een kleine 5000 verhuureenheden. In 2011 heeft de afdeling Wonen veel veranderingen ondergaan, waaronder relatief veel nieuwe medewerkers, een nieuwe functie omschrijving gelijkluidend voor alle medewerkers van Woonservice en het opzetten van een team Klantenservice
Functie: ad interim Manager Wonen voor afdeling Wonen: team Woonservice en team Klantenservice:
- Teambuilding en allroundiseren Woonserviceteam
- Stroomlijnen processen, procedures en managementinformatie van de afdeling
- Versterken en zelfsturend maken van het jonge Klantserviceteam
- Verbeteren samenwerking binnen afdeling en tussen de afdelingen ondermeer door elkaar direct aan te spreken

Woonstichting Leystromen (9 maanden) 2011
Woonstichting Leystromen (10.000 vhe’s) is vanaf 1 januari 2011 de fusie verder aan het vormgeven.
Functie: projectmanager, inclusief communicatie en implementatie (van 1 april 2011 tot en met december 2011):
- Projectmanager IT samenvoegen woningzoekenden systeem fusiepartners en interne en externe communicatie daarover
- Projectmanager IT selectie en implementatie Kennisbank en telefonie voor het servicebureau
- Projectmanager opzet servicebureau (beantwoord > 80 % van de algemene vragen en is het regiebureau voor al het niet-planmatig onderhoud)
- Projectdeelnemer website
- Diverse andere projecten als digitalisering, aanpak leegstand, processen, samenstelling managementinformatie en sturingsinformatie, enzovoort

Woonstichting Leystromen (15 maanden) 2010 - 2011
Woonstichting Leyakkers (7000 vhe’s) is op 1 januari 2011 gefuseerd met Woningstichting Stromenland tot Woonstichting Leystromen (10.000 vhe’s).
Functie: Ad Interim Locatiemanager Afdeling Klant Rijen (van 1 juni 2010 tot 15 augustus 2011):

- Invulling geven aan de functie locatiemanager afdeling Klant binnen Leystromen, waarbij zelfsturing van de afdeling Klant en het voorbereiden van de fusie centraal staan.
- Leiding geven en overzicht bieden aan de 16 medewerkers op de afdeling Klant. Deze afdeling neemt reparatieverzoeken, receptie en balie, sociaal beheer en leefbaarheid, huurincasso, en verhuur, mutatie en verkoop voor haar rekening.

Stichting Woonpartners Helmond (13 maanden) 2008 – 2009
Woonpartners is een vooruitstrevende, maatschappelijke organisatie een corporatie met ruim 8.000 eenheden.
In functie van Teammanager Woonservice a.i. (van 1 juli 2008 tot 1 augustus 2009)
- invulling geven aan de functie van teammanager Woonservice ad interim binnen Woonpartners, waarbij zelfsturing en teambuilding van Woonservice en samenwer-king met andere afdelingen centraal staat;
- het realiseren van een personele kwaliteitslag conform hun functieomschrijving en door het formuleren heldere van het jaarplan afgeleide doelstellingen per medewer-ker en het ondersteunen van de medewerkers daarin via coaching en opleidingvoor-stellen;
- inhoudelijk ligt de nadruk op het mee-ontwikkelen van een visie op en de verbetering van de kwaliteit van de aanpak van leefbaarheid van de wijken en herstructurering (wijkvisies en wijkontwikkelplannen en daarnaast op de taakvelden managementin-formatie, beleidsontwikkeling, huurincasso, servicekosten, energie, techniek en parti-cipatie;
- het bewerkstelligen van de kernthema’s van de afdeling zoals omschreven in de “matrix overzicht activiteiten ondernemingsplan 2008”, waaronder de leefbaarheids-monitor, de krachtenvelden en het VIP- en saldoplusproject

