T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HR manager / Changemanager

HR manager / Changemanager

Werkervaring interimmanager

Mei 2008 t/m december 2008 Corus Tubes in Oosterhout
Change manager

Het vitaliseren van de S&C Site Oosterhout door ontwikkelen en uit te voeren kostenreductieplan. Kostenreductie realiseren door;
-het optimaliseren van produktieprocessen,
-het verhogen van het rendement,
-verbeteren van structuren,
-optimalisatie van het personeelsbestand (training en opleiding, reductie, aanname),
-reduceren van de voorraad bandstaal,
-optimalisatie van het onderhoud.

December 2007 t/m mei 2008 Corus Tubes in Oosterhout
Site HR Manager a.i.

Het waarnemen van de Site HR Manger gedurende haar zwangerschapverlof. Het samenvoegen van twee HR afdelingen. Implementatie van de SAP HR Tijdsregistratiesystem.

Januari 2007 t/m heden; Roos Bouw en Vastgoed
a.i. Hoofd Personeel & Organisatie (+/-80 milj omzet)
(implementatie van personeelsbeleid)

Een basis gelegd voor het verder uitwerken van het personeelsbeleid door o.a..
Opzetten van een P&O afdeling,
Ontwikkelen van een personeels beleid,
Werving en selectie,
Vormgeven aan P&O processen,
Opleidingsbeleid,
Functiegebouw,
Salarisgebouw,
Competentiegebouw,
Mobiliteitsplan,
Persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Augustus 2006 t/m Januari 2007; Imtech Mechanical Services B.V. (onderdeel van de Business Unit Industrie)
Hoofd Personeel & Organisatie (ongeveer 250 Fte’s)
(Na het verkoopklaar maken aan de A.Hak Industrie zijn de onderhoudsactiviteiten door Imtech overgenomen)

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het op Divisie Imtech Projects bepaalde personeelsbeleid. Het vervullen van een adviserende en coachende rol op de verschillende niveaus. Primus Interparis in de regio Midden west van de BU Imtech Industrie.


April 2005 t/m heden; A.Hak Industrie B.V.
Hoofd Personeel & Organisatie (ongeveer 400 Fte’s)

Als MT lid betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en de implementatie van het personeelsbeleid. Het vervullen van een adviserende en coachende rol op de verschillende niveaus. Leidinggevend aan een P&O team samengesteld uit een Personeelsfunctionaris, een manplanner en een assistent P&O.

1. Projectmatige activiteiten
• Reorganisatie (realisering van een kostenbesparing van 3,5 M€ +/- 10%)
1. Bijdrage leveren aan het opstellen van een beleidsplan 2006
2. Opstellen van adviesaanvraag,
3. Doorvoeren van organisatorische aanpassing, zoals het verminderen van de besturingslagen,
4. Het normaliseren en harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden
5. Het vereenvoudigen van het voortbrengingsproces en bijbehorende procedures, i.s.m. een extern Bureau.
6. Doorvoeren van 71 mutaties, waarvan 24 indirecte functionarissen extern.
• Het ontwikkelen van een personeelsbeleid wat past bij de nieuwe organisatievorm (Van een Project- naar een Onderhoudsorganisatie )
• Het terugdringen van het ziekteverzuim (van 12% naar +/- 8%)
• Het opzetten van een opleidingsplan (eerste aanzet, inventarisatie van opleidingsbehoeften en kennis en kunde huishouding)
• Het opzetten van een inleenvolgsysteem (Terugdringen van leveranciers, vaststellen van de kwaliteit en kwantiteit van inleen)
• Het opzetten van een werving & selectie procedure

2. Reguliere HR-werkzaamheden
• Werving & selectie
• Organiseren van SMT’s
• Ontslagzaken
• Het begeleiden en coachen van managers bij het doen van beoordeling- en functioneringsgesprekken


