T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenController, manager/directeur, projectleider, kwartiermaker

Controller,  manager/directeur, projectleider, kwartiermaker

Werkervaring interimmanager

Haagse Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW zorg) 09-2009 – 11-2009
HWW Zorg is een eigentijdse, maatschappelijke en moderne onderneming op het gebied van zorg, wonen en welzijn en heeft in 2009 de activiteiten en medewerkers van Meavita Den Haag overgenomen. Omzet EUR 85 mln euro, 1.500 medewerkers.
Manager financiën & control a.i., rapporterend aan de directeur verandering, leidinggevend aan de administraties (financiële, salaris, personeel, uren), control, informatievoorziening en interne controle.

In de doorstartsituatie van HWW zorg, onder de druk van het verkrijgen van de toekenning van de steunaanvraag bij de NZA, ging de aandacht primair uit naar:
Creëren van een landingsbaan van waaruit de afdeling zich verder kon ontwikkelen
Borging van ondersteunende administratieve processen
Het realiseren van een betrouwbare administratie en informatievoorziening
Verstevigen van business control
Analyse van de financiële situatie


Woon- en zorgstichting ’t Heem 06-2009 – 07-2009
Omzet EUR 10 mln euro, 300 medewerkers. Bij 't Heem kunnen cliënten zowel voor wonen, activiteiten als zorg terecht. ‘t Heem werkt in Berkel-Enschot, Haaren, Biezenmortel, Udenhout en Helvoirt.
Adviseur risicomanagement, risico’s vastgoed.

Belangrijkste resultaten:
Advisering aanpak van risicomanagement.
Identificatie van de specifieke risico's van de bouwplannen en het vastgoed in het algemeen.
Stichting De Hartekamp Groep, behandeling en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking 04-2009 - heden
Omzet EUR 80 mln euro, 1.600 medewerkers. De Hartekamp Groep is een middelgrote – kleinschalig werkende – organisatie die vanuit de visie ‘De cliënt staat centraal maar niet alleen’, behandeling en ondersteuning levert aan ruim 1800 mensen met een verstandelijke beperking in Zuid- & Midden Kennemerland en omstreken.
Adviseur business case financiering 100 mln euro vastgoed.

Belangrijkste resultaten:
Toetsing van de investeringsopzet voor vervangende nieuwbouw aan de door het ministerie van VWS afgegeven WTZi beschikkingen en door het Bouwcollege afgegeven vergunningen
Opzetten van een financieel model met daarin ondermeer een exploitatieoverzicht en cash flow prognose en dat rekening houdt met de wijzigende financiering van de kapitaalslasten (NHC).
Schrijven van een business case welke als basis zal kunnen dienen om financiering aan te vragen.
Ondersteuning bij het offertetraject t.b.v. het verkrijgen van financiering.


Stichting Surplus (V&V, thuiszorg, welzijn, kinderopvang, gemaksdiensten, woningbouw coop) 04-2006 – 03-2009
Omzet EUR 80 mln euro, 2.500 medewerkers. Surplus is een koepelorganisatie in de regio West en Midden Brabant en is door een reeks van fusies tot stand gekomen. De kern van de strategie is lokale verankering (platteland) en het vormen van ketens tussen de onderdelen van Surplus. Er is een groeiambitie naar 120 mln omzet binnen de bediende regio i.v.m. optimale schaalgrootte. Per 1/1/2008 is een ingrijpende herstructurering gestart, waarbij de verschillende onderdelen van Surplus in een nieuwe juridische en organisatorische structuur werden gevat. De ambities werden begin 2008 getemperd door de financiële tegenslag die door de overgang van de thuiszorg uit de AWBZ naar de WMO werd veroorzaakt.
Bij Surplus heb ik in drie jaar drie opdrachten vervuld:

(9-2008 – 3-2009) DIRECTEUR FINANCIEN & CONTROL SURPLUS A.I.,
rapporterend aan de voorzitter van de RvB Surplus.