HetPunt in west noord Brabant
HetPunt is een integraal informatie- advies en dienstencentrum in Roosendaal. HetPunt verzorgt deze functies voor ruim 15 partijen van wonen, zorg en welzijn, waaronder de WMO, maatschappelijke instellingen zoals stichting MEE, verslavingszorg, bureau sociale raadslieden en een corporatie met 10.000 eenheden.
In functie van Floormanager a.i. (van 17 maart 2008 tot heden)
Opdracht en resultaatgebieden:
- verantwoordelijk voor de klantenservice van HetPunt, waaronder website,
- versterken van de twee corporatieteams voor klantenservice (18 personen) via dagelijkse aansturing en on the job-training van team en individuen,
- stimuleren van social networking voor alle medewerkers (40 personen) van HetPunt,
- opzetten permanente periodieke educatie voor het team van adviseurs wonen,
- opzetten archief, intranet en informatiesysteem van HetPunt,
- stroomlijnen samenwerking met de BackOffice van de corporatie.


Woonstede in Ede, Gelderland (2007 - 2008)
Een slagvaardige en innovatieve corporatie met 10.000 eenheden. De afdeling Woonservice had op meerdere terreinen een zware periode achter zich. Een hoog ziekteverzuim en onderlinge verdeeldheid waren de resultanten.
In functie van afdelingshoofd a.i. (van 23 mei 2007 tot 14 maart 2008)
Opdracht en resultaatgebieden:
- versterken van het team (18 personen) via dagelijkse aansturing en coaching van team en individuen,
- zorgdragen voor een kwantitatief en kwalitatief zelfsturende afdeling,
- verantwoordelijk voor een adequate, klantgerichte dienstverlening door de afdeling naar de klanten toe en het geven van advies en informatie over producten en dienst-verlening, waaronder de Vrije Keuswoning, Huurvast, Huurzeker en verkoop.
- verantwoordelijk voor efficiënte en effectieve werkprocessen en –instructies binnen de afdeling,
- deelname aan afdelingsoverschrijdende projecten, waarbij soms in de rol van projectleider (implementatie WoningNet, mutatieprocedure, rol FrontOffice bij nieuw-bouw projecten).

Stichting WoCom (Helmond en Someren). 2005 - 2007
WoCom is een dynamische woningcorporatie die 6200 verhuureenheden beheert.
In functie van interne vestigingsmanager a.i. (van 13 oktober 2005 tot heden) bij woCom
Opdracht en resultaatgebieden:
- efficiency-slag maken en meer eenduidigheid in strategie en sturing,
als leidinggevende over twee vestigingen (25 medewerkers) de professionalisering van de organisatie (klantgericht, kwaliteit en efficiënt) en het stroomlijnen van de werkzaamheden implementeren,
- beschrijven en ontwikkelen van competenties van de afdelingen en medewerkers binnen de front-office, on the job-coaching en teambuilding,
- initiëren van processen en procedures voor nieuwe diensten en producten (in verhuur nemen van nieuwbouwprojecten, consumentgericht bouwen, participatie, te Woon),
- verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse interne projecten waaronder het uitbesteden van reparatieverzoeken, woningverbeterings- en onderhoudspakketten, wijkbeheerplannen, leefbaarheidsprojecten,
- verantwoordelijk voor (het beleid op het gebied van) woonruimteverdeling, verhuur, leefbaarheid, bewonersparticipatie, bewonersinformatie, kwaliteit, diensten- en pro-ductontwikkeling,
- medeverantwoordelijk voor het vestigingsbeleid en managementinformatie.

