T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager

manager

Werkervaring interimmanager

Mei 2019 augustus 2019 Icare zorggroep
Manager rayon intramuraal, uitwerken van- en uitvoeringgeven aan financieel herstelplan van 8 locaties, leidinggeven aan 6 managers woon zorg die 463 bedden beheersen. MT lid. Superviseren GZ
December 2017 mei 2019 Zorggroep Rivas Gorinchem.
1. Transitie manager Het Gasthuis a.i., Opnieuw invullen van de leidinggevende structuur en verbinden van Teamleiders en Zorgregiseurs Langdurige Zorg in samenhang en samenwerking. In september alle teamleiders vervangen, nieuwe communicatie en rolverdeling geïmplementeerd per 1 oktober.
2. Manager afdeling Revalidatie en Herstel. Crisismanagement verpleegafdeling, formuleren van een advies t.a.v. invullen van een passende organisatiestructuur voor de behandelafdelingen. Opgeleverd 1e week oktober. Organisatieonderdeel prepareren voor de JCI keurmerk audit. In control brengen van de locatie Gorinchem

ebruari 2017 –juli 2017 Verpleeghuis en woonvormen Insula Dei en Huize Kohlmann, Arnhem.
In lijn brengen van de zorg met het Kwaliteitskader IGZ zodat het verscherpt toezicht wordt opgeheven. (gerealiseerd in juni), Lijnmanagement van sector zorg 135 FTE.

Augustus 2016 – januari 2017 Zorggroep Solis Deventer.
Manager Behandeldienst. A.i.
Leiding geven aan de behandeldisciplines, Wetenschappelijke en niet wetenschappelijk personeel, 80 FTE over de 4 locaties en 60 GRZ bedden. Naast het leidinggeven adviseren t.a.v. de toekomstige structuur en bedrijfsvoering voor een toekomstbestendige (para)medische dienst.
November 2015- april 2016 Zorggroep Apeldoorn e.o.
Adviseur Paramedische Dienst.
Onderzoeken van de aansturingsmogelijkheden van de paramedische dienst, best passend binnen de organisatieontwikkeling en het ontwikkelpotentieel binnen de organisatie.
Formuleren van profielen die passen bij het advies.

2015 januari – november. Zorggroep Groningen
Manager Care over alle 5 locaties. (vervolgopdracht)

- de aansturing van het organisatieonderdeel Care, 350 FTE
- het aansturen van de uitvoering van de deelplannen zoals geformuleerd t.b.v. de reorganisatie en uitvoeren van het reorganisatieplan voor het onderdeel care.
- het op koers houden van de productie van care in samenhang met de spin off van cure en binnen de begrote kosten en productieafspraken
- lid van MT en meedoen in MT achterwacht
- het beoordelen van huidige afdelingshoofden in relatie tot de nieuwe rol voor het afdelingshoofd.

2014 juni -december Zorggroep Groningen
Locatiemanager van 4 locaties.
- plan opstellen en uitvoeren voor het kostendekkend maken van de locatie Innersdijk op zeer korte termijn
- lid van MT
- verhogen van het kwaliteitsbewustzijn in de locatie
- plan opstellen voor het terugdringen van het verzuim
- het team van 11 afdelingshoofden zorg en 3 locatiehoofden facilitaire diensten direct aansturen en stimuleren tot verdere taakvolwassenheid in hun leiderschapsrol binnen een lerende organisatie.
Daarnaast wordt van de locatiemanager a.i. gevraagd om 2 locaties te saneren.


2013okt - heden Vitras CMD,
Gemeentemanager gemeente IJsselstein en Lopik.
Account management WMO en AWBZ in deze gemeenten, subsidie contractering en participeren in recente WMO transitie. Integrale management verantwoordelijkheid 70 FTE Professionals van WO tot MBO niveau, direct leidinggeven aan 5 operationeel leidinggevenden.

