T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interi-manager zorg

interi-manager zorg

Werkervaring interimmanager

2012 Rayonmanager Oost TSN Thuiszorg V&V (( 13 respectievelijk 7 vestigingen)
- Leidinggeven aan de zorgcoördinatoren V&V en AWBZ-coördinatoren van de vestigingen in rayon Oost.
- Per vestiging op basis van de overdracht en interviews bepalen op welke aandachtspunten gestuurd wordt.
- Het positioneren van de functie van AWBZ-coördinator.

2011 Hoofd Zorg & Ondersteuning a.i. Philadelphia Zorg Gelderland - Midden
(21 medewerkers)
- Leidinggeven aan de afdeling.
- Zorg dragen dat de achterstand van de ondersteuningsplannen weggewerkt worden en dat de plannen van een kwalitatief goed niveau zijn.
- Werkprocessen op orde brengen.
- Verbeteren van de werksfeer.

2011 Afdelingsmanager a.i. Kinderafdeling Elkerliekziekenhuis
(70 medewerkers)
- Leidinggeven aan de afdeling.
- Het ontwikkelen van de coördinerende functie op de werkvloer.
- Vaststellen van de randvoorwaarden voor het vervallen van de 4e nachtdienst
(bezuinigingsmaatregel),
- Rust brengen op de afdeling.
- Verlagen ziekteverzuim (9%).

2009-2010 Teamleider a.i. Afdeling Werkstraffen Reclassering Amsterdam
(22 medewerkers)
- Op orde laten brengen en houden van de caseloads voor 1 januari voor wat betreft dossieropbouw, doorlooptijden en rapportages.
- Vergroten van het zelfoplossend en zelfreflecterend vermogen van het team.
- Verbeteren van de intakesystematiek.
- Positioneren van de functie van teamleider.
- Rust brengen op de afdeling.
- Medewerkers beter te laten samenwerken t.b.v. de cliënten.

2008-2009 Afdelingshoofd Poliklinieken Interne Geneeskunde Medisch Spectrum
Twente Enschede
(vier secretariaten, in totaal 25 medewerkers)
- Leiding geven aan de afdeling op basis van integraal management.
- Leiding geven aan de medewerkers van de poli interne geneeskunde / MDL.
- Het voorbereiden en het realiseren van de integratie van de vier secretariaten (nefrologie, endocrinologie, oncologie/hematologie, HIV/infectiezieken) door o.a. implementatie van uniforme aanmelding nieuwe patiënten op een centraal punt bij de poli interne geneeskunde.
- Het verhogen van de klantgerichtheid en de efficiëntie op de polikliniek met als resultaat:
- Optimale instroom en doorstroom van de polikliniek voor patiëntenzorg.
- Structurele verlaging van de formatie van de polikliniek met 1,5 fte.

2007- 2008 Locatiemanager a.i. Diagnostisch Centrum Nijmegen Viataal
(zorginstelling voor Doven en slechthorenden, 25 medewerkers)
- Leiding geven aan de afdeling op basis van integraal management.
- De verhouding tussen kosten en baten van de afdeling beter in balans brengen en daarbij met name aandacht schenken aan het op peil houden van de diagnostiekproductie.
- Het, waar nodig, veranderen van de cultuur en werkwijze binnen het team.
- Participatie in externe samenwerkingsverbanden, met name het Klankbord (samenwerking met het Radboud Ziekenhuis).
- Verbeteren werkproces indicatiestelling cluster 2.

2006 Teamleider a.i. afdeling Spoedeisende Hulp Flevoziekenhuis Almere
(40 medewerkers)
- Leiding geven aan de afdeling.
- Verbeteren van de werkprocessen.
- Verbeteren van de onderlinge samenwerking en communicatie binnen het team.

2005 Interim Divisiemanager, RMPI, (kinderpsychiatrisch ziekenhuis) Barendrecht (vijf afdelingshoofden, in totaal 200 medewerkers)
- Implementeren van de organisatiestructuur.
- Zorgdragen voor het opstellen van afdelingsjaarplannen.
- Initiëren van een resultaatgerichte cultuur.

2004 Interim-manager afdeling diagnostiek, Viataal (zorginstelling voor Doven en slechthorenden) Sint-Michielsgestel (30 medewerkers)
- Leiding geven aan de afdeling.
- Een plan opstellen voor planning en routing binnen de afdeling.
- Implementeren van dit plan.

2003 Interim-manager Afsprakenbureau revalidatiecentrum Het Roessingh,
Enschede (8 medewerkers)
- Structureren van de werkprocessen.
- Wegwerken van achterstanden.
- Coaching van nieuwe medewerkers.

2003 Interim-manager afdeling Sport Support, gemeente Den Haag
(20 medewerkers)
- Advies uitbrengen over de voortgang van de ingezette reorganisatie op de gestelde veranderdoelen.
- Opzetten en doorvoeren van een afgewogen en gedragen veranderplan (met samenhang tussen missie, werkwijze en processen, structuur en competenties).
- Vastleggen van de verandering in een afdelingswerkplan.

2002 Interim-manager afdeling Spoedeisende Hulp, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda (40 medewerkers)
- Creëren van draagvlak voor een reeds ingevoerde verandering (zelfsturende teams).
- Bevorderen oplossingsgerichtheid en zelfredzaamheid van medewerkers.
- Zorgdragen voor optimale communicatie binnen de werkplek en met andere werkplekken.
- Implementatie van zelfsturende teams samen met duale partner (medisch operationeel manager).

2000-2001 Interim-manager afdeling Jeugdgezondheidszorg, GGD West-Holland, Zoetermeer (35 medewerkers)
- Creëren van draagvlak voor veranderingen en integreren twee verschillende culturen.
- Beslechten van conflicten, verhogen motivatie.
- Structureren van de werkprocessen.
- Terugbrengen van het ziekteverzuim.

1998-1999 Interim-manager afdeling Ecologische Geo-informatie,
Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat, Delft (30 medewerkers)
- Structuur aanbrengen in de organisatie en de werkprocessen.
- Ontwikkelen van een resultaatgerichte cultuur.

1997 Interim-manager Ambulancedienst GG&GD Amsterdam
(3 operationele managers, in totaal 100 medewerkers)
- Werven en inwerken van drie operationele managers.
- Verbeteren van de werksfeer, op gang brengen van de communicatie tussen leiding en werkvloer.
- Terugdringen van het ziekteverzuim.

1996 Interim assistent-to projectleider, Arbeidsvoorziening Drenthe , Emmen
(25 medewerkers)
- “troubleshooter”

1994-1996 Hoofd Vervoeren, Gemeentelijke Stadsvervoer Busonderneming
(4 groepsleiders, in totaal 250 medewerkers)
- Verantwoordelijk voor het primair proces.
- Cultuurverandering en vereenvoudiging managementstructuren gerealiseerd.

1992-1994 Directeur Arbeidsvoorziening rayon Venray
(3 afdelingsmanagers, in totaal 50 medewerkers)
- Verantwoordelijk voor operationele activiteiten en trajectbemiddeling.

1992 Interim-directeur Arbeidsbureau Helmond

1990-1992 Hoofd Personeelsvoorziening Arbeidsbureau Helmond

1983-1990 Ontslagambtenaar Gewestelijk Arbeidsbureau Delft

1982 Arbeidsbemiddelaar Gewestelijk Arbeidsbureau Delft

Opleiding interimmanager

Opleidingen met diploma

2009 Professioneel Interim-management Nyenrode (certificaat)

1999 Bedrijfskunde, KUN

1981 Academie Mens Arbeid, Tilburg

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

zoekwoorden: ambulancedienst, gemeente, ggz, ggd,
reclassering, thuiszorg,ziekenhuis, kinderafdeling, jeugdgezondheidszorg, polikliniek
CURRICULUM VITAEManagementkwaliteiten

Besluitvaardig. Contactueel sterk, zowel intern als extern. Evenwichtig persoon, creëer draagvlak en ben in staat om medewerkers mee te nemen in een veranderingsproces. Sterk in operationele omgevingen.

Beschikbaarheid voor een nieuwe interim-opdracht

Per 24 september 2012. Beschikbaar voor heel Nederland. Indien de afstand woon-werk langer is dan een uur zoek ik tijdelijke woonruimte in de omgeving van de werkplek op eigen kosten.Talenkennis interimmanager

nederlands

 beschikbaar?