In vaste dienst:
Stichting Woningbedrijf Velsen (IJmuiden) 2004 - 2005
Woningbedrijf Velsen beheert 7300 vhe’s en heeft in 2004 een organisatieverandering en professionaliseringsslag ingezet, die per 1 januari 2005 is geëffectueerd.
In functie van manager wonen (van 1 oktober 2004 tot 1 oktober 2005);
Resultaatgebieden en kerntaken:
- als lid van het managementteam integraal verantwoordelijk voor de implementatie van de verandering en professionalisering van de organisatie (klantgericht en effici-ënt)
- verantwoordelijk voor de ontvlechting van de afdeling technisch beheer uit wonen en de inzetbaarheid van de medewerkers in hun nieuwe functie,
- verantwoordelijk voor het leiding geven aan en het begeleiden van circa 30 medewerkers van de afdeling, waaronder 4 teammanagers in de disciplines informa-tiebalie, klachtenbeheer en verhuur, wijkbeheer, incasso en technisch beheer (de laatste tot 1 januari)
- verantwoordelijk voor het strategisch voorraadbeleid, conditiemeting en de meerjarenonderhoudsbegroting,
- het onderhouden van externe contacten in het kader van het ontwikkelen van beleid en voor de herstructureringsopgave van de organisatie (1200 vhe's).

Stichting Groenrandwonen (Vleuten-de Meern) 2003 - 2004
Groenrandwonen beheert 2600 vhe’s en heeft een grote nieuwbouwopgave in Leidsche Rijn. Er zijn in totaal 23 mensen werkzaam.
In functie van manager wonen & Klantenservice (vanaf 1 mei 2003 tot 1 oktober 2004);
Resultaatgebieden en kerntaken:
- als lid van het managementteam richting geven aan de corporatie, waaronder het medevormgeven van het ondernemingsplan, personeelsbeleid, bedrijfsprocessen, de ambiteuze nieuwbouwopgave Leidsche Rijn en herstructurering,
- het maken van prestatieafspraken met de gemeente Woerden en het onderhouden van externe contacten, waaronder gemeente Utrecht en Woerden, zorgaanbieders, projectontwikkelaars en andere maatschappelijke partijen.

Woonzorg Nederland District Noord-West (Noord-Holland) 2001 - 2003
Woonzorg Nederland heeft 60.000 woongelegenheden voor senioren in bezit, variërend van verpleegeenheden tot zelfstandige woningen. Woonzorg Nederland was per 1-1-2001 gedecentraliseerd naar 5 districten, vanaf 1-1-2003 is de organisatie wederom geconcen-treerd en afgeslankt, waardoor de functie Hoofd Woondiensten is opgeheven.
In functie van Hoofd Woondiensten (vanaf 1 april t/m 31 december 2002);
Hoofdtaken:
- als lid van het managementteam richting geven aan het district,
- verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van taken op het gebied van verhuur (5000 vhe’s) en dagelijks onderhoud,
- het implementeren van het per 1-1-2001 ingevoerde Woondienstenmodel en het opbouwen van de afdeling,
- medewerkers woondiensten begeleiden tot frontoffice-medewerkers, zowel met methodische als inhoudelijke tools wat resulteerde in het direct kunnen beantwoor-den van 90% van de vragen van huurders,
- het begeleiden van technisch beheerders tot meer sociaal beheerders,
- functioneel en hiërarchisch leidinggeven aan 52 medewerkers woondiensten (12) en complexbeheerders (40 huismeesters),
- vanaf juni 2002 het voorbereiden van de reorganisatie door het gevraagd en ongevraagd aanleveren van voor de reorganisatie relevante (management) informatie,

Woonzorg Nederland In functie van Senior Medewerker Woondiensten en plaatsvervangend hoofd
(4 oktober 2001 tot 1 april 2002)

Nederlandse Woonbond 1992 - 2001
De landelijke vereniging van huurders.
Functies:
consulent/adviseur 1992 - 2001
medewerker juridische dienst (Huurderslijn) 1994 - 2001
opleider/trainer 1994 - 1996
voorzitter ondernemingsraad 1993 - 1999