2013 mei - oktober
IJsselheem Kampen.
Programma manager behandelketen geriatrische revalidatie zorg
Transitie Revalidatie Behandelcentrum Geriatrie. Invoeren van de omslag van ZZP naar DBC volgens methodiek Canvas Business case.
Marketing en relatiebeheer concept inrichten op basis een nieuw behandelcentrum in de Isala Klinieken, locatie Zwolle.


2012-2013 Tante Louise-Vivensis Bergen op Zoom
Locatiemanager ouderenrevalidatie op 2 locaties, Leiding geven aan de behandeldisciplines en verpleging. 90 FTE. Projectmatig invoeren van de omslag van ZZP naar DBC. Organisatorisch inrichten van een nieuw behandelcentrum.

2011-2012 Adelante Heerlen.
Teammanager volwassenen revalidatie,
Lijnmanager van behandelaren, strategisch management van Arbeid en Vroege Interventie. 70 FTE.
Voorzitter stuurgroep Revalidatie in Beweging, Hartrevalidatie, pijnrevalidatie en arbeid. Toetsen van heringerichte trajecten in relatie tot nieuwe of bestaande DBC’s

2011-2012 ’s Heerenloo Zuid
Adviseur Kind en Jeugdzorg.
Advisering over herinrichting van Kind en Jeugdzorg keten in relatie tot verschuivingen van AWBZ naar WMO

2010-2011 Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
Lijnmanager van Kliniek en poliklinieken,uitvoeren van procesoptimalisatie Productive Ward. en formatiereductie 40 FTE

2009-2010 VUMC, academisch ziekenhuis
Hoofd paramedische sectie, lid MT
Leidinggeven aan paramedische sectie radiotherapie, 95 FTE.
Organisatorisch inrichten van Satelliet voor Radiotherapie Hoorn. Herinrichten van functioneel beheer van de softwareaplicaties (BiSLL)

2008-2009 Sensis, locatie de Vlasborch
Locatiemanager.
Verandermanagement en fusiebegeleiding, lid MT
Specialistisch verzorgingshuis en woonvormen visueel gehandicapten.
Leidinggeven aan 90 FTE , indirect
5 Leidinggevenden coachen naar een nieuwe rol in een nieuwe fusie organisatie en behouden van het zorgconcept tijdens dubbele fusie.

2007-2008 VUMC, Academisch Ziekenhuis
Verandermanager
Leidinggeven aan paramedische sectie radiotherapie, 95 FTE,
Ontwikkelen en invoeren van functiedifferentiatie en ontwikkelen van nieuw wervingbeleid voor moeilijke doelgroepen.

2006-2007 te ’s Heerenloo Zuid, Kind en Jeugdzorg Betuwe en Bommelerwaard
Locatiemanager
Verstandelijk gehandicapten zorg, leidinggeven aan vestigingen, 100 fte’s,
Invoeren van methodieken en herinrichten van de locaties na fusie van Waalborg en ’s Heerenloo. HKZ certificering en AO procedures herontwerpen.

2005-2006 Verpleeghuis bijzondere doelgroepen ‘t Ronde Sant, lid MT
Locatiemanager
leidinggeven aan vestiging (110 fte’s), Reorganiseren van de zorgorganisatie.

2004-2005 Verpleeghuis Zevenaar
Sectormanager, projectmanager
leidinggeven aan sector somatiek (120 fte’s),
opzetten en implementeren van een palliatieve zorgketen in de regio “De Liemers”.
Marktoriëntatie en herstructureren afdeling reactivering

2003-2004 Verzorgingshuizen en thuiszorg Markenheem te Doetinchem
Lijnmanager
Crisis management 2 locaties,
herinrichten van werkprocessen, formatie reductie bepalen en uitvoeren. 2002-2003 Vlietland ziekenhuis te Schiedam
Lijnmanager
Management chirurgie, integreren kliniek en polikliniek

2002-2003 Verpleeghuis en welzijnsorganisatie Drie Gasthuizen Groep te Arnhem
Lijnmanager, Crisis- en saneringsmanagement tijdens faillissement situatie van de Braamberg.