Maart 2003 t/m mei 2005; DSM, Anti Infectives, (DSM Gist in Delft)
HR-manager


3. Projectmatige activiteiten

• Procesbegeleiding cultuurverandering DAI manufacturing Delft; Een leidende rol bij het in gang zetten van een cultuur verandering voor de nieuwe productie organisatie in Delft. (104 Fte’s). Van verzorgend naar zelfwerkzaamheid. Centrale thema’s zijn zelfsturing, zelfverantwoording, Pro-activiteit en openheid. Hiermee is de verwachting dat er een rendementsverbetering van 3-5% gehaald kan worden binnen 1 jaar.
• Procesbegeleider van de vertrekkende organisatie; In samen werking met de Boventalligen manager de boventallige medewerkers begeleiden naar een ander baan. Het organiseren van de ontbindingsprocessen via het kantongerecht.
• EFS-3 Subsidie project; Als projectleider belast met het ontwikkelen van de juiste instrumenten en administratie op basis waarvan ESF-subsidies aangevraagd kunnen worden verkregen.
• Reorganisatie “Luctor en Atlas”, door het duurder worden van de dollar en het zakken van de PEN-prijs is besloten om de gehele Business group DAI, wereldwijd te reorganiseren. Op de site Delft heeft dit geresulteerd in een herstructurering van de manufacturing site Delft ( genaamd Luctor 325 Fte’s) en de business ( genaamd Atlas 100 Fte’s). De totale reorganisatie behelst 425 Fte’s. In dit project droeg ik bij aan het opstellen van de HR-planning, het schrijven van een draaiboek, het organiseren van de gesprekken. Het vaststellen van het functiegebouw en het uitvoeren van het matchingsproces. (Lifo en Kwaliteit).
• Reorganisatie “Achilles” Het reorganiseren en onderverdelen van twee shared services afdelingen, Utillities (81Fte’s) en vastgoed & Facilitaire diensten (20Fte’s) op basis van een studie naar de efficiency van beide afdelingen. O.a. het uitvoeren van de HR-projectleiding, vaststelling van de HR-planning, Opstellen van een draaiboek, het ontwikkelen van een nieuw functiegebouw, het ontwikkelen van passende instrumenten (Matchingmatrices en Flowcharts) en het schrijven van een adviesaanvraag. Het begeleiden van het matchingsproces (kwaliteit)en de daarbij behorende onderbouwingen.
• Studie “Achilles” Als Teamlid van het projectteam Achilles bijdragen aan een Studie naar de efficiency van de afdelingen Utillities en Vastgoed & Facilitaire diensten om te komen tot kostenreductie en een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Het in kaart brengen van de verschillende activiteiten en de daaraan verbonden (personeels)kosten. (levering van allerlei facilitaire diensten, water, stoom, lucht en elektra)
• Coaching zelfsturende teams; het coachen van de sterpunten personeel van de zelfsturende teams. O.a. door in samenspraak met de sterpunten vaststelen van het takenpakket binnen de gestelde kaders, het ontwikkelen en laten ontwikkelen van competentiematrices. Het sturen naar meer ondernemerschap van de zelfsturende teams.

4. Reguliere HR-werkzaamheden
• Sparringpartner voor de Plantmanagers en afdelingsmanagers. (OU en HBO geschoolde managers)
• Procesbegeleiding van veranderingen.
• Een bijdrage leveren aan het personeelsbeleid voor de gehele site DELFT, inclusief DSM Food Specialties, DSM Bakkery Ingredients. (waaronder een opleidingsbeleid)
• Verantwoordelijk voor het opzetten van een opleidingsplan voor de procesoperators. (VAPRO, en Werktuigkundigen in Centrales)
• Belast met afbouw en procesbegeleiding bij de uitfasering van een automatiseringsafdeling (20 Fte’s).
• Vertalen van Nederlandse ORBA functieprofielen naar Engelstalige HAY-profielen en deze profielen wegen met behulp van de HAY systematiek.