Belangrijkste resultaten:
In verband met de voornoemde crisis heb ik samen met de RvB een compactere structuur ontwikkeld voor de financiële aansturing van Surplus.
Het aanvankelijk apart gezette concerncontrol werd met de door mij aangestuurde uitvoering van de financiële processen samengevoegd tot Financiën & Control. Beoogd werd de vertaling van de control beleidspunten sneller op de werkvloer te krijgen en daarmee het schakelvermogen van het concern te vergroten. Er is beleid geformuleerd en uitgewerkt in actieplannen per discipline.
Een en ander heeft zijn beslag gekregen in een MT F&C, waarin de disciplines control, administraties (financieel, salaris, uren) en bedrijfsprocessen zijn samengebracht.(9-2007 – 8-2008) PROJECTLEIDER SURPLUS SUPPORT (SHARED SERVICE CENTER) EN MANAGER FEZ SURPLUS A.I.,
rapporterend aan de voorzitter van de RvB Surplus.

Belangrijkste resultaten:
Verbreding van het financieel management naar Surplus niveau
Opstarten Surplus Support. In een kort en intensief traject werden met alle afdelingen van de ondersteuning op basis van door de RvB vastgestelde contouren per 1/1/2008 de uitgangspunten, organisatiestructuur, doelen en actieplannen voor Support geformuleerd en door mij vervat in een businessplan. Naarmate de impact van de financiële crisis m.b.t. het onderdeel thuiszorg duidelijker werd, werden de ambities bijgesteld en werd het project in het voorjaar bevroren.
Er is wel structurele samenwerking tussen de onderdelen van Support (ICT, FEZ, P&O, V&F) tot stand gebracht binnen de kaders van de besturingsprincipes van Surplus.

(4-2006 – 8-2007) MANAGER FEZ A.I.,
rapporterend aan de directeur van Circonflex, sector V&V. In 2002 is Circonflex onderdeel van de fusieorganisatie Surplus. Onderdeel van de opdracht is het begeleiden van de integratie op Surplusniveau.

Belangrijkste resultaten:
Managementinformatie / kostprijzen; invulling basisbehoefte, selectie I&C instrument, ontwikkeling kostprijsmodel / stuurinformatie
Bouw / huisvesting 60 mln complex WTZi – WSW gefinancierd; lid stuurgroep bouw, toetsing financieel model bouwmanagementbureau, afstemming procedure opdrachten – facturatie i.h.k.v. bouw, inrichten project administratie, afstemming aansluiting, voorbereiding bank, bedrijfswaarde berekeningen, financiering
Begroting / budgettering / rapportage investeringen inventaris, ICT, instandhouding, ESF/opleidingen, ontwikkeling begrotingsprocedure en verwerken in P&C cyclus
AO/IC; autorisatiematrix opgesteld, uitwerking grensgebieden management en ondersteuning, treasury, beheer geldstromen, overige kritische processen
Integratie; afstemming Surplus, uitwerking met FEZ/Surplus, aandacht voor wijzigende communicatielijnen, bewaking samenhang met PWC adviestraject


Stichting Regionaal Instituut Beschermd Wonen (RIBW) Fonteynenburg 11-2006 - heden
Omzet 5 mln, 120 medewerkers. RIBW Fonteynenburg is een kleine zelfstandige en groeiende RIBW in de regio Haaglanden. Adviseur financiële bedrijfsvoering.

(11-2008 – heden) PROJECT KOSTPRIJZEN.
Belangrijkste resultaten:
Inzet volgens projectplanning, rapporterend aan de teamleider bedrijfsvoering.

(11-2006 – 4-2008) ADVISEUR FINANCIELE BEDRIJFSVOERING A.I.,
rapporterend aan de directeur van RIBW Fonteynenburg. De groei en de externe ontwikkelingen (marktwerking) vragen om meer expertise op het gebied van de financiële bedrijfsvoering.
Belangrijkste resultaten:
Ontwikkeling bedrijfsvoering; advies taakverdeling, hoe moet team eruit zien, welke kennis nodig, capaciteit, profiel TL bedrijfsvoering
Advisering; P&C cyclus, planschema P&C cyclus opgesteld, beoordeling AO/IC (onder meer kasbeheer, betaalprocedure, crediteuren), management informatie systeem, risicomanagement, treasury, aanmelding Wfz, onderbouwing van een gezonde RAK, opzet investeringsprocedures
Operationele ondersteuning; analyse leningenportefeuille, helpen bij realiseren van liquiditeitsbewaking, helpen bij samenstellen van jaarrekening/document, helpen bij aanbesteding extramurale zorg, prijsbepaling, onderbouwing aanloopkosten bouw nieuwe locatie en specificeren in begroting 2007