Werkzaamheden ondermeer:
- projectleider bij het oprichten van huurdersorganisaties in de particuliere en sociale huursector, opstellen samenwerkingsover¬eenkomsten, becommentariëren van be-leidsplannen van corporaties,
- adviseren, trainen en voorlichten van huurdersorganisaties op onderwerpen als servicekosten, huurbeleid, strategisch voorraadbeheer, fusie, financieel beleid corpo-raties, herstructurering en leefbaarheid,
- coachen van huurdersorganisaties,
- bemiddeling tussen huurdersorganisaties en verhuurders,
- begeleiding van het overleg tussen huurdersorganisaties en verhuurders en/of gemeenten,
- organiseren en uitvoeren van symposia, congressen, studiebijeenkomsten onderzoek,
- in het kader van belangenbehartiging bijwonen van bijeenkomsten en overleggen met overheden (landelijk, regionaal en lokaal), Inspecties Volkshuisvesting en corpo-raties en het initiëren van regionale overleggen voor huurdersorganisaties,
- kort strategisch en juridisch advies aan huurders en huurdersorganisaties aan de Huurderslijn,
- ledenwerving en –behoud.


Stichting InVesta, volkshuisvestingsadviseurs 1991 - 1993

Oprichter en adviseur:
- procesbegeleiding externe democratisering bij het omvormen woningbouwvereniging naar –stichting.
- oprichten en begeleiden huurdersorganisaties,
- opstellen samenwerkingsovereenkomsten verhuurders en huurdersorganisaties.

Van Nimwegen & Blank 1991

Adviesbureau voor strategie en communicatie; nu van Nimwegen & Partners
Functie: projectmedewerker; meegewerkt aan o.a.:
- intern communicatie advies/PR-plan voor de privatisering van het Gemeentelijk Woningbedrijf Amsterdam
- kwalitatief marktonderzoek en PR-plan van de Stichting Vrouwen Bouwen & wonen en de inrichting van haar kantoor,
- ontwikkelen opleidingsplannen over algemene volkshuisvestingszaken en de afweging externe versus interne democratisering van woningbouwverenigingen

Opleiding interimmanager

Opleidingen en cursussen

Opleidingen:
- PADI Advanced Open water, Rescue Diver, Divemaster, Open Water Specialty Instructor. 2013 - 2014
- Haagse Hogeschool, Master organisatie Coach 2008 - 2010
- School voor coaching, conflict coaching 2007 - 2008
- School voor coaching, leergang voor managers (LvM) 2005 - 2007
- Personeel & Arbeid (Hogeschool van Amsterdam) 1996 - 2000
- NGPR A (Van der Hilst, opleiding voor PR en communicatie) 1992 - 1994
- Doctoraal B genetica (Landbouw Universiteit Wageningen) 1984 - 1990
- Propedeuse Biologie (Landbouw Universiteit Wageningen) 1982 - 1984
- VWO B (afgerond) 1980 - 1982
- Gymnasium ß 1974 - 1980

Cursussen:

- Herzieningswet (BMC 2015)
- DAN Oxygen Provider en DAN advanced Oxygen Provider (PADI 2015)
- (Digitaal) snellezen (René Hogenes 2015)
- Scheiden Wonen en Zorg, vastgoed (Habitask, Guido de Ruijter 2013)
- Cursus Financiële sturing, Vastgoed Woningcorporatie: ‘state of the art’ (Ortec 2013)
- Masterclass Social Media (VVA informatisering 2011)
- Coachen met paarden (2009)
- Systeemopstellingen (2009)
- INK, BSC (2003)
- Rijnconsult: resultaatgericht leidinggeven (2002-2003)
- Met regelmaat op het gebied van: huurrecht, rechtspersonenrecht, huurbeleid, onderhoud, onderhandelen, presentatietechnieken, strategisch voorraadbeleid, financiën woningcorporaties

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn competenties: analytisch, gedreven, betrokken, integraal, resultaatgericht, klantgericht, creatief, humor.
Mijn ervaring: vertalen van operationeel, naar strategisch en tactisch niveau en vice versa, win-win georiënteerd, snel herkennen, analyseren èn oplossen van knelpunten


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels spreken en schrijven: goed
Voorliefde en ervaring met diverse IT en primaire systemen


 beschikbaar?