Consultancy
Herinrichten van een deel van de zorgorganisatie. Werklast metingen en procesoptimalisatie,
HRM projectleider, Herinrichten van AO HRM procedures. Uitvoeren van de procedures rondom een sanering.


1998-2001 Academisch Ziekenhuis te Utrecht
Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid
Stabiliseren, op productie- en in controle brengen van verpleegafdeling en poliklinieken Interne geneeskunde/diabetologie, Reumatologie, Hemofilie. Kanteling van de organisatorische eenheid, Projectleider mobiliteitsbureau her- en uitplaatsingen DIGD

Opleiding interimmanager

2011 Black Belt Lean en Six Sigma
2003-2005 Masteropleiding bestuurs- en organisatiekunde, Universiteit Utrecht
1993-1995 Post HBO V.O. Management Beleid en Beheer
1993 Interne budgettering voor instellingen
1990-1992 Arbeid en organisatie psychologie, diverse modules, Open Universiteit Heerlen
1989 Post HBO Inleiding in verpleegwetenschappelijk onderzoek, Rijksuniversiteit Limburg
1982-1984 HBO kaderopleiding in de gezondheidszorg, Academie voor gezondheidszorg te Breda
1980-1982 Intensive en coronary care, algemene Medische Opleidingen te Eindhoven praktijk Klokkenberg te Breda
1973-1977 Verpleegkunde A (B.I.G. registratie), Ignatius Ziekenhuis te Breda

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Drives 2011, Management drives assessement De Caluwé: Geel, oranje,Blauw


BelievesErvaring Mijn drives uiten zich in sterk analytisch, strategisch, conceptueel en innovatief denker. Als ondernemer ben ik pragmatisch, scherp op de positie ambitieus en resultaat gericht. In de uitvoering van de functie acteer ik structurerend, regelend en ordenend zonder verlies van draagvlak.

Ik geloof in ruimte geven om de creativiteit onder deelnemers te stimuleren. Ik stuur daarin wel richting de gestelde doelen. Ik ben een professionele coach.

Mijn ervaringsgebieden zijn: Ziekenhuiszorg in academische- en top klinische ziekenhuizen, Thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, welzijnsorganisatie en gemeenten.Talenkennis interimmanager

nederlands moedertaal, engels 2e moedertaal, duits redelijk

Overig

Samenvatting:
Vanaf 1990 heb ik ervaring als consultant/ interim-manager en coach. Mijn opdrachten gaan over verbinden, strategie, draagvlak creëren en optimaliseren van processen waardoor duidelijkheid ontstaat. Mijn klanten waren en zijn professionals, managers en besturen/ directies.

Opleiding en niveau: Ik ben een toegankelijke, op het resultaat gerichte manager met meer dan 30 jaar ervaring in zorg en behandeling. Ik heb een organisatiekundige (WO) en verpleegkundige achtergrond. Ik ben lean - six sigma black belt en heb Mckinsey’s “Productive Ward” ingevoerd in ziekenhuizen maar ook vertaald naar de Nederlandse ouderzorg situatie. Ik ben partner van Lavar Lean Organizing. Mijn competentie vindt u terug in mijn management drives assessement.

Ondernemerschap, resultaatgerichtheid en strategisch inzicht : De laatste paar jaar heb ik mij bezig gehouden met de wijzigingen in het verdienmodel en de inhoud van de ouderenzorg. Ik heb veel ervaring in ziekenhuizen, top klinisch, academisch en perifeer, klinische en poliklinische zorg.

Stijl van leidinggeven: Ondernemen kan alleen met gemotiveerde enthousiaste teams als fundament. Delegeren en aanleren zijn de o.a. mijn instrumenten om teams enthousiast te maken.

Financieel : In mijn loopbaan tot nu toe begeef ik mij steeds op het snijvlak dienstverlening en bedrijfsvoering, Ik heb leidinggegeven aan behandelaren, administratieve- en facilitaire onderdelen van organisaties. In rollen van regio- en locatiemanager aan meerdere locaties tegelijk. Ik heb meegewerkt aan het ontwikkelen van een integraal kostprijsmodel.

Met HRM vraagstukken heb ik mijn sporen verdient in het werven en binden van moeilijke doelgroepen, het ontwikkelen en invoeren van functiedifferentiatie en persoonsgebonden opleidingsbudgetten (VU medisch centrum).

Saneringstrajecten en arbeidsmobiliteit. Begeleiden van werk naar werk ( Braamberg en Visio) zijn mij niet vreemd. Ik ben op de hoogte van de wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht.

Veranderkracht: Ik heb enkele grote veranderopdrachten door mogen voeren, kanteling van de dienstverlening, UMC Utrecht, Invoeren van geriatrische revalidatiezorg, opzetten en organiseren van palliatieve residentiële en ambulante zorg. Deze veranderingen gaan gepaard met cultuurbeïnvloeding en verandering en lopen over meerdere locaties.

Nevenfuncties: Commissaris bij Zorgtoppers te Huizen, Partner en eigenaar Lavar Lean Organizing, Eigenaar Tussentijds-Management.
Samenvatting:
Vanaf 1990 heb ik ervaring als consultant/ interim-manager en coach. Mijn opdrachten gaan over verbinden, strategie, draagvlak creëren en optimaliseren van processen waardoor duidelijkheid ontstaat. Mijn klanten waren en zijn professionals, managers en besturen/ directies.

Opleiding en niveau: Ik ben een toegankelijke, op het resultaat gerichte manager met meer dan 30 jaar ervaring in zorg en behandeling. Ik heb een organisatiekundige (WO) en verpleegkundige achtergrond. Ik ben lean - six sigma black belt en heb Mckinsey’s “Productive Ward” ingevoerd in ziekenhuizen maar ook vertaald naar de Nederlandse ouderzorg situatie. Ik ben partner van Lavar Lean Organizing. Mijn competentie vindt u terug in mijn management drives assessement.

Ondernemerschap, resultaatgerichtheid en strategisch inzicht : De laatste paar jaar heb ik mij bezig gehouden met de wijzigingen in het verdienmodel en de inhoud van de ouderenzorg. Ik heb veel ervaring in ziekenhuizen, top klinisch, academisch en perifeer, klinische en poliklinische zorg.

Stijl van leidinggeven: Ondernemen kan alleen met gemotiveerde enthousiaste teams als fundament. Delegeren en aanleren zijn de o.a. mijn instrumenten om teams enthousiast te maken.

Financieel : In mijn loopbaan tot nu toe begeef ik mij steeds op het snijvlak dienstverlening en bedrijfsvoering, Ik heb leidinggegeven aan behandelaren, administratieve- en facilitaire onderdelen van organisaties. In rollen van regio- en locatiemanager aan meerdere locaties tegelijk. Ik heb meegewerkt aan het ontwikkelen van een integraal kostprijsmodel.

Met HRM vraagstukken heb ik mijn sporen verdient in het werven en binden van moeilijke doelgroepen, het ontwikkelen en invoeren van functiedifferentiatie en persoonsgebonden opleidingsbudgetten (VU medisch centrum).

Saneringstrajecten en arbeidsmobiliteit. Begeleiden van werk naar werk ( Braamberg en Visio) zijn mij niet vreemd. Ik ben op de hoogte van de wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht.

Veranderkracht: Ik heb enkele grote veranderopdrachten door mogen voeren, kanteling van de dienstverlening, UMC Utrecht, Invoeren van geriatrische revalidatiezorg, opzetten en organiseren van palliatieve residentiële en ambulante zorg. Deze veranderingen gaan gepaard met cultuurbeïnvloeding en verandering en lopen over meerdere locaties.

Nevenfuncties: Commissaris bij Zorgtoppers te Huizen, Partner en eigenaar Lavar Lean Organizing, Eigenaar Tussentijds-Management.

 beschikbaar?