Stichting De Stromen Opmaat Groep 9-2006 – 11-2006
Omzet EUR 150 mln euro, 4.000 medewerkers, 8.600 cliënten. De Groep biedt een breed portfolio aan klanten van Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijk Welzijn, Thuiszorg tot Verzorging en Verpleging. De organisatie bestrijkt geografisch een groot gebied van Rotterdam, de zogenaamde BAR-gemeenten [Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk] en het Drechtstedengebied [Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht].
Begeleiding bij begroting 2007 in Corporate Planner (managementinformatie en modellering instrument).

Belangrijkste resultaten:
Beheersing van het begrotingsproces vanuit het principe van top down – bottom up begroten met gebruik maken van Corporate Planner
Decentraal ingevulde excelsheets werden centraal ingelezen, geconsolideerd en geëvalueerd
Tevens vormde dit de basis voor de uitbouw naar financieel sturingsinstrument, ook m.b.t. het sturen op kostprijzen


Stichting Viataal (voorheen Instituut voor Doven) 12-2004 – 2-2006
Omzet EUR 70 mln euro, 1.600 medewerkers, 2.300 cliënten en leerlingen. Centrum voor mensen met beperkingen in horen, zien en communicatie, zorg en onderwijs. Belangrijkste speler in de auditief communicatieve sector (AWBZ en OCW).(9-2005 – 2-2006) DIRECTEUR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN & CONTROL (ODC) A.I.
Vervolg opdracht controller AI.

Belangrijkste resultaten:
Implementatie van de voorgestelde control aspecten, o.a. invoering kaderregeling, parallel aan invoering productieregistratiesysteem, vertaling oude bekostigingssystematiek naar nieuwe per 2006, verbetering van stuurinformatie (vanaf augustus prognosticeert het MT), kostenallocatie, aanscherping planning P&C cyclus.
Herinrichting van de onderliggende management lagen en processen F&I (mede in het kader van de bezuinigingen heb ik voorgesteld de functie manager F&I te schrappen, waardoor een managementlaag kwam te vervallen. Dit betekende vervolgens dat de onderliggende lagen als het ware een niveau zijn opgeschoven en in hun ontwikkeling moeten worden ondersteund).
De control m.b.t. realisatie van de bezuinigingen (we komen in 2005 boven 0 uit!), in het verlengde begroting en productievoorstel 2006
Actief participerend in MT m.b.t. oriëntatie op toekomst, strategieformulering, positiebepaling, etc.
Fiscaal orde op zaken stellen (gemene rekening, BTW ondernemerschap, BTW handboek, etc.)
Oriënteren op ontwikkeling monumentaal pand op landgoed, achterwaartse integratie, ideevorming met projectontwikkelaar
Oriëntatie op lumpsum financiering onderwijs per 1/8/2006.

(12-2004 – 8-2005) CONTROLLER A.I.,
rapporterend aan de Bestuurder AI.
Viataal heeft een kanteling van de organisatie achter de rug en is 2005 ingegaan met een nieuwe regionale structuur. RvB is in de loop van 2004 afgetreden, financieel manager idem, directeur bedrijfsvoering functioneerde niet en is in het voorjaar 2005 afgevloeid. Bestuurder AI is in november 2004 aangetreden en werd geconfronteerd met grote financiële tekorten. De acuut noodzakelijke ombuiging werd in nauwe samenwerking met de Bestuurder AI en het MT succesvol geëffectueerd. Belangrijke element daarbij was het geven van inzicht in bedrijfseconomische verhoudingen, onder meer d.m.v. benchmarking.