Januari 2002 t/m maart 2003 Imtech Marine & Offshore, Business Unit “Products”
De business Unit Products levert als full service Provider geavanceerde scheepsbesturing-, navigatie en Utillitysystemen voor de bagger, defensie en offshore industrie.
Business Unit HR-Manager (MT-lid)

1. Projectmatig
• Een bijdrage leveren aan een betere afstemming tussen ontwikkeling, productie, test en commercie door in samenwerking met de betrokken managers te komen tor geoptimaliseerde werkprocessen. Het in kaart brengen van afdelingsprofielen gebaseerd op het binnen Imtech ontwikkelde Functie en vaardigheidsprofielsysteem.
• Het centraliseren van het inleenproces en het terugdringen van inleenkosten.

2. Reguliere HR-werkzaamheden
• Als HR manager, MT-lid verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van deze Business Unit. (150 Fte’s)
• Het mede ontwikkelen van een visie en strategie op het gebied van scheepsautomatisering.
• Het mede ontwikkelen van een product organisatie, binnen een projectomgeving.
• Een bijdrage leveren aan de invulling van een businessplan.
• Afnemen en evalueren van de PAPI met sollicitanten.


Januari 1998 t/m januari 2002; Imtech Marine & Industry
HR-manager van een drietal Businessunits (BU MT-lid), BU Maintenance (145 Fte’s) de Business Unit Assembly en Systems (100 Fte’s) en de Business Unit Technical Representations (20 Fte’s)
Business Unit HR-Manager (MT-lid)


1. Projectmatig
• Een bijdrage leveren aan de integratie van 2 afdelingen. De afdeling systems (20 Fte’s) en de afdeling productie (80 Fte’s). Hiervoor het ontwikkelen van een nieuwe organisatie structuur, het, in samenwerking met de betrokken managers, vaststellen van geoptimaliseerde werkprocessen. Het initiëren van de fysieke samenvoeging van beide afdelingen om de onderlinge afstemming tussen Engineering en productie te optimaliseren.

• Een bijdrage leveren aan de groei van de BU Maintenance van 20 miljoen gulden naar 90 Miljoen gulden omzet in 3 jaar. Door o.a. in samenwerking met de BU Directie het ontwikkelen van instrumenten waarmee zowel een autonome groei als een groei door acquisities gevisualiseerd kan worden en om inzicht te krijgen in de benodigde samenstelling van het personeelsbestand.

• Het ontwikkelen van het werving en selectie beleid, om de voorgenomen autonome groei te realiseren. In het eerste jaar werd een groei van 105 Fte’s naar 145 binnen gerealiseerd. (service engineer, Software-engineers, Projectmanagers, salesmanagers).

• Imtech Competentiemodel; Het mede ontwikkelen van een nieuw waarderingssysteem voor de top van Imtech. Gebaseerd op vier pijlers, Resultaat en Beheer, Markt en Organisatie, Mens en Relatie en Werk en Taken. Opgebouwd uit 20 competenties waarmee zowel de output (het vaardigheidsprofiel) als de input (het functieprofiel) kan worden weergegeven voor de Ist- en de Soll-situatie.
• Het ontwikkelen van een concept businessplan voor Imtech Marine en Industry

• Het mede zorgdragen en ontwikkelen van een landelijke werving- en selectiecampagne voor geheel Imtech.
• Een bijdrage leveren aan de harmonisatie van een 3 tal bedrijfsregelingen en de afstemming hiervan op de klein-metaal CAO.
• Het ontwikkelen van duale leerstromen binnen Imtech Marine en Industry in samenwerking met de Hogeschool Brabant, de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Den Haag.
• Het aanboren van alternatieve werving en selectie bronnen, o.a. een samenwerkingsverband aangaan met de koninklijke Marine.
• Het ontwikkelen van een passend functiegebouw op basis van CATS. (Commercie, Administratie, Techniek en Sociaal)
• Het ontwikkelen van een "bevoegdheden en verantwoordelijkhedenmatrix" in het kader van de NEN3140 (Arbo) Het reguleren van het aanwijzingsproces.

2. Reguliere HR werkzaamheden
• Binnen deze BU’s verantwoordelijk voor het op Imtech Marine & Industry niveau ontwikkelde personeelsbeleid.. .
• Naast de operationele taken verantwoordelijk voor het volledige opleidingsbeleid binnen Imtech Marine & Industry (1000 FTE’s)
• Uitvoeren van operationele HR-taken.


Oktober 1998 t/m februari 2000 (2/3 dagen per week ) IHC-systems B.V
Hoofd P&O. (MT-lid)
Hoofdactiviteiten van de BU zijn de volledige automatisering en inbedrijfstelling van baggerschepen. Daarnaast worden een aantal producten ontwikkeld die het baggerproces begeleiden. De bezetting is ongeveer 100 medewerkers inclusief een flexibele schil. Het bedrijf bestaat grotendeels uit hoogopgeleid personeel.

Belast met het P&O beleid en beheer, met als doel het ontwikkelen van een optimale, kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting.
1. Het ontwikkelen van een nieuwe reiskostenregeling.
2. Het reguleren van het wagenpark.
3. Het implementeren van het Imtech competentiemodel.
4. Het mede bepalen van de kern en flexibele schil.
5. Het optimaliseren van het HR-dienstverlening.


1992 tot 1998 Imtech faciliteiten B.V.
Coördinator vakopleidingen en assistent hoofd opleidingen.
Daarnaast ontwikkelaar van leerstof en het analyseren van opleidingsbehoeften binnen Imtech. Het vertalen van deze opleidingsbehoeften naar de uitvoering. Het verzorgen van diverse vormen van volwassenenonderwijs op het gebied van;
1. Aandrijf- en besturingstechnieken
2. Veiligheid VVA1 en 2, NEN 3140 Loyds en Veritas
3. Klantgerichtheid
4. IT
5. Toegangstechnieken.

Nevenactiviteiten in de Avond

Augsutus 2004 t/m Heden Ponte Training en Opleiding
Managementtrainer
Het ontwikkelen van leerstof voor managementtrainingen, het verzorgen van diverse managementtrainingen, o.a. Leidinggeven, Personeelsmanagement, Communicatie.


Mei 2002 t/m juli 2004, Hogeschool Inholland
Freelance Docent
Het begeleiden van 4e jaar deeltijd HBO P&A-studenten met het schrijven van een businessplan, procesbegeleiding van supervisiebijeenkomsten en het afnemen van eindgesprekken.
Het begeleiden van 1e jaar deeltijdstudenten bij het opzetten van een businessplan.
Het examineren door eindgesprekken van deel en voltijd HBO-P&A studenten.


Opleiding interimmanager

1996 tot 1998
Studie aan de Open Universiteit

11 modulen afgerond in de disciplines:

• Bedrijfskunde
• Onderwijskunde en
• Psychologie

1. Organisatie & Management
2. Personeelsbeleid 1b
3. Inleiding in de psychologie 1a
4. Methoden en technieken 1
5. Arbeidspsychologie en sociologie 1
6. Arbeidspsychologie en sociologie 2
7. Sociale psychologie
8. Human resource management
9. Leiderschap in arbeidsorganisaties
10. Mentale belasting in het werk
11. Methoden en technieken 2 afrondingsfase

1988 t/m 1992
Lerarenopleiding aan de PTH in Rotterdam richting energie techniek. Inclusief Pedagogische aantekening.

1987 t/m 1988
Voorbereidende lerarenopleiding aan de PTH in Rotterdam (VWO equivalent)

1985 t/m 1987
Technicusopleiding bedrijfsinstallaties VEV Nijkerk

1981 t/m 1983
Monteur sterkstroominstallaties VEV Nijkerk

Trainingen en cursussen:

PAPI-training
HAY functiewaardering
CATS-functiewaardering
ORBA-functiewaardering
Effectief schrijven
Engels (5 dagen intern, midkentcollege)
360 graden feedback
VVA 1
VVA 2
NEN 3140
NEN 1010


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Enthousiast, vindingrijk, Brede interesse, Oplossingsgericht, Overtuigend.

Talenkennis interimmanager

Nederlands=goed
Engels=goed

 beschikbaar?