Belangrijkste resultaten:
Het begrotingsproces vlotgetrokken en financiële crisis helpen bezweren.
Ontwikkeling en inrichting van P&C cyclus en specifiek financiële managementinformatie
Leiding geven aan F&I (Planning & Control, personeels & salaris administratie, financiële administratie, ICT, vervoersbureau).
Oordeelvorming over de processen, taakverdelingen en aansturing van F&I en Bedrijfsvoering en doen van verbetervoorstellen
Bijkomend geholpen met opzetten van Audiologisch Centrum met ziekenhuisfinanciering inclusief facturering.


Stichting Havenziekenhuis en instituut voor tropische ziekten 2-2004 – 11-2004
Omzet EUR 35 mln euro, 800 medewerkers, 250 bedden. Algemeen ziekenhuis met als specialisatie tropische ziekten en een sterke band met de haven. Het Havenziekenhuis stond aan de vooravond van een ingrijpende reorganisatie, uitmondend in een samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum.
Hoofd financiën A.I. Leiding geven aan de boekhouding, debiteuren administratie, facturering, salarisadministratie en medische administratie (18 fte), rapporterend aan de manager economisch administratieve zaken

Belangrijkste resultaten:
Stroomlijning van afdeling financiën, aansturen van veranderingen
Mede voorbereiden reorganisatie (kosten begroten, registreren, bewaken)
Voorzitter werkgroep DBC financiën/kostprijsberekening
Voorzitter werkgroep inkoop – financiën (procedures, werkafspraken)
Lid werkgroep DBC AO/IC
Lid werkgroep medische documentatie
Lid werkgroep volledigheid opbrengsten
Lid werkgroep groepsstructuur Havenziekenhuis


De Banjaard, multifunctioneel centrum voor licht verstandelijk gehandicapten met psychiatrische problematiek 8-2003 – 3-2004
Omzet EUR 4 mln euro, 60 fte. Maatschap waarin 3 instellingen samenwerken uit resp. VG, LVG, GGZ sectoren.
Controller A.I., rapporterend aan de dagelijks bestuurder.

Belangrijkste resultaten:
Administratie en informatievoorziening opgezet
Vormgeving financiële afstemming tussen de maten
Oplossingen aangedragen voor optimale inzet van toelatingen/budgets van maten, onderhandeling met zorgkantoor
Uitvoering van de reguliere controlfuncties


Verpleeghuis De Bieslandhof 4-2003 – 11-2003
Omzet EUR 25 mln euro, 900 medewerkers. Onderdeel van Pieter van Foreest 1.500 medewerkers, verpleging en verzorging regio Delft en omstreken.
Adviseur, rapporterend aan de directeur van het verpleeghuis.

Belangrijkste resultaten:
Implementatie van het salarispakket Cura
Ontwikkeling begrotingsprocedure op basis van nieuwe uitgangspunten management control (beslissingsbevoegdheid zo laag mogelijk in de organisatie, de beslisser betaalt)
Begeleiding veranderingsproces naar resultaatgericht sturen vanuit invalshoek planning & control, gebruik makend van de BSC methodiek
Realisatie begroting 2004


Kinderpraktijk Hillegersberg 6-2003 - heden
Samenwerkingsverband in de 1e lijn. Verleent ambulante zorg-op-maat in een multidisciplinaire setting aan kinderen met leer-, gedrags-, psychosomatische en emotionele problemen en aan kinderen met stoornissen in de taal/spraak- en motorische ontwikkeling. Adviseur.

Belangrijkste resultaten:
Evaluatie van beleidsmatige uitgangspunten, bedrijfsvoering en zorgproducten
Identificatie van knelpunten in financiering en verkenning van mogelijkheid AWBZ toelating
Overleg zorgkantoor, evaluatie toelatingscriteria AWBZ, terugkoppeling aan partners, toetsing aan individuele en organisationele uitgangspunten
1e globale begroting en een schets van de benodigde aanpassingen in de wijze van werken in relatie tot de toelatingscriteria AWBZ
Verkrijgen van duidelijkheid en overeenstemming over huidige status samenwerking. Alertheid m.b.t. de toekomstige wijzigingen in de regelgeving. Besluit om geen AWBZ toelating aan te vragen.
 In het kader van nieuwe regelgeving DBC’s keuze voor ZBC.
 Toegetreden tot de RvT


 Verpleeg-en verzorgingshuizen koepel Zorgcentra Vlietlanden 12-2001 – 6-2002
Omzet EUR 20 mln, 500 medewerkers. Zorgcentra Vlietlanden is een koepel met 1 verpleeghuis en 2 verzorgingshuizen in de regio Leiden Zuid / Voorschoten. Per september 2001 directeur A.I. aangesteld met opdracht herstructurering organisatie. Nieuwe managementstructuur, resultaatverantwoordelijke eenheden, goede stuurinformatie is cruciaal.
Adviseur economisch administratieve dienst, rapporterend/adviserend aan directeur A.I.

Belangrijkste resultaten:
 Advisering over inrichting van de voorziening van stuurinformatie en management van financieel economische processen
 Coaching van het hoofd EAD
 Begeleiden bij het ten uitvoer brengen van het plan van aanpak


 Stichting De Jutters, Psychiatrisch Kinder- en Jeugd Ziekenhuis 2-2002 – 6-2004
Omzet EUR 20 mln euro, 500 medewerkers. Verzorgen van klinische en ambulante Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor de regio Den Haag. Verhuizing per 1 juli 2002 naar nieuwe centrale locatie. Fusie met 2 andere GGZ instellingen per 1 april 2003. Facilitaire en administratieve diensten uitbesteed aan grote GGZ partner Parnassia.

(8-2003 – 6-2004) ADVISEUR,
rapporterend aan de directeur. Per maart 2004 uitlopend in projectleiding Beaufort implementatie.

Belangrijkste resultaten:
 Projectleiding informatisering (o.a. implementatie Beaufort, conversie Psychis, uitbouw infrastructuur, etc.), uitwerking van het ‘shared service center’ principe m.b.t informatisering.
 Advisering en begeleiding m.b.t. budgettering van zorgafspraken en contacten in dit kader met Zorgkantoor en CTG (nacalculatie, materiele controle, analyse budgetontwikkeling, bevoorschotting, dekking investeringen, overheveling budget fusiepartners, etc.)
 Afwikkeling financiering nieuwbouw


(2-2003 – 6-2003) ADVISEUR,
rapporterend aan en ter ondersteuning van de per januari aangetreden nieuwe controller.

Belangrijkste resultaten:
 Productievoorstel en budgetaanvraag 2003
 Begroting 2003
 Jaarrekening 2002 De Jutter
 Bouwadministratie, eindafrekening
 Nacalculatie 2002
 Begeleiding accountantscontrole in maart

(9-2002 – 1-2003) INFORMATIEMANAGER AI,
rapporterend aan de Raad van Bestuur. Per november 2002 gecombineerd met controllerschap (4 dagen per week) in het kader van opbouw en overdracht aan nieuwe controller.

Belangrijkste resultaten:
 Ontwikkeling, invulling en positionering van de informatiseringfunctie.
 Interne projectleiding regieplan informatievoorziening i.s.m. Steenwinkel Kruithof Associates volgens de READ methode (vertaling van strategie naar architectuur, infrastructuur en informatieplan).
 Voorbereiding van bijzondere trajecten, zoals:
 1.. De 'roll out' van applicaties (denk aan Beaufort, cliëntvolgsysteem, etc.)
 2.. Het tot stand brengen van stuurinformatie
 3.. Afstemmen van procedures en uitwerken van afspraken in het kader van de samenwerking met Parnassia cq in het kader van het fusietraject.
 Per november in het bijzonder:
- Inventarisatie en prioritering van alle door de vertrekkende controller behartigde zaken.
- Risico inventarisatie fusieprocessen m.b.t. financiën & informatisering. Voorbereiden integratie systemen, procedures, inrichting administratie.
- Vertaling van uitkomst van het regieplan informatievoorziening naar de eerder voorgestelde positionering van de informatiefunctie en naar samenwerkingsvorm en inhoud (SLA’s) met Parnassia.

(2-2002 – 9-2002) CONTROLLER A.I.,
rapporterend aan de Raad van Bestuur. Sturing geven aan de boekhouding (uitbesteed).

Belangrijkste resultaten:
 Vervanging van zieke controller.
 Korte termijn realiseren financiële jaarafsluiting 2001, productieafspraak met Zorgkantoor en aanpassing begrotingen 2002
 Advisering over vormgeven van nieuwe plaats in organisatie van de financiële en informatisering functies.
 Mede opstellen begroting fusieorganisatie.
 Financiering nieuwbouw.
 Nacalculaties 2000 en 2001. Riagg Rijnmond Zuid (later GGZ Europoort) 6-2000 – 6-2001
Omzet NLG 40 mln, 400 medewerkers. Vanuit 11 vestigingen verzorgen ambulante Geestelijke Gezondheidszorg voor de regio. Sterk veranderende in-en externe omgeving na fusie in 1999.
Hoofd financiële afdeling A.I., rapporterend aan Manager Facilitair Bedrijf, leidinggevend aan 8 medewerkers. Opzetten financieel management systeem na fusie.

Belangrijkste resultaten:
 Advisering over vormgeven van nieuwe plaats in organisatie van deze functie, werving en selectie van opvolger en inwerken opvolger
 Ontwikkeling van team Finad vanuit centrale beleidsvisie in termen van taken/verantwoordelijkheden, werkprocessen en benodigde formatie in het licht van de veranderende functie van de Finad.
 Verzorgen van de financiële managementinformatie, meer specifiek de ontwikkeling van de maandelijkse managementrapportage en jaarlijkse begrotingssystematiek.
 Opzetten projectadministratie, ontwarren en in kaart brengen van inhoud en organisatie van externe financiering (CTG, beleidsregels, rekenstaten, oormerking, kassiersfuncties, etc) en in beeld brengen verhouding interne begrotingen en externe financiering, afstemming met Zorgkantoor
 Hierbij een belangrijke communicatierol vervuld naar het lijnmanagement, teneinde het financiële bewustzijn ‘tussen de oren’ te krijgen en het management te motiveren financiële verantwoordelijkheid te nemen en mee te denken.
 Financiële jaarafsluiting 1999 en 2000.


OVERIGE ERVARING (opdrachten interim, project, advies)

(10 / 2001 – 11 / 2001) Jubail Port Expansion, Saoedi Arabia, investeringsanalyse en selectie 25 mln USD investering in Vapor Control installatie t.b.v. afvangen van petrochemische dampen bij de verlading van schepen, in opdracht van WaterWeg Consultants, Rotterdam

(6 / 2001 – 10 / 2001) Jubail Port Expansion, Saoedi Arabia, voorbereiding financiering uitbreiding haven 105 mln USD in opdracht van WaterWeg Consultants, Rotterdam

(3 / 2001 – 6 / 2001) Drogisterij.Net, Stellendam, internet doorstart, advisering ondernemingsplan

(3 / 2000 – 6 / 2000) PE Biosystems Europe, Nieuwerkerk aan de IJssel, analyse administratieve organisatie en boekingsgang in Exact, advisering en schrijven nieuwe procedures

(1 / 2000 – 2002) Hydron - Biocompatibles Benelux, lenzen verkoopkantoor/distributiecentrum, opstellen ondernemingsplan, uitvoeringsstrategie en actieplan, begeleiding bij implementatie

(10 / 1999 – 7 / 2000) Eysink Smeets & Etman, onderzoek-en adviesbureau veiligheid, leefbaarheid, maatschappelijke integratie,, overbrugging, management financiën en informatisering

(8 / 1999 –12 /1999) Hydron - Biocompatibles Benelux, lenzenverkoopkantoor/distributiecentrum, overbrugging en reorganisatie van finance & facility managementERVARING IN VASTE DIENST

(3 / 1995 - 10 / 1999) Eysink Smeets & Etman, onderzoek-en advies bureau veiligheid, leefbaarheid, maatschappelijke integratie, hoofd financiën en bedrijfsvoering

(3 / 1992 - 3 / 1995) Croon Elektrotechniek, landelijke electrotechnisch installateur, hoofd bedrijfsbureau sector schepen & offshore

(1 / 1986 - 3 / 1992) Verpakkingen – De Swaan Int., internationale zakkenhandel, veredeling, productie, assistant to the managerOpleiding interimmanager

Opleiding Van - tot Diploma
 Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam 1979 - 1983 Kandidaats
 Bedrijfskunde TU Delft, Rotterdam School of Management, afgestudeerd aan de strategische faculteit, scriptie businessplan 1983 - 1988 Doctoraal / Master
 Toelating doctoraal niveau 1e jaar Postdoctorale Controllers opleiding aan de Vrije Universiteit 1991 - 1992 1e jaar afgerond

Trainingen – cursussen Van - tot Diploma
 Internal auditor ISO 9000 (Lloyds) 1993 Ja
 Gooi Consult managementvaardigheden, projectmanagement
 NIBE zakelijke kredietverlening 1 en 2 1996
1999 Ja
Ja
 Krauthammer verkooptraining 1999 Ja
 FunktieMediair leergang ‘Verfris uw kijk op de interim-praktijk’ 2001 - 2002 Ja
 NIBE Financiële analyse 2001 Ja
 Deloitte & Touche Management Informatie Systemen 2001 Ja
 AAG Treasury Management 2003 Ja


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Zeer ervaren adviseur en interim-manager op het gebied van business planning, financiën, control en ondersteunende diensten in de zorg en aanpalende terreinen (o.a. onderwijs, kinderopvang en welzijn). Zo’n 15 jaar ervaring in de ondersteuning van maatschappelijke ondernemingen, profit en non-profit.

Mijn ambitie is om binnen het continue veranderende maatschappelijke speelveld de twee werelden van ‘markt’ en ‘zorg’ te verenigen en maatschappelijke ondernemingen in staat te stellen de (financiële) regie over hun toekomst te voeren onder het motto ‘marktgericht sturen, zorggericht rekenen’.

- In staat de grote lijn te combineren met praktisch handelen
- Combineert financiële expertise met bedrijfskundig inzicht
- Sociaalvaardige betrokken ‘voeten in de klei’ mensgerichte inspirator
- Creatieve toekomst –en resultaatgerichte flexibele veranderaar
- Accurate ‘vinger erachter’ financiële man, analytisch, maar niet tot achter de komma
- Excelleert in crisissituaties, weet snel nieuwe, andere perspectieven in te brengen

Specifieke deskundigheden:

- Financiering vastgoed in de zorgsector (care & cure)
- Businessplanning, businesscase
- Risicomanagement
- Vastgoedprojecten, projectcontrol
- Shared service center
- Fusie en samenwerking
- Inrichting planning & control
- Management informatie
- Administratieve organisatie, interne controle (AO/IC)
- Bedrijfsprocessen
- Bedrijfscalculaties, kostprijzen
- Financiële administratie


Talenkennis interimmanager

Talenkennis Niveau
 Engels Goed tot zeer goed
 Duits Goed
 Frans Beperkt


Overig

Relevante nevenactiviteiten
 Studententijd voorzitter 1e jaar studentenvereniging, bestuurslid windsurfvereniging SEURF
 Studententijd voorzitter 1e jaar studentenvereniging, bestuurslid windsurfvereniging SEURF
 (1999-2003) bestuurslid ondernemersvereniging Contact Jonge bedrijven
 (2004 - 2006) Deelnemer ExpertNet Eerstelijns Gezondheidszorg. Het ExpertNet Eerstelijns Gezondheidszorg, een initiatief van FunktieMediair, is een netwerk van projectmanagers, interimmanagers en adviseurs. Ieder met een eigen deskundigheid én ruime ervaring binnen de eerstelijnsgezondheidszorg
 (2001 - 2006) Deelnemer Expertnet resultaatgericht sturen.
 (2005 - 2008) Voorzitter medezeggenschapsraad Hildernisseschool
 (2007 – heden) Ouderlid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Stichting Auris
 (2004 – heden) voorzitter RvT Kinderpraktijk Hillegersberg Beschikbaarheid